Thema's
 • Zábransky, Adolf
 • Zéro–beweging » Nul–beweging
 • zaad als metafoor c.q. literair motief
 • Zaagsma, Frank
 • Zaal, Wim
 • Zaan » Zaandam » Zaans » Zaanstad » Zaanstreek » Zaankant
 • Zabolockij, Nicolaj
 • Zacharias, de heilige –
 • zachte g (zuidelijke – ) » dialect » plat » (OOK: bargoens » dieventaa
 • Zadkine, Ossip
 • Zagajewski, Adam
 • Zahl, Paul
 • Zahn, Gordon
 • Zaid, Gabriel
 • zake, niet ter – » overbodig» (detaillering) functieloos» onnodig» red
 • zakelijk–informatieve / essayistische cq essentialistische recensies (critici)
 • zakelijke / literaire werkelijkheid
 • zakelijke / metaforische titel(s)
 • zakelijke belangen » zaken » zakenman » OOK: employé » werkkring
 • zakelijke beschrijving van poëzie onmogelijk (: kan alleen in metaforen)
 • zakelijke poëziebeschouwing» –beschrijving» –bestudering
 • zakelijke taal ironisch gebruikt, gemeenplaats c.q. ambtelijke of –
 • zakelijke taal, ideale – » ideale krant (wat daar allemaal NIET in moet...)
 • zakelijke werkelijkheid / verbeelding (beleving)
 • zakenman » zakelijke belangen » zaken
 • zal verschijnen... » aankondiging van (her–) uitgave(n)
 • zalig, het woord –
 • zaligheid » beatitude : i.v.m. beat » beatniks
 • zaligverklaring » heiligverklaring » ( –sproces) » OOK: decanonisatie
 • Zalm, G. [minister van financiën in kabinet–Kok]
 • Zandstra, Evert
 • Zandstra, Johan
 • Zandstraat (Amsterdam)
 • Zandt, P. [ds. – ]
 • Zandvliet, Kees
 • Zandvoort – Amsterdam v.v.
 • Zandvoort – Nijmegen v.v.
 • Zandvoort (badplaats) » (OOK: – als woonplaats van Fens)
 • Zandvoort / Maastricht
 • Zandvoort: Eliance Pers
 • Zandvoort: Grand Prix
 • Zanen, Simon van – (johannieter)
 • zang » lied(je) » liedtekst » zangtekst » aria
 • zang van de drie jongelingen in de vuuroven (Daniël)
 • zang, huwelijks– » trouwmuziek » bruidslied » huwelijksgeluk » huwelij
 • zang, kerk– » kerkmuziek » muziek in de liturgie » cantate
 • zangboek » liedboek » liederenverzameling
 • zanger (–s) » zangeres (–sen) » koor
 • Zangeres zonder Naam
 • zangerigheid (gemakkelijke – ) van poëzie
 • zangtekst » lied(je) » liedtekst(en) » aria
 • zangvogel als literair motief » nachtegaal als literair motief
 • Zant, Johan van der [ps.: Hans Andreus]
 • Zantkuijl, H.J.
 • Zappa, Frank
 • zaterdag, voetballen op – / voetballen op zondag
 • Zbigniew Herbert
 • zedelijk (–heid) » moraal » moralisme » moralist » morele overwegingen
 • zedelijk verval » decadent (–ie) » ondergang
 • zedeloos » amoreel » bandeloos (–heid) » ongebonden (–heid)
 • zedeloos » decadent » verval (van zeden) » ondergang
 • zedenloos » amoraliteit » bandeloos(heid) » ongebonden(heid) » onzedelijk
 • zedenverval » decadentie » ondergang
 • zedepreek » moralistische tekst(en) » tendenztekst
 • zee
 • zee als literair motief c.q. als metafoor » SOMS: branding als metafoor
 • Zee, Daan van der
 • zee, immrama & otherworld: Keltisch literair motief
 • Zee, Sytze van der
 • zeef van literaire kritiek, schifting (–sgeschiedenis) door de –
 • Zeegers, prof. [G.H.L.?]
 • Zeeland » Zeeuws
 • Zeeland, Ton van
 • Zeeman, matroos –
 • Zeeman, Michaël
 • Zeeman, Peter
 • Zeeman, Pieter
 • zeer kritische Fens » Fens boos» woedend» geërgerd» geïrriteerd&ra
 • zeer lang gedicht » (zeer) lange gedichten
 • zeer moderne, veroudering van het –
 • zeer verstandelijke poëzie van Du Perron door Fens als verouderd ervaren, de –
 • zeevaart » marine » nautisch
 • zeevaart » zeeman : als literair motief
 • Zefanja » Sefanja » Sophonias (boek van de profeet – )
 • zegen » zegening » kruisteken
 • Zegerius, Fie
 • zeggen en suggereren: goede poëzie ligt in tussengebied van –
 • zeggen over literatuur, iets – : (schijn)mogelijkheid van schriftelijke taal
 • zegging–suggestie, evenwicht tussen zekerheid–vermoeden» – (: dat is po&eum
 • zeggingskracht » OOK: géén zeggingskracht » gemis aan woordkracht
 • zeggingskracht en redeneerderigheid
 • zeggingskracht en redenerigheid
 • zeggingskracht verloren » niet meer iets te zeggen
 • zeggingskracht verloren: kapot gelezen
 • zegswijze(n) » spreuk(en) » gezegde(n)
 • zegswijze(n) met het woord 'hart'
 • zegt niets meer » niet meer iets te vertellen » nietszeggend (geworden)
 • zegt niets meer; religieuze taal – (: geloofscrisis als taalcrisis)
 • Zegveld o.s.b., André
 • Zeichen, Valentino
 • Zeijde, Marie H. van der
 • Zeijst, Rutger van
 • Zeijst, Ton van
 • zekerheden, geen – : letterenstudie (: nooit af; steeds opnieuw beginnen)
 • zekerheid » feilloosheid
 • zekerheid / vermoeden(s)
 • zekerheid en vermoeden, scheppen tussen –
 • zekerheid–vermoeden, evenwicht tussen zegging–suggestie» – (: dat is po&eum
 • zekerheid, bovenpersoonlijke – / individualistische onzekerheid
 • zekerheid, dogmatische – » rechtlijnig » star » eenzijdig » fundamenta
 • zekerheid: stijl maakt waarschijnlijkheid – (: het gelijk van de schrijver)
 • zelden afstandelijk genoeg voor literair–kritisch werk; romanschrijvers –
 • zelden boek(en) kopen » nooit boek(en) kopen » nooit meer boeken kopen
 • zelden definitief; interpretatie is –
 • zelden gekochte » weinig verkochte » onverkoopbare boeken » winkeldochters
 • zelden het woord aan de dichters; literatuurgeschiedenis geeft –
 • zelden lezen » nooit lezen » niet (meer) lezen » boekheiden
 • zelden verheldering van het verleden door vergelijking naar nu toe
 • Zeldenrust, J.
 • Zeldin, Thedore
 • zeldzaam boek » zeldzame boeken » rariora » uniek boek
 • zeldzaam, erkende coryfeeën –
 • zeldzame boeken » zeldzaam boek
 • zeldzame lezer » lezers als zeldzame mensensoort » lezer sterft uit
 • zeldzame mensensoort: de lezer » lezer sterft uit » lezen sterft uit
 • zeldzame Nederlandse letterkundige werken
 • zelf als kind gelezen boeken; nadenken over –
 • zelf beleefd / door literatuur aangereikte werkelijkheidsbeleving?
