Thema's
 • Wüst s.j., G.
 • Wüstefeld, Wilhelmina C.M.
 • W, Jvd– » Johan van de Woestijne
 • W, R » Ron Welters
 • Waaij, Edda van der (E.M. Mollevanger–van der – )
 • waakmotief » waken » wake » wakker zijn of blijven : als literair motief
 • Waal, A.M. van de
 • Waal, Henk van der
 • Waals, Jan van der
 • Waals, Jaqueline van der
 • Waals, Laurens van der
 • Waalse kerk te Amsterdam
 • waan » droom » visioen » hallucinatie(s) » droomkarakter » droomachtig
 • waandenkbeeld van het geloof: van de dood een vreugd gemaakt
 • waanzin » gek » psychisch (on)gezond » mentale c.q. geestelijke gezondheid
 • waanzin » psychisch verward etc.: als literair motief
 • waanzin, liefdes– » passie » hartstocht » liefde [OOK: als literair motief]
 • waar » waarheid
 • waar / mogelijk (cq waarschijnlijk) (OOK: zoeken naar waarheid» mogelijkheid)
 • waar auteur(s) leefde(n); literair toerisme naar plaatsen –
 • waar ben ik? / oriëntatie
 • waar het om gaat bij schrijven» dichten: de taal tot zijn recht laten komen
 • waar maken van verwachting » bevestiging v. stereotiepe verwachting of oordeel
 • waar want goed geformuleerd » gezag van de formulering
 • waar, boek(en) als – » literatuur als commercie
 • waar, historisch – » historisch belang » historiciteit
 • waar, kennis als waardegoed c.q. als –
 • waar, kunst als –
 • Waard, Elly de
 • Waard, J.M.D. de
 • Waard, Lagor
 • Waard, Peter de
 • waarde » waarde (belang» status» waardigheid) v. literatuur » literaire waar
 • waarde ("levenswaarde"): bepaald door literaire waarde
 • waarde (...) ZIE OOK: kunstwaarde
 • waarde (blijvende – ): opnieuw en op eigen wijze mooi gevonden
 • waarde (eigen – ) van het weten–door–de–poëzie
 • waarde (geen literaire – ) zonder toegevoegde waarde
 • waarde (literaire – ) toekennen » beoordeling (–sproces) » oordeelsvorming
 • waarde (therapeutische – ) van kunst
 • waarde (zonder toegevoegde – ) geen literaire waarde –
 • waarde c.q. waardigheid : van poëzie » zin van poëzie
 • waarde dubieus, literaire – » literaire kwaliteit » literaire waarde
 • waarde en zin van commentaar
 • waarde historisch bepaald / eeuwigheidswaarde
 • waarde opgeklopt » overschat
 • waarde toekennen » proces van beoordelen en/of waarderen » oordeel(svorming)
 • waarde van detail » aandacht voor detail » sfeer op(ge)roepen door details
 • waarde van ereprijs: de vorige bekroonden
 • waarde van handschriften: suggereren een nog mogelijke definitieve voltooiing
 • waarde van het tekort » volheid van het tekort
 • waarde van katholieke opvoeding
 • waarde van kunst en cultuur, ingebeelde algemene (maar relatieve) –
 • waarde van kunst en literatuur, overschatting van algemene –
 • waarde van lezen » (algemeen of persoonlijk) belang van het lezen
 • waarde van lezen betwijfeld » belangrijker dan lezen » lees ik wel graag?
 • waarde van literatuur (: belang» status» waardigheid» achtbaarheid v. lit.)
 • waarde van oudere letterkunde is een meer dan louter historische
 • waarde van r.k. opvoeding
 • waarde van religiositeit: eigenlijk alleen maar cultuurbewustzijn?
 • waarde van roomse opvoeding
 • waarde van tekst in actualiteit
 • waarde van tekst toen/ nu
 • waarde van wetenschappelijk boek» tekst: slechts beperkt» tijdelijk
 • waarde van woord » woord » woordkracht » SOMS: vervalsende macht van een woord
 • waarde verloren » verschuiving in waardering
 • waarde wetenschappelijke tekst slechts beperkt» tijdelijk
 • waarde–oordeel geconditioneerd door context c.q. situering
 • waarde–oordeel geconditioneerd door wat "hoort"
 • waarde–vergelijking (vergelijking mbt. waarde) » hiërarchie van waarden
 • waarde(n), behoud van bedreigde Nederlandse cultuur–
 • waarde, blijvende – » toekomstmogelijkheden (: van kunst » tekst » etc.)
 • waarde, documentaire – » documentaire functie » documentaire
 • waarde, eeuwigheids– : van Vondel's poëzie
 • waarde, financiële – » betaalde prijs » (kost) prijs
 • waarde, het toekennen van literaire –
 • waarde, hiërarchie in – » middelmaat en topniveau
 • waarde, historische – » historisch belang c.q. – waardevol » historiciteit
 • waarde, ingebeelde algemene (maar relatieve) – (: van kunst en cultuur)
 • waarde, kunst– » kunstwaardering
 • waarde, literaire – » waarde » waarde van literatuur
 • waarde, literaire – : bepaalt "levenswaarde" van een werk
 • waarde, literaire – » literaire kwaliteit » SOMS: dubieuze literaire kwaliteit
 • waarde, literaire – : feitelijke» historische juistheid geen maatstaf voor –
 • waarde, literaire – : 'christelijk' zegt niets over –
 • waarde, literaire – : zit 'm niet in emotie of lieve woorden
 • waarde, literaire/ historische –
 • waarde, relatieve (ingebeelde algemene) – (: van kunst en cultuur)
 • waarde, woord– » woordkracht » woord » SOMS: vervalsende macht van een woord
 • waarde: blijvende – vergt vorm die méér kansen geeft dan gebruikswaarde
 • waarde: geen literaire – zonder toegevoegde –
 • waarde: literaire – geen essentiële waarde (voor Pleij)
 • waarde: literaire vs. niet–literaire – » zuiver literair vs extra–literair
 • waarde: méér dan louter historische – van oude letterkunde
 • waarde: niet naar – geschatte lectuur » ondergewaardeerd boek
 • waarde: oude(re) letterkunde van méér dan louter historische –
 • waarde: wat af is (c.q. voltooid) verdwijnt: want is niet echt van –
 • waarde; interpretatie: hoogstens (tijdelijk) toegevoegde –
 • waardecriteria » waardecriterium
 • waardecriterium » waardecriteria
 • waardecriterium voor poëzie, muzikaliteit als –
 • waardecriterium, concentratie en dichtheid als –
 • waardecriterium, het algemeen–menselijke als –
 • waardecriterium, het uitzonderlijke als –
 • waardecriterium, muzikaliteit van het vers als –
 • waardegoed, kennis als waar c.q. als –
 • waardekwalificatie (–s), literaire –
 • waardekwalificatie (–s), onduidelijke –
 • waardekwalificatie, "aangrijpend" als –
 • waardekwalificatie, "authentiek" als –
 • waardekwalificatie, "beknopt" als –
 • waardekwalificatie, "bewogen" als –
 • waardekwalificatie, "echt" als –
 • waardekwalificatie, "indringend" als –
 • waardekwalificatie, "indrukwekkend" als –
 • waardekwalificatie, "klassiek" als –
 • waardekwalificatie, "puur" als –
 • waardekwalificatie, "schrijnend" als –
 • waardekwalificatie, "spannend"\ "meeslepend" als (niet altijd geaccepteerde) &nd
 • waardekwalificatie, "zuiver" als –
 • waardekwalificatie, aangrijpend» schokkend» overrompelend» getuigend etc als &ndas
 • waardekwalificatie, echt c.q. authentiek als –
 • waardekwalificatie, getuigend» overrompelend» schokkend» aangrijpend etc als &ndas
 • waardekwalificatie, indringend als –
 • waardekwalificatie, indrukwekkend als –
 • waardekwalificatie, intensiteit als – (mbt. proza)
 • waardekwalificatie, muzikaliteit van poëzie als –
 • waardekwalificatie, onvoorspelbaarheid als –
 • waardekwalificatie, overrompelend» schokkend» aangrijpend» getuigend etc als &ndas
 • waardekwalificatie, schokkend» overrompelend» getuigend» aangrijpend etc als &ndas
 • waardekwalificatie, voorspelbaar als –
 • waardeloos » nietszeggend » onbelangrijk (geworden)
 • waardeloos boek / waardevol boek
 • waardeloze kennis » nutteloze of onbruikbare schoolkennis cq examenresultaten
 • waarden / feiten (wetenschap van – / van – )
 • waarden van verleden & traditie, gericht op – » conservatief » behoudzuchtig
 • waarden verdedigen, eigen – » positie bepalen » standpunt innemen
 • waarden, definitieve/ tijdelijke – : conservatief / reactionair
 • waarden, hiërarchie mbt – » middelmaat en topniveau
 • waardenhiërarchie » waarde–vergelijking (vergelijking mbt. waarde)
 • waardenorm, literaire– : feitelijke» historische (on)juistheid is geen –
 • waardenoverdracht ZIE OOK: cultuuroverdracht
 • waardenoverdracht » cultuuroverdracht
 • waardenproblematiek: kunst als ethische c.q. levenskritiek
 • waardenvergelijking (vergelijking mbt. waarde) » hiërarchie van waarden
 • waardenverlies ZIE OOK: cultuurverlies
 • waardenverlies » –verval» normvervaging» –loosheid» ondergang va
 • waardeoordeel ZIE OOK: waardering
 • waardeoordeel » mening » oordeel » waardering (tav. tekst)
 • waardeoordeel (literair – ) mbt. tekst
 • waardeoordeel en dispositie
 • waardeoordeel en: "spannend"\ "meeslepend" (: wel/ geen kwaliteitsaanduiding)
 • waardeoordeel geïmproviseerd bij criticus onder tijdsdruk
 • waardeoordeel geconditioneerd door context» situering (OOK: lit. betekenis...)
 • waardeoordeel geconditioneerd door wat "hoort"
 • waardeoordeel heronderzoeken
 • waardeoordeel is functie van lezer, literair –
 • waardeoordeel is gevolg van bewustmaking van structuren door (dagblad)kritiek
 • waardeoordeel, bevooroordeeldheid» vooroordeel» vooringenomenheid bij –
 • waardeoordeel, eenvoud» eerlijkheid» waarheid als criterium in (kunst)–
 • waardeoordeel, individuele persoonlijke» situationele factoren in het –
 • waardeoordeel: oordelen is vergelijken
 • waardeoordeel; "mooi": hachelijk criterium in –
 • waarderen – toedichten – context
 • waarderen » beoordelen, verband tussen toedichten – in context plaatsen –
 • waarderen » beoordelen, proces van –
 • waarderen » betekenis geven: vergt (historische) context
 • waarderen » oordelen » oordeel(svorming) » beoordelings– & waarderingspr
 • waarderen als literatuur » waardetoekennings– & beoordelingsproces
 • waarderen berust op herkennen » (h)erkenning en waardering » herkenbaarheid
 • waarderen dankzij herkenning » herinnering in relatie met waardeoordeel
 • waarderen is situeren
 • waarderen ogv. literaire vs. levensbeschouwelijke of politieke motieven
 • waarderen op verkeerde gronden
 • waarderen van deel / van geheel (OOK: beleven van deel / van geheel)
 • waarderen: situeren in al betekenisdragende context
 • waarderend verstaan van poëzie gaat aan begrijpend inzicht vooraf
 • waardering [n.b.: ZIE OOK: waardeoordeel \... ! EN: waardering... !]
 • waardering ZIE OOK: herinnering / herkenning...
 • waardering – erkenning – herkenning » kracht der herkenbaarheid
 • waardering » interpretatie : relatie –
 • waardering » lof » bewondering
 • waardering » oordeel » mening (mbt. tekst)
 • waardering » verstaan
 • waardering (kwaliteit vermoed) vóór er doorzicht (begrip) is (: is raadsel!)
 • waardering (literaire – ): functie van de lezer
 • waardering (norm bij – ): meestal je eigen leesverleden
 • waardering ... [ n.b.: ZIE OOK: waardeoordeel EN: waardering ! ]
 • waardering / interpretatie (exegese)
 • waardering / vergetelheid (: slachtoffers v.d. slag om lit. onsterfelijkheid)
 • waardering alleen voor actuele literatuur; tegen de tijdgeest met zijn –
 • waardering anders gemotiveerd c.q. gecorrigeerd of herroepen (door Fens)
 • waardering berust op herkennen » herkennen en waardering
 • waardering bij Fens gewijzigd
 • waardering door (muziek)luisteraar is conservatief» conventioneel
 • waardering door explicatie niet vergroot maar hoogstens verdiept
 • waardering door gemiddeld publiek » OOK: gemiddelde lezer
 • waardering duurzaam? » blijvend?
 • waardering en drogreden(en)
 • waardering en herkenning
 • waardering en interpretatie(s)
 • waardering en intertextualiteit
 • waardering Fens iz. verschil historische/ contemporaine romans van Vestdijk
 • waardering geschiedt in context » betekenisgeving vergt (historische) context
 • waardering later » Nachleben » receptiegeschiedenis
 • waardering ogv. zuiver literaire vs die op buitenliteraire gronden
 • waardering om verkeerde redenen: door verkeerd begrijpen
 • waardering op eigen wijze (en opnieuw): blijvende waarde
 • waardering opgeklopt » overschat
 • waardering van auteur op school » in onderwijs (door leerlingen cq. docenten)
 • waardering van deel of fragment / van geheel (OOK: beleving van deel/ geheel)
 • waardering van geheel / van deel (OOK: beleving van geheel / van deel)
 • waardering van kunst » kunstwaarde
 • waardering van kunst, sociale » sociologische aspecten van –
 • waardering van kunstwerk
 • waardering van Leopold voor eigen werk, veranderende –
 • waardering van literatuur / muziekwaardering
 • waardering van muziek
 • waardering van muziek / literatuurwaardering
 • waardering van tekst in latere tijd(en) » Nachleben » receptie later
 • waardering veranderend» veranderd » vergane glorie; SOMS: late(re) erkenning
 • waardering voor deel » gedeelte » fragment » passage » stuk » (vers)re
 • waardering voor het al bekende
 • waardering voor lezen en schrijven, geen –
 • waardering–herinnering, relatie –
 • waardering–herkenning, relatie –
 • waardering–nu
 • waardering, algemene/ persoonlijke –
 • waardering, beïnvloeding van –
 • waardering, bevooroordeeldheid» vooroordeel» vooringenomenheid bij –
 • waardering, eigentijdse / (kunst)historische –
 • waardering, expressiemogelijkheden van –
 • waardering, functie van de lezer in literaire –
 • waardering, gewijzigde – : bij Fens
 • waardering, her– (van auteurs» teksten» vorm» vormen» vormgevingsprin
 • waardering, kunst–/ literatuur– (in 17e eeuw)
 • waardering, literaire – : ivm. tijdsproblemen (: ethische c.q. levenskritiek)
 • waardering, literaire: functie van de lezer
 • waardering, literatuur–/ kunst– (in 17e eeuw)
 • waardering, muziek – : bij Vestdijk
 • waardering, negatieve – : afwijzende cq teleurgestelde reactie Fens mbt tekst
 • waardering, particuliere – » persoonlijke voorkeur
 • waardering, persoonlijke» situationele factor bij effect van tekst cq. in de –
 • waardering, persoonlijke/ algemene –
 • waardering, Rembrandt– » Rembrandt–beeld » Rembrandt–receptie
 • waardering, situationele/ persoonlijke factor bij effect van tekst cq. in de –
 • waardering, tijdsproblemen ivm. literaire – (: ethische c.q. levenskritiek)
 • waardering, verander(en)de – » (: vergane glorie; SOMS: latere erkenning)
 • waardering, vergelijkende – » vergelijkende studie c.q. kritiek of beoordeling
 • waardering, verschuiving(en) in –
 • waardering, vroegere – : Fens onzeker over zijn –
 • waardering: (kunst)historische / eigentijdse –
 • waardering: herinnering » herkenning in relatie met –
 • waardering: literaire / politieke (c.q. levensbeschouwelijke ) –
 • waardering: literatuur/ muziek
 • waardering: buiten het verstaan om
 • waardering: kunst–/ literatuur– (in 17e eeuw)
 • waardering: oordelen is vergelijken
 • waarderingsact, persoonlijke» situationele factor bij effect van tekst c.q. –
 • waarderingsbeeld muziek/ literatuur: is chiastisch (: mbt. oud / contemporain)
 • waarderingsgeschiedenis
 • waarderingsgeschiedenis, grootheid verwerven zonder kritische –
 • waarderingsprincipe bij Fens » motief (–ven) voor Fens' bewondering
 • waarderingsproces » beoordelingsproces
 • waarderingsproces » beoordelingsproces » oordeel(svorming) » waardetoekenning
 • waardetoekenning » oordeel (–svorming) » beoordelings– & waarderingsproc
 • waardetoekenning en interpretatiemogelijkheden
 • waardetoekenning, persoonlijke c.q. situationele factoren in het proces van –
 • waardevergelijking (vergelijking mbt. waarde) » hiërarchie van waarden
 • waardevol » van waarde » "klassiek"
 • waardevol (literair – ) versus belangrijk (: binnen gesloten literair circuit)
 • waardevol boek / waardeloos boek
 • waardevol, historisch – » historisch belang » historiciteit
 • waardevol, nog steeds – » hernieuwde bewondering » nog steeds fascinerend
 • waardevol: citaat – gemaakt door de context » isolerend effect van citeren
 • waardevol?, lezen – » belang van het lezen
 • waardigheid van boek » eerbied voor boek(en)
 • waardigheid van de mens » menselijke vrijheid
 • waardigheid van elk individueel boek
 • waardigheid, menselijke vrijheid en»of –
 • waardoor nu (toegenomen) succes? » succeselement(en)
 • waardoor verschillend oordeel bij verschillende lezers?
