Thema's
 • T [letter T] » kruisletter » T(e igitur)
 • Täube, Dagmar Regina
 • tè, een beetje – » overdone » geforceerd » gekunsteld » aanstel
 • tè, erg – » overdreven » te vet aangezet » van dik hout » gesch
 • Tümpel, C.
 • T(e igitur) » kruisletter
 • taak » opdracht v.d. lezer : mogelijkheden v.d. tekst in evenwicht houden
 • taak als literair motief » opdracht c.q. verplichting als literair motief
 • taak dagbladkritiek c.q. –recensent » (beperkingen in» door) functie van...
 • taak dagbladkritiek: bewustmaking van structuren (+ gevolg: waardeoordeel)
 • taak literatuurgeschiedenis: reconstructie complexe historische werkelijkheid
 • taak van ... » werkzaamheden van ... » opdracht aan... : lezer
 • taak van biograaf » biograaf
 • taak van dagbladkritiek » (beperkingen in) taak dagbladrecensent
 • taak van intellectuelen » intellectuele integriteit
 • taak van kunst (, een – ): ons herinneren aan het menselijk tekort
 • taak van kunst cq literatuur » ernst van de kunst» van de literatuur
 • taak van lezer
 • taak van lezer: alles met elkaar in relatie lezen
 • taak van literatuur » (OOK: sociale) functie of effect van boek cq literatuur
 • taal – naam – noodlot
 • taal » –kracht » macht c.q. kracht v.d. taal » taalgebeuren » –k
 • taal » taalgebruik » gebruik van taal » taalbeheersing » macht over taal
 • taal (...)
 • taal (: verbergt noodlot) en naamklank; relatie –
 • taal (c.q. stijl) – troost – geloof – waarheid –– scepsis (c.q. ongelo
 • taal (dode – ) van macht en bureaucratie / levende taal van literatuur
 • taal (eigen – ) / taal van anderen
 • taal (geen – ) meer want geen standpunten meer
 • taal (gegenereerd door andere taal) genereert gedachten
 • taal (levende – ) van literatuur / dode taal van macht en bureaucratie
 • taal (literatuur): geeft gestalte aan (ware) realiteit achter de realiteit
 • taal (Nederlandse – ), Statenbijbel als reservoir van de –
 • taal (Nederlandse – ): volgroeidheid van – bij Hooft
 • taal (niet) in de vorm opgelost
 • taal (nieuwe – ): schepping van dichter
 • taal (officiële spreek– ) / (alledaagse) "broodtaal" / schrijftaal
 • taal (straat– ), Amsterdamse –
 • taal (verhaal» context) geeft zin c.q. maakt betekenisrijk
 • taal (verhaal) maakt kunstwerk tot kunst: anders is het louter een ding
 • taal (vorm) / inhoud ; (OOK: samenhang vorm en inhoud)
 • taal ... ZIE OOK: stem: woord waarin taal en dichtende persoon samenkomen
 • taal .... ZIE OOK: voor–taals .... EN: taal, ....