 • zelf de lezer over wie je spreekt
 • zelf denken » zelfstandig denken [SOMS: vs. leendenken » geleende gedachten]
 • zelf dichten » doe–het–zelf in poëzie
 • zelf geen behoefte om roman of poëzie te schrijven, Fens: –
 • zelf gewaardeerd » persoonlijke voorkeur » eigen waardering
 • zelf je roman samenstellen uit aangeboden verzameling passages (sugg. Fen)
 • zelf mooi gevonden » persoonlijke voorkeur » privé waardering
 • zelf musiceren » (thuis) muziek maken
 • zelf niet betrokken » onpersoonlijk » anoniem » buiten schot » toeschouwer
 • zelf niet denken » geestelijk armoedig » simpel
 • zelf opnieuw beginnen, alles op eigen kracht –
 • zelf register maken in je boeken
 • zelf scheppen; poëzielezer moet zijn gedachten» gevoelens –
 • zelf schrijven
 • zelf uitgeven wat je wil lezen of wat je bewondert » kleine uitgever
 • zelf verbeelden» fantaseren: door illustratie of visueel beeld verhinderd
 • zelf verzamelde favoriete passages» citaten, lijst van – (: commonplacebook)
 • zelf–analyse » zelfonderzoek » zelfconfrontatie
 • zelf–ironie » zelf–ironisering » zelfrelativering » zelfspot
 • zelf–profilering » beeldvorming » zelfexpressie » zelfbelijdenis
 • zelf–studies » bestudering van eigen innerlijk » zelfconfrontatie
 • zelf, bestudering v.h. eigen – » zelfconfrontatie (etc.) : als literair motief
 • zelf: op zichzelf gericht (narcistisch » narcisme » Narcissus)
 • zelf; geest v. lezer blijft vorm zoeken voor een tijdelijke gestalte van zich–
 • zelfanalyse » bestudering van eigen innerlijk » zelfconfrontatie
 • zelfbedrog (OOK: – als literair motief)
 • zelfbeeld » zelfportret (–tering)
 • zelfbeeld van de Jezuïeten
 • zelfbeeld van Erasmus
 • zelfbehoud en geloofsbehoud, kerk verlaten om –
 • zelfbeklag » ik–gerichtheid » klagen (OOK: – als literair motief)
 • zelfbeklag » zelfrechtvaardiging » zelfverklaring
 • zelfbeklag als literair motief (OOK: klagen » ik–gerichtheid » etc.)
 • zelfbeklag en zelfverkleining » SOMS: zelfdestructie
 • zelfbelijdenis » zelfexpressie » zelfprofilering » beeldvorming
 • zelfbeschouwing » –confrontatie » –ontmaskering » –onderzoek
 • zelfbeschrijving, geestelijke –
 • zelfbevestiging » –ontplooiing » –bevrijding (OOK: – als literair mot
 • zelfbevrediging (seksuele) » onanie (OOK: – als literair motief)
 • zelfbevrijding als literair motief » zelfbevestiging » zelfontplooiing
 • zelfbewust » –verzekerd » (te) véél zelfvertrouwen » arrogant
 • zelfbewust » trots » hoogmoed
 • zelfbewust kunstenaarschap » artistiek zelfbewustzijn » kunstenaarschap
 • zelfbewustheid: publiceren als daad van arrogantie» brutaliteit» zelfexpositie
 • zelfbewustzijn (burgerlijk – ) rond de eeuwwisseling
 • zelfbezinning » introspectie » (zelf)reflectie » bezinning
 • zelfconfrontatie » zelfonderzoek » bestudering van eigen innerlijk
 • zelfconfrontatie (door:) » herkenning » (zelf–) projectie » zelfinzicht
 • zelfconfrontatie door lezen (tocht door een hiernamaals van onze hele cultuur)
 • zelfconfrontatie in boekwinkel
 • zelfconfrontatie, kunstervaring dwing tot zelfontdekking» zelfinterpretatie» –
 • zelfconfrontatie: essentie van literatuur lezen » literatuur: zelfconfrontatie
 • zelfcorrectie door Fens (: teruggenomen uitspraak» excuses » ander zicht etc.)
 • zelfde (steeds het– ): herkenning van steeds de eigen beleving in alles » –
 • zelfde boek, schrijver schrijft steeds het–
 • zelfde muziek(stuk) verschillend uitgevoerd
 • zelfde, het– : te veel – » zelfherhaling » al bekend
 • zelfde, indruk van steeds het–
 • zelfde, verschillende verschijningsvormen van steeds het–
 • zelfdemonstratie van literatuur als 'literatuur'
 • zelfdestructie » zelfverkleining » zelfbeklag
 • zelfdoding » zelfmoord (–poging) » suïcide (OOK: – als literair motie
 • zelfexploratie » zelfverkenning » zelfconfrontatie
 • zelfexpositie: publiceren als daad van arrogantie» brutaliteit» zelfbewustzijn
 • zelfexpressie » zelfbelijdenis » zelfprofilering » beeldvorming
 • zelfgemaakte selectie door dichteressen voor bloemlezing
 • zelfgemaakte woord– en zinsformatie(s) » neologisme(n) » nieuwe woorden
 • zelfgenoegzaam hedendaags literair klimaat in Nederland
 • zelfgesprek » zelfonderzoek » zelfconfrontatie » zelf–studie
 • zelfgesprek en gesprek met lezer; essay: conversatiekunst bij uitstek want –
 • zelfhaat en eigenliefde
 • zelfhandhaving (: als individuele persoon) » (strijd ivm) bedreigde identiteit
 • zelfherhaling » het bekende herhaald
 • zelfherkenning » EN: herkennen (...) » EN: herkenning (...)
 • zelfherkenning » zelfherkenning bij lezer c.q. kijker
 • zelfherkenning bij lezer of kijker » zelfherkenning
 • zelfherkenning, schok der – » SOMS: schok van jezelf NIET (willen) herkennen
 • zelfimitatie, schijnbare – (nl. in vroeg werk van auteur: van zijn later werk)
 • zelfingekeerdheid » introspectie » zelfinzicht » inzicht
 • zelfingenomen » –verzekerd» –promotie» –voldaan » opschepp
 • zelfinterpretatie » zelfontdekking, lezen als –
 • zelfinterpretatie van lezer door tekst » tekst geeft lezer betekenis
 • zelfinterpretatie, kunstervaring dwingt tot zelfontdekking en –
 • zelfinzicht » –confrontatie » –projectie » identificatie » herke
 • zelfinzicht, later – : gêne over eerdere gestalten van jezelf
 • zelfinzicht, zoeken naar –
 • zelfinzicht: minst gevarieerde en beperktste kennis die er is
 • zelfironie » zelf–ironisering » zelfspot
 • zelfkant van maatschappij, morele – : als literair motief
 • zelfkennis door tekst » tekst doet lezer zichzelf interpreteren
 • zelfkennis: minst gevarieerde en beperktste kennis die er is
 • zelfkritiek » –onderzoek » –confrontatie » –ontmaskering
 • zelfkritiek om beschamende eerdere gestalten van jezelf
 • zelfkwelling » hang naar lijden » masochisme
 • zelfmarteling » ascese » wereldverzaking » onthechting » boetedoening
 • zelfmedelijden » (egocentrisch) zelfbeklag » klagen (OOK: als literair motief)
 • zelfmedelijden van dichter» auteur [OOK: –verheerlijking EN: ik–vergroting...]