 • waardoor worden auteurs» teksten klassiek? » langzaam klassiek worden
 • waargemaakte belofte, niet – (auteurs » dichters » minor poets)
 • waargenomene alleen beschreven (: niet verdicht tot beeld)
 • waarheden, eeuwige – : v.Duinkerken a–individualistisch want representeert –
 • waarheid – troost – geloof – taal c.q. stijl –– scepsis c.q. ongeloof
 • waarheid » waar
 • waarheid / fictie
 • waarheid / literaire leugen (: literaire leugen als waarheid)
 • waarheid / mogelijkheid c.q. waarschijnlijkheid (OOK: zoeken naar...)
 • waarheid / onwaarheid : als verkeerde vraag » vraag naar (historische)....
 • waarheid / verbeelding (in taal)
 • waarheid / verdichting
 • waarheid / waarschijnlijkheid c.q. mogelijkheid (OOK: zoeken van – of – )
 • waarheid als criterium bij (kunst)beoordeling [OOK: eenvoud» eerlijkheid...]
 • waarheid als koe » open deur : als persoonlijke ontdekking gepresenteerd
 • waarheid door taal
 • waarheid en essay: het gaat niet om dè waarheid maar om idee òver de waarheid
 • Waarheid en Liefde, Godgeleerd Tijdschrift (...)
 • waarheid in literatuur » literatuur en waarheid c.q. werkelijkheid
 • waarheid over de schrijver; leugen van de literatuur is moeder van de –
 • waarheid van de eenvoud, on– » geraffineerde eenvoud
 • waarheid van de inhoud = schoonheid = morele kracht
 • waarheid–in–de–taal
 • Waarheid, De – (communistisch dagblad voor Nederland)
 • waarheid, evidente – (als een koe): als persoonlijke ontdekking gepresenteerd
 • waarheid, literaire – » verhouding literatuur – waarheid c.q. werkelijkheid
 • waarheid: mogelijkheden boeiender dan de ene –
 • waarheid: voorlopige ideeën over de – (geleverd c.q. gewekt door essay)
 • waarheidsbegrippen: er bestaan heel wat andere – dan door auteur toegepast
 • waarheidsgehalte hoog want goed geformuleerd
 • waarheidsgehalte van de taal
 • waarheidsopvatting van auteur veronachtzaamt andere waarheidsbegrippen
 • waarheidsvinding » zoeken naar waarheid» mogelijkheid» waarschijnlijkheid
 • waarlijk poëzie, geconstateerd» (h)erkend als –
 • waarnemen & verslaggeven » (goed » ongeconditioneerd) kijken & rapporteren
 • waarnemen » interpreteren, samengaan van –
 • waarnemen » kijken » observeren (èn evt.: verslaggeven c.q. rapporteren)
 • waarnemen van het bijzondere»eigene»unieke v.h. gedicht an sich mogelijk? is –
 • waarnemen, ontregeld – : laat 't oorspronkelijke» unieke» bijzondere ontdekken
 • waarnemende instantie, dichter als beschouwende c.q. –
 • waarneming beschreven maar niet tot beeld verdicht
 • waarneming door fictie (c.q.kunst» verbeelding) gestructureerd; onze –
 • waarneming en interpretatie gaan samen
 • waarneming in gedicht(en)
 • waarneming organiseren
 • waarneming persoonlijk maar conclusies algemeen: ouderwets essayeren
 • waarneming van literaire verschijnselen » literaire waarneming
 • waarneming, gewaarwording als –
 • waarneming, selectieve – (Emants)
 • waarom dit gedicht? » overbodige tekst» uitgave» poëzie» boeken
 • waarom eigenlijk lezen bevorderen? » leesbevordering (–campagnes) illusoir
 • waarom Fens bewonderend is » waarderingsprincipes bij Fens
 • waarom gedichten lezen? om tijdelijkheid te vereeuwigen.
 • waarom geen tekstschrijver voor cabaret (of toneel) geworden?
 • waarom gevraagd? » auteur verbaasd over vraag mbt. zijn werk
 • waarom herlezen? » waarom lezen?
 • waarom leest criticus c.q. Fens? » (– : om te schrijven over het gelezene)
 • waarom lezen? » waarom herlezen?
 • waarom lezen? / motieven c.q. motivatie om (poëzie) te lezen
 • waarom literatuur (–onderwijs)?
 • waarom literatuur lezen? : om relatie met de "innere Gestalt" van de schrijver
 • waarom schrijven ze? (wil Fens weten van niet uitgegeven aspirant–schrijvers)
 • waarom schrijven? (: schrijverschap als literair motief)
 • waarom–vraag » waarom? als verkeerde vraag c.q. als vraag zonder antwoord
 • waarom: "maar waarom"–wending bij Krol
 • waarom? : het meest vormende door leermeesters aan elkaar doorgegeven woord
 • waarom? als verkeerde vraag » waarom? als vraag zonder antwoord
 • waarover gaat het gedicht?
 • waarschijnlijk / waar (OOK: zoeken naar waar(schijnlijk)heid of mogelijkheid)
 • waarschijnlijk kwaliteit (: duistere...) / slecht (: onbegrijpelijke poëzie)
 • waarschijnlijk van Fens, maar auteurschap niet zeker (: niet ondertekend stuk)
 • waarschijnlijkheid door stijl zekerheid gemaakt (: het gelijk v.d. schrijver)
 • waarschuwing mbt. lezen » lezen gevaarlijk! » ontkerstening en méér lezen
 • Waarsenburg, Hans van den
 • waarzeggen » helderziend » paranormaal » occult » magie » magisch
 • Waasdorp, J. (Joop)
 • Waay, N. (Nicolaas) van der
 • wachten » verwachten » afwachten » uitzien naar (OOK: – als literair motie
 • wachten met oordeel
 • wachten met publiceren » nog onrijp
 • wachten op het juiste woord » hoop (van schrijvers èn lezers) op ultieme woord
 • wachten op versregel in definitieve vorm
 • Wachter, Martha de
 • wachterlied (traditie van het – )
 • Wachterprijs, Anton–
 • Wachterromans, Vestdijk's Anton–
 • wachtkamer
 • wachtkamer, dokters– : het ideale recreatieoord van de Nederlander [op tv]
 • wachtkamerillusies; humor van Carmiggelt: –
 • Wackers, Paul (prof. dr. P.W.M. – )
 • Waddell, Helen
 • Wadman, Anne
 • Wadsworth, A.P.
 • Waegeman, A.
 • Waele, F.J. de
 • Waele, J.A.K.E. (Jos) de
 • Waelkens, P.J.
 • Waesberghe, pater .. van (voorzitter KRO)
 • Wage, H.A.
 • Wagenaar jr., Pieter
 • Wagenaar–Nolthenius, Hélène
 • Wagenaar, Jan
 • Wagendorp, Bert
 • Wageningen, H. van
 • Wageningen, W. van
 • Wagner, Richard
 • Wagner, Rita
 • Wagtmans, Wout
 • Waha, M. de
 • Wahrheit / Dichtung : relatie –
 • Wahrheit uit zijn Dichtung lezen; interpretatie van schrijver: zijn –
 • Wain, John
 • wake(n) als literair motief
 • waken / slapen [OOK:] (ontwaken) als literair motief
 • waken / slapen : geen grens (H. de Vries)
 • wakker roepen van lage» gênante gevoelens door kitsch
 • wakker worden als literair motief » slapen vs. waken [OOK: als lit. motief]
 • wakker zijn (of blijven) als literair motief
 • Wal, Th. J. van der (Theo)
 • Walafrid Strabo
 • Walbaum, Justus Erich
 • Walburga, abdis – » Walburgiskerk te Zutphen
 • Walburgiskerk (Zutphen) » abdis Walburga
 • Walcheren, G. van de [pseudoniem van D.V. Nyland]
 • Walcheren, Pieter van der Meer de –
 • Walcott, Derek
 • Walda, Dick
 • Waldeck Piermont, Helena
 • Waldeck–Pyrmont, Emma van – (Emma, koningin der Nederlanden)
 • Walden » kolonie "Walden"
 • Walden, Willy
 • Waldheim, Kurt (1918–2007; staatsman Oostenrijk,VN; verborg z'n naziverleden)
 • Wales
 • Wales, Albert Prins van – [echtgenoot van koningin Victoria]
 • Wales, Edward prins van –
 • Wales, Gerard van
 • Walesa, Lech
 • Waley, Arthur
 • walgelijk vroom » naargeestige kitsch » afschuwelijke vroomheid
 • Walgrave, Aloïs
 • Walhain, Johan
 • Walker, John
 • Wallace Collection
 • Wallace, Jennifer
 • Wallage, Jacques (PvdA–politicus)
 • Walle, J. van de
 • walletjes Amsterdam: rosse buurt» oudezijds...
 • Wallis, John
 • Walpole, Horace
 • Walraven jr., Wim
 • Walraven, Willem
 • Walravens, Jan
 • Walrecht, Aldert
 • Walschap niet in omnibus realistische romans (Buysse wel; suggestie van Fens)
 • Walschap–Theunissen, Marie–Antoinette
 • Walschap, Bruno
 • Walschap, Carla
 • Walschap, Gerard
 • Walschap, Godelieve
 • Walschap, Hugo
 • Walschap, Lieven
 • Waltenbach, ..
 • Walter Mitty
 • Walter, Bruno
 • Walter, Judith [Judith Mendès; pseudoniem van Judith Gautier]
 • Walton, Izaak [: OOK als auteur van "The Compleat Angler"]
 • Walton, William
 • wanbegrip mbt. Dante
 • wand beschilderd met citaten van Nederlandse schrijvers
 • wand foyer in Letterkundig Museum: beschildering door Lucebert
 • Wandelaar, Jan – [1690–1759]
 • wandelen » wandeling » slenteren » lopen
 • Wandelende Jood » Ahasverus
 • wandeling, Anton–Wachter– (Harlingen » Lahringen)
 • wandeling, Reve– » Avonden–rondgang
 • wandspreuken » tekstborden » wandtekst
 • wandtapijt
 • wandtapijt van Bayeux
 • wandtekst » wandspreuken » tekstborden
 • Wang, Cilli
 • wanhoop » machteloosheid» uitzichtloos» onzekerheid» chaos (– als lit.
 • wanhopige; joodse humor: het woord als laatste wapen van de –
 • wankelende kerk » ontkerstening » verdwijnend geloof
 • Wanli, Yang
 • wanorde / orde (–ning) (: strijd tegen de wanorde » gevecht met de chaos)
 • wanorde in boekenkast » ongeordende boeken
 • wansmaak / goede smaak
 • wansmaak en grootspraak, burgerlijke –
 • wansmaak, vrome – » lelijkheid van de vroomheid » naargeestig stichtelijk
 • wantrouw geheugen : onbetrouwbaarheid van herinnering
 • wantrouwen ––– verwondering –– onbevangenheid
 • wantrouwen » voorzichtigheid : nieuw boek te benaderen (c.q.: benaderd) met –
 • wantrouwen als drijfkracht
 • wantrouwen in (de eigen kwaliteiten van) leermeester
 • wantrouwen mbt. literatuurtheorie c.q. poëtische reglementen
 • wantrouwen tegen "factie"
 • wantrouwen tegen taal c.q. tegen woord c.q. tegen schrijven
 • wantrouwen tegen verfilming
 • wantrouwende lezer
 • wantrouwige lezer
 • Wap, Hans Melchior
 • wapen in klassenstrijd, kunst (b)lijkt geen – » géén nieuwe kunst
 • wapen tegen werkelijkheid: fantasie c.q. verbeelding (literair motief) als –
 • wapen, kunst» literatuur» poëzie als – : (b)lijkt onmogelijk
 • Warburg, Frederic
 • Ward, Aileen
 • Ward, Benedicta (Sister – )
 • Ward, Myra
 • ware aard van realiteit schrijvend ontdekken
 • ware diepte uit zich in schijnbare oppervlakkigheid » diepere oppervlakkigheid
 • ware gedaante getoond in tussentijd
 • ware kennis: de overbodige
 • ware kunst (–werk) genereert ideeën over zichzelf en heft zich daarin op
 • ware kunst, onvoltooidheid eigen aan alle –
 • ware lezen: met reflectie; het –
 • ware realiteit achter de realiteit krijgt gestalte door taal (literatuur)
 • ware schrijver, gelijk van de – (: stijl maakt waarschijnlijkheid zekerheid)
 • ware wereld achter het kunstwerk; vervoering postuleert hogere» –
 • ware werkelijkheid achter realiteit; taal (literatuur) geeft gestalte aan –
 • ware werkelijkheid; werkelijkheid – beeld van de werkelijkheid – ...
 • Ware, Timothy
 • warenhuis De Bijenkorf
 • warenhuis Harrods in Londen (: boekenafdeling)
 • Warham, William
 • Warmerdam, Dirk–Jan
 • Warmoesstraat Amsterdam, politiebureau –
 • Warmond, Ellen
 • Warmond, seminarie te – : leeszaal en bibliotheek » seminariebibliotheek
 • warmte » hitte » tropen » tropisch (OOK: – als literair motief)
 • Warnaars, Willem
 • Warnar, Geert
 • Warnars, Pieter Meijer
 • Warne, Fredrick (uitgever)
 • Warner, Eric
 • Warner, Malcolm
 • Warner, Marina
 • Warner, Rex
 • Warner, Sylvia Townsend
 • Warnsinck, Willem Hendrik
 • Warre–Cornish, Molly
 • Warren, Edward Perry
 • Warren, Hans
 • Warren, Robert Penn
 • Warren, T. Herbert
 • Warrendhout, Gerard
 • wartaal » nonsens » kolder » lallen
 • was het maar winter!
 • was vroeger avant–garde kunst...
 • Washington, George
 • Washington: National Gallery
 • Waskowsky, Riekus
 • Wassenaar
 • Wasserman, Earl R.
 • Waszink, J.H.
 • wat "hoort" conditioneert waardeoordeel
 • wat al bestaat; scheppen is: je in woord» toon verwijderen van –
 • wat bezielt een mens? » drijfveer » gedragsmotieven (: als literair motief)
 • wat er net niet staat (dankzij en ondanks de woorden): poëzie
 • wat er niet is; de aanwezigheid ontdekken van –
 • wat hoort: conditioneert waardeoordeel
 • Wat is God? De bedelaar om een "kwartier".
 • wat is kunst?
 • wat is literatuur c.q. poëzie? » poëticale opvattingen cq onderzoek » poë
 • wat is literatuur? » wat is voetbal?
 • wat is over 40 jaar onthouden? » blijvend? » duurzaam?
 • wat is poëzie? » poëtica » poëticale opvatting(en) » poëticaal
 • wat is typisch joods? » typisch joods » "waarheid omtrent het jodendom"
 • wat is voetbal? » wat is literatuur?
 • wat je (al) weet, lezen –
 • wat je al gevonden hebt zoeken. En opnieuw vinden.
 • wat je al hebt willen krijgen
 • wat je al hebt; krijgen – (: het liefst – )
 • wat je al weet schrijf je niet op
 • wat je al weet, opzoeken –
 • wat je gelezen hebt"; norm: "meestal niet meer dan gewoon het beste –
 • wat je niet weet; je kan alleen lezen –
 • wat je weet schrijf je niet op
 • wat kinderen echt lezen / opvattingen over jeugdliteratuur
 • wat lezen medereizigers? Fens nieuwsgierig
 • wat lezer verlangt door 2e–rangs literatuur geleverd (ook aan taal)
 • wat mag bekend worden verondersteld bij lezer c.q. kijker ?
 • Wat niet goed is, is niet geschreven » dichter van zwak vers mist taalgestalte
 • wat voltooid» af is verdwijnt (want is niet echt van waarde) c.q. is dood
 • wat waren de keuze–criteria? » hoe kwam keuze tot stand? » willekeurige keuze?
 • water » waterleiding » watervoorziening
 • water (stromend – ) als literair motief
 • water (zwart – ) / wit ijs : als literair motief
 • water / ijs (zwart / wit) : als literair motief
 • water als literair motief » water als (geestelijke) metafoor
 • Waterbeek, Kees
 • waterglas » wijnglas » glas
 • Watering, C.W. van de
 • Waterlooplein (Amsterdam)
 • Waterlooplein: metrostation » metro Amsterdam
 • Waterman, Jacques
 • watermerk (–en)
 • watersnood (o.m. feb. 1995 & dec. 2004)\ overstromingen» evacuatie(s) ivm. –
 • Waterson, Merlin
 • Waterton, Charles
 • waterverf
 • Watson » Wheeler
 • Watson, George L.
 • Watson, Peter
 • Watts–Dunton, Theodore
 • Waugh, Alec
 • Waugh, Alexander
 • Waugh, Arthur
 • Waugh, Auberon
 • Waugh, Evelyn
 • Wavell of Cyrenaica, Archibald Percival
 • Waveren, kapelaan Van –
 • Wawel
 • WB–uitgeverij » WB–Vereeniging
 • wc » urinoir » krul » toilet
 • we » wij » wij–vorm
 • we ("wir" » "wij") : in de Matthäus Passion
 • Weaver, Elissa B.