 • taal / "toon" (in c.q. van poëzie) » "toon"
 • taal / figuren : gespletenheid van –
 • taal / muziek (OOK: taal als muziek EN: taalmuziek)
 • taal / tekening (: taal vs. illustratie» schilderij» plaat» afbeelding» ets
 • taal / tekening : ontwerpen in taal / ontwerpen in tekening
 • taal / tekening : weergave van gelijktijdigheid
 • taal / tekening : weergave van parallellen
 • taal / toon (in poëzie) » "toon" (in c.q. van poëzie)
 • taal / verhaal (: lezen om – / – )
 • taal als beslagen spiegel » beperkingen (grenzen, onmacht) van de taal
 • taal als creatieve kracht
 • taal als last, meegekregen» overgenomen –
 • taal als leesmotief / verhaal als leesmotief
 • taal als middel tot religieus imperialisme
 • taal als muziek » taalmuziek » taal versus muziek
 • taal als probleem » taal geproblematiseerd » OOK: dichten geproblematiseerd
 • taal als probleem of last » dichter niet gelukkig met taal
 • taal als religieus fenomeen (OOK: taal en theologie » theologie v.d. taal)
 • taal bewaard, traditie in de
 • taal brengt iets onbekends aan het licht » creativiteit van de taal
 • taal brengt nieuwe ideeën en verbanden aan (schrijven: vorm van onderzoek)
 • taal delen (door lezer en schrijver)
 • taal der geesteswetenschappen is onvermijdelijk metaforisch
 • taal dicht in de dichter » initiatief van de taal c.q. van de tekst
 • taal die in de woorden te veel betekenis oproept » teveel associaties mogelijk
 • taal dood » dood van de taal
 • taal door taal voortgebracht (en daarmee: nieuwe gedachten)
 • taal en cultuur, gezag van –
 • taal en denken: taal genereert andere taal en daarmee gedachten
 • taal en dichtende persoon samenkomen; stem: woord waarin –
 • taal en literatuur niet meer ernstig nemen; fataal dat we –
 • taal en literatuur, invloed van Statenbijbel op Nederlandse –
 • taal en muziek » verband muziek–tekst » tekst(en) op muziek » tekst vs melod
 • taal en normen paraat: alleen voor al bestaande kunst
 • taal en politiek » bureaucratische taal c.q. tekst(en) » ambtelijke taal
 • taal en standpunten, relatie –
 • taal en theologie » theologie v.d. taal (: taal als religieus fenomeen)
 • taal en wind
 • taal geeft zin » maakt betekenisvol (door verhaal » context)
 • taal genereert andere taal en daarmee gedachten
 • taal geproblematiseerd » taal (c.q. woord EN: dichten) als probleem
 • taal geworden, geen – : in taal zich afwikkelend denken maar – [Vkr. 5.6.98]
 • taal hebben, geen –
 • taal idee aanreikt; hoop dat de –
 • taal in de media » media–taal
 • taal in een tussenpositie (verwijzend naar buiten èn naar zichzelf): poëzie
 • taal in Indonesië, Nederlandse –
 • taal in kunst / dagelijkse (spreek–) taal
 • taal in oude boeken » oude–boekentaal
 • taal in tussenpositie bij poëzie: verwijst naar buiten èn naar zichzelf
 • taal inzichten–in–het–bestaan vrijmaken, uit – : het wezenlijke van dichten
 • taal kiest partij » partijdigheid van c.q. door taal
 • taal levert niet het juiste woord...
 • taal literaire kritiek / taal sportverslaggeving
 • taal maakt de spanning » spanning ontstaat uit de taal
 • taal maakt werkelijkheid » verhaal vormt de werkelijkheid
 • taal niet goed gebruikt » slecht Nederlands
 • taal omzetten in tekening / tekening omzetten in taal
 • taal ont–subjectiveerd (: anoniem–wording» ontlediging van taal)
 • taal ontwikkeld; gescheiden Eng./ Amerik. literaturen hebben ook ieder een –
 • taal op komst (: die tot kunst verhaalt wat anders louter ding is)
 • taal ordent» brengt nieuwe ideeën & verbanden aan: schrijven vorm v. onderzoek
 • taal oudere Nederlands sprekende Indonesiërs dient vastgelegd [suggestie Fens]
 • taal roept gedachten op (: genereert andere taal)
 • taal schept de verbanden
 • taal schept denken» gedachten (: genereert andere taal)
 • taal sportverslaggeving » OOK: sportverslagtaal in (maandagbijlage) Volkskrant