 • zelfmoord (–poging) » zelfdoding » suïcide (OOK: – als literair motie
 • zelfmoordenaars, Palestijnse – : in strijd tegen Israël
 • zelfonderzoek (: eigen innerlijk)\ –confrontatie» –ontmaskering» –ontd
 • zelfontdekking » zelfinterpretatie, lezen als –
 • zelfontdekking » zelfonderzoek » bestuderen van eigen innerlijk
 • zelfontdekking dankzij ontdekkingen in Egypte (Leopold)
 • zelfontdekking door lezen (tocht door een hiernamaals van onze hele cultuur)
 • zelfontdekking, kunstervaring dwingt tot zelfinterpretatie en –
 • zelfontdekking, lezen als (aanleiding tot) zelfinterpreteren c.q. –
 • zelfontkenning » –verloochening\–vermorzeling\–opoffering» ascese&raqu
 • zelfontmaskering » –confrontatie » –onderzoek » bestudering v. eigen i
 • zelfontplooiing » zelfbevestiging » zelfbevrijding » assertiviteit
 • zelfopoffering » zelfontkenning » zelfverloochening » onthechting » ascese
 • zelfpersiflage: schijnbare – van oude(re) poëzie door latere ontwikkelingen
 • zelfportret » zelfportrettering » zelfbeeld
 • zelfportret van biograaf (in diens werk) » biografie: interpretatie en visie
 • zelfportret van Fens, muziek als – (: alleen dan is muziek voor hem bruikbaar)
 • zelfportret van lezer c.q. boekenbezitter
 • zelfportret van Multatuli als outlaw en verlosser
 • zelfprofilering » beeldvorming » zelfbelijdenis » zelfexpressie
 • zelfprojectie » identificatie » herkenning
 • zelfpromotie » opschepper(ij) » zelfvoldaan » zelfverzekerd
 • zelfrealisering, lezen als – » lezen om jezelf te vinden
 • zelfrechtvaardiging » eerherstel (bij Multatuli)
 • zelfrechtvaardiging » zelfverklaring » eerherstel zoeken » zelfbeklag
 • zelfreflectie » bezinning » reflectie » introspectie
 • zelfreflectie » zelfonderzoek » zelfconfrontatie
 • zelfspot » zelf–ironie » zelf–ironisering
 • zelfspot en ijdelheid bij Beets
 • zelfstandig » hang naar zelfstandigheid » OOK: voorbeeldloos
 • zelfstandig (= veranderlijk) leven leiden: kracht van literaire tekst
 • zelfstandig denken » zelf denken
 • zelfstandig geworden tekst opnieuw en op eigen wijze mooi gevonden
 • zelfstandig leven; autonome verbeelding leidt tot –
 • zelfstandig literaire kwaliteiten / "leidende ideeën" c.q. filosofie
 • zelfstandig, Grote Kunst is autonoom c.q. – : heeft eigen leven
 • zelfstandig; een gedicht bestaat nooit –
 • zelfstandige ontwikkeling van de (autonome) verbeelding
 • zelfstandige ontwikkeling van literair werk (: autonomie van tekst» gedicht)
 • zelfstandigheid van delen
 • zelfstandigheid, verlies van – » bedreigde identiteit
 • zelfstandigwording van diverse Engelstalige literaturen
 • zelfstandigwording van het bijvoeglijke als poëtisch ideaal
 • zelfstudie » studie van eigen innerlijk » zelfconfrontatie » zelfonderzoek
 • zelftwijfel » gebrek aan zelfvertrouwen » (fundamentele) onzekerheid
 • zelfverantwoording » zelfonderzoek » zelf–studie » zelfconfrontatie
 • zelfverbetering (morele – ) / mystiek
 • zelfverdubbeling » –vermenigvuldiging in leesgestalten: leessensatie v. lezer
 • zelfverdubbeling » –vermenigvuldiging van lezer (lezersgestalte) als norm
 • zelfverdubbeling van lezer: vindt lezersgestalte in zich: géén zelfverlies
 • zelfvergoddelijking » ik–vergroting (: van auteur» dichter)
 • zelfvergroting » ik–vergroting (: van dichter»auteur)
 • zelfverheerlijking » ik–vergroting : van dichter» auteur
 • zelfverkenning » zelfconfrontatie » zelfonderzoek
 • zelfverkleining en zelfbeklag » SOMS: zelfdestructie
 • zelfverlies » identiteitscrisis » gespletenheid » (SOMS:) zelfvernietiging
 • zelfverlies » identiteitsverlies » eigen individualiteit bedreigd
 • zelfverlies » zelfontkenning » identiteitsverlies : drang tot – bij Mulisch
 • zelfverlies als lezer? nee: zelfverdubbeling: vindt een lezersgestalte in zich
 • zelfverlies door lezen » lezen als vlucht » isolatie door lezen cq literatuur
 • zelfverlies van lezer» kijker bij (uit)vergroting van kunst
 • zelfverloochening » zelfontkenning » ascese
 • zelfvermenigvuldiging » –verdubbeling van lezer (lezersgestalte) als norm
 • zelfvermenigvuldiging in leesgestalten (: leessensatie van lezer)
 • zelfvermenigvuldiging\–verdubbeling in leesgestalte(n): leessensatie van lezer
 • zelfvermorzeling » zelfontkenning » zelfverloochening » ascese » onthechting
 • zelfvernietiging » zelfverlies » gespletenheid » identiteitscrisis
 • zelfvernieuwing » OOK: verrassend door steeds nieuwe vorm
 • zelfvertrouwen ontbreekt » zelftwijfel » (fundamentele) onzekerheid
 • zelfverzekerd » zelfvoldaan » opschepper(ij)
 • zelfvoldaan » –verzekerd» –promotie» opschepper» egocentrisch&ra
 • zelfvoldaanheid van hedendaags Nederlands literair leven
 • zelfwerkzaamheid » mee (willen) gaan doen
 • zelfwerkzaamheidroman (sugg. Fens: uit verzameling passages samenstelbaar)
 • zelfwording door lectuur » ontwikkeling tot en als lezer » vorming door lezen
 • Zemon Davis, Nathalie
 • Zen–boeddhisme » Boeddha » Boeddhisme » Boeddhistisch
 • zenderwisseling » radio–omroep » schoolradio » radio–uitzending
 • zending » missie » geloofsverkondiging » kerstening » peregrinatio
 • Zeno
 • Zeno [pseudoniem van Joannes A.A. Goris » Marnix Gijsen]
 • Zeno–kapel in Basilica di Santa Prassede te Rome
 • Zentgraaff, H.C.
 • zenuwziekte » psychische verwarring (etc.): als literair motief
 • Zeppelin
 • Zerbolt van Zutphen, Gerard
 • Zernike, Elisabeth
 • zes vertalingen van het Oude Testament vergeleken: Hexapla (Origenes)
 • zesde eeuw
 • zestalige polyglotbijbel van Origenes (Hexapla)
 • zestiende eeuw (–s)
 • zestiende eeuw: geschiedenis van de opstand der Nederlanden
 • zestiende–eeuwse madrigaalzettingen op teksten van Petrarca
 • zestiende–eeuwse ontdekkingsreizen
 • zestienhonderdste sterfdag van Servatius (13.5.384)
 • zestig jaar, Carmiggelt –
 • zestig jaar, Engelse koningin werd –
 • zestig jaar, Fens –
 • zestig jaar, Gerard den Brabander –
 • zestig jaar, Jac. van Hattum –
 • zestig jaar, Vestdijk –
 • zestig jaar: Reinold Kuipers –
 • zestig, jaren – » jaren '60 van 20e eeuw
 • zestig, jaren '50 en – : aggiornamento in r.k. kerk (vernieuwingsproces)
 • zestigste verjaardag van Engelse koningin
 • zestigste verjaardag van Simon Vestdijk, bij de –
 • zetfout » drukfout(en)\ zetduivel» vergissing bij opmaak» SOMS: onjuiste info
 • zetfout bij Vroman: vult/ valt ?
 • zetsel: cursief / romein
 • zetten, in kast – : boek(en) –
 • zetter (–s) » zetten » zet–techniek
 • zettingen, madrigaal– (16e–eeuwse – ) op teksten van Petrarca
 • Zeuxis
 • zeven » het getal 7
 • Zeven Provinciën, Republiek der – » de Nederlanden
 • zevende boek Aeneïs
 • zevenhonderd jaar Amsterdam (1975) » jubileumuitgaven ivm. 700 jaar Amsterdam
 • zeventiende eeuw (–s)
 • zeventiende eeuw geromantiseerd in 19e eeuw
 • zeventiende eeuw, 19–wse literaire visie op de –
 • zeventiende eeuw, geschiedenis van de opstand der Nederlanden in de 16e en –
 • zeventiende–eeuws (Hollands) realisme » 'naar het leven'
 • zeventiende–eeuwse landschapschilderkunst expositie Rijksmuseum Amsterdam 1987
 • zeventiende–eeuwse literatuur– vs. kunstwaardering
 • zeventiende–eeuwse Nederlandse kunst: verspreiding buiten Nederland
 • zeventiende–eeuwse Nederlandse literatuuropvattingen
 • zeventiende–eeuwse Nederlandse schilderkunst
 • zeventiende–eeuwse vrome r.k. kerkdienende maagd(en): klopje(s)
 • zeventig jaar, Adriaan Roland Holst –
 • zeventig jaar, Jan Elburg –
 • zeventig jaar, Knuvelder –
 • zeventig jaar, Remco Campert –
 • zeventig jaar; Carmiggelt –
 • zeventiger / tachtiger jaren (20e eeuw)
 • Zeyde, Marie H. van der
 • zich conformeren aan steeds een ander systeem; lezer: zal steeds anders –
 • zich demonstreert als literatuur; literatuur die vnl. –
 • zich geven, onvermogen tot – » onvolwassen » infantilisme » sentimentalisme
 • zich herhalen, wie oorspronkelijk schrijft kan [zich] eindeloos –
 • zich herhalende momenten van stilstand; poëzielezer Fens wil: voortgaan in –
 • zich herinneren » herinnering » herinneren
 • zich identificeren: de talloze mogelijkheden van de lezer tot –
 • zich in het onvoltooide duidelijk manifesterende creativiteit, jaloezie op de
 • zich niet herinneren » (onbewust) vergeten (zijn) » verdringen » verdringing
 • zich niet kunnen geven » onvolwassenheid » infantilisme » sentimentalisme
 • zich ontwikkelend dichterschap
 • zich ontwikkelend lezerschap
 • zich opdringen door zich te uiten; het vermogen tot –
 • zich te identificeren, de talloze mogelijkheden van de lezer om –
 • zich te uiten; het vermogen zich weten op te dringen door –
 • zich tot boek lezen van lezer (gemanipuleerd door auteur)
 • zich tussen lezer en onderwerp plaatsende biograaf (OOK: distantiegebrek...)