 • Weaver, Harriet
 • Webb, J.F.
 • Webb, Mary
 • Webb, Sidney en»of Beatrice
 • Webeling, Pieter
 • weblog » internet » E–mail » internationaal netwerk v. digitale communicatie
 • website » internet » E–mail
 • wedden » gokker » speler » toto » voetbalpool
 • wederdoper » anabaptist(en)
 • wederkerendheid in de poëzie
 • wederkerig; heden en verleden scheppen elkaar –
 • wederkerige relatie heden–verleden
 • wederkerige relatie heden–verleden als literair motief
 • wederkerigheid mbt. literatuur: lezer geeft tekst een context
 • wederkerigheid van literatuur: lezer geeft tekst een context
 • wederkerigheid, literatuurbeschouwing veronderstelt –
 • Wederkomst » eindtijd » Jongste Dag » Apocalyps » Laatste Oordeel
 • wederopstanding als literair motief » Lazarus als literair motief
 • wederzijds; heden en verleden scheppen elkaar –
 • wederzijdse beïnvloeding door elkaar van versregels
 • wederzijdse invloed betekenissamenhang en rijm
 • wederzijdse relatie heden–verleden
 • wederzijdse relatie heden–verleden als literair motief
 • wederzijdse relatie tussen ons en kunstwerk
 • wedijver » competitie » concurrentie » dominantie » afvalrace » Strebe
 • wedijver » ongelijkheid : de motor van de cultuur en van creativiteit
 • wedijver / bewondering [OOK: – als literair motief]
 • wedijver, (creatieve – ): lezer met auteur in –
 • wedijver, creatieve – » emulatie » jaloezie van de kunstenaar
 • wedstrijd » competitie » concurrentie » afvalrace » Streber » dominant
 • wedstrijd / concert
 • wedstrijd Nederland–België (voetbal)
 • wedstrijd Nederland–Engeland
 • wedstrijd, dictee– » spellingwedstrijd » Groot Dictee der Nederlandse Taal
 • wedstrijd, pastiche– » pasticheprijsvraag
 • wedstrijd, voetbal– » voetballen » voetballer
 • wedstrijd, voorlees–
 • wedstrijdanalyse » sportcommentaar » –journalistiek » sportredactie
 • weduwe (–n)
 • Weduwe Ida » Juffrouw Ida (orgaan Ned. Letterk. Museum Den Haag)
 • Weduwe Ida, De – [huisorgaan vh Ned.Lett.Museum; voorheen "Juffrouw Ida"]
 • weduwe van de Nederlandse poëzie, de trouwe – : Hélène Swarth
 • weduwe Vestdijk: Mieke Vestdijk–Van der Hoeven
 • weduwe vs. biograaf » kill–the–widow biografie
 • weed » drugs » hasj » lsd etc.
 • weefsel van tekens» betekenissen
 • weefseltransplantatie » patchwork, schrijven als –
 • Weegen, Maartje van
 • Week, Goede – » Stille Week » Lijdensweek
 • week, werk– » (vaste) werkuren » werktijd(en)
 • weekblad "De Bazuin" (r.k.)
 • weekblad "De Groene Amsterdammer"
 • weekblad "De Linie" » kantoor van "De Linie"
 • weekblad "De Nieuwe Linie"
 • weekblad "De Tijd" [1974–1990] c.q. "H.P.\De Tijd" [vanaf 1990]
 • weekblad "Folia" » "Folia Civitatis" (GU » UvA)
 • weekblad "Lente"
 • weekblad "Life"
 • weekblad "Vrij Nederland"
 • weekblad Hervormd Nederland
 • weekblad voor arbeiders, links – : bestaat niet
 • weekblad voor het grote en jonge gezin "De Bond", Vlaams –
 • Weekblad, Algemeen –
 • weekblad, Groninger – (1886)
 • Weekend–theater (Amsterdam)
 • weekend, Nationaal Museum–
 • Weekly Westminster Gazette [weekblad]
 • Weel, A.H. van der
 • weelderig taalgebruik » verbale rijkdom » woord(en)rijk
 • weemoed » nostalgie » heimwee » verlangen naar het voorbije
 • weer als literair motief » weersomstandigheden als literair motief
 • weer gelovig, Fens ontroerd» geraakt» bewogen» SOMS: –
 • weerbericht » taal v.h. weerbericht » meteorologie » weerman » klimatologie
 • weerbericht, taal van het – » meteoroloog
 • weergave en betekenis vallen samen: tekening
 • weergave in taal van romanopzet, beperkte mogelijkheden tot –
 • weergegeven met andere woorden, gedicht –
 • weergeven met andere woorden
 • weergeven met andere woorden verkracht literaire tekst
 • weergeven van romanopzet, beperkte mogelijkheden tot in taal –
 • weerklank » respons » publieke belangstelling
 • weerklank later » Nachleben » latere receptie
 • Weerlee, Duco van
 • weerleggen onmogelijk: door de taal
 • weerleggen van kunst» poëzie is niet mogelijk
 • weerloosheid van geesteswetenschappen » verdediging van geesteswetenschappen
 • weersomstandigheden als literair motief » klimaat–metafoor
 • weerstand bij lezen van poëzie
 • weerstand bij lezer oproepend (c.q. irritatie» oneens zijn» tegenwerpingen...)
 • weerstand tegen publiceren » publikatievrees » angst om te publiceren
 • weerstanden bij Fens t.a.v. Vondel's poëzie
 • weerstandloosheid van zangerige» moeiteloze poëzie
 • Weert
 • weerzinwekkend taalgebruik afgewezen
 • Wees, Eduard van
 • Wees, Theodorus Adrianus van
 • weeshuis Amsterdam, voormalig stads– : Historisch Museum Amsterdam
 • weet geen beter woord (dit is niet het juiste)
 • weet niet of hij tekst ooit mooi gevonden heeft; Fens –
 • weet niet, Fens – » twijfelt» oppert mogelijke bezwaren» zet vraagtekens bij
 • weet, lezen wat je (al) –
 • weet, opzoeken wat je al –
 • weet: wat je al – schrijf je niet op
 • weet; lezen kan je alleen wat je niet –
 • Weevers, Theodoor
 • Weezel, Max van
 • weg » laan » (stads–) straat » straten
 • weg » verdwenen: historische context van literair werk
 • weg » verdwijnen » vertrekken » (SOMS: het einde»de dood): als literair moti
 • weg » verloren » lacune » omissie » tekort » incompleet(heid)
 • weg (eigen – ): doorgeven van het gelezene dat verder – gaat
 • weg doen » niet bewaren » weggooien
 • weg doen van boek(en) » boek(en) afstoten » boek niet willen houden (etc.)
 • weg met dat boek (: verworpen» afgestoten» niet behoudenswaard boek)
 • Weg naar de Hemel, De – : tentoonstelling Utrecht » Amsterdam 2000–20001
 • weg te laten is er niets uit hun werk: "complete" dichters
 • weg tot Vestdijks poëzie: zijn verhalend proza en essays
 • weg uit zijn schepping, God –
 • weg van de Wet » grootheid der Wet » grootheid Gods
 • weg zijn als literair motief (OOK: dwalen » reizen » zwerven... enz.)
 • weg, boek – » boek kwijt » zonder boek(en) » geen boek(en) » boek(en)
 • weg, Gods volk op – (c.q. onderweg)
 • weg: boeken» feuilletons van Boon die – zijn
 • wegcijfering, zelf– » zelfontkenning
 • wegconcretiseren van mysterie » verlies aan geheim
 • Wegdam » Hengevelde (Twente)
 • Wegdam, boer en boerin –
 • Wegdam, W. van
 • wegdoen » weggooien » niet bewaren » opruimen » wegwerken
 • wegdoen van boek(en) » boek afdanken... » boek niet willen houden... etc.
 • wegdoen van boeken» bibliotheek
 • weggaan » verdwenen» vertrokken» onzichtbaar geworden» dood : als lit. motie
 • weggedaan boek (: verworpen » afgestoten » eigenaar wil het niet behouden)
 • weggegeven boek » afgedankt boek » afgestoten boek
 • weggelaten door Boon » tekstcoupures door L.P. Boon
 • weggelaten kan er niets uit hun werk: "complete" dichters
 • weggelaten lidwoord
 • weggelaten maar wel aanwezige wereld; alle grote literatuur is omgeven door –
 • weggelatene in de tekst steeds opnieuw ontdekken; lezen: het –
 • weggelatene, verbeeldende kracht van het – » verbeeld door verzwijgen
 • weggeschreven» overbodig gemaakte poëzie c.q. boeken
 • weggesleten taal » taalslijtage
 • weggevallen auteursnaam "Kees Fens", rectificatie m.b.t. –
 • weggooien » niet bewaren » wegdoen
 • Weghe, Jan van den
 • weglaten (vergeten) – (toevallige) ordening; chaos – ...
 • weglaten van het toevallige, vormgeving door –
 • weglaten van leestekens » geen interpunctie
 • weglaten, kunst van het – » beknopt als waardekwalificatie
 • weglaten, kunst van het – » kunst door vergeten
 • weglaten, verbeelden door – » verbeeldende kracht van het verzwijgen
 • weglaten; lezen: steeds opnieuw in de tekst ontdekken [wat auteur wilde] –
 • weglaten; verhaal: orde door –
 • weglating, verbeeldende kracht door verzwijging c.q. –
 • weglatingen » coupures : door L.P. Boon in eigen werk
 • Wegman, H.A.J.
 • Wego, Walter
 • wegraken van boek » boek(en) kwijt
 • wegvallen van idee van 'bestemming': 'levensweg' als beeld verdwijnend, door –
 • Weiden, G. van der – EN: Petra ten Bosch
 • Weidenfeld, George
 • weidsheid » diepgang : door kerkelijke cultuur c.q. traditie
 • Weigel, Christoph
 • weigering bijdrage » tijdschrift weigert bijdrage
 • weigering Hermans om mee te werken
 • Weij, Mieke van der
 • Weijer O.Cap., Alfred van de
 • Weijerman, Jacob
 • Weil, Simone
 • Weiler, Anton G.
 • Weimar
 • weinig (te – ) aandacht voor de dierenverhalen van Koolhaas
 • weinig aandacht voor kunstwerk, te – : dan 'adopteren' (suggereert Fens)
 • weinig adjectieven (Fens: "die callgirls van het proza") bij Alberts
 • weinig bekend in Noord–Nederland, Zuidnederlandse uitgever(s) vaak –
 • weinig bekend, te – : werk van Maurice Roelants
 • weinig belangstelling voor kunst (–werk), te –
 • weinig beschrijving » beschrijvingen ontbreken
 • weinig beschrijving (te – ) en (te) veel beelden
 • weinig betrouwbaar documentair materiaal » geen (betrouwbare) bron (–nen)
 • weinig bijdragend in communicatie over literair werk: "mooi"/ "niet mooi"
 • weinig boeken goed genoeg » boek–ascese » –abstinentie » zonder boeken
 • weinig boeken willen, maar – » boek–ascese» –abstinentie» zonder
 • weinig boeken, te – » méér boeken willen
 • weinig citaten » geen tekst(en) geciteerd
 • weinig commentaar, te – » toelichting ontbreekt » annotatie nodig
 • weinig contact universiteit – literaire kritiek » relatie univ. – lit. kritiek
 • weinig erkende coryfeeën
 • weinig essayisten » afgenomen betekenis van essay als literair genre
 • weinig geëerd (te – ) » miskend » miskenning
 • weinig gekochte » onverkoopbare » niet gekochte boeken » winkeldochters
 • weinig gevarieerde kennis; zelfkennis: beperkte en –
 • weinig historisch bewustzijn » nog slechts versplinterd of geen verleden meer
 • weinig illustratie(s), te – » geen illustratie(s)
 • weinig inhoud » pure vorm : in Franse welsprekendheid» retoriek
 • weinig inspirerend room–katholicisme
 • weinig interesse in Vlaamse literatuur, in N.–Nederland onbekendheid met of –
 • weinig interesse voor secundaire literatuur» essays» monografieën etc.
 • weinig interpreteren, te – » ongeveer–betekenis
 • weinig kans voor boek dat niet spoedig verkocht wordt
 • weinig katholieken in de Nederlandse (c.q. Vlaamse) literatuur
 • weinig kopij (te – )
 • weinig kritisch » onkritisch » zonder kritiek
 • weinig lezen » leescijfers lopen terug » "ontlezing" » [OOK:] leescultuu
 • weinig lezen » te weinig (ge)lezen
 • weinig lezen » zelden c.q. nooit lezen » niet lezen » niet–lezer » boe
 • weinig lezen (maar als fijnproever)
 • weinig lezers » geen lezers » klein lezerspubliek » lezerselite
 • weinig licht, te – » te donker (OOK: om te lezen)
 • weinig literaire belangstelling
 • weinig methodisch » zonder methode
 • weinig muzikaal gedicht » muzikaliteit van het gedicht » muzikale poëzie
 • weinig nieuws aan visie» kennis» inzicht
 • weinig nieuws of bijzonders in Nederlandse literatuur » literaire impasse
 • weinig nieuwsgierig » [OOK:] nieuwsgierig (–heid)
 • weinig objectivering (te – ) » te weinig verbeelding » geen beelden
 • weinig of niets bekend over auteur » anonieme auteur
 • weinig origineel » namaak » plagiaat » nadoen » (OOK: herschepping)
 • weinig pretenties » bescheiden (–heid) » SOMS OOK: bescheidenheidsritueel
 • weinig romanschrijvers afstandelijk genoeg voor literair–kritisch werk
 • weinig selectief » te veel herdrukt
 • weinig straatrumoer in Nederlandse roman
 • weinig theoretische taal, redeneerder in –
 • weinig theorie » te weinig theoretisch » geen theorie
 • weinig verbeelding (te – )\ geen beeld(en)\ geen objectivering» verteld maar –
 • weinig verkochte» niet gekochte» onverkoopbare boeken » winkeldochters
 • weinig verschil tussen gedicht lezen/ toneelstuk zien
 • weinig verwerking van aanleiding tot gedicht
 • weinig verzen te doen (voort)leven, veel verzen nodig om –
 • weinig woorden » zuinig met taal » compact » (informatie–) dicht » kor
 • weinig woorden » zuinig met taal » kort
 • Weinreb, Friedrich » Weinreb–affaire
 • Weinstein, Donald
 • Weintraub, Stanley
 • Weisgerber, Jean
 • Weisglas, .. [Tweede–Kamerlid voor de VVD]
 • Weiss, Peter
 • Weisse Rose, Die – [anti–nazistische Duitse verzetsgroep 1942–1943]
 • Weiszäcker, Carl Friedrich von
 • wekkend, associaties op– » mogelijkheden tot associaties
 • Wekker, Herman
 • wekt creativiteit v. lezer» kijker; fragment» onvoltooid» beschadigd werk –
 • wekt gedicht geloof: dan is er poëzie
 • wekt nooit jaloezie (op zich manifesterende creativiteit); het voltooide –
 • wel / geen kunst?
 • wel / geen poëzie
 • wel / geen systeem (: in collectie)
 • wel / niet authentieke Rembrandts
 • wel / niet behorend tot het corpus van de actieve literatuur
 • wel / niet gegrepen door hetzelfde gedicht
 • wel / niet van belang
 • wel nationale cultuur in Engeland, niet in Nederland
 • wel poëzie / geen poëzie
 • wel teruggeven van boek » (niet) teruggegeven boek(en)
 • wel–geformuleerd denken » geformuleerd en al denken
 • welbespraaktheid » spreekvaardigheid
 • Welch, Evelyn
 • weldadigheid » liefdadigheid » charitas » weldoen » charitatief
 • weldoen » charitas » liefdadigheid » weldadig » charitatief
 • welgeformuleerd denken » geformuleerd en al denken
 • welgemanierd » stijlvol » beleefdheid » fatsoen » etiquette » beschaaf
 • welk boek had u liever niet gelezen? (onderzoekssuggestie van Fens)
 • welke auteurs worden klassiek? » langzaam klassiek worden (: waardoor?)
 • welke keuze–criteria gehanteerd?
 • welke schrijvers zijn straks klassiek? » langzaam klassiek worden (waardoor?)
 • Welkenhuysen, Andries
 • Well s.j., Jos van
 • Wellek, René
 • Wellen, G.A. (Gerard)
 • Wellen, J.G.M.
 • Welles, Orson
 • wellevendheid » etiquette » beschaafd » fatsoen » beleefd » deftig &ra
 • wellicht » mogelijkerwijs » misschien ; de woorden –
 • wellicht fictie v.d. hand van Fens » verhaal c.q. vertelling van Fens
 • Wellink, Noud
 • Wells, H.G.
 • Wells, Stanley
 • wellustig » geil » overspelig » seksuele hartstocht » seks » lust
 • welp » verkenner » padvinder » scouting
 • Welsink, Dick
 • welsprekendheid » eloquentie
 • welsprekendheid » retorica
 • Welters, Ron » RW
 • Weltschmerz, romantische –
 • Wely, Babs van
 • Welzijn Volksgezondheid en Cultuur, ministerie van – (WVC)
 • welzijnswerk » Sociale Academie » agoog » halfzacht » softe aanpak etc.