 • taal sportverslaggeving / taal literaire kritiek
 • taal tbv. negatief oordeel: vaak virtuoos
 • taal tot leven gebracht door vereniging v.h. mannelijke» het vrouwelijke erin
 • taal tot zijn recht laten komen is de kern van schrijven en dichten
 • taal v. geheugen» herinnering (metafoor) vs. taal v.historici» biograaf (feit)
 • taal van aardse liefde, geestelijke liefde in –
 • taal van Achterberg: democratisering van zijn woordgebruik
 • taal van Achterbergs dichterschap; bijna absolute –
 • taal van anderen / eigen taal
 • taal van Bommel (Olie B. – )
 • taal van Cruijff » het spreken van Cruijff
 • taal van de bijbel » tale Kanaäns » bijbelse taal
 • taal van de dichter geeft uiterlijke wereld gestalte van de innerlijke
 • taal van de lezer tweeërlei: 1. innerlijke monoloog 2. lezers onder elkaar
 • taal van de media
 • taal van de reactie » reactionair » conservatief » rechts
 • taal van de reportage » reportersproza » OOK: reportageroman
 • taal van de sport » sportpoëzie » sport als literair motief
 • taal van de straat » gewone taal » spreektaal » gewone woorden
 • taal van de traditie » traditie » traditioneel
 • taal van de veralgemening: het cliché
 • taal van Donald Duck (Ducks) » Donald Duck
 • taal van gedicht kan andere gevoelens oproepen dan bij dichter speelden
 • taal van gedicht vervangen door neventaal: bij interpretatie (= veralgemening)
 • taal van geloven » taal voor religieuze aandoening c.q. beleving
 • taal van Gezelle, vaderrol van de
 • taal van groep / algemeen gebruikte taal
 • taal van herinnering (geheugen: metaforen) / van historicus (biograaf: feiten)
 • taal van het gedicht: alleen – geldt binnen de wereld van dat gedicht
 • taal van het literaire werk: literaire werkelijkheid bestaat alleen in eigen –
 • taal van het weerbericht » weerbericht » meteoroloog
 • taal van historicus (biograaf: feiten) / van herinnering (geheugen: metaforen)
 • taal van kerk spreekt niet meer aan » geloofscrisis als taalcrisis
 • taal van kinderboek(en)
 • taal van kinderboek, verouderde –
 • taal van middeleeuwse vrouwelijke auteurs, persoonlijke» directe –
 • taal van preek en»of gebed
 • taal van religieuze publikatie(s) maakt die onleesbaar
 • taal van reportage » OOK: reportageroman
 • taal van sportjournalistiek » taal sportverslaggeving in Volkskrant
 • taal van sportverslaggeving / taal van literaire kritiek (OOK: stijl van...)
 • taal van succesboeken kinderliteratuur
 • taal van Tachtigers » proza van Tachtig
 • taal van tekst» toneel, geloof in –
 • taal van toneel / handeling
 • taal van traditie » traditie » traditioneel
 • taal van wetenschap, lusteloze – » ongeloofwaardig wetenschapsjargon
 • taal verbergt noodlot (: relatie met klank van naam)
 • taal versus "toon" » "toon" » "toon" in (c.q. van) poë
 • taal versus muziek » taal als muziek » taalmuziek
 • taal vertaald in tekening (c.q. maquette) / tekening c.q. maquette in taal
 • taal voor bewondering of lof (: vaak onhandig» clichématig)
 • taal voor de media » taal in (c.q. van) de media » OOK: mediacultuur
 • taal voor geloof » taal voor religieuze beleving
 • taal voor het bovennatuurlijke (bij scheiding natuur/ bovennatuur); eigen –
 • taal voor religieuze aandoening » OOK: (tautologie als) taal voor het geloof
 • taal voortgebracht door andere taal: brengt nieuwe gedachten mee
 • taal vormt (beginnend) wereldbeeld
 • taal vormt werkelijkheid » verhaal maakt de realiteit
 • taal vrijgemaakt van conventies
 • taal werkt zelf » initiatief van de taal c.q. van de tekst
 • taal wordt maquette / maquette wordt taal (bouwplaat» ontwerp» bouwtekening)
 • taal wordt tekening / tekening wordt taal (plattegrond» ontwerp» bouwtekening)
 • taal zelf is actief » initiatief van de taal c.q. van de tekst