 • zich uitdrukken in...: uitersten die zich in elkaar uitdrukken
 • zich voortdurend vormende eruditie: verbeelding
 • zich wijzigende identificatie(s) bij lezer
 • zich wijzigende leesgewoonte(n)
 • zicht op ... ZIE OOK: visie ...
 • zicht op dalende vrouwengestalte
 • zicht op de hemel slechts mogelijk door humor (: die omgekeerde verrekijker)
 • zicht op geheel, beter – » onvoorziene inzichten of ervaringen : bij herlezen
 • zicht op Gezelle's poëzie, belemmerd –
 • zicht op het literaire leven, idealiserend» verteken(en)d –
 • zicht op het middeleeuws leven, ons eenzijdig c.q. beperkt –
 • zicht op oud beïnvloed door nieuw
 • zicht op Thomas More, verander(en)d –
 • zicht op verleden, onbetrouwbaar
 • zicht op wat fundamenteel is, literatuur met diepgang levert (schokkend) –
 • zicht op wereld en bestaan » levens– c.q. wereldbeschouwing » levensvisie
 • zicht van Leopold op eigen werk, veranderend –
 • zicht van lezer op mogelijkheden van gedicht, beperkt –
 • zicht, geen nieuw – » geen nieuwe visie » geen nieuwe kennis
 • zicht, nieuw – : illustratie» beschrijving ipv beeld» visie» symboliek»
 • zichtbaar gemaakt door foto's dan door tekst; ander verleden –
 • zichtbaar maar onhaalbaar ideaal bij Valéry: 'zuivere poëzie'
 • zichtbaar maken van oorspronkelijkheid kan alleen dmv. commentaar
 • zichtbaar proces van metamorfosen, literatuur als –
 • zichtbaar wordende betekenis
 • zichtbaar, maakt het Goddelijke – / zichtbaarheid van het Goddelijke
 • zichtbaarheid van het Goddelijke » zichtbaarmaking van het Goddelijke
 • zichtbaarheid van katholiek geloof
 • zichtbaarheid van oorspronkelijkheid: alleen door commentaar mogelijk
 • zichtbaarmaking van de onzichtbare: door de ikoon als beeld
 • zichtbaarmaking van het Goddelijke » zichtbaarheid van het Goddelijke
 • zichtbaars dat verlost is; het begrip 'ikoon' omvat bijna alle –
 • zichtbare / onzichtbare wereld (dubbele wereld; OOK: werkelijke/ tegenwereld)
 • zichzelf èn naar buiten; taal–in–tussenpositie van poëzie verwijzend naar &n
 • zichzelf als literatuur demonstreert; literatuur die vnl. –
 • zichzelf als onderwerp van studie of onderzoek » zelfconfrontatie
 • zichzelf behouden (en geloof) door kerk te verlaten
 • zichzelf belangrijker vinden dan zijn onderwerp: distantiegebrek bij biograaf
 • zichzelf betekenend woord » naar zichzelf verwijzend(e) woord(en)
 • zichzelf gericht, op – » narcistisch » Narcissus
 • zichzelf interpreteren; tekst doet lezer – » tekst geeft lezer betekenis
 • zichzelf lezen
 • zichzelf omlaaghalen » – verkleinen » – vernietigen » zelfdestructie
 • zichzelf veranderende» opheffende kunst (in over zichzelf gegenereerde ideeën)
 • zichzelf vertalen» verdichten (door schrijver)
 • zichzelf verwijzen: bij cliché–metaforen kan literatuur nog slechts naar –
 • zichzelf voortdurend ontwikkelende eruditie: verbeelding
 • zichzelf willen blijven » bedreigde identiteit » gevecht om echtheid
 • zichzelf zijn » echtheid » authenticiteit » jezelf worden
 • zichzelf zijn is genoeg voor een gentleman (hij hoeft niets te lijken)
 • zichzelf, (autonome) verbeelding bepaalt» vormt –
 • zichzelf, echte lezer is per se tweevoudig: nl. in dialoog met –
 • zichzelf, zoeken naar motivering van» houvast voor – : kern in Vestdijk–poëzi
 • zichzelf: uit – treden (: verlangen naar – )
 • zichzelf; geest v. lezer blijft vorm zoeken voor een tijdelijke gestalte van –
 • zichzelf; literatuur (: traditioneel karakter) drukt zich uit in –
 • ZIE OOK FENS IN DE VOLKSKRANT–RUBRIEK "OP HET TWEEDE GEZICHT"!
 • ZIE OOK TREFWOORDEN BEGINNEND MET: Fens suggereert» wil...\ suggestie Fens...
 • Ziegler, Philip
 • ziek » ziekte » epidemie » SOMS: invaliditeit; OOK: hoofdpijn
 • ziek als literair motief » ziekte...\ zieke(n)\ ongeval : als literair motief
 • ziek in de middeleeuwen c.q. renaissance
 • ziek, psychisch – » geestelijk – » mentaal –
 • ziek, psychisch» mentaal – : als literair motief
 • ziekelijk lezen » dwangmatig lezen » leesdwang » leeszucht » dwanglezer(s)
 • ziekenhuis » bezoek aan arts of ziekenhuis (OOK: – als literair motief)
 • ziekenhuis » gasthuis » [SOMS: Onze Lieve Vrouwe–gasthuis Amsterdam]
 • ziekenhuisgeur, het woord –
 • ziekte als literair motief (: ziek» zieke(n)\ ziek zijn etc. als lit. motief)
 • ziekte, denken als –
 • ziekte, geslachts– » syfilis
 • ziekte, interpreteren c.q. duiden als –
 • ziekte, lezen als – » dwangmatig lezen » leesdwang » leeszucht » dwang
 • ziekte, melancholie gezien als ongeneeslijke –
 • ziel / lichaam
 • ziel / zinnen (: geest / lichaam; vergeestelijkt / zinnelijk; enz.)
 • ziel, kasteel van de –
 • ziel, nacht van de – » 'donkere nacht' (mystiek) » Godsbehoefte
 • ziel, tuin van de – » Garden of the Soul
 • ziel, volks– » volkskracht » volk
 • Zielens, Lode
 • zielepoten, tv–programma's mbt. psychische» medische» sociale» maatschapp. &
 • zielig » meelijwekkend » vernederend » vernederd
 • zielig (klein–) » bekrompen » inferieur » provinciaal » tweedehands
 • zielig boek » medelijden met boek(en) » piëteit tav. boek(en)
 • zielkunde » psychologie » psycho–analytische benadering » psychoanalyse
 • zielloos nieuw » smakeloos modern » nouveau riche
 • zielsdocument » gewetensrekening (tbv. biechtvader) » geestelijk testament
 • zielsverhuizing » reïncarnatie » incarnatie » karma
 • zielzorg » pastoraat » pastoraal » pastoraal werker
 • zien – reflecteren – continuïteit : Huizinga's Nederlandse beschaving
 • zien / horen (gezicht / gehoor)
 • zien / lezen (film / literatuur)
 • zien / lezen: verschil lezersverbeelding v. personages bij plaatjes/ bij lezen
 • zien als literair motief » kijken als literair motief
 • zien van film (c.q. video) / lezen
 • zien van film / lezen van literatuur
 • zien van films: niet binnen een traditie
 • zien van het eigene» unieke» bijzondere v.h. gedicht an sich: is dat mogelijk?
 • zien van literaire verschijnselen » literaire waarneming
 • zien van toneelstuk / lezen van gedicht
 • zien, alles als nieuw kunnen – (kinderlijk = dichterlijk = gewoon = bijzonder)
 • zien, niet kunnen – » blind (–heid) » visuele handicap
 • zien, tv – : als lézen van tv
 • zien, van horen naar – : ontwikkeling(sproces) in het lezen
 • zien: tot betekenis verwerken van wat we – : oordelen
 • ziener / kijker
 • ziener, schrijver» dichter als profeet cq. – » bezwerend schrijverschap
 • zieners / zwoegers (: in de wetenschap)
 • zij–vorm, verteld in hij– of –
 • zijde » zijden stof
 • zijden taal » zijïge taal
 • Zijl, Annejet van der
 • Zijl, Joop van (gedurende vele jaren nieuwspresentator bij de NOS)
 • Zijlstra, D. » Eric van der Steen
 • Zijlstra, Doeke
 • Zijlstra, Jelle
 • Zijlstra, Mary
 • zijn / niet (kunnen) zijn: het wezen van de kunst is de spanning tussen –
 • zijn tijd vooruit; kunstenaar is nooit –
 • zijn, eenheid van het –
 • Zijtaart
 • Zikken, Aya
 • Zilverdistel, De – (antiquariaat te Antwerpen)
 • Zilveren Anjer
 • Zilveren Griffel
 • Zimmer, Carl
 • Zimmerman, W.