 • Wembley
 • Wenckebach, L.W.R.
 • Wenckebach, Oswald
 • Wending maandblad voor evangelie en cultuur [protestants tijdschrift]
 • Wenen
 • Wenen: Keizerlijke en Koninklijke Hofbibliotheek (Nationalbibliothek)
 • Wenen: Kunsthistorisches Museum
 • Wengerow, Semjon
 • wennen aan... » accommoderen » gewenning
 • wens (–en)
 • wens van Fens » desideratum Fens
 • wens van lezer: bedrogen te worden
 • wens vervuld » vervulde wensen
 • Wenseleers, Luc.
 • wenselijk: cultureel–antropologisch onderzoek van de lezende mens
 • wenselijkheid van onderzoek naar lezerspubliek » lezersonderzoek
 • Wensing, Lucas
 • wereld (autonome – ) van gedicht bij Hendrik de Vries
 • wereld (hogere c.q. ware – ) achter het kunstwerk; vervoering postuleert –
 • wereld (mondaine – ) / "geestelijke" afzondering
 • wereld (tweede, onbewoonde – ) zoeken c.q. vinden: als literair motief
 • wereld / kerk (wereldlijk/ kerkelijk; werelds/ kerkelijk c.q. geestelijk)
 • wereld / tegenwereld (OOK: dubbele wereld: onzichtbaar/ zichtbaar)
 • wereld afgegrensd en ontgrensd tegelijk (door kunst)
 • wereld concreet beschreven (eigen – ) èn religieus lyrisme
 • wereld die present hoewel weggelaten is in grote literatuur, een –
 • wereld door een woord met zich meegebracht; traditie en» of –
 • wereld in "Nader tot U" van Van het Reve, gesloten karakter van opgeroepen –
 • wereld in woorden (autonome» fictieve» literaire werkelijkheid : is van taal)
 • wereld ontgrensd en afgegrensd tegelijk (door kunst)
 • wereld ontstaat uit één kern, hele –
 • wereld op te heffen", "Ik zie de heer in staat de hele –
 • wereld opgeroepen door losse» bijzondere» favoriete (etc.) regel
 • wereld te herkennen in een woord, hele –
 • wereld v.h. gedicht: geheel nieuw & eigen (verbinding met het bekende lastig)
 • wereld van fictie, lezer als vreemdeling in de opgeroepen –
 • wereld van het gedicht » van de poëzie
 • wereld van het gedicht... ZIE OOK: opgeroepen wereld...
 • wereld van het gedicht: alleen de taal van dat gedicht geldt daarbinnen
 • wereld van Multatuli èn die van zijn tegenstanders: vaak een fictieve
 • wereld van onze afkomst onbereikbaar » wereld van tekst onbereikbaar
 • wereld van pretenties die in feite alleen nog maar in taal bestaat
 • wereld van tekst onbereikbaar
 • wereld verdwenen, (literaire – ) » referentiekader c.q. 'context' zoek
 • wereld verdwenen, geloofs– » verdwijnend geloof
 • wereld waarin tekst functioneerde: verdwijnt » verdwenen
 • Wereld, Derde – » ontwikkelingsland(en) » –hulp » –samenwerking
 • wereld, eigen religieuze – : bij Van het Reve » godsbeeld van Reve
 • wereld, gesloten – » sluitende wereld
 • wereld, koloniale – » koloniaal
 • wereld, kunst–
 • wereld, lezer als vreemdeling in opgeroepen –
 • wereld, ondergang van de –
 • wereld, tegen– (uitdagende – )
 • wereld, veranderde – » veranderd wereldbeeld
 • wereld, verbeeldings– : van schrijvers
 • wereld, zichtbare/ onzichtbare – (: dubbele – ; OF: werkelijke –/ tegenwereld)
 • wereld: schijn èn werkelijkheid
 • wereld: taal van de dichter geeft uiterlijke – gestalte van de innerlijke
 • wereld: tranendal en doorgangsplaats naar werkelijke leven
 • wereld: vervalste want verbeelde – geproduceerd door historische tekst
 • wereld: werkelijke –/ tegenwereld (OF: dubbele wereld: zichtbare/ onzichtbare)
 • wereldbeeld delen een vereiste voor het delen van humor
 • wereldbeeld Europ. m.e.se epiek: samenhangend & beperkt aantal personages
 • wereldbeeld gevormd door taal c.q. woorden, (beginnend – )
 • wereldbeeld in literair werk» van literair werk
 • wereldbeeld Lucebert: onveranderlijkheid van –
 • wereldbeeld met onvermoede samenhangen; poëzie levert –
 • wereldbeeld van L.P. Boon, tijdelijk veranderend –
 • wereldbeeld, besloten – » gesloten wereld(beeld) » sluitende wereld
 • wereldbeeld, gesloten – : alles hangt samen en bevestigt de samenhang
 • wereldbeeld, literair – (: wereldbeeld van» in literair werk)
 • wereldbeeld, middeleeuws –
 • wereldbeeld, samenhangend –
 • wereldbeeld, verdwenen – » voorbije wereld
 • wereldbeeld: eenheid kennen–geloven–beschouwen; samenhangend wetenschaps–\ &ndash
 • wereldbeeld: magisch / experimenteel
 • wereldbeeld; retoriek misschien enige middel tot doorgeven van collectief –
 • wereldberoemd
 • wereldbeschouwing » levensvisie c.q. –beschouwing » zicht op wereld en bestaan
 • wereldbeschouwing, gebrek aan respect voor andere levenssituatie» –
 • wereldbeschouwing, retoriek als middel tot doorgeven van collectieve –
 • Wereldbibliotheek Maatschappij tot verspreiding van Goede en Goedkope Lectuur
 • wereldgeschiedenis
 • wereldgeschiedenis volgens Augustinus
 • wereldheer / kloosterling (: seculiere vs. reguliere geestelijke staat)
 • wereldje, conventies binnen clan » groep » kring » circuit » gemeenschap &ra
 • wereldkampioen (–schap)
 • wereldkampioenschap voetbal 1978
 • Wereldkampioenschap voetbal 1994
 • wereldlijk / geestelijk (seculiere / reguliere geestelijke staat van clerus)
 • wereldlijk / geestelijk c.q. kerkelijk
 • wereldlijk / kerkelijk c.q. geestelijk
 • wereldlijke (aardse) liefde, geestelijke liefde in taal van –
 • wereldlijke en religieuze speldjes
 • wereldlijke overheid en kerkgebouw(en)
 • wereldliteratuur
 • wereldliteratuur moet je lezen tussen je 20e en 30e; Fens vindt: romans v.d. –
 • Wereldliteratuur, Moderne Encyclopedie der – (MEW)
 • wereldliteratuur, reuzen der – : veroorzaken vermorzeling des harten
 • wereldliteratuur, reuzen van de –
 • Wereldnatuurfonds
 • wereldoorlog (tweede – ): meidagen 1940
 • wereldoorlog als literair motief » oorlogsverleden (–situatie) als lit. motief
 • Wereldoorlog, Eerste –
 • wereldoorlog, Nederlandse letterkunde omstreeks de eerste –
 • Wereldoorlog, Tweede –
 • wereldoorlogen, tijd tussen de –
 • wereldpoëzie
 • Wereldraad van Kerken
 • werelds / geestelijk c.q. kerkelijk
 • werelds / kerkelijk c.q. geestelijk
 • wereldse (aardse) liefde, geestelijke liefde in taal van –
 • wereldsucces
 • Wereldtijdschrift (Elsschot)
 • Wereldtijdschrift van Elsschot, historiciteit van –
 • wereldverachting » wereldverzaking » ascese » boetedoening
 • wereldverbeteraar » wereldhervormer » iemand–met–een–boodschap
 • wereldverzaking » ascese » boetedoening » zelfmarteling
 • Weremeus Buning, J.W.F.
 • Weren, Lex van
 • Werfel, Franz
 • Werff–Geubels, G. van der
 • Werfhorst, Aar van de [pseudoniem van P.G. Jansen]
 • Weringh, Koos van
 • Werk (tijdschrift)
 • werk – auteur : relatie – (: verhouding schepper en zijn schepping)
 • werk – beschouwer : kunstwerk ontstaat steeds in wisselende gedaante tussen –
 • werk – beschouwer : kunstwerk [ontstaat] tussen –
 • werk » baan » arbeid » OOK: werkloos (–heid) (OOK: – als literair mot
 • werk » geluk van het werken » werkplezier
 • werk » schrijver : relatie – (: verhouding schepper en zijn schepping)
 • Werk (–en) ... ZIE OOK: Verzameld(e) ... EN: Volledig(e) ...
 • werk (literair – ): groeiend produkt van individueel leesproces
 • Werk (Volledig – ) ontoegankelijk zonder register(deel)
 • werk (vroeg – ) van Carmiggelt: stilistische eigenaardigheden overdreven
 • werk / biografie (: biografische informatie als vijand v.h. literaire werk)
 • werk / leven (: biografische informatie als vijand v.h. literaire werk)
 • werk / ontspanning (: stad als handels– versus cultuurcentrum)
 • werk / schrijver (: blijvend / vergankelijk)
 • werk / schrijver (: schrijverspersonage/ auteur als historische persoon)
 • werk / tekst
 • werk biedt een teveel
 • werk door lezer in diens eigen culturele context geplaatst
 • werk gepresenteerd in boekhandel c.q. aan krantenredactie door ijdele auteur
 • werk in uitvoering
 • werk in uitvoering, tekst als
 • werk na tien jaar herbespreken, dezelfde criticus moet – (suggestie Fens)
 • werk ontoegankelijk zonder register(deel)
 • werk opgenomen op band» cd» grammofoonplaat (voorgelezen door auteur)
 • werk sterk analytisch benaderd: enkel gedicht centraal ipv. bundel» oeuvre
 • werk sterk analytisch benaderd: enkel gedicht ipv. bundel» oeuvre centraal
 • werk uit het verleden je als literatuur toeëigenen
 • werk van "complete" dichters: daaruit is niets weg te laten
 • werk van Carmiggelt, ontwikkeling van –
 • werk van Carmiggelt: vroeger/ later –
 • werk van Charlotte Mutsaers bij Staal Bankiers te Den Haag (expositie 1985)
 • werk van de schrijver is diens realiteit, het –
 • werk van dichters; lezer maakt meestal keuze uit het totale –
 • werk van jeugdige auteur(s) of kunstenaar(s) » jeugdwerk
 • werk van Pierre Kemp, kleur(en) in het –
 • werk van vrienden, opmerkingen» kritische hulp van Du Perron bij –
 • werk van Wolff & Deken als spiegel van hun tijd
 • werk van zeker kwaliteitsniveau kan gepasticheerd, slechts –
 • werk verdwijnt achter c.q. in commentaar
 • werk verdwijnt in de ideeën die het over zichzelf produceert; echt kunst–
 • werk vergeleken: vergelijkende kritiek tbv beoordeling werk» tekst» publikatie
 • werk verzint de schrijver... (schrijver wordt fictieve figuur)
 • werk zonder register(deel) ontoegankelijk
 • Werk [bloemlezing]
 • werk– en handelsstad / cultuur– en ontspanningscentrum
 • werk–ethos » werkritme » werkdiscipline » OOK: workaholic
 • werk–gericht uitgangspunt van criticus Fens » kritisch programma Fens
 • werk–in–uitvoering
 • werk–in–uitvoering, tekst als –
 • werk–leven, verhouding – (: kunst / leven OF: kunst / werkelijkheid)
 • werk–leven: verband – bij auteur(s)
 • werk, biografie van het –
 • werk, dichter aan het – » dichterschap
 • werk, dramatisch –
 • werk, eerste kennismaking van lezer met bundel c.q. –
 • werk, eigen – : veranderend zicht van Leopold op –
 • werk, eigen – verander(en)de visie bij Achterberg op –
 • werk, eigen – : door auteur verworpen
 • werk, eigen werk – : opkopen van –
 • werk, geweigerd – » geweigerde tekst
 • werk, laatste – » laatste gedicht(en) » laatste boek
 • werk, literair – / wetenschappelijk werk
 • werk, literair – : onbekend – [OF: onbekend boek]
 • werk, literair – : verhouding – tot werkelijkheid (: literatuur / realiteit)
 • werk, literair–historisch – : veranderde benadering van –
 • werk, nagelaten – » literaire (evt. nog ongepubliceerde) nalatenschap
 • werk, onvoltooid – » fragmentarisch overgeleverd – » fragment
 • werk, op weg naar het – : medereizigers in trein
 • werk, ouderdoms–
 • werk, persoon boven leer c.q. – » vent boven vorm c.q. ideeën
 • werk, posthuum (verschenen) – » nagelaten werk » literaire nalatenschap
 • werk, schrijver aan het –
 • werk, treinreis naar het –
 • werk, verschillend soort – : schilderen/ schrijven
 • werk, verworpen – : door auteur zelf
 • Werk, Verzameld – » Volledig – » Compleet –
 • werk, vroeg –
 • werk, zeldzaam Nederlands letterkundig –
 • werk: oeuvre: alle werken in een betekenisvolle samenhang » oeuvre als eenheid
 • werk: schaduwgestalte achter het – (... / immateriële gestalte in ons hoofd)
 • werk; dichter verdwijnt in – » auteur in het bovenpersoonlijke werk verdwenen
 • werk; schrijven/ schilderen zijn een verschillend soort –
 • werkbroeder bij jezuïeten
 • werkdiscipline » werkritme » OOK: workaholic
 • werkdiscipline / inspiratie ; scheppen: –
 • werkdrift, calvinistische gesterengheid» somberte» zuinigheid» – (enz.)
 • werkelijk poëzie! constatering c.q. (h)erkenning: dat is –
 • werkelijke betekenis in kunst / historische aanleiding
 • werkelijke leven, wereld is tranendal en doorgangsplaats naar –
 • werkelijke wereld / tegenwereld (OOK: dubbele wereld: zichtbare/ onzichtbare)
 • werkelijkheden gelijktijdig dooréén, verschillende – » veelvoudige werkeli
 • werkelijkheid ZIE OOK: interpretatie van de werkelijkheid
 • werkelijkheid èn schijn, wereld is –
 • werkelijkheid – beeld van de werkelijkheid – ware werkelijkheid
 • werkelijkheid – mogelijkheid – onzekerheid – geheim
 • werkelijkheid – Verbeelding – (Adams) droom
 • werkelijkheid (...) ZIE OOK: fictie: (...)
 • werkelijkheid (: individueel » toevallig) in kunst bewerkt tot alg. waarheid
 • werkelijkheid (beeld van de – ) – ware werkelijkheid; werkelijkheid – ...
 • werkelijkheid (feitelijke – ) / verbeelding (beleving)
 • werkelijkheid (ideologische – ) » literatuur : relatie –
 • werkelijkheid (literaire» talige – ): (autonome) wereld in woorden
 • werkelijkheid (maatschappelijke – ) en literatuur, relatie –
 • werkelijkheid (vertelling) en fantasie (sprookje), tussengebied tussen –
 • werkelijkheid (ware – ); werkelijkheid – beeld van de werkelijkheid – ...