 • taal zonder diepte » "platte" taal (: slap» geleend» kleurloos)
 • Taal– en Letterkunde, Haagse School voor –
 • Taal– en Letterkunde, Koninklijke Vlaamse Academie voor –
 • taal– en letterkunde, Opperlandse –
 • taal– en letterkunde, studie Nederlandse –
 • taal– en letterkunde, wetenschap der Nederlandse – » neerlandistiek
 • taal– en literatuurwetenschap, Bibliografie van de Nederlandse – (BNTL)
 • taal–fiets
 • taal–identiteit van dichter (: is in en door zijn werk herkenbaar)
 • taal–identiteit van dichter ontbreekt in diens zwakkere werk
 • taal, "toon" versus – » "toon" in (c.q. van) poëzie » &q
 • taal, algemeen gebruikte – / exclusieve groepstaal
 • taal, alledaagse –
 • taal, ambtelijke» bureaucratische – » ambtelijke tekst(en) » taal en politi
 • taal, andere – : poëzie lezen in – is onmogelijk
 • taal, andere kanten zien van de –
 • taal, anoniem–wording van – (: de–subjectivering» ontlediging van taal)
 • taal, aparte – (voor het bovennatuurlijke; bij scheiding natuur/ bovennatuur)
 • taal, arcadisering door –
 • taal, archaïserende stijl c.q. –
 • taal, bedrog van de – » taalvergroting » –vertoon » grootspraak »
 • taal, bedwelmende –
 • taal, beeld–
 • taal, beginnende – » oertaal » elementaire taal
 • taal, bekende oude(re) literaire beelden» vormen» –
 • taal, beperkingen van – » grenzen van de taal
 • taal, bijen–
 • taal, bijvoeglijk naamwoord gebruiken in poëzie c.q. in –
 • taal, boeken– » dode taal
 • taal, bureaucratische» ambtelijke – » ambtelijke tekst(en) » politiek en taa
 • taal, christelijke –
 • taal, conventioneel dichterlijke – (c.q. woordvorm» woordgebruik)
 • taal, conventionele » traditionele » ouderwetse –
 • taal, delen van – door lezer en schrijver
 • taal, dialect als je meest eigen –
 • taal, dichten als boksen met de – (: als literair motief)
 • taal, dichter niet gelukkig met de –
 • taal, dichter schept –
 • taal, directheid van – » directheid in poëzie
 • taal, dode – » boekentaal
 • taal, dode» lege» ongeloofwaardige –
 • taal, eenvoud van stijl c.q. van – » geen grootspraak » nuchter genoteerd
 • taal, eigen – : zoeken naar – (: poging tot origineel taalgebruik)
 • taal, eigen – : poëzie lezen kan slechts in je –
 • taal, eigengemaakte – » neologisme(n) » nieuwe woorden
 • taal, eigenzinnigheid van het woordgebruik c.q. van de –
 • taal, elementaire – » oertaal » beginnende taal
 • taal, erotische» seksuele» obscene – (OOK: genitalia in – )
 • taal, formele (neutrale) – / (leegte van) cliché
 • taal, gebeuren mèt – / gebeuren ìn taal (: beschreven / tot stand gebracht)
 • taal, geen – (: geen taal hebben)
 • taal, geen eigen – » leentaal » geleende taal
 • taal, geheim–
 • taal, geleende – [positief bedoeld]
 • taal, geleerde c.q. vak– » (vak–) jargon » (hoog–) wetenschappelijke t
 • taal, geloof in – (van tekst of toneel)
 • taal, geloofs– » taal voor het geloof » taal voor religieuze beleving
 • taal, gepassioneerde – : (onnederlands) gepassioneerde (poëtische) taal
 • taal, geschreven –
 • taal, gespletenheid van figuren en van –
 • taal, gewijde c.q. religieuze – » religieuze literatuur c.q. geschriften
 • taal, gewone – » spreektaal » straattaal » gewone woorden
 • taal, gewone woord(en) en literaire –
 • taal, gewone– / literaire taal
 • taal, Gezelle als dichter in andere –
 • taal, grensoverschrijding van de –
 • taal, grenzen (onmacht» beperkingen) van de – » taal als beslagen spiegel
 • taal, grenzen doorbreken van identiteit en –
 • taal, groeps– / algemeen gebruikte taal
 • Taal, Groot Dictee der Nederlandse –
 • taal, grote/ strakke –
 • taal, grove» platte» vulgaire – (OOK: plat » grof » vulgair)
 • taal, Haagse –
 • taal, Hebreeuwse –
 • taal, heilige – (: taal als religieus fenomeen)
 • taal, hekel aan –
 • taal, ideale zakelijke – » ideale krant (wat daar allemaal NIET in moet...