 • zin – beeld (: correlatie betekenis en beeld)
 • zin » betekenis : door context» verhaal (: taal)
 • zin » volzin » korte zin » zinsbouw » –constructie » –leng
 • zin » volzin : bijzondere» mooie» fijne» prachtige... (etc.)
 • zin » zinloosheid (c.q. zin vs. zinloosheid) : als literair motief
 • zin » zinnen » zintuigen » zintuiglijk
 • zin (begin– ) van artikel » verleidelijke (begin)zin van artikel c.q. tekst
 • zin / plicht (OF: mijn neiging vs. plicht; OOK: vrijheid vs. plicht)
 • zin / woord (: in poëzie)
 • zin / zinloosheid (c.q. zin» zinloosheid) als literair motief
 • zin bij Vestdijk » typische Vestdijk–zin of –formulering
 • zin boven nut » nutteloze zinvolheid »zinvolle nutteloosheid» zinvol nietsdoen
 • zin des levens zoeken » godzoeker (–s) » God zoeken
 • zin en beeld, correlatie – (betekenis en beeld)
 • zin en versregel bij Achterberg vaak samenvallend
 • zin en waarde van commentaar
 • zin en woord(en), ambiguïteit van –
 • zin geven » zingeving ZIE OOK: interpretatie (...) EN: interpreteren (...)
 • zin geven (...) ZIE OOK: betekenis geven (...) EN: duiden (...)
 • zin geven a.d. leemte: door verbeelding (: betekenisgeving als geloofswijze)
 • zin geven; schrijven is –
 • zin in boek, verloren – [zinsnede» passage]
 • zin na vakantie, eerste – » eerste boek na de vakantie (schrijven» lezen)
 • zin van dagbladkritiek » zin van recenseren in de krant
 • zin van lezen is zoeken (niet naar antwoorden maar naar vragen)
 • zin van literaire kritiek c.q. recensies in dagblad(en)
 • zin van literatuur » – van literatuuronderwijs » doel van letterkundeonderwijs
 • zin van onthullingen mbt. privé–leven
 • zin van poëzie » hoge plaats van poëzie
 • zin van schrijven» van literatuur als literair motief: poëticale lit. motieven
 • zin–gedicht » gedicht bestaande uit één zin
 • zin–geving door taal (door verhaal; betekenisvol makende context)
 • zin, aanvangs– » beginzin (c.q.: beloftenvolle – ) » inzet » begin
 • zin, eerste – (verleiding van begin van tekst» artikel)
 • zin, herinnerde – » (zoeken naar) een zin (c.q. passage) in je herinnering
 • zin, keer– (diabolische zin) » keerwoord
 • zin, laatste – » slotregel » afsluiting » einde
 • zin, reclame– » reclame» propaganda» copywriting» adverteren» k
 • zin: beginzin/ slotzin (OOK: begin & slot)
 • zin: eerste – na de vakantie » eerste boek na de vakantie (schrijven» lezen)
 • zindelijk / onzindelijk
 • zindelijkheidsdrift » hygiënisch vs smerig
 • zingbare tekst bij melodie? » poëzie op muziek » nuziek & taal c.q. tekst
 • zingen » zang » lied » liedtekst (–en) » liedje (–s) » ari
 • zingen / spreken (praten)
 • zingen in liturgie » kerkzang » –muziek » –lied » canticum &raqu
 • zingen op de wijs van...
 • zingen: dichten
 • zingevende lezer: betekenisgevende» verbeeldende (actieve» creatieve) rol v. –
 • zingevers / rationalisten (OOK: alpha versus bèta)
 • zingeving » betekenisgeving » (zingevende) verbanden leggen » verbeelding
 • zingeving (...) ZIE OOK: betekenisgeving (...) EN: duiden (...)
 • zingeving ...
 • zingeving door taal (: verhaal; betekenisvol makende context)
 • zingeving en symboliek, sluiers van eeuwen aan –
 • Zink, Jörg
 • zinloos » nutteloos » overbodig » vergeefs
 • zinloos: je verleden te bewaren » je verleden is definitief onbereikbaar
 • zinloosheid (: levensvergeefsheid) als literair motief
 • zinloosheid / zin : als literair motief
 • zinloosheid als literair motief (OOK: zin c.q. of vs. zinloosheid als lit.m.)
 • zinloosheidservaring, existentialistische absurditeits– cq – » existentialisme
 • zinloze kennis » verbalisme » OOK: schools (–heid)
 • zinloze poging(en) tot sluitende ordening
 • zinnebeeld » symbool » symboliek
 • zinnelijk / onzinnelijk (geestelijk)
 • zinnelijke liefde, taal van – : geestelijke liefde in –
 • zinnelijke, het geestelijke verbeeld dmv. het –
 • zinnelijkheid » erotiek » erotisch » eros
 • zinnelijkheid (: onschuldige van jeugd / begeerte van volwassenen)
 • zinnelijkheid / bovenzinnelijkheid (lichaam / ziel EN: zinnen / geest etc.)
 • zinnelijkheid / intellect
 • zinnelijkheid / intellect als literair motief
 • zinnelijkheid / vergeestelijking (c.q. sublimering) EN: zinnen / bezinning
 • zinnelijkheid als beeld en expressie van het diepst religieuze
 • zinnelijkheid en mystiek
 • zinnelijkheid van de ascese
 • Zinneman, Fred
 • zinnen / bezinning (EN: zinnelijkheid / vergeestelijking)
 • zinnen / bezinning : een tegenstelling?
 • zinnen / bovenzinnelijk (lichaam / geest EN: lichaam / ziel etc.)
 • zinnen / denken: spanning tussen –
 • zinnen / geest
 • zinnen en woorden, ambiguïteit van –
 • zinnen, bezinning door de – : typisch rooms–katholiek
 • zinnen, eenvoudiger – » stijlvereenvoudiging
 • zinnen, poëzie moet het (volgens Krol) hebben van ongeschreven –
 • zinnen; Engelse literatuur: de mooiste voorraadkamer van geestrijke –
 • zins–dichter
 • zins–poëzie / woordpoëzie
 • zinsbouw » zin » volzin
 • zinsconstructie » zin » volzin » zinslengte (: kort c.q. lang)
 • zinslengte » zin » zinsbouw » volzin
 • zinspeling ZIE OOK: allusie(s)
 • zinspeling » allusie(s) » verwijzing(en) » citaat
 • zinspeling op bijbel » bijbelcitaat
 • zinspeling op Kloos
 • zinspeling op psalm
 • zinspeling, herkenning van –
 • zinspelingen verstaan
 • zinspelingen...
 • zinspoëzie / woordpoëzie
 • zinsverdoezeling
 • zinsvraag / rendementsdenken
 • zinswending "maar waarom" bij Krol
 • zintuigen » zintuiglijk » zin(nen)
 • zintuiglijke taal » lichamelijke taal c.q. poëzie
 • zinvol maar geen nut: letterenstudie
 • zinvol plan?; geschiedenis: toevallige verzameling of –
 • zinvolheid, nutteloze – » zinvolle nutteloosheid
 • zinvolle nutteloosheid » nutteloze zinvolheid» zinvol nietsdoen» zin boven nut
 • zinvolle ordening; poëzielezer geeft kansen van betekenis en dus van –
 • zinvolle samenhang in biografie vereist selectie en ordening: visie
 • zinvoller: einde zonder oplossing steeds bevredigender en –
 • Zionisme » Zionist
 • Zita, keizerin –
 • zittend lezen
 • zittend schrijven
 • Zjaron » Sharon Klein [moderedactrice]
 • Zjoekowskij, Wassilij Andrejewitsj
 • ZL (tijdschrift uitgegeven door AMVC–Letterenhuis te Antwerpen)
 • Zocher jr, Jan David
 • ZOEK Fens' expositie–recensies mbv trefwoord 'tentoonstelling » expositie'!
 • ZOEK VERDER OP: anti ...
 • ZOEK VERDER OP: betekenisgeving (...)
 • ZOEK VERDER OP: fictionalisering ... ZIE OOK: verhaal ...
 • ZOEK VERDER OP: humor (...)
 • ZOEK VERDER OP: jeugd ...