 • werkelijkheid / afspiegeling ; OOK: reële wereld / schaduwwereld (Plato)
 • werkelijkheid / beeld (OOK: realiteit / teken; EN: betekende / teken)
 • werkelijkheid / droom : geen grens (H. de Vries)
 • werkelijkheid / fantasie : geen grens (H. de Vries)
 • werkelijkheid / fictie (: orde van buiten de tekst / literaire orde)
 • werkelijkheid / fictie in biografie (OOK: fictionalisering van biografie)
 • werkelijkheid / ideaal : bij moment van tijdloos samenvallen = geluk
 • werkelijkheid / ideaal of leer (: werkelijkheid / droom c.q. idee)
 • werkelijkheid / ideaal: wat kinderen lezen vs opvattingen mbt jeugdliteratuur
 • werkelijkheid / illusie (tegenstelling schijn / werkelijkheid)
 • werkelijkheid / kunst (leven / kunst) : verhouding –
 • werkelijkheid / kunst : conflict c.q. samenhang –
 • werkelijkheid / literatuur (OOK: verhouding werkelijkheid–literair werk)
 • werkelijkheid / literatuur : verstaan van – vanuit – (of omgekeerd)
 • werkelijkheid / mogelijkheid OOK: (zoeken n.) waarheid of waarschijnlijkheid
 • werkelijkheid / mogelijkheid ; kunst ontroert door wrijving tussen –
 • werkelijkheid / mythe : confrontatie – (versus: werkelijkheid mythologiseren)
 • werkelijkheid / religie (: conflict c.q. tegenstelling – )
 • werkelijkheid / schijn (OOK: (evt.: ontluisterde) droomwereld)
 • werkelijkheid / teken (OOK: werkelijkheid / beeld; EN: betekende / teken)
 • werkelijkheid / verbeelding (SOMS: vlucht in fantasie) : als literair motief
 • werkelijkheid / verbeelding c.q. droom [c.q. SOMS: mogelijkheid]
 • werkelijkheid / verbeelding in biografie (OOK: biografie gefictionaliseerd)
 • werkelijkheid / verhaal
 • werkelijkheid / woord : verhouding –
 • werkelijkheid benaderen vanuit literatuur / literatuur vanuit werkelijkheid
 • werkelijkheid die model stond door literatuur (c.q. kunst) tot fictie gemaakt
 • werkelijkheid die model was voor literair werk hoef je niet te kennen
 • werkelijkheid door kunst verslonden, vertaald en tot teken gereduceerd; onze –
 • werkelijkheid door metamorfosering geannexeerd
 • werkelijkheid en beeld » realiteit vs. teken » betekende vs. teken
 • werkelijkheid en kunst: verhouding (samenhang c.q. conflict) tussen –
 • werkelijkheid en verbeelding (OOK: verhouding werkelijkheid–literair werk)
 • werkelijkheid en verhaal
 • werkelijkheid geïntensiveerd door verbeelding » werkelijkheidsconceptie
 • werkelijkheid gefictionaliseerd (: door kunst c.q. literatuur)
 • werkelijkheid gemaakte fictie, tot – » rol van fictie bij werkelijkheidmaking
 • werkelijkheid gevormd (gemaakt) door taal c.q. door verhaal
 • werkelijkheid in kunst zichtbaar gemaakt door vorm» stilering (: kunstmatig)
 • werkelijkheid liegt en bedriegt » interpretatie vd (discontinue) werkelijkheid
 • werkelijkheid mythologiseren versus confrontatie werkelijkheid/ mythe
 • werkelijkheid opheffen: kunst als roofbouw c.q. proces van leeghalen c.q. –
 • werkelijkheid reconstrueren, historische – : taak van literatuur–geschiedenis
 • werkelijkheid relikwie v.d. literatuur / literatuur relikwie van werkelijkheid
 • werkelijkheid symbolisch geladen » symbolisch realisme
 • werkelijkheid tot fictie gemaakt (door literatuur c.q. kunst)
 • werkelijkheid van de fictie, eigen – (: autonome» eigen wereld v. verbeelding)
 • werkelijkheid van de kunst / werkelijkheid van het leven
 • werkelijkheid van de schrijver: is zijn werk
 • werkelijkheid van geconstrueerde werkelijkheid scheiden: opgave voor biograaf
 • werkelijkheid van het gedicht» van de poëzie
 • werkelijkheid van het leven / werkelijkheid van de kunst
 • werkelijkheid vanuit literatuur ... / literatuur vanuit werkelijkheid verstaan
 • werkelijkheid–beeld, verdwenen binding – » verouderde (dode) metafoor » clic
 • werkelijkheid–literair werk, verhouding – (: werkelijkheid / literatuur)
 • werkelijkheid, angst voor – : als literair motief
 • werkelijkheid, beangstigende – : als literair motief
 • werkelijkheid, beeld en interpretatie van de – » concept(ie) v. werkelijkheid
 • werkelijkheid, beeldvorming van historische –
 • werkelijkheid, bewerken van de – (door kunstenaars)
 • werkelijkheid, citeren uit de
 • werkelijkheid, geen verwijzing naar de – (: bij het woord; woordcrisis)
 • werkelijkheid, herschepping van de –
 • werkelijkheid, interpretatie van de (veelvoudige» bedrieglijke) –
 • werkelijkheid, literaire – / zakelijke c.q. historische realiteit
 • werkelijkheid, literaire – : bestaat alleen in de taal van het literaire werk
 • werkelijkheid, literaire idealisering van personage(s) c.q. van de –
 • werkelijkheid, meerduidige c.q. onbetrouwbare – : als literair motief
 • werkelijkheid, meerduidigheid van de –
 • werkelijkheid, met anderen niet gedeelde –
 • werkelijkheid, omkering van de –
 • werkelijkheid, onbetrouwbare – : interpretatie v.d. veelvoudige» discontinue –
 • werkelijkheid, onbetrouwbare c.q. meerduidige – : als literair motief
 • werkelijkheid, ontsnapping» vlucht uit – : kunst (c.q. literatuur) als escape
 • werkelijkheid, projectie van literatuur op de – (: Disneyland v.d.literatuur)
 • werkelijkheid, referentie naar – : in dode metafoor» cliché verloren gegaan
 • werkelijkheid, schijnkarakter van de – (OOK: (evt. ontluisterde) droomwereld)
 • werkelijkheid, spiegeling van – / ontspiegeling tot – (lit. als glazen deur)
 • werkelijkheid, terug tot – » weer realistisch » terug naar realisme
 • werkelijkheid, tweede – » hallucinatie » visioen » droom(karakter)
 • werkelijkheid, veelvoudige – » verschillende werkelijkheden dooréén
 • werkelijkheid, verbeelde» fictionele» literaire – : kent eigen orde of wetten
 • werkelijkheid, wapen tegen – : literair motief van fantasie» verbeelding als –
 • werkelijkheid: heelal van verbeelding; buiten de –
 • werkelijkheid: boek wordt – (boek bevestigt de boodschap)
 • werkelijkheid: cliché exploreert geen – ; literatuur verwijst dan n. zichzelf
 • werkelijkheid: fictie geworden in de historie en de beleving ervan [Wilde]
 • werkelijkheid: historische – / literaire –
 • werkelijkheid: literaire versus historische –
 • werkelijkheid: literatuur ontwent lezer aan –
 • werkelijkheid: literatuur relikwie van de – / – relikwie van de literatuur
 • werkelijkheid: spiegeling van – / ontspiegeling tot – (lit. als glazen deur)
 • werkelijkheid: tweede (eigenlijke) natuur aan de – gegeven in poëzie
 • werkelijkheid: ware – achter de realiteit krijgt gestalte door taal»literatuur
 • werkelijkheid: willekeurig en zonder einde (i.t.t. (geschied–) verhaal)
 • werkelijkheidsbeeld door fictie (c.q. kunst» verbeelding) gevormd; ons –
 • werkelijkheidsbeleving vervalst door eerdere literaire beleving
 • werkelijkheidsbeleving, niet met anderen gedeelde zeer persoonlijke –
 • werkelijkheidsconceptie: interpret. vd bedrieglijke veelvoudige werkelijkheid
 • werkelijkheidsontkenning; kunst als compensatie voor het leven» bedrog» –
 • werkelijkheidsvisie van L.P. Boon, tijdelijk veranderende –
 • werken aan een kritiek » genese van een recensie
 • werken aan reputatie (beeldvorming» zelfprofilering» –expressie» –bel
 • werken en lezen
 • werken met tegenstellingen » contrastwerking
 • werken, geluk van het –
 • Werken, Verzamelde» Volledige –
 • werkend, niet meer – » gepensioneerd » in otium
 • werkethos » werkritme » OOK: workaholic
 • Werkgroep Achttiende Eeuw
 • Werkgroep Negentiende Eeuw
 • werkimmanente benadering van literatuur
 • werking van de tijd vergeten, scheppen doet tijd en –
 • werking van geheugen » onthouden » geheugensteun » herinneren
 • werking van tekst c.q. literatuur op lezer(s)
 • werking van tekst door de referenties
 • werking van tekst, niet tekst zelf wordt gekritiseerd
 • werkkamer » studeerkamer
 • werkkamp, Russisch concentratiekamp c.q. – » vervolging » vervolgd
 • werkkracht » –tempo » produktiviteit » snelschrijven (–r) » werk
 • werkkring » baan » werk (–nemer) » job » OOK: bijbaan » half&nda
 • Werkliedenverbond, R.K. – » Katholieke Arbeiders Beweging » KAB
 • werkloos » werkloosheid » OOK: arbeid » baan » werk (OOK: – als lit.
 • werkloosheid in crisistijd jaren '30 (20e eeuw) » jaren '30
 • werkloosheid van de crisistijd (jaren '30)
 • werklust » –kracht » –tempo » produktiviteit » snelschrijven &ra
 • Werkman, De – [tijdschrift; 1870]
 • Werkman, Evert
 • Werkman, Hans
 • Werkman, Hendrik Nicolaas
 • werkmateriaal (vertaalmateriaal) voor lezer; gedicht is –
 • werkmateriaal van dichter (: restanten c.q. – )
 • werkmateriaal, niet meer dan –
 • werkplaats » atelier
 • werkplaats–criticus
 • werkplezier » geluk van het werken
 • werkritme
 • werkritme » werkethos » OOK: workaholic
 • werkschrift » klad–\ notitie–\ opschrijf–\ aantekenschrift » noteblok
 • werkstuk » scriptie
 • werkstukopdracht op school vaak onzinnig » EN: hogere onzinnigheid
 • werkt zelf, taal – » initiatief van de taal c.q. van de tekst
 • werktempo » produktiviteit » werkkracht » haast
 • werktijd » werkweek » (vaste) werkuren
 • werkweek » werktijd(en) » (vaste) uren om te werken » de tijd ordenen
 • werkwijze » schrijfmethode » –techniek
 • werkwijze » techniek » OOK: discipline door materiaal, gereedschap of techniek
 • werkwijze van auteur c.q. dichter » dichterlijke werkzaamheid » dichterschap
 • werkwijze van de dichter » dichterschap
 • werkwijze van Fens
 • werkwijze van recensent » genese van een kritiek » lezen voor een recensie
 • werkwijze, analytische – / analyse
 • werkwoordstijd: tegenwoordig / verleden (onvoltooid – )
 • werkwoordstijden (tempus) in poëzie
 • werkwoordstijden (tempus): imperfectum en lyriek
 • werkwoordstijden (tempus): praesens (onvoltooid tegenwoordige tijd)
 • werkwoordstijden en poëzie
 • werkzaamheden » taak van lezer
 • werkzaamheden in (aan) de stad » stedebouw » stadsaanleg
 • werkzaamheden, redactie– » redactiewisseling » redactieproblemen etc. [tss]
 • werkzaamheid, dichterlijke – » dichterschap
 • Wernars, Gerard
 • Wertheim, J.G.
 • Wertheim, W.F.
 • Werther Nieland, mislukkende taalmagie in –
 • werving, klanten– » reclame» advertentie (–teren)\ reclame–slogan&raqu
 • Wes, M.A.
 • Wesker, Arnold
 • Wesseling C.s.s.R., P. (Piet)
 • Wesseling, H. L.
 • Wesselo, J.J.
 • Wessels, L.H.M.
 • Wessels, P.B.
 • Wessem, Constant van [pseudoniem ook: Frederik Chasalle]
 • Wessem, J.N. van
 • West / Oost (SOMS: oriëntalisme c.q. Oosterse filosofie)
 • West Grinstead
 • West–Vlaanderen [tijdschrift]
 • West, Alexander
 • West, Mae
 • West, Rebecca (pseudoniem van Cecily Fairfield)
 • Westen / Oosten (SOMS: oriëntalisme c.q. Oosterse filosofie)
 • westen, geschiedenis van het – » geschiedenis van de westerse cultuur
 • westen, studie van Grieks in het – (omstreeks 1453)
 • Westenbroek, J.J.M.
 • Westendorp, Fiep
 • Westenenk, Louis Constant
 • Wester, Rudi
 • Westerbork, concentratiekamp» Durchgangslager –
 • Westerhuis, D.J.A.
 • Westerik, Co
 • Westerkerk » Westertoren » Westermarkt (: Amsterdam)
 • Westerlinck, Albert [pseudoniem van Josephus G.M. Aerts]
 • Westerloo, Fons van
 • Westerman Holstijn, A.J.
 • Westerman, Thera
 • Westermarkt » Westertoren » Westerkerk (te Amsterdam)
 • westers / oosters (SOMS: oriëntalisme c.q. Oosterse filosofie)
 • Westers / Oosters christendom
 • westers christendom (een v.d. grote Europese tradities), expansie van het –
 • westers imperialisme
 • Westers, Oscar
 • westerse » Europese cultuur, expansiedrift van –
 • westerse beschaving, mediterrane oorsprong van de –
 • westerse cultuur als ongebroken c.q. continue eenheid
 • westerse cultuur, beeldenreservoir van –
 • westerse cultuur, geschiedenis van het westen» de (traditie van de) –
 • westerse geschiedenis » geschiedenis van de (traditie der) westerse cultuur
 • westerse letterkunde, eerste natuurbeschrijving in de –
 • Westertoren » Westerkerk » Westermarkt (: Amsterdam)
 • Westerweel, Bart
 • Westeuropese literaire traditie » (in) verband v.d. (West–)Europese literatuur
 • Westfalen, Johan van
 • Westhoff, Victor
 • Westminster Abbey
 • Weston, Anita
 • Weston, J. Alden
 • Westra, Frans
 • Weststeijn, Thijs
 • Weststeijn, Willem G.
 • Westvlaanderen » Westvlaming » Westvlaamse taal
 • wet » recht » juridisch » rechten (–studie) » rechtsgeleerdheid »
 • wet / geloof (OOK: recht/ geest; macht/ geest; letter/ geest)
 • Wet, grootheid der – » grootheid Gods
 • weten » kennis
 • weten / kennen
 • weten dat je klein bent vgl. met Grote Voorgangers
 • weten niets of weinig over auteur, we – » anonieme schrijver
 • weten over woorden, alles willen – » woordstudie » woordbezeten
 • weten waar citaat vandaan komt
 • weten waar je bent / oriëntatie
 • weten zullen we het nooit helemaal hoezeer het ons ook aangaat: geheim
 • weten–door–de–poëzie, het onvervangbare –
 • weten, dwang mbt. – » gedwongen kennis(neming)
 • weten, grenzen van – : door boeken bewust gemaakt (: roepen eigen tekort op)
 • weten, niet– : steeds meer – » boeken als scheppingsproces van het tekort
 • weten, nutteloos –
 • weten, orde in» ordening van – » kennis alleen in systeem te bewaren
 • weten, schrijven om iets te gaan – » schrijven om iets helder te krijgen
 • weten, te laat – (: hoe het moet)
 • weten: collectief (duurzaam) / individugebonden (vergankelijk)
 • weten: steeds meer niet– » groeiend niet–weten (: scheppingsproces v.h.tekort)
 • weten: wat je al weet schrijf je niet op
 • wetenschap èn literatuur, geschiedenis misschien kiemcel van –
 • wetenschap – dichtkunst: Hillenius dichtend als wetenschapper
 • wetenschap – literatuur (: verhouding)
 • wetenschap » onderzoek » wetenschappelijk onderzoek » wetenschapsbeoefening
 • wetenschap (literatuur– ) richt zich vooral op hermetische poëzie
 • wetenschap (literatuur– ): zeker in – elke methode misschien schijnvertoning
 • wetenschap / Bijbel
 • wetenschap / essay : wèl resp. géén discussie mogelijk
 • wetenschap / essayistiek
 • wetenschap / geloof (c.q.: geloof en wetenschap)
 • wetenschap / journalistiek
 • wetenschap / kritiek (: literatuur– vs. literaire – )
 • wetenschap / kritiek (: scheiding – / – )
 • wetenschap / kunst (: wetenschappelijke werkelijkheid / kunst; leven / kunst)
 • wetenschap / kunst (scheiding sinds Tachtig)
 • wetenschap / kunst (–enaarschap)
 • wetenschap / literatuur (: verhouding – / – )
 • wetenschap / poëzie
 • wetenschap / verbeelding OF: kennis/ verbeelding
 • wetenschap / verhaal (: rapport / verhaal)
 • wetenschap / wonder
 • wetenschap als erfstuk van het kloosterleven
 • wetenschap bedreigd » geen vervolg of follow up in (veranderende) wetenschap
 • wetenschap begon met verhaal » verhaal vs rapport
 • wetenschap contra poëzie
 • wetenschap der letteren » literatuurwetenschap » literatuurstudie
 • wetenschap der Nederlandse taal– en letterkunde: neerlandistiek » neerlandicus
 • wetenschap en geloof » geloof versus wetenschap
 • wetenschap en intuïtie
 • wetenschap en kennis: gemeenschapsgoed
 • wetenschap en kennis: toegankelijkheid van –
 • wetenschap en kunst, vorming van publiek voor –
 • wetenschap faalt» schiet tekort » is vergeefs
 • wetenschap op topniveau
 • wetenschap van feiten / wetenschap van waarden
 • wetenschap van waarden / van feiten
 • wetenschap versus Bijbel
 • wetenschap versus geloof (c.q.: geloof en wetenschap)
 • wetenschap–literatuur (verhouding – )
 • wetenschap, beleids–
 • wetenschap, boek– » boekdeskundige » boekwetenschapper
 • wetenschap, continuïteit als voorwaarde tot – » in de school van...
 • wetenschap, geen – » apostolaat ipv. wetenschap
 • wetenschap, geestes– : verdediging van – » weerloosheid van –
 • wetenschap, geschied– » historiografie » geschiedschrijving
 • wetenschap, geschiedenis misschien kiemcel van literatuur èn –
 • wetenschap, geschiedenis van de – » OOK: geschiedenis van universiteit
 • wetenschap, godsdienst– » theologie » theoloog
 • wetenschap, literaire – » wetenschap der letteren
 • wetenschap, lusteloze taal van de – » ongeloofwaardig wetenschapsjargon
 • wetenschap, medische of psychiatrische zaken c.q. hulp c.q. – » gezondheid
 • wetenschap, natuur– » natuurkunde » geografie » biologie
 • wetenschap, nutteloze – » overbodige kennis
 • wetenschap, popularisering van –
 • wetenschap, taal– » linguïst(iek) » taalkund(ig)e
 • wetenschap, toegankelijkheid van kennis» cultuur» –
 • wetenschap, traagheid en – » traagheid in universitaire studie en vorming
 • wetenschap, traditie van strenge –
 • wetenschap, verbeelding verdwenen uit de –
 • wetenschap, vergelijkende biografie–
 • wetenschap, vertaal– » Vertaallaboratorium » vertaalkritiek
 • wetenschap, weerloosheid der geestes– » verdediging van geesteswetenschappen
 • wetenschap, zieners vs. zwoegers in de –
 • wetenschap: feiten–/ waarden–
 • wetenschap: mislukken daarvan een van de belangrijkste prestaties
 • wetenschap: taal der geesteswetenschappen is onvermijdelijk metaforisch
 • wetenschap: verdediging der geestes– » weerloosheid van geesteswetenschappen
 • wetenschap: waarden–/ feiten–
 • wetenschap: wil discussie / essay: laat zich niet tegenspreken
 • wetenschappelijk (...) ZIE OOK: academisch (...)