 • taal, in – : verbeelding versus waarheid
 • taal, initiatief van de – » initiatief van de tekst
 • taal, Italiaanse –
 • taal, katten– » taal van de kat
 • taal, kerk– : nieuwe –
 • taal, koude–woorden uit de Nederlandse –
 • taal, laboratorium van de
 • taal, leen– » geen eigen taal » geleende taal
 • taal, lege» dode» ongeloofwaardige –
 • taal, letterlijkheid van –
 • taal, levenloze – » boekentaal
 • taal, lichaams– » expressie door lichaamstaal
 • taal, lichamelijke – » zintuigelijke taal » lichamelijke poëzie
 • taal, lichtheid van – » elegante» moeiteloze » sierlijke (etc.) poëzie
 • taal, literaire – / gewone taal
 • taal, manipulatie dmv. of mbv. –
 • taal, mathematische – » wiskunde » wiskundig(e taal)
 • taal, meegekregen – : als last » overgenomen taal als last
 • taal, menselijke – : onvolmaaktheid van de –
 • taal, middelnederlandse – : beheersing door inzenders pastichewedstrijd van –
 • taal, mode– » modewoord » modieus begrip
 • taal, moedeloze
 • taal, mogelijkheden van een – : bepaald door cultuur (: cultuurgebonden)
 • taal, molen– » (wind)molen
 • taal, muziek en – » verband muziek–tekst» teksten op muziek» tekst vs.
 • taal, Nederlands als tweede c.q. vreemde – (: Nederlands voor buitenlanders)
 • taal, neven– : vervangt unieke taal bij interpretatie (= veralgemening)
 • taal, nietszeggende religieuze – : geloofscrisis als taalcrisis
 • taal, nieuwe c.q. oorspronkelijke – » nog niet "poëtisch"
 • taal, nieuwe kerk–
 • taal, nieuwe» vernieuwde – (: taalvernieuwing » revolutionair taalgebruik)
 • taal, onbegrepen –
 • taal, onbekendheid met buitenlandse literatuur en»of –
 • taal, ondergang (elke – ) kondigt zich aan in –
 • taal, onduidelijke –
 • taal, onmacht (grenzen» beperkingen) van de – » taal als beslagen spiegel
 • taal, onmacht van de – : bewijs van grootheid van de schilder
 • taal, onnederlands gepassioneerde (poëtische) – » hoge toon
 • taal, onopgesmukte – » gewone taal » gewone woorden » spreek– »
 • taal, onpersoonlijke – » onpersoonlijk woordgebruik
 • taal, ontregeling door»van –
 • taal, onvolmaaktheid van de menselijke –
 • taal, onweerlegbaarheid door –
 • taal, ouderwetse » traditionele » conventionele –
 • taal, persoonlijke» directe – : van middeleeuwse vrouwelijke auteurs
 • taal, poëzie als geheim–
 • taal, reclame– : hypocrisie c.q. onechtheid van commercie» p.r.\ –
 • taal, redeneerder in weinig theoretische –
 • taal, religieus imperialisme dmv. –
 • taal, religieuze – : geloofscrisis als taalcrisis: nietszeggendheid van –