 • ZOEK VERDER OP: literatuuropvattingen ... (ZIE OOK: poëzie–opvattingen)
 • zoek, boek –
 • zoeken » zoektocht » opzoeken » queeste » pogen (OOK: – als literair
 • zoeken / vinden
 • zoeken als literair motief » zoeken » zoektocht » opzoeken » queeste
 • zoeken als vluchtgedrag » je (graag) laten afleiden » escape tegen verveling
 • zoeken beter dan vinden » zoeken vs vinden
 • zoeken en wat anders vinden
 • zoeken ipv. vinden: (gevaar van) overinterpretatie » te diep (–zinnig) lezen
 • zoeken kan alleen naar wat je al kent» naar het bekende
 • zoeken naar boek(en)
 • zoeken naar eenheid » eenheidscheppende geesteshouding
 • zoeken naar eigen taal c.q. stijl » poging tot origineel taalgebruik
 • zoeken naar herinnerde zin » een zin (c.q. passage) in je herinnering
 • zoeken naar het bekende
 • zoeken naar het enige (achter het al gevonden) woord: dichten is –
 • zoeken naar het nieuwe om het oude te ontdekken
 • zoeken naar identiteit
 • zoeken naar invloed(en)
 • zoeken naar moraal na het christendom
 • zoeken naar motivering van (houvast voor) zichzelf centraal in Vestdijk–poëzie
 • zoeken naar orde(ning) c.q. patroon, lezen en –
 • zoeken naar passage» zin in boek (kwijtgeraakte)
 • zoeken naar teken(s)
 • zoeken naar ultieme woord of formulering (: hoop bij schrijvers èn lezers)
 • zoeken naar vader » vaderfiguur » –schap » vader : als literair motief
 • zoeken naar verleden door auteur » relatie schrijver met (evt. eigen) verleden
 • zoeken naar waarheid» mogelijkheid» waarschijnlijkheid
 • zoeken onmogelijk; niet geloven maakt het –
 • zoeken van eenheid» verwantschap» samenhang
 • zoeken van invloeden (: naar invloeden)
 • zoeken van moeilijkheden door de lezer, het –
 • zoeken van tweede (onbewoonde) wereld als literair motief
 • zoeken van waarheid» mogelijkheid» waarschijnlijkheid
 • zoeken vraagt geloof
 • zoeken wat je al gevonden hebt. En opnieuw vinden.
 • zoeken, boek(en) –
 • zoeken, contact met het verleden – » het verleden ervaren c.q. herkennen
 • zoeken, geluk van het – : het verkeerde vinden
 • zoeken, God – » godzoeker(s) » zoektocht naar de zin des levens
 • zoeken, huis – » woningnood » Centraal Bureau Huisvesting
 • zoeken, spel met woorden – » woordenwinkel
 • zoeken, te diep – » overinterpretatie
 • zoeken, vondst in poëzie meestal pas na veel –
 • zoeken: zin van lezen is – (niet naar antwoorden maar naar vragen)
 • zoeken; geest van lezer blijft vorm – voor een tijdelijke gestalte v. zichzelf
 • zoekend lezen » bladerend lezen » bladeren
 • zoekend naar huisje, slak – (: lezer)
 • zoeker van planten
 • zoekgeraakt boek » verloren boeken » boek(en) kwijt » boek(en) weg
 • zoekgeraakt verleden
 • zoekgeraakt, visie ontbreekt c.q. werd weggedrongen c.q. is –
 • zoekgeraakte boeken (feuilletons) van L.P. Boon
 • zoekgeraakte dertien canto's van Dante's "Paradiso"
 • zoekgeraakte stoffelijke resten van Dante
 • zoektocht » zoeken » opzoeken » queeste (OOK: – als literair motief)
 • Zoet, Hans
 • Zoet, Jan
 • zoetelijk » sentimenteel » drakerig » larmoyant
 • Zoetemelk, Joop
 • Zoetmulder, Jurriaan
 • zogenaamd ... ZIE OOK: quasi... EN: quasi–...
 • zogenaamd deskundig of diepzinnig » gewild » aanstellerig hoogdravend
 • zogenaamd historisch » schijn–realisme
 • zogenaamd toeval(lig) » (georganiseerd) toeval?
 • zogenaamd Vlaams » quasi Vlaams
 • zogenaamde humor » quasi–humor » flauw » melig » opleuken » gewi
 • Zola, Emile
 • zolder als literair motief » zoldercultuur
 • zomer » vakantie (–besteding)
 • zomer » zomercultuur » zomers (–e sfeer) » zomerdag c.q. –avond
 • zomer (–vakantie), niet lezen in – » vakantie van de beschaving
 • zomer als literair motief » OOK: wintertijd vs. zomertijd
 • zomer gelukkig voorbij » Fens heeft hekel aan zomertijd
 • zomer, Fens heeft hekel aan c.q.is bang voor –
 • zomerboeken » lezen tijdens vakantie
 • zomercultuur » zomers (–e sfeer) » zomer » zomerdag c.q. –avond
 • zomercursus » wetenschappelijk(e) congres(sen) » symposium » summer courses
 • zomercursus in Sligo (Ierland): Yeats–cursus
 • zomerdag » –avond » –cultuur » zomers (–e sfeer)
 • Zomeren, Koos van
 • zomerlectuur » vakantielectuur » boek in de vakantie » lezen in de vakantie
 • zomermiddag » geluk: het leven als een altijddurende zomermiddag
 • zomerse lezer(s) » lezer(s) tijdens vakantie
 • zomertijd / wintertijd ; OOK: zomer als literair motief
 • zomerzonlicht, bedriegend – » vals licht
 • zon » zonlicht : als literair motief
 • zondag » –ochtend » –middag » SOMS: zondagsheiliging » Dag des H
 • zondag, voetballen op – / voetballen op zaterdag
 • Zondagsblad [periodiek]
 • zondagsdichter » –schrijver(s) » –poëzie
 • zondagsheiliging » zondag » Dag des Heren
 • zondagspoëzie » –dichter(s) » –schrijver(s)
 • Zondagspost [periodiek]
 • zondagsschilder (–kunst) » naïeve kunst » amateurschilder(s)
 • zondagsschrijver » –dichter(s) » –poëzie » –proza »
 • zonde – schuld – straf – boete
 • zonde » kwaad » zondigheid » –val » mysterie vh kwaad (OOK: als lit.
 • zonde als literair motief » schuld (–bewustzijn) als literair motief
 • zonde als literair motief, kwaad» (erf)zonde» etc. als –
 • zonde der anglofilie » anglofiel
 • zonde wordt geluk » felix culpa » Verlossing door kunst c.q. schoonheid
 • zonde, ordening in – » biechtspiegel » boeteboek » zondenregister
 • zondebesef » zondebewustzijn (OOK: als literair motief)
 • zondebewustzijn » –besef» schuldgevoel» –bewust» –besef (O
 • zondenbewust » in besef van zondigheid (OOK: als literair motief)
 • zondenregister » biechtspiegel » boeteboek » ordening van het kwaad
 • zonder afzender (–snaam) » anoniem ingezonden
 • zonder antwoord, waarom? als – » waarom? als verkeerde vraag
 • zonder antwoord?: stelt grote kunst niet altijd vraag –
 • zonder beschrijvingen
 • zonder bestaande commentaar» interpretatie: op eigen kracht opnieuw beginnen
 • zonder betekenis » betekenisloos (geworden) » naar niets verwijzend
 • zonder betekenis in compositie » los eind in plot » geen functie in geheel
 • zonder betekenis maar plotseling betekenis geopenbaard
 • zonder betekenis; bij tijdelijk onvermogen tot literair lezen: alle teksten –
 • zonder bibliografie» noten» index» inhoudsopgave» register
 • zonder boek(en) » geen boek(en) » boek(en) weg » boek(en) kwijt » boeken zoe
 • zonder boeken leven » boek–ascese» boek–abstinentie» weinig boeken goe
 • zonder cliché (–'s) » poëzie terugwinnen op gemeenplaats
 • zonder context » geïsoleerd van context
 • zonder context lezen
 • zonder cultuur » cultuurondergang » –vernietiging » –verlies
 • zonder documentatie, publikatie – » geen onderzoek gedaan
 • zonder eenheid c.q. samenhang » (MAAR VAAK OOK:) eenheid c.q. samenhang
 • zonder eigenheid (c.q. onpersoonlijk traditioneel) / individualistisch
 • zonder einde; werkelijkheid is (i.t.t. verhaal) willekeurig en –
 • zonder fatsoen » onbehoorlijk » schaamte(loos) » gênant
 • zonder functie » overbodig» onnodig» redundant» overdetaillering» niet
 • zonder functie in geheel » in plot betekenisloos » losse einden in compositie
 • zonder herhaling hernemen: essay
 • zonder hiërarchie » zonder onderschikking
 • zonder hiërarchie in tekst
 • zonder hiërarchie voortaan » hiërarchie overwonnen » de hiërarchie voorbi
 • zonder historisch besef » verbinding met (versplinterde) verleden verzwakt