 • wetenschappelijk / literair
 • wetenschappelijk bedrijf, verbeelding verdwenen uit –
 • wetenschappelijk betoog / –e publikatie : luisteren naar/ lezen van –
 • wetenschappelijk boek » studieboek
 • wetenschappelijk boek / literair boek
 • wetenschappelijk boek, benadering van – » gebruik van studieboek
 • wetenschappelijk boek, kenmerk van goed –
 • wetenschappelijk congres » symposium » zomercursus » summer courses
 • wetenschappelijk grootmeesterlijk werk komt in isolement–positie van kunstwerk
 • wetenschappelijk onderwijs » academische studie » universitair onderzoek
 • wetenschappelijk onderzoek
 • wetenschappelijk onderzoek: gesloten circuit » gesloten wereld in –
 • wetenschappelijk proza
 • wetenschappelijk vervolg» voortzetting
 • wetenschappelijk vervolg, geen – » veranderende c.q. bedreigde wetenschap
 • wetenschappelijk werk Donkersloot, Fens suggereert bloemlezing uit essays en –
 • wetenschappelijk werk, anachronistisch woord–\ taalgebruik in betoog c.q. –
 • wetenschappelijke (buiten– ) belangstelling voor wetenschappelijke publikaties
 • wetenschappelijke (lit.– )/ gewone lezer(s)
 • wetenschappelijke (literatuur– ) / essayistische benadering
 • wetenschappelijke / essayistische aandacht voor contemporaine literatuur
 • wetenschappelijke aandacht voor de klassieken
 • wetenschappelijke belevingswereld tot een vak verengd
 • wetenschappelijke bemoeizucht » pedagogische bemoeizucht
 • wetenschappelijke benadering / essayistisch benaderen
 • Wetenschappelijke Bibliotheek, Gelderse – (Arnhem)
 • wetenschappelijke boekhandel Scholtens (Groningen)
 • wetenschappelijke conversatie
 • wetenschappelijke editie
 • wetenschappelijke interesse, vnl. nog – » (vnl.) academisch onderzoeksobject
 • wetenschappelijke kringen, problemen met – » niks te lachen in wsch. leeszalen
 • wetenschappelijke kritiek faalt» faalde
 • wetenschappelijke lezingen» voordrachten, voorlopigheid van –
 • wetenschappelijke methoden (literatuur– ) afstandscheppend voor lezer
 • wetenschappelijke publicatie / essayistisch vindend schrijven
 • wetenschappelijke publikatie / literaire publikatie
 • wetenschappelijke publikatie... ZIE (OOK): wetenschappelijke voordracht...
 • wetenschappelijke publikaties, buiten–universitair publiek voor –
 • wetenschappelijke publikaties: Pelican Books
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
 • wetenschappelijke taal » (vak)jargon » specialistische of vaktaal
 • wetenschappelijke tekst / essay
 • wetenschappelijke tekst slechts beperkt c.q. tijdelijk van waarde
 • wetenschappelijke tekst, anachronistisch woord– c.q. taalgebruik in –
 • wetenschappelijke uitgave
 • wetenschappelijke voordracht / wetensch. publikatie: verschillende eisen
 • wetenschappelijke vorming » universitaire vorming » academische vorming
 • wetenschappelijke vorming» opleiding» studie» onderzoek, traagheid in –
 • wetenschappen » onderwijs » cultuur, staatssecretaris van – : A. Nuis
 • wetenschappen, geestes– : weerloosheid van – » verdediging van –
 • Wetenschappen, Koninklijke Nederlandse Akademie van – (KNAW)
 • wetenschappen: minister van onderwijs en – J. Ritzen
 • wetenschapper » geleerde(n) » wetenschapsbeoefening
 • wetenschapper / criticus
 • wetenschapper / dichter c.q. kunstenaar
 • wetenschapper, beginnende – » jonge intellectuelen op de universiteiten
 • wetenschapper, dichten als – : D. Hillenius
 • wetenschapper, literatuur– / literatuurkenner
 • wetenschapper, Vroman als bioloog c.q. als –
 • wetenschapper, vrouwelijke – » geleerde vrouw » femme savante
 • wetenschapsbeeld: eenheid kennen–geloven–beschouwen, samenhangend wereld–\
 • wetenschapsbeoefening » wetenschapper » geleerde » ascese van de wetenschap
 • wetenschapsbeoefening, verbeelding verdwenen uit –
 • wetenschapsfilosofie » wetenschapsopvatting » onderzoeksopvatting
 • wetenschapsgeschiedenis » OOK: geschiedenis van universiteit
 • wetenschapsjargon, ongeloofwaardig –– » lusteloze taal van wetenschap
 • wetenschapskringen, problemen met – » niets te lachen in wsch. leeszalen
 • wetenschapsopvatting » onderzoeksopvatting » wetenschapsfilosofie
 • wetenschapspopularisering
 • wetenschapstaal, lusteloze – » ongeloofwaardig wetenschapsjargon
 • Wetering, Ernst van de
 • Weteringplantsoen te Amsterdam
 • Weterman, J.A.M.
 • wetmatigheden, (schijnbare) –
 • wetmatigheid » regel(s) » voorschrift(en) » regeling(en)
 • wetmatigheid van verbeelde wereld, eigen – » eigen werkelijkheid v.d. fictie
 • wetmatigheid, eigen – : v.h. literaire werk » autonome ontwikkeling v. gedicht
 • Wetti van Reichenau
 • wettisch » dogmatisch » rechtlijnig » fundamentalisme » sectarisch (etc.)
 • weverbergh [= Weverbergh, Julien L.]
 • Wevers, s.j., Leo
 • Weyden, Rogier van der
 • Weyerman, Jacob
 • wezen / schijn bij Vestdijk: verschrikkelijk wezen vs. schone schijn
 • wezen / schijn kernthema in Vestdijks "Fabels met kleurkrijt"
 • wezen raken door beschrijving » innerlijke karakterisering door beschrijving
 • wezen uit de dingen losmaken, het –
 • wezen van de humor: melancholie
 • wezen van dichten c.q. poëzie: het naamloze naam geven
 • wezen van grote poëzie verwoord in laatste 4 regels v. Gezelle's Gierzwaluwen'
 • wezen van het dichterschap: tweede stem die het – moet zijn
 • wezen van humor » humor » humoristisch » humorist
 • wezen van kunst: het is het maar het is ook iets anders
 • wezen van kunst: spanning tussen zijn / niet (kunnen) zijn
 • wezen van lezen, het –
 • wezen van poëzie: in continuïteit (traditie) steeds "de" poëzie realiserend
 • wezen van schrijven» dichten, het – : de taal tot zijn recht laten komen
 • wezenlijk / bijkomstig [OF: algemeen vs. bijzonder» toevallig» uitzonderlijk]
 • wezenlijk Nederlands » echt c.q. typisch Nederlands
 • wezenlijk verschillend, niet – (en blijvend); geschiedenis en poëzie –
 • wezenlijke alleen verwoordbaar in humor
 • wezenlijke ontbreekt, het – » (te) oppervlakkig » gebrek aan diepgang
 • wezenlijke slechts door humor te verwoorden, het –
 • wezenlijke van (bv.) literatuur: onvoltooidheid
 • wezenlijke van tekst in één passage, het – » kernpassage » sleutelzi
 • wezenlijke, het – : niet (of slechts cirkelend) benaderbaar» kern onbereikbaar
 • wezenlijke, het – : raken door beschrijven (: innerlijke karakterisering)
 • wezenlijkste van schrijven» dichten: de taal tot zijn recht laten komen
 • Wharton, Edith
 • Whateley, Richard
 • Wheatcroft, Andrew
 • Wheeler, .. » Watson
 • Wheelock, Arthur
 • Whig » liberaal (gedachtengoed)
 • Whigham, Peter
 • whiskey
 • Whistler, James Abbot McNeill
 • Whiston, William
 • White, Antonia
 • White, Gilbert
 • White, Jerry
 • White, Kenneth
 • White, Norman
 • White, Robert
 • Whitford, Richard
 • Whitlau, W.A.C.
 • Whitman, Walt
 • Whitney, Maria
 • Whittingham, William
 • Wiarda, R.
 • Wibaut, Florentinus Marinus » OOK: Wibautstraat (te Amsterdam)
 • WiBo (Wim Boost)
 • Wichmann, Erich
 • widow: kill–the–widow biografie
 • wie ben ik ? » wat is van mijzelf ? » identiteitsvraag
 • wie geen taal heeft bestaat eigenlijk niet meer
 • wie hij later zal zijn, imitatie door schrijver van –
 • wie is auteur? » raden naar schrijver(s)
 • wie is de lezer? voor welke lezer(s) bedoeld (c.q. begrijpelijk)?
 • wie leest leest binnen de vorm die de woorden ook betekenis geeft
 • wie oorspronkelijk schrijft kan zich herhalen » OOK: (thematische) herhaling
 • Wiebes, Marja
 • Wieg, Rogi
 • Wiegbrug (Amsterdam)
 • wiegedruk (–ken) » incunabel(en)
 • Wiegel, Hans [VVD–politicus; o.m. oud–minister» Comm. der Kon. in Friesland]
 • Wiegers, Jan
 • Wiegersma, Friso
 • Wiegersma, Hendrik
 • Wiegman, Jan
 • Wiegman, Matthieu
 • Wiel, Joke van der
 • Wiel, Rein van der
 • Wielders, Joz.
 • Wiele, Stalpart van der – (Jan Baptist – )
 • Wielek, H.
 • wielersport » fiets » wielrennen » rijwiel
 • wielersport: Ronde van Italië
 • wielersport: Tour de France
 • wielrennen » fiets » –sport » rijwiel
 • wielrennen als literair motief » eindsprint als literair motief
 • wielrennen: Ronde van Italië
 • Wien Neêrlandsch Bloed... (volkshymne » volkslied)
 • Wiener Burgtheater
 • Wiener, Lodewijk–Henri
 • Wierik, A.S. te
 • Wieringa, Kees
 • Wierix, Hieronymus
 • Wiertz, bisschop – [bisschop van Roermond, opvolger van mgr. J. Gijsen, 1993]
 • Wiessing, H.L.P. (Henri)
 • Wigbold, Herman
 • Wigman, A.W.
 • Wigman, Menno
 • wij » we » wij–vorm
 • wij ("wir" » "we") in de Matthäus Passion
 • wij (lezers) zien slechts fragment / dichter ziet mogelijkheid tot geheel
 • wij / anderen (de foute – )
 • wij / dichter (: wij zien alleen fragment / dichter mogelijkheden tot geheel)
 • wij en de (foute) anderen
 • wij halen iets uit schilderij, en dat iets uit ons; produkt is: kunstwerk
 • wij hebben geen eeuwigheid meer
 • wij kunnen alleen de schríjver Couperus kennen
 • wij lezen literatuur om de relatie met "Innere Gestalt" van de schrijver
 • wij naar beeld van god geschapen: de omgekeerde projectie van het monotheïsme
 • wij–vorm » wij–gedicht(en) » (SOMS OOK:) retorisch 'wij' ipv. 'ik'
 • Wijck, Ger van
 • wijde context
 • Wijdeveld, Gerard
 • Wijdeveld, Hendricus Theodorus
 • wijdlopig (–heid) » (te) dikke boeken » (te) lange tekst(en) » omslachtig
 • Wijers, A.F.
 • Wijers, H. [minister van Economische Zaken in kabinet–Kok]
 • Wijhe–Smeding, Alie van
 • wijk » buurt » stadswijk » stadsdeel
 • Wijk Louw, N.P van
 • Wijk, Ed van
 • Wijk, N. van
 • wijken voor muziek, woorden – » spanning tekst/muziek
 • wijn » wijncultuur » culinaire cultuur
 • wijn als literair motief
 • Wijnaendts Francken, C.J. » Dr. Wijnaendts Francken–prijs
 • Wijnberg, Nicolaas
 • Wijnen, Cor
 • Wijnen, Wilma van
 • wijnglas » glas » waterglas
 • Wijnkoop–Gorter, briefwisseling –
 • Wijnkoop, David
 • Wijnman, H.F.
 • Wijnne–van Wageningen, Els
 • Wijnstroom, M.
 • wijs is ijs
 • wijs kind » puer senex
 • Wijs, Ivo de
 • wijsaanduiding » op de wijze van... » te zingen op melodie van...
 • wijsbegeerte, letteren en – : vs gewijde geschriften (bonae» sacrae litterae)
 • wijsgeer » filosoof » wijsgerig
 • wijsgerig » filosofisch » filosoof
 • wijsgerig commentaar, mogelijkheid tot
 • wijsgerig karakter, literatuur» poëzie met –
 • wijsgerige achtergrond(en) » filosoof » filosofie » denker(s)
 • wijsgerige idee; "ontwerp" bij Vasari niet alleen 'tekening' maar ook: –
 • wijsgerige poëzie» literatuur
 • wijsheid als ontnuchtering
 • wijsheid van het zwijgen » zwijgen » zwijger » SOMS: zwijgen als protest
 • Wijsheid van Jezus Sirach
 • wijsheidsliteratuur » leerdicht» didactiek» didactisch» leerzaam» mora
 • wijsvinger–handje in boek: manicule
 • wijze van (poëzie) lezen van Fens, persoonlijke (: niet–auditieve) –
 • wijze van citeren » citaat » citeren » geciteerd worden
 • wijze van kijken » wijze van lezen
 • wijze van leven met boeken, andere (betere?) –
 • wijze van lezen » leesgewoonte(n) » leesconventie(s)
 • wijze van lezen » verschillende soort(en) (van) lezen
 • wijze van lezen » wijze van kijken
 • wijze van lezen en kijken: toen/ nu
 • wijze van lezen veranderd
 • wijze van lezen, eigen – : (mbt. bepaalde poëzie) door Fens betwijfeld
 • wijze van lezen, Fens' – : van poëziebundel
 • wijze van literatuurbenadering, psychologisch–esthetische –
 • wijze van observeren » techniek van observatie
 • wijze van redeneren
 • wijze van selecteren onduidelijk
 • wijze van verfilming» montage (: als 'literaire' informatie)
 • wijze van..., op de – » wijsaanduiding
 • wijzen van kijken» lezen: reflectie Fens op (de overeenkomst tussen) zijn –
 • wijzen van lezen, verschillende –
 • wijzen van poëzie lezen, twee – : synthetisch/ isolerend
 • wijzend handje (manicule)
 • wijzigen van tekst » tekst herzien » – bewerken » – bekorten » &
 • wijzigen, tekst – » tekst bewerken » – inkorten » – herzien et
 • wijzigende identificatie(s) bij lezer, zich –
 • wijziging geloofsbeleving » veranderend geloofsbewustzijn
 • wijziging in kop of titel of pagina
 • wijziging in leesgewoonte(n)
 • wijziging in literatuuropvatting(en) » wijzigingen...
 • wijziging in waardering » verander(en)de waardering
 • wijziging in waardering bij Fens » OOK: op andere wijze gewaardeerd door Fens
 • wijziging van attitude » mentaliteitsverandering » ontwikkeling v. ander zicht
 • wijzigingen (coupures) door L.P. Boon in eigen werk
 • wijzigingen door Du Perron in werk van vrienden, opmerkingen» aantekeningen» –
 • wijzigingen in beeld van renaissance
 • wijzigingen in de taal » taalverandering(en) » taalgroei » –geschiedenis
 • wijzigingen in leesgewoonte(n)
 • wijzigingen in literatuuropvatting(en)
 • wijzigingen, betekenis– (in de loop van de tijd) » tijdgebonden effect
 • wil
 • wil bedrogen worden; lezer –
 • wil geen uitroeptekens, Fens –
 • wil graag, Fens –
 • wil herlezen, Fens – » Fens hoopt te herlezen » herlezing door Fens
 • wil om één boek na te laten (dat zal groeien» veranderen)
 • wil; beschaving: de glimlach de ontspanning van de barbaarse –
 • Wilbertoord
 • Wilbur, Richard
 • Wild, Antony
 • Wilde Years, The – : expositie te Londen (Barbican Gallery) tot 14.1.2001
 • Wilde–expositie British Library (Londen): "A Life in Six Acts"
 • Wilde–Lloyd, Constance
 • Wilde's zoon (Vyvyan Holland)
 • Wilde, E. de
 • Wilde, Jane Francesca Elgee [moeder van Oscar Wilde; pseudoniem: Speranza]
 • Wilde, O. : televisie–serie over –
 • Wilde, Oscar (OOK: Sebastian Melmoth EN: C.3.3 )
 • Wilde, Oscar : C.3.3. [pseudoniem van – ]
 • Wilde, Speranza
 • Wilde, William
 • Wilde, Willie
 • Wilde: historische werkelijkheid en beleving daarvan is fictie geworden
 • Wilde: persoonlijke confrontatie met de homoseksueel –
 • Wilde: prachtig liegen het eigenlijke doel van Kunst
 • Wildemeersch, Georges
 • Wilder, Thornton
 • wildernis / park : Fens' ideaal v. literatuur (uitgeleverd aan na gelokt in –)
 • wildernis / woestijn als metafoor
 • wildernis als literair motief
 • Wilderode, Anton van
 • wildgroei / beteugeling (Fens kiest voor het laatste: de beheersing)
 • wildgroei: voorkeur van Fens voor beteugeling (= beheersing) boven –
 • Wilhelm II, keizer van het Duitse Rijk
 • Wilhelmina, Koningin c.q. Prinses der Nederlanden
 • Wilhelmus [het (Nederlands volks–)lied]
 • Wilken, Robert L.