 • taal, religieuze – : in het Nederlands kapot of te versleten
 • taal, religieuze – : verzameling tautologieën » OOK: taal voor het geloof
 • taal, religieuze c.q. gewijde – » religieuze geschriften c.q. literatuur
 • taal, reportage– » OOK: reportageroman
 • taal, scheld– » schelden
 • taal, schriftelijke – : enige (schijn)mogelijkheid over literatuur te spreken
 • taal, schrijf– / spreektaal
 • taal, schrijf– / officiële spreektaal / (alledaagse) "broodtaal"
 • taal, smettende –
 • taal, spanning ontstaan uit de – » spanning door taal
 • taal, specialisten– » vakjargon » vaktaal » specialistische taal
 • taal, sport– OF voetbal– » sportpoëzie » sport als literair motief
 • taal, spreek– » gewone taal » gewone woorden » straattaal
 • taal, spreek– / schrijftaal
 • taal, spreek– vs. taal van c.q. in kunst
 • taal, standaard– » ABN » Algemeen Beschaafd Nederlands
 • taal, Statenbijbel als reservoir van de Nederlandse –
 • taal, sterfproces van – » taalverlies
 • taal, stofnesten van –
 • taal, straat– » gewone taal » spreektaal » gewone woorden
 • taal, strakke/ grote –
 • taal, symbolen – : religieuze symboliek » religieuze symbolentaal
 • taal, symbolen– : traditionele –
 • taal, teken– : als verwoording van het mysterie» het onuitsprekelijke
 • taal, tekst een stuk – : per generatie van gestalte veranderend
 • taal, toneel– » (toneel–) taal vs. handeling
 • taal, toon versus – » "toon" in (c.q. van) poëzie » "toon&quo
 • taal, tussen–
 • taal, vak– » vakjargon » specialistentaal » specialistische taal
 • taal, verarcadisering door –
 • taal, verbindingen (verklaringen) laten ontstaan in – (: dat is dichten)
 • taal, verouderde – » traditioneel taalgebruik (bij vertaalde poëzie)
 • taal, verslijtende» versleten – » taalslijtage
 • taal, verwondering over –
 • taal, verworden – » taalverlies » sterfproces van taal
 • taal, visionaire – » visionair » hallucinerende taal
 • taal, voetbal– » voetbalwoordenboek
 • taal, vogel–
 • taal, volks– (bij Emants)
 • taal, voorwerpen in – (Achterberg)
 • taal, waarheidsgehalte van de –
 • taal, wantrouwen tegen schrijven c.q. –
 • taal, wereld van – » wereld in woorden » literaire werkelijkheid
 • taal, werken met – : plezier in het – » vertelplezier
 • taal, Westvlaamse – » Westvlaming » Westvlaanderen
 • taal, wetenschappelijke cq. vak– » (specialistisch) jargon
 • taal, wiskundige – » mathematische taal » wiskunde
 • Taal, Woordenboek der Nederlandsche – (WNT)
 • taal, Woordenlijst van de Nederlandse – (Groene Boekje, 1954)
 • taal, zakelijke – : ideale – » ideale krant: zonder....