 • zonder historisch kader » verdwenen c.q. onbekende historische context
 • zonder historische belangstelling c.q. referentiekader
 • zonder hoofdletter(s)
 • zonder humor c.q. esprit
 • zonder identiteit, romanfiguren» (tijdeloos geworden) romanpersonages –
 • zonder ik–figuur » OOK: opheffing c.q. ontkenning van het ik
 • zonder inbreken is literatuur niet mogelijk » lezen als inbreken
 • zonder index» inhoudsopgave» noten» register» bibliografie
 • zonder intrige » OOK: plot c.q. intrige
 • zonder kennis van christelijk geloof » verdwijnend chr. referentiekader
 • zonder kleren » bloot » naakt
 • zonder kritiek » onkritisch » weinig kritisch
 • zonder kritische waarderingsgeschiedenis grootheid verwerven
 • zonder kwaliteit » geen niveau » nivellering » SOMS: angst voor ongelijkheid
 • zonder leestekens » weglaten van interpunctie
 • zonder levensbeschouwelijk element c.q. metafysica, verhaal» literair werk –
 • zonder levenskracht, Nederlandse literatuur lijkt –
 • zonder lidwoord
 • zonder literaire waarde, wellicht – » literaire kwaliteit c.q. waarde
 • zonder logica » tegen de logica » OOK: logica » logisch
 • zonder macht, auteur is – (: verbeelding ontwikkelt zich autonoom)
 • zonder metaforen » geen metafoor
 • zonder methode » onmethodisch
 • zonder methode » systeemloos » willekeur(ig) » toeval(lig)
 • zonder norm» toetssteen» criteria c.q. normen» criteria onduidelijk (geworden)
 • zonder normen vormen gehanteerd
 • zonder noten» register» index» inhoudsopgave» bibliografie
 • zonder nut » nutteloos » nutteloosheid » SOMS: ideale nutteloosheid
 • zonder opiniërende context vergeet je feiten
 • zonder orde, boeken (–bezit) – » ongeordende boeken c.q. bibliotheek
 • zonder plot of intrige(s) » OOK: plot c.q. intrige(s)
 • zonder referentiekader » verloren context
 • zonder register ontoegankelijk (: Verzameld Werk zonder registerdeel)
 • zonder register» index» inhoudsopgave» noten» bibliografie
 • zonder respect voor andere levensovertuiging» levenssituatie
 • zonder retoriek » nuchter van taal c.q. stijl » geen grootspraak
 • zonder rijm » blank vers
 • zonder rol » ongeïnterpreteerd » anoniem : – leven (als literair motief)
 • zonder samenhang » (MAAR VAAK OOK:) eenheid c.q. samenhang
 • zonder samenhang of hiërarchische ordening » los » rommelig
 • zonder spontaan gevoel over tekst» boek toch oordeel moeten bedenken
 • zonder structuur » geen hiërarchische ordening » structuurloos
 • zonder succes, boeken – » winkeldochters
 • zonder systeem » willekeurig » toevallig
 • zonder systeem en vol lacunes: lezen van oeuvre
 • zonder taal is kunstwerk louter een ding (is kunst door alle verhalen erover)
 • zonder theorie » niet speculatief » praktisch » empirisch gericht
 • zonder titel, gedichten – » titelloosheid van gedichten
 • zonder toegevoegde waarde; geen literaire waarde –
 • zonder tragiek » ontragisch » tragiek ontbreekt
 • zonder tweede garnituur geen top–niveau
 • zonder veel pretentie » bescheiden » –heid » SOMS OOK: bescheidenheidsrituee
 • zonder verband» samenhang» hiërarchische ordening (van stof c.q. materiaal)
 • zonder verbeelding; wetenschapsbeoefening steeds meer –
 • zonder verhaal (taal) is kunstwerk louter een ding (: is kunst door taal)
 • zonder verleden cq historisch bewustzijn » (OOK: historisch bewustzijn)
 • zonder verwijzend karakter; het woord raakte – » woordcrisis
 • zonder visie » visie raakt zoek
 • zonder voetnoten, criticus werkt –
 • zonder voorbeeld » zelfstandig » hang naar zelfstandigheid
 • zonder vooroordeel kijken (precies» contextloos): kunsthistorische discipline
 • zonder vorm (–kracht) » vormloos » OOK: vorm » –kracht » –
 • zonder vrouwen
 • zonder werk » werkloos » OOK: arbeid » baan » werk (OOK: – als lit. m
 • zonder woorden, stanza – (bij Beets; alleen streepjes)
 • zonder zekerheid» toekomst: letterenstudie (nooit af; steeds opnieuw beginnen)
 • zonder zelf denken » ideeënarmoede » geestelijk armoedig
 • Zonderland, Daan
 • zonderling » excentriek (–eling)
 • zondeval » zonde » zondigheid » (mysterie van het) kwaad
 • zondeval van de taal – verlossing van de taal door het Woord
 • zondeval: begin van interpretatie want woord» betekenis niet meer samenvallend
 • zondigheid » zonde » (mysterie van het) kwaad » zondeval
 • zondigheidsgevoel » zondebewustzijn (OOK: als literair motief)
 • zondvloed als literair motief » Noach » ark van Noach als literair motief
 • zonen van Dante: Jacopo en Pietro
 • Zonnekoning » Lodewijk XIV
 • Zonnelied van Franciscus van Assisi
 • Zonneveld, Peter van
 • Zonneveld, Wim
 • zoon (–s) c.q. dochter van Kees Fens
 • zoon / moeder relatie (OOK: moederbinding m. zoon of dochter EN: als lit.mot.)
 • zoon / vader (c.q.: vader–zoon relatie als literair motief)
 • zoon van Fens
 • zoon van Oscar Wilde: Vyvyan Holland
 • zoon–moeder relatie » moederbinding (met zoon of dochter) » moeder–relatie
 • zoon–moederbinding » moederbinding » relatie moeder–kind » moeder&ndas
 • zoon–vader relatie » zoon vs. vader (OOK: als literair motief)
 • zorg om zuiverheid » (preoccupatie met) rein (zuiver) / onrein (onzuiver)
 • zorg voor gast: precies de goede boeken beschikbaar
 • zorg, medische of psychiatrische zaken c.q. wetenschap c.q. – » gezondheid
 • zorg, pastorale – » zielzorg » pastoraal » pastoraal werker
 • zorgvuldig verwoord » doordacht cq moeizaam onder woorden gebracht
 • zorgvuldige boekbehandeling » advies mbt. zorgvuldige boekbehandeling
 • Zorreguieta, Máxima
 • zouaven » pauselijke soldaten
 • zowel Nederlandse als Engelse gedichten schrijven
 • zucht naar macht als literair motief » geweld als literair motief
 • zucht om het goddelijke te concretiseren
 • zucht tot decoratie
 • zucht tot interpreteren
 • zucht, boek– » boekdorst » boekbegeerte » méér boeken willen
 • Zuid / Noord
 • Zuid / Noord (: –Nederlands; Vlaanderen / Nederland; etc.)
 • Zuid / Noord (: –Nederland; Vlaanderen / Nederland; etc.)
 • Zuid / Noord : Ierland –
 • Zuid– & Noord–Nederland (:eenheid cq samenwerkend)\ Lage Landen» Groot–N
 • Zuid– / Noord–Nederlands (Vlaams / Nederlands etc.)
 • Zuid– en Noord–Nederland (als eenheid) » Groot–Nederland » Lage Landen
 • Zuid–Afrika » Zuidafrikaans (: Afrikaans) » Suid–Afrika
 • Zuid–Afrika, literatuur van» uit –
 • Zuid–Afrika: tijdschrift "Die Burger"
 • Zuid–Afrika: tijdschrift "Die Transvaler"
 • Zuid–Amerika » Latijns Amerika
 • Zuid–as van Amsterdam
 • Zuid–Limburg
 • Zuid–Nederland 1900: jongeren uit –
 • Zuid–Nederlands » Vlaams » Vlaanderen » Vlaming » OOK: Belgisch
 • Zuid, Amsterdam (Oud)– » SOMS: Plan Zuid
 • Zuidafrikaans » Zuid–Afrika » Afrikaans » Suid–Afrika
 • Zuidafrikaans, vertaling uit het –
 • Zuidafrikaanse literatuur
 • Zuidamerika » Latijns Amerika
 • Zuidamerikaanse literatuur » Latijns–Amerikaanse literatuur
 • zuidelijk / noordelijk (noorderlijk)
 • Zuidelijk Toneel, Het – (toneelgezelschap)
 • Zuidelijke Nederlanden
 • Zuidelijke Nederlanden, immigratie» immigranten uit –
 • Zuiden / Noorden
 • Zuiderent, Ad
 • Zuidnederlands / Noordnederlands (Vlaanderen/ Nederland...Vlaams/ Nederlands)
 • Zuidnederlands accent c.q. overwicht
 • Zuidnederlandse » Vlaamse uitgever(s) : (relatief) onbekend in Noord–Nederland
 • Zuidnederlandse ... ZIE OOK: Vlaamse ...