 • Wilkes, Faas
 • Wilkinson, Louis
 • Willaert, Frank
 • Willcocks, David (Sir – )
 • Wille, Bruno
 • Willebeek le Mair, Henriëtte
 • Willebrands, Johannes kardinaal –
 • Willekens, Emiel
 • willekeur » toeval » zonder systeem
 • willekeur / systeem [SOMS OOK: mbt. praktijk van literaire kritiek]
 • willekeur in collectie: samenhang versus –
 • willekeur van het leven (vs. bijzondere waarde van moment in geschiedverhaal)
 • willekeurig en zonder einde; werkelijkheid is (i.t.t. verhaal) –
 • willekeurig ordeningsprincipe
 • willekeurige (geforceerde) / vanzelfsprekende betekenissamenhang
 • willekeurige bladzij begonnen worden, lezing (van 'open roman': Krol) kan –
 • willekeurige criteria » onduidelijke normen » OOK: toetssteen ontbreekt
 • willekeurige keuze?
 • willekeurige klankgelijkheid bij geforceerde betekenissamenhang
 • Willem [pseudoniem van Willem Wittkampf]
 • Willem Alexander van Oranje, prins der Nederlanden
 • Willem Breuker Kollektief » Willem Breuker
 • Willem de Zwijger
 • Willem I van Wurtemberg
 • Willem I, Koning der Nederlanden
 • Willem II, Koning der Nederlanden
 • Willem III, Koning der Nederlanden
 • Willem III, koning–stadhouder
 • Willem Kloos–fonds
 • Willem V, stadhouder
 • Willem van Affligem (c.q. van Mechelen)
 • Willem van Aquitanië
 • Willem van Bibau
 • Willem van Hildegaersberch
 • Willem van Oranje » Willem de Zwijger
 • Willem van Saint Thierry
 • Willems o.p., B.A.
 • Willems–Treeman, Elisabeth
 • Willems, [docent klassieke talen]
 • Willems, Alfons (Alphonse)
 • Willems, Eldert
 • Willems, Jan Frans
 • Willems, Leonard
 • Willems, Peter
 • Willemsbrug (Rotterdam)
 • Willemsen, Annemarieke
 • Willemsen, August
 • willen gaan doen » zich voornemen » plan maken » dromen dat men...
 • willen kopen, specifiek» speciaal boek –
 • willen krijgen wat je al hebt
 • willen leren » leren » leergierigheid
 • willen lezen wat er niet staat » hineininterpretieren
 • willen meedoen » zelfwerkzaamheid
 • willen schrijven » schrijven (proberen te) leren » schrijfoefening(en)
 • willen voorstellen van lezer aan zichzelf » literatuur beoogt zelfconfrontatie
 • willen weten ook als dat niet op nut» doel» belang is gericht, studeren als –
 • willen, méér boeken – » behoefte aan méér boeken
 • Willet, Deborah
 • Williams, Andy
 • Williams, Charles
 • Williams, Edward
 • Williams, Margery (= Margery Bianco)
 • Williams, Megan
 • Williams, Raymond
 • Williams, Tennessee
 • Williams, William Carlos
 • Williamson, C.A.
 • Williamson, R.M.
 • Willibald bisschop van Eichstatt
 • Willibrordus
 • Willibrordus–vereniging
 • Willibrordus–vertaling (bijbelvertaling)
 • Willigenburg, Hans van
 • Willink, Carel (= Albert Carel)
 • Willis, Thomas
 • willoosheid bij R. Campert (: stilstand» terzijdestaan» gebrek aan vitaliteit)
 • Willumsen, Jan Ferdinand
 • Willy [: pseudoniem van Henri Gauthier–Villars]
 • Willy Walden
 • Willy, Colette (= Colette)
 • Wilma [ps. van Wilhelmina Vermaat]
 • Wilmart o.s.b., André
 • Wilmink, Willem – : een geboren herdenker
 • Wilmink, Willem – : ideale literaire explicateur
 • Wilmink, Willem A.
 • Wils, Jan
 • wilsbeschikking, laatste – » testament
 • Wilson (pseudoniem: Anthony Burgess)
 • Wilson née Dubochet, Harriëtte
 • Wilson, A.N.
 • Wilson, Angus
 • Wilson, Colin
 • Wilson, Derek
 • Wilson, Edmund
 • Wilson, Harold
 • Wilson, Ian
 • Wilson, John Dover
 • Wilson, N.G.
 • Wilson, Robert
 • wilt u uit mijn taal gaan?
 • Wilton–Ely, John
 • Wimbledon » tennis » tennisspel » tafeltennis (–sen) » tenniskleding
 • Winchester
 • Winchester, Simon
 • Winckelmann, Johann Joachim
 • wind (–kracht)
 • wind als literair motief » OOK: als picturaal motief
 • wind suggereert een volgende wereld
 • wind, taal en –
 • Windesheim
 • windjack
 • windmolen » molen » SOMS: molentaal
 • Windows–Collectief op Terschelling
 • Windroos, reeks: De –
 • Windsor, hertog en hertogin van – » SOMS: Windsor Castle
 • Windsor: prins Philip Mountbatten, hertog van Edinburgh
 • Wine & Food Society
 • Wingen, Ed.
 • Wingens, Marc
 • winkel » zaak » winkelstraat » OOK: (kleine) neringdoende (–n)
 • Winkel, De Vries en Te –
 • Winkel, Jan te
 • Winkel, Lammert Allard te
 • winkel, woorden– » winkel voor woorden
 • winkelbibliotheek – videotheek
 • winkelbibliotheek » volksbibliotheek » buurtbibliotheek
 • winkeldochters » boeken die het niet doen
 • winkelen » shoppen » kopen » koopgedrag
 • winkelgalerij Burlington Arcade (Londen)
 • winkelstraat, protserige –
 • Winkler Prins, de Grote –
 • Winkler Prins, Jacob
 • Winkler, Johan
 • Winkler, Kees
 • winnaars van prijs, vroegere – : bepalen de waarde van een (ere)prijs
 • winnen / gelijk spel OOK: winnen / verliezen
 • winnen / verliezen (OOK:) winnen / gelijk spel
 • Winnie–the–Pooh
 • Winschoten
 • Winsemius, Pieter [VVD–politicus;min. Volkshuisvesting,Ruimt.Ordening,Milieu]
 • winst » rendement » handel » commercieel belang » markt » koopman &raq
 • winst aan inzicht / verlies aan beleving
 • winst door pocketboek
 • winst en verlies bij vertalen » vertalen is (gedwongen) kiezen
 • winter als literair motief
 • winter, ascese van de –
 • winter, hoop op –
 • Winter, kantoorboekhandel (v.h.) Gebr. – (Amsterdam)
 • Winter, Léon de
 • Winter, Maxim de
 • Winter, Theun de
 • winterboek » potpourri » verzamelboek
 • winterklacht
 • winterlandschap (–pen)
 • Wintermans, Caspar
 • Winters van Weleer (expositie 2001–2002 in het Mauritshuis te Den Haag)
 • winterse boektitels
 • Winterspelen, Olympische – » Olympische Spelen » Olympisch Comité
 • wintersport
 • Winterswijk
 • wintertijd / zomertijd ; OOK: zomer als literair motief
 • Wintle, Justin
 • wir (wij » we) in de Matthäus Passion
 • Wise, T.J.
 • Wishaupt, Maggy
 • wiskunde » wiskundige taal » mathematisch
 • Wispelaere, Paul de
 • wisselend » divers » uiteenlopend (–e aanpak) » ongelijksoortig » chao
 • wisselend van gestalte, per kijker» lezer; kunstwerk bestaat momentaan, –
 • wisselende gedaante v. kunstwerk: ontstaat steeds opnieuw tussen werk & kijker
 • wisseling Forum/ Podium
 • wisseling van attitude » mentaliteitsverandering » andere inzichten
 • wisselwerking aan (woord–) verbijzonderingen in poëzie
 • wisselwerking bij poëziekritiek door dichters
 • wisselwerking deel/ geheel
 • wisselwerking hemel–aarde » relatie hiernamaals–leven hier
 • wisselwerking lezer–tekst: ze vergroten (of verkleinen) elkaar
 • wisselwerking lezer(s)–gedicht
 • wisselwerking literair werk – literaire kritiek
 • wisselwerking oude–nieuwe teksten
 • wisselwerking rijm – betekenissamenhang
 • wisselwerking tussen lezer(s) en gedicht
 • Wissen, Driek van
 • Wissen, Hans van
 • wit [= geest » geestig]
 • wit [kleur]
 • wit [typografisch wit » dichterswit in poëzie » blanco pagina]
 • wit / zwart (: mbt. ijs / water) : als literair motief
 • wit ijs / zwart water : als literair motief
 • wit in poëzie » regel wit » blanco pagina
 • wit om het kunstwerk » stilte om het kunstwerk » ruimte om het kunstwerk
 • Wit, J.G. de
 • Wit, Jan
 • Wit, Joost de
 • Wit, Klaas de
 • Witkam, Jan Just
 • Witlox, G.
 • witregel
 • witregel telt mee
 • witregel, signaalfunctie van – (: rust)
 • Witschge, Cor
 • Witsen Elias, Claudine
 • Witsen–Schorr, Marie – » Marie Schorr
 • Witsen–van Vloten, Betsy – » Betsy van Vloten
 • Witsen, Anna Agnes
 • Witsen, Nicolaes
 • Witsen, Willem
 • Witsenhuis (Oosterpark Amsterdam); aldaar ook: Titaantjes
 • Witt, Johannes en Cornelis de
 • Witt, Jongens van Jan de – (fototentoonstelling Nieuwe Kerk Amsterdam 2001)
 • Witte de Withstraat (HETZIJ DIE IN Amsterdam, HETZIJ IN Rotterdam)
 • Witte Huis (RVS) Raadhuisstraat hoek Singel te Amsterdam
 • Witte o.p., pater De –
 • Witte Olifant (reeks)
 • Witte Paters » Missionarissen van Afrika » congregatie van Lavigerie
 • Witte Roos, De – [anti–nazistische Duitse verzetsgroep 1942–1943]
 • Witte, Aldert
 • Witte, Dirk
 • Witte, Dirk de
 • Witte, Emanuel de
 • Witteman, Paul [tv–presentator en (muziek)journalist]
 • Witteman, Piet
 • Witteman, Sylvia
 • Wittenberg
 • Wittewierum, Kroniek van
 • Wittewierum: Emo van Huizinge (abt van klooster Bloemhof)
 • Wittgenstein, Ludwig
 • Wittkampf, Willem [pseudoniem: Willem]
 • WNT » Woordenboek der Nederlandsche Taal
 • Wodehouse, P.G.
 • woede van Fens » boze c.q. hatelijke Fens » ergernis bij Fens
 • woede, interpretatie–
 • woedend boek » woedende tekst
 • woekering van mogelijke betekenissen
 • woekering, interpretatie– » duidingswoede als een ziekte
 • Woerden, Frans van
 • Woesthoven, Catharina Rebecca
 • woestijn » wildernis als metafoor
 • woestijn / stad EN: natuur / stad (OOK: – als literair motief)
 • woestijn als literair motief
 • Woestijne, Gustaaf van de
 • Woestijne, Johan van de – » JvdW
 • Woestijne, Joost van de
 • Woestijne, Karel van de
 • Wohl, Robert
 • Wojnowitsj, Wladimir – » Vladimir Vojnovich
 • Wolder, Johan
 • Wolf–Catz, Helma
 • Wolf, Deborah en»of Jeroen –
 • Wolfe, Thomas
 • Wolfenbüttel de Jongere, August Brunswijk–
 • Wolfensberger, Karel
 • Wolff & Deken: hun werk als tijdspiegel
 • Wolff (Betje) en toneel
 • Wolff (Betje)–Aagje Deken: relatie tussen –
 • Wolff–Bekker, Elisabeth
 • Wolff, Betje (–Bekker)
 • Wolff, Betje – : rollenspel het meest eigene aan schrijverschap van –
 • Wolff, Christian
 • Wolff, ds. Adriaan
 • Wolff, Jan
 • Wolff, Koko
 • Wolff, Melchior de
 • Wolffensperger, Gerrit Jan [D66 politicus]
 • Wolfram von Eschenbach
 • wolk » wolkenluchten » lucht (OOK: als literair motief)
 • Wolken, Ben
 • Wolkers 75 jaar, Jan –
 • Wolkers, bijvoeglijke naamwoorden bij –
 • Wolkers, Jan
 • Wolkers: Auschwitz–monument in Wertheimpark (Amsterdam) » Auschwitz
 • wollig » onhelder » onduidelijk » quasi–poëtisch (etc.) taalgebruik
 • Wollring, Jan
 • Wollstonecraft, Mary
 • Wolthekker, Dirk
 • Wolthers, Daisy
 • Woltjer, J.J.
 • wonder » mirakel » miraculeuze genezing » geneesheilige (–n)
 • wonder / wetenschap
 • wonder als literair motief » wonderverhaal
 • wonder–studie
 • wondergeloof » bijgeloof » sekte (–n) » magie » (be)toveren » su
 • wonderlijk gedrag: lezen
 • wonderverhaal » wonder als literair motief
 • wonen : wooninrichting » meubelen » Pastoe » Goed Wonen
 • wonen in gedichten als literair motief
 • Wong Lun Hing, F.
 • Wong, René
 • woning » huis » pand(en) » gebouw(en)
 • woning als literair motief » huis als literair motief
 • woning geschikt voor boeken » boekvriendelijk huis
 • woningnood » Centraal Bureau Huisvesting CBH » huis zoeken
 • Wood, Anthony
 • Wood, Thelma
 • Wood, Vivienne Haigh
 • Woodall, James
 • Woodforde, James
 • Woodhouse, Richard
 • Woods, Oliver
 • Woodward, Christopher
 • Woolf, Leonard
 • Woolf, Virginia – » Virginia Stephen
 • Woolley, Leonard
 • Woolworth
 • woonbuurt van jeugdige Kees Fens: Van Kinsbergenstraat (Amsterdam–Oud West)
 • woonbuurt van jeugdige Kees Fens: Chasséstraat (Amsterdam Oud–West)
 • wooninrichting » meubelen » Pastoe » Goed Wonen » huiskamer inrichten
 • woonplaats van auteur, literair toerisme naar –
 • woonplaats van Fens: Zandvoort » Zandvoort
 • woonsituatie » woning » pand » huis » gebouw » krot » slop
 • woord "als", het –
 • woord "althans", het – » het woord "tenminste"
 • woord "boot" bij Marsman, het –
 • woord "brood", het – » brood als literair motief
 • woord "dit", het –
 • woord "eigenlijk", het –
 • woord "en" bij L.P. Boon (: daarover moet studie geschreven, zegt Fens)
 • woord "God", het – » godsbeeld » beeld cq voorstellingen van God
 • woord "hoei–boei", het –
 • woord "hondsberoerd", het –
 • woord "iets", het –
 • woord "inscape", het – [bij Hopkins]
 • woord "jakkie", het –
 • woord "je"\ "jij"\ "U"\ "ge"\ "gij" (: aangesprok
 • woord "juweeltje" is kennerswoord der onwetenden, het –
 • woord "kaartavondje", het –
 • woord "kaas", het – (bij Elsschot)
 • woord "leeuwerik", het –
 • woord "lekker", het – : nietszeggend cliché–begrip
 • woord "leuk", het – » leuk
 • woord "lichtgevend horloge" het –
 • woord "maar", het –
 • woord "natuurlijk", het – » natuurlijk
 • woord "ongeveer", het – » 'ongeveer–cultuur'
 • woord "Sint", het –
 • woord "tiereliert", het –
 • woord "tussen", het – » tussen– (...)