 • taal, zelf gemaakte – » neologisme(n) » nieuwe woorden
 • taal, zijden» zijïge –
 • taal, zondeval van de – / verlossing van de taal door het Woord
 • taal, zuinig met – » beknopt » kort » (informatie–) dicht » wei
 • taal, zuinig zijn op onze –
 • taal: beperkingen (onmacht, grenzen) van de – » taal als beslagen spiegel
 • taal: beperkte mogelijkheid tot weergave in – van romanopzet
 • taal: cultuurgebonden » mogelijkheden van een taal bepaald door cultuur
 • taal: delen van – door lezer en schrijver
 • taal: door – een herkende metafoor als nieuw beleefd
 • taal: eigen taal / taal van anderen
 • taal: er is geen – voor, daarom is het getekend
 • taal: erotische» seksuele» obscene » dubbelzinnige – (OOK: genitalia in &nd
 • taal: gebeuren ìn – / gebeuren mèt – (: tot stand gebracht / beschreven)
 • taal: geleende – » geen eigen – » leen–
 • taal: gespletenheid van figuren en –
 • taal: gestalte van dichter uit –
 • taal: het achtste sacrament
 • taal: ideologische functie van –
 • taal: in – zich afwikkelend denken dat echter geen taal wordt [Vkr. 5.6.98]
 • taal: in de gescheiden Eng./ Amerik. literaturen ook eigen ontwikkeling van –
 • taal: kan niet schrijven
 • taal: levende/ dode (: van literatuur/ van macht en bureaucratie)
 • taal: lezer Fens wil beteugeld worden door – ipv. door gedachten» ervaringen
 • taal: literaire – vs. gewone – ; OF: (quasi–) literair vs. gewoon taalgebruik
 • taal: literatuurgeschiedenis is ook geschiedenis van –
 • taal: moedertaal of vadertaal
 • taal: ook aan – levert 2e–rangs literatuur het door de lezer verlangde
 • taal: overmachtig / onmacht van de dichter
 • taal: religieuze symbolen– » religieuze symboliek
 • taal: schrijf– / spreek–
 • taal: ter benoeming van homoseksualiteit
 • taal: traditie van poëtische beelden c.q. dichterlijke –
 • taal: v. biograaf en historici / v. geheugen en herinneren (: feit / metafoor)
 • taal: verheven – en gewone taal gecombineerd
 • taal: voorgewende wereld die alleen nog in – bestaat
 • taal: vrijlezen van gedicht uit – en uit zichzelf: interpreteren
 • taal: waarheid–in–de–taal
 • taal: wie geen – heeft bestaat eigenlijk niet meer
 • taal: wilt u uit mijn – gaan ?
 • taal: zondeval van – / verlossing door het Woord
 • taalbederf » taalverarming » taalverval
 • taalbehandeling » stijl » schrijfwijze » stilistisch vermogen
 • taalbehandeling » woordbehandeling : bij Achterberg
 • taalbehandeling » woordbehandeling : bij Hendrik de Vries
 • taalbeheersing » macht over taal » taalgebruik » taal » gebruik van taal
 • taalbeheersing ABN » standaardtaal » Algemeen Beschaafd Nederlands
 • taalbeschouwing » taalobservatie » taalkunde » linguïstiek
 • taalbewustzijn van lezer
 • taalbezetenheid » taallust » liefde voor de taal » taalgek » taalcultuur
 • taalcentrum Jakarta, Erasmus –
 • taalconstruct omgezet in tekening c.q. maquette (en vice versa)
 • taalconsumptie ontmaskeren
 • taalconventie » literaire conventie(s) » genre–conventie(s)
 • taalcrisis, geloofscrisis als – (: nietszeggendheid van religieuze taal)
 • taalcultuur » taallust » liefde voor de taal » taalbezeten
 • taaldichtheid (concentratie)/ "taalluwte", evenwicht – : kenmerkt goed vers?
 • taaldichtheid (verschil in – ): verschil poëzie/ proza
 • taaldood » taalverval » taalbederf » taalverkrachting » taalverarming
 • taaleigen, Vlaams – » Vlaams (taalgebruik)
 • taalellende » moedeloze taal
 • taalfiguur: woord als personage c.q. figuur
 • taalfilosofie en poëzie » filosofie van de poëzie » literatuurfilosofie
 • taalfout » slecht Nederlands » anglicisme » germanisme » (etc.)