 • Zuidnederlandse auteur(s) naar Noordnederlandse uitgever(s)
 • Zuidnederlandse letterkunde» literatuur
 • Zuidnederlandse literatuur c.q. schrijvers onbekend in Noord–Nederland
 • Zuidnederlandse literatuur, geschiedenis van de – (: van roman» poëzie)
 • Zuidnederlandse roman» poëzie» literatuur; geschiedenis v.d. Vlaamse c.q. –
 • Zuidnederlandse uitgever(s) in Noord–Nederland (relatief) onbekend
 • Zuidpool » Antarctica
 • Zuidweg, J.J.A.
 • zuil, r.k. – » roomsen apart » r.k. (beroeps–) organisatie
 • zuilenmaatschappij » verzuilde samenleving
 • zuilheilige, Simeon de –
 • zuinig met taal » kort » weinig woorden » (informatie–) dicht » compac
 • zuinig zijn op onze taal
 • zuinig, calvinistisch somber» gestreng» ijverig» steil» – (enz.)
 • zuinige benadering door specialistische eenzijdigheid
 • zuivel » melk » melkzaak » melksanering in de jaren '50
 • zuiver / onzuiver (OF: rein / onrein; OOK: preoccupatie met kuis–/ onkuisheid
 • zuiver als waardekwalificatie
 • zuiver gedicht; afstand in tijd reduceert goed gedicht steeds meer tot –
 • zuiver literair vs extra–literair gemotiveerde waardering
 • zuiver literaire literatuur– cq. poëziebenadering » 'zuiver literair' als norm
 • zuiver zijde » zuiver zijden stof(fen)
 • zuivere lyriek
 • zuivere poëzie bij Valéry zichtbaar maar onhaalbaar ideaal
 • zuiverheid, verborgen perversiteit door overdreven –
 • Zulu–muziek
 • Zundert, Martin van
 • Zuolaga, Ignacio
 • Zurbarán–tentoonstelling Parijs 1988
 • Zurbarán, Francisco de
 • zuster » vrouwelijke religieuze(n) » non(nen)
 • Zuster Bertken
 • Zuster Luc » The Nun's Story (boek van K. Hulme)
 • zuster–broeder verhouding » cultus van de zusterlijkheid
 • zustercongregatie
 • zusterklooster der norbertinessen (Roermond)
 • zusterlijkheid, cultus van de – » zuster–broeder verhouding
 • Zusters » Broeders van het Gemene Leven (Moderne Devotie)
 • Zutphen
 • Zutphen, Gerard Zerbolt van
 • Zutphen, Hans van [= pseudoniem van vrouwelijke auteur]
 • Zutphen, J.P.W.M. van
 • Zutphen, Jan van
 • Zutphen: Librije (sinds 1563) » Stichting Librije
 • Zuurhout–Leersveld, P.L.
 • zuurkool
 • Zuydveen, Hans van
 • Zuylen, Belle van
 • zwaaien » wuiven » groeten
 • Zwaal, B.
 • zwaan als beeld van onsterfelijkheid
 • zwaan als literair motief
 • zwaan als literair motief, stervende –
 • Zwaan, F.L.
 • zwaan, stervende – : als literair motief
 • zwaar / licht
 • zwaar beschadigde is als het onvoltooide, het –
 • zwaar boek, (te) – » (te) groot boek
 • zwaar op de hand » gelijkhebberig » (on)gelijk hebben » – krijgen » &n
 • zwaarbeschadigde (het – ) is als het onvoltooide
 • zwaarmoedig » melancholie(k) » droefheid » (levens)onlust
 • zwaarte des levens als literair motief
 • Zwagerman, Joost
 • zwak geloof » geloofscrisis » –twijfel » –afval
 • zwak vers, dichter van – : bestaat niet meer (heeft geen taalgestalte)
 • zwak werk » slecht werk » tweede–rangs » derdehands
 • zwak, veelzijdigheid als iemands kracht en als zijn –
 • zwakke afschaduwing van zijn innerlijke ( verbeelde) gestalte; kunstwerk als –
 • zwakke argumentering » onjuiste c.q. ontbrekende argumenten
 • zwakke artisticiteit » gecompenseerd gebrek aan artisticiteit
 • zwakke artisticiteit maar grote ambachtelijkheid (Jan Veth)
 • zwakke biografische c.q. autobiografische traditie in Nederlandse cultuur
 • zwakke compositie: geen functie in geheel» los eind in plot
 • zwakke geslacht en sterke geslacht
 • zwakke kant / sterke kant, veelzijdigheid als iemands –
 • zwakke plekken naast sterke kanten bij één gedicht
 • zwakke poëzie » slechte » poëzie » geen poëzie
 • zwakke verbinding met het (versplinterde) verleden
 • zwakke vorm » vormloos » vormgeving » vorm » vormkracht
 • zwakkeling » mislukkeling » antiheld(en) » ontluisterde mens: als lit. motief
 • zwakkere auteurs in Vlaanderen eerder publikatiemogelijkheid?; hebben –
 • zwakkere regels horen erbij...
 • Zwakman, Edwin
 • zwakte van (Noord–) Nederlandse verhaalkunst / kracht van Nederlandse poëzie
 • zwakte van de literaire kritiek » kritiek op kritiek
 • zwangerschap als literair motief
 • zwart (–gallig) » somber» leed» droef» ongeluk(kig) etc. [OOK als lit.
 • zwart (: existentialistisch somber of absurd) » (troosteloos) existentialisme
 • zwart / wit (: mbt. water / ijs) : als literair motief
 • zwart water / wit ijs : als literair motief
 • zwart–wit » opposities » tegenstellingen » tegendelen » contradictie(s
 • zwart–wit tekening: geheugen reduceert schilderij tot –
 • Zwart, J.A. de
 • Zwart, Piet
 • Zwarte Beertje (serie) » uitgeverij Bruna
 • Zwarte Dood » pest (OOK: – als literair motief)
 • zwarte humor » humor als redmiddel » vermenging humor en tragiek
 • zwarte jaren van Beets
 • Zwartkruis, Jan
 • Zweden » Noorwegen » Denemarken » Skandinavië
 • Zweden van Culemborg, Meesters van –
 • Zweeds, Engelse vertaling uit het –
 • Zweedse vertaling van Vestdijkroman (1961) maken (suggestie van Fens)
 • Zweekhorst, Dik
 • zweetdoek van Veronica
 • Zweig, Stefan
 • Zwemmer (boekhandel in Londen)
 • zwerftocht als literair motief, monastieke
 • zwerftocht, verbeelde» gefantaseerde» – / innerlijke reis
 • zwerven als literair motief (OOK: trekken» bewegen» onderweg» reis» dwalen..
 • zwerver » bedelaar » landloper » armoedzaaier
 • zwerver als literair motief
 • zwerver, gedoemde» gedwongen» vervloekte – (als literair motief)
 • zwevend raken » elevatio » verheffing van de grond
 • Zwietering–de Jong, A.M.Th.
 • zwijgen » niet meer schrijven : na (negatieve) kritiek
 • zwijgen » stil » stilte » rust » op of net over de rand van het zwijgen
 • zwijgen » verzwijgen » doodzwijgen » stilte : als literair motief
 • zwijgen » wijsheid van het zwijgen » zwijger » SOMS: zwijgen als protest
 • zwijgen als literair motief » stilte c.q. verzwijgen als literair motief
 • zwijgen als plicht van recensent
 • zwijgen als protest » zwijgen » wijsheid van het zwijgen » zwijger
 • zwijgen over de dierenverhalen van Koolhaas, het –
 • zwijgen van academische kritiek
 • zwijgen, angst voor – » angst voor het mysterie van wat groter is dan ik
 • zwijgen, gelofte van het
 • zwijgen: als conversatie
 • zwijgende boeken
 • zwijgende meerderheid die niets te vertellen heeft
 • Zwijger, Willem de –
 • Zwingli, Huldrych
 • Zwitserland
 • Zwitserland: Fribourg
 • zwoegend, ijverig & vlijtig – / moeiteloos presterend
 • zwoegers / zieners (: in de wetenschap)
 • Zwolle
 • Zwolse Bijbel (Utrecht), teruggevonden miniatuur uit –
 • Zwolse drukken en herdrukken (reeks – )