 • woord "vent" bij Vestdijk, het –
 • woord "zalig", het
 • woord "ziekenhuisgeur, het –
 • woord » –kracht » waarde cq kracht van woorden » (SOMS: hun vervalsende mach
 • woord » betekenis niet meer samenvallend (: zondeval begin van interpretatie)
 • woord » toon ; scheppen is: je verwijderen van wat er al is in –
 • woord » woordbetekenis » SOMS: beladen woord
 • woord » woordwaarde » woordkracht » (SOMS: vervalsende) macht van woord(en)
 • woord (enkel – ) in poëzie: doet véél gelijktijdig beleven
 • woord (het – ) "eigenlijk": universele pretenties (en dus partijdig)
 • woord / beeld (: luisterernst / schouwspel; protestantse/ katholieke kerken)
 • woord / betekenis niet meer samenvallend (: zondeval begin van interpretatie)
 • woord / gebruiksvoorwerp
 • woord / idee : geen afstand tussen –
 • woord / muziek (literatuur vs. muziek)
 • woord / muziek (de bibliofiele cultuur v.h. woord vs de discofiele van muziek)
 • woord / werkelijkheid : verhouding –
 • woord / zin (: in poëzie)
 • woord aan de dichters; literatuurgeschiedenis geeft zelden het –
 • woord actief in betekenisvorming (: in poëzie)
 • woord als bezwering » praten of spreken als bezwering (OOK als lit. motief)
 • woord als ding » ding–wording van het woord
 • woord als laatste wapen van de wanhopige (joodse humor)
 • woord als personage c.q. figuur
 • woord bij Achterberg: "brokkelt"
 • woord bij Achterberg: "sterrengruis"
 • woord bij Achterberg: 'eindgedicht' (: vs. 'eindgericht')
 • woord bij Elsschot: "kaas"
 • woord bij Gezelle: "abelen"
 • woord bij Gorter: "schape–wolken"
 • woord bij Hopkins: 'instress'
 • woord bij Kouwenaar: "slagcrème"
 • woord bij Kouwenaar: "transport"
 • woord bij Lucebert: "dovenetels"
 • woord bij Lucebert: "dressoir"
 • woord bij Lucebert: "henthaant"
 • woord bij Lucebert: "hertje"
 • woord bij Lucebert: "maltentig"
 • woord bij Lucebert: "rijmratten"
 • woord bij Lucebert: "schanjemansschoften"
 • woord bij Lucebert: 'avondmis'
 • woord bij Marsman: "boot"
 • woord bij Marsman: "roerdompen"
 • woord bij Vestdijk: "vent"
 • woord brengt wereld» traditie met zich mee
 • woord en klank als grondslag van Gezelle's poëzie
 • woord en zin(nen), ambiguïteit van –
 • woord geen ding: door context – functie – betekenis
 • Woord Gods vlees geworden » incarnatie » God present (wordend) in de wereld
 • woord heeft geen verwijzend karakter meer » woordcrisis
 • woord heeft unieke functie (: ander woord verandert totale voorstelling)
 • woord in de literatuurgeschiedenis zelden aan de dichters gegeven
 • woord in gedicht van Lucebert: "dressoir"
 • woord in gedicht van Van Deel (: thee » kerst » dressoir)
 • woord in gedicht: tijdelijk tot één definitieve betekenis teruggebracht
 • woord in poëzie heeft karakter van half–beeld
 • woord in poëzie, betekenisvorming van het –
 • woord in poëzie, verbijzondering van –
 • woord in poëzie: actief in de betekenisvorming
 • woord is niet mooi of lelijk
 • woord onjuist gebruikt » vertaalfout
 • woord schrijft poëzie door oproepen van associatieketen
 • woord tijdelijk verbijzonderd
 • woord tot betekenis verwijd (door lezer)
 • woord tot ding gemaakt » ding–wording van woord(en)
 • woord verloor zijn verwijzend karakter, het – » woordcrisis
 • Woord verlost de taal, het – / zondeval van de taal
 • woord voor het onuitspreekbare: tekentaal als poging tot –
 • woord vooraf » Ter Inleiding » Voorwoord
 • woord vooraf, Fens suggereert studie over voorwoord» (ter) inleiding» –
 • woord vormt (beginnend) wereldbeeld
 • woord waarin taal en dichtende persoon samenkomen: stem
 • woord wijkt voor muziek » spanning tekst/muziek
 • woord–humor
 • woord–interesse » interesse in (geschiedenis van) woorden
 • woord–poëzie » OOK: woordpoëzie vs. volzins–poëzie
 • woord–spel / belijdenispoëzie
 • woord, absolute – (: het laatste, alles definitief zeggende woord)
 • Woord, Arkprijs van het Vrije –
 • woord, bastaard– » vreemd(e) woord(en)
 • Woord, bedienaar van het – » dominee » voorganger
 • woord, beladen – » woordbetekenis
 • woord, beschadigd – » beschadigde woorden
 • woord, betekenisgeschiedenis van –
 • woord, conventioneel dichterlijk(e) taal» woordvorm(en) c.q. –
 • woord, dienaar» dienaren van het –
 • woord, geloven uit het – / geloven ook via zinnen (: protestants / katholiek)
 • woord, gevoels–
 • woord, gewoon – » spreektaal » gewone taal » straattaal
 • woord, hele wereld te herkennen in een –
 • Woord, Het [tijdschrift 1945–'49]
 • Woord, Het – [tijdschrift 1925–'26]
 • woord, individualiteit van ieder –
 • woord, keer– » keerzin
 • woord, literaire taal en gewone –
 • woord, meerduidigheid vs. enkelvoudigheid van een beeld of een –
 • woord, meest vormende – : "waarom?" (: elkaar door leermeesters doorgegeven)
 • woord, modaal –
 • woord, mode– » modieus woord
 • woord, naar zichzelf verwijzend – » zichzelf betekenende woorden
 • woord, niet het juiste – (maar weet geen ander)
 • woord, nog even en daar is het juiste – » schrijvers èn lezers hopen:...
 • woord, ongewoon – » ongewoon » ongewone woorden
 • woord, onversierd – : literaire taal en gewone woorden
 • woord, plaats van een – » woordplaatsing (in strofe) (, effect van – )
 • woord, plezier in naam c.q. –
 • woord, scheld– » scheldtaal » schelden
 • woord, te vaak gebruikt – : verliest betekenis
 • woord, ultieme – : lezers zowel als schrijvers hopen op het –
 • woord, vals rijm–
 • woord, verklein– » diminutieven
 • woord, vroom – » vroom gedicht(je)
 • woord, wantrouwen tegen schrijven c.q. taal c.q. –
 • woord: "tweeledig", het –
 • woord: dichten speelt zich af tussen een – en het enige er achter verborgen –
 • woord: poëzie activeert bij – verwijzingen naar gebruik elders
 • woord: poëzie doet véél gelijktijdig beleven in een enkel –
 • woordbeeld
 • woordbeeld, wij lezen het – » spelling is visuele zaak
 • woordbehandeling » taalbehandeling : bij Achterberg
 • woordbehandeling » taalbehandeling : bij Hendrik de Vries
 • woordbetekenis » woord » SOMS: beladen woord
 • woordbetekenis in poëzie/ in woordenboek
 • woordbetekenis verwijd (door lezer)
 • woordbetekenis, particuliere – (bij poëzie)
 • woordbetekenis: buiten – om
 • woordbetekenissen in poëzie » woordkracht in dichtkunst
 • woordbezeten » nieuwsgierig naar c.q. studie van woorden » woordkoorts
 • woordconcordantie op dramatisch werk van Vondel
 • woordcrisis » het woord verloor zijn verwijzend karakter
 • woordcultuur vs. muziekcultuur
 • woorddienst / schouwspel (protestantse/ katholieke kerken)
 • woorddorst » nieuwsgierig naar woord(en) » woordbezeten » –studie
 • woorden (bijzondere – ), dichters als erflaters van –
 • woorden / gebruiksvoorwerpen
 • woorden actief in betekenisvorming (: in poëzie)
 • woorden als ding » dingwording van het woord
 • woorden belangrijker dan stofomslag
 • woorden concretiseren in een bepaalde samenhang = betekenis geven = lezen
 • woorden door lezer met elkaar in samenhang gebracht: literatuur
 • woorden dramatisch werk van Vondel, concordantie op –
 • woorden dwingen nog niet bestaande relaties aan te gaan (: dat is dichten)
 • woorden en begrippen, kerstening van – » kerstening (van maatschappij)
 • woorden en zinnen, ambiguïteit van –
 • woorden functioneren nooit als dingen
 • woorden in gedicht van Van Deel: thee – kerst – dressoir
 • woorden in gedicht, verband tussen –
 • woorden in gedicht: scheppen daar voor elkaar nieuwe betekenis
 • woorden in grotere context meeresonerend » meeresonerende teksten
 • woorden in hoofd van lezer: uiterst beweeglijk (relaties aangaand)
 • woorden in poëzie actief in betekenisvorming
 • woorden in poëzie, betekenisvorming van –
 • woorden in poëzie, verband(en) tussen –
 • woorden in poëzie, verbijzondering van –
 • woorden krijgen ook betekenis door de vorm
 • woorden ter verklaring» interpretatie; gedicht bevat méér dan we hebben aan &nd
 • woorden voor kou uit de Nederlandse taal
 • woorden zijn niet mooi of lelijk
 • woorden zoeken, spel met – » woordenwinkel
 • woorden, afwezigheid van grote –
 • woorden, betekenis geven aan afzonderlijke delen van –
 • woorden, betekenisgeschiedenis van –
 • woorden, dichters als erflaters van bijzondere –
 • woorden, geen – : onzegbaar» onuitsprekelijk» onverwoordbaar (–heid)
 • woorden, gevoelens op – : voor Fens nog geen poëzie
 • woorden, gewone – » spreektaal » gewone taal
 • woorden, gewone – : literaire taal en – ; OF: (quasi–) literaire/ gewone taal
 • woorden, grote – » bombast » taalvertoon » retoriek » artistiek jargo
 • woorden, in andere – (navertellen» weergeven met andere woorden)
 • woorden, in andere – (navertellen» weergeven met andere woorden)
 • woorden, interesse in (geschiedenis van) –
 • woorden, laatste – » laatste brief
 • woorden, lieve – : verward met letterkunde» poëzie» dichtkunst
 • woorden, mannelijke» vrouwelijke –
 • woorden, meerduidigheid vs. enkelvoudigheid van beelden of –
 • woorden, nieuwe – » neologismen
 • woorden, ongewone – » ongewoon
 • woorden, overvloed aan –
 • woorden, plezier in –
 • woorden, stanza zonder – (alleen streepjes; bij Beets)
 • woorden, stilte(n) tussen de –
 • woorden, tijdelijke verbijzondering van –
 • woorden, valse rijm–
 • woorden, vrouwelijke» mannelijke –
 • woorden, weinig – » beknopt » zuinig met taal » compactheid » informa
 • woorden, wereld in – : autonome» fictieve» literaire werkelijkheid
 • woorden: "althans" en»of "tenminste", de –
 • woorden: "misschien" » "mogelijkerwijs" » "wellicht"
 • woorden: afwezigheid van grote –
 • woorden: door – op sleeptouw genomen
 • woorden: oneindig aantal mogelijkheden van – tov. elkaar
 • woorden: poëzie activeert bij woorden verwijzingen naar gebruik elders
 • woorden: poëzie is dat wat er dankzij en ondanks de – net niet staat
 • woorden: taal die in de – te veel betekenis oproept
 • woorden; goede vertaling: plagiaat in eigen –
 • woordenboek "Koenen" » "Koenen–Endepols"
 • woordenboek "Van Dale"
 • woordenboek » lexicon
 • woordenboek » lexicon: algemene en neutrale betekenissen
 • woordenboek ... ZIE OOK: lexicon ...
 • Woordenboek der Nederlandsche Taal » WNT
 • woordenboek, gedicht lijkt het volledige –
 • woordenboek, gedichten lezen en –
 • woordenboek, Latijns–Nederlands –
 • woordenboek, lezer zowel als schrijver heeft eigen» persoonlijk –
 • Woordenboek, Middelnederlands –
 • woordenboek, rijm–
 • woordenboek, voetbal– » voetbaltaal
 • woordenboek: is geen gedicht
 • woordenboek: woordbetekenis in poëzie/ in –
 • woordenboekbetekenis en betekenis van woorden in een gedicht
 • woordenconcordantie op dramatisch werk van Vondel
 • Woordenlijst van de Nederlandse taal (Groene Boekje, 1954)
 • woordenrijk / beknopt
 • woordenrijkdom
 • woordenspel » woordspel » woordspeling(en) » woordgrapje(s)
 • woordenstudie » woordbezeten » alles over woorden willen weten
 • woordenwinkel » spel met woorden zoeken
 • woordexperiment » woordspeling » woordgrapje(s) » woordenspel
 • woordfiguur » woordpersonage(s) (: woord als personage» figuur)
 • woordfunctie in goede tekst: ander woord gekozen wijzigt voorstelling v geheel
 • woordgebruik » woordkeus » woordhantering
 • woordgebruik als constante bij dichter(s)
 • woordgebruik bij Noordstar: als in oude poëzie (: archaïsch c.q. verheven)
 • woordgebruik in wetenschappelijke tekst, anachronistisch (taal– c.q.) –
 • woordgebruik van Achterberg, democratisering van het –
 • woordgebruik, dubbelzinnig –
 • woordgebruik, eigenzinnigheid van de taal c.q. van het –
 • woordgebruik, lezersmanipulatie door –
 • woordgebruik, nationaal–socialistisch –
 • woordgebruik, onpersoonlijke taal c.q. onpersoonlijk –
 • woordgebruik, verschuiving(en) in
 • woordgeschiedenis, interesse in –
 • woordgeschiedenis: betekenisgeschiedenis van woord(en)
 • woordgrapje (–s) » woord(en)spel » –speling(en) » –experiment &r
 • woordherhaling » repeterend motief » OOK: eentonig (–heid) etc.
 • woordinflatie » taalinflatie door jargon » terminologische inflatie
 • woordje "nog", het –
 • woordkeus » woordgebruik » woordhantering
 • woordkeus bepaalt bij lezer totale beeld (ander woord: andere voorstelling)
 • woordklontering » door woorden op sleeptouw genomen
 • woordkoorts » woordziek » woordenklontering » barok taalgebruik (etc.)
 • woordkracht » woordwaarde » woord
 • woordkracht in poëzie » woordbetekenissen in dichtkunst
 • woordkracht van Gezelle
 • woordkunst » geen woordkunst
 • woordkunst, geen – » woordkunst
 • woordkunstenaar (–s)
 • woordpersonage » woordfiguren (: woord als personage» figuur)
 • woordplaatsing » plaats van een woord (in strofe) (, effect van – )
 • woordpoëzie » OOK: woordpoëzie / volzins–poëzie
 • woordrijk
 • woordrijkdom » verbale rijkdom » overvloed aan (bijzondere) woorden
 • woordroos » woordziek
 • Woords, bedienaar des – » voorganger » dominee
 • woordspel
 • woordspel » woordspeling(en) » woordgrapje(s)
 • woordspel / belijdenispoëzie
 • woordspeling(en) » woordgrapje(s) » woordspel
 • woordstudie » woordbezeten » –dorst » –koorts » nieuwsgierig naa
 • woordverbijzonderingen in poëzie, wisselwerking aan –
 • woordveroudering » conventioneel (geworden) dichterlijke taal» woord» –vorm
 • woordvervuiling » taalvervuiling » begripsvervuiling
 • woordvolgorde
 • woordvorm modern / beschreven werkelijkheid traditioneel
 • woordvorming
 • woordwaarde » woord » woordkracht
 • woordziek » woordroos
 • wording / verstarring (: mogelijkheden vs verwerkelijking» verstening» orde)
 • wording tot» van lezer » OOK: persoonlijke groei door lezen c.q. van lezer
 • wording van gedichten » genese c.q. ontstaan van poëzie
 • wording van literair werk » genese c.q. ontstaan van literatuur (oeuvre)
 • wording van poëzie, "bewerking" (als) tweede instantie bij –
 • Wordsworth, Dorothy
 • Wordsworth, William
 • workaholic » werk–ethos
 • Works » Oeuvres complètes » Verzameld Werk » Collected Works \...
 • World's Classics, The – (reeks van The Oxford University Press)
 • World, Biographical Encyclopedia of the –
 • worm, boek–
 • Worm, Piet
 • Wortel, Ans
 • wortels » 'roots' » 'land van herkomst' » afkomst (OOK: trouw aan – )
 • wortels westerse cultuur in Middellandse–Zeegebied
 • woud » bos [SOMS: – als jeugdherinnering van Fens]
 • woud als literair motief
 • Wouda, J.C.
 • Woude, Johan van der
 • would be–schrijver
 • Wout, Rob [pseudoniem: Opland]
 • Wouters, A. [directeur Vereniging ter Bevordering v.h. Vlaamse Boekwezen]
 • Wouters, Frans G.M.
 • Woutertje Pieterseprijs, Libris –
 • Wouthuysen, E.L.
 • Wouwerman, Philips
 • Woytila, Karol » paus Johannes Paulus II
 • wraak » wraakgodin
 • wreedheid » slacht(ing)\ dood» moord» uitroeiing» wreedheid (als lit. motie
 • Wren, Christopher
 • Wright, Adrian
 • Wright, Craig
 • Wright, Jonathan
 • wrijving te boven; muziek van Mozart is de –
 • wrijving tussen mogelijkheid en werkelijkheid: ontroeringsvermogen van kunst
 • writer's block » schroom tot schrijven » aarzeling om te schrijven
 • Writht, Judith
 • wroeging » zondebesef » schuldgevoel (OOK: als literair motief)
 • WRR: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • wuft » lichtzinnig » gebrek aan ernst » onserieus » niet moraliseren!
 • wuiven » zwaaien » groeten
 • Wullschlager, Jackie
 • Wulstan, David
 • Wunderlich, Ulli
 • wurm, boeken– » boekworm
 • Wust, Peter
 • WVC (ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)
 • Wyart, Théophile Louis Henri
 • Wycliff, John
 • Wyk Louw, N.P. van
 • Wynia, Gerben
 • Wynn, Margaret