 • taalgebeuren » taal » taalkracht » taalkunst » macht van de taal
 • taalgebeuren, uniek – : poëzie (is géén algemene idee maar – )
 • taalgebruik » taal » gebruik van taal » taalbeheersing » macht over taal
 • taalgebruik als lompenhandel
 • taalgebruik doordacht» zorgvuldig» moeizaam» weinig spontaan
 • taalgebruik en taal » macht over taal » taalbeheersing
 • taalgebruik in de krant, onjuist –
 • taalgebruik in kinderboek » taal cq stijl cq retoriek van of in jeugdboek(en)
 • taalgebruik in kunst / dagelijkse (spreek–) taal
 • taalgebruik in wetenschappelijke tekst, anachronistisch woordgebruik c.q –
 • taalgebruik om lezers te manipuleren
 • taalgebruik religieuze publikatie(s) maakt die onleesbaar
 • taalgebruik slecht » slechte stijl » slecht geschreven » stijlloos
 • taalgebruik traditioneel » verouderde taal (bij vertaalde poëzie)
 • taalgebruik van poëzie, eigen taalnatuur» eigen –
 • taalgebruik, (quasi–) literair vs. sober – » literaire taal en gewone woorden
 • taalgebruik, anachronistisch – » anachronistisch denken
 • taalgebruik, archaïserend –
 • taalgebruik, conventioneel – (: traditionele » ouderwetse » verouderde taal)
 • taalgebruik, dagelijks –
 • taalgebruik, devotioneel Nederlands – : effect» invloed van –
 • taalgebruik, erotisch» seksueel» obsceen –
 • taalgebruik, kinderlijk –
 • taalgebruik, nationaal–socialistisch
 • taalgebruik, origineel – : poging(en) tot – (: eigen stijl zoeken)
 • taalgebruik, plat» grof» vulgair – (OOK: plat » grof » vulgair)
 • taalgebruik, verdacht – » retoriek » taalvertoon » bedrog van de taal
 • taalgebruik, verkeerd – » slecht Nederlands
 • taalgebruik, vernieuwd» revolutionair –
 • taalgebruik, Vlaams – » Vlaams » Vlaams taaleigen
 • taalgebruik, weelderig – » verbale rijkdom » woord(en)rijk
 • taalgebruik, weerzinwekkend – : afgewezen
 • taalgebruik: lompenhandel
 • taalgek » taalbezeten » taallust » verliefd op taal
 • taalgericht literatuuronderwijs, praktische lessuggestie van Fens mbt. –
 • taalgeschiedenis & sociale geschiedenis: Carmiggelt!
 • taalgeschiedenis » taalgroei » taalontwikkelingen » taalverandering
 • taalgeschiedenis; literatuurgeschiedenis is ook –
 • taalgestalte, dichterpersonage is in en door het werk herkenbaar als –
 • taalgestalte, geen – : dichter van zwakke poëzie bestaat niet want heeft –
 • taalgevoel » taalgevoel van kind
 • taalgevoel van kind » taalgevoel
 • taalgeweld » taalziek
 • Taalgids, De Nieuwe –
 • taalgrap » taalpuzzel » taalraadsel » taalspel » cryptogram
 • taalgroei » taalontwikkeling » taalverandering » geschiedenis van de taal
 • taalheelal: meefunctioneren van oude in nieuwe poëzie » oudere poëzie verjongd
 • taalhulpboekjes voor op reis: Hoe zeg ik het in het...
 • taalidentiteit van dichter is in en door zijn werk herkenbaar
 • taalidentiteit van dichter ontbreekt in diens zwakkere werk
 • taalimperialisme
 • taalimperialisme, religieus –
 • taalinflatie door jargon» terminilogische inflatie» terminologie problematisch
 • taalkritiek » [OOK:] geen taalkritiek
 • taalkunde » linguïst » –ïstiek » taalkundige » –bescho
 • taalkunde–letterkunde, verband – (in neerlandistiek) » neerlandicus » &ndash
 • taalkundig ontdekker» verzamelaar
 • taalkundige » linguïst(iek) » taalwetenschap » taalkunde
 • taalkundige regel(s), tegen de –
 • taalkundige toelichting ontbreekt» wordt gemist
 • taalkunst » taalkracht » taal » taalgebeuren » kracht c.q. macht van de taal
 • taallaag » (méér) betekenislagen
 • taalliefde » taalbezetenheid » taallust
 • taallust » taalbezetenheid » liefde voor de taal
 • taalluwte / taaldichtheid : evenwicht van – en – kenmerk van goed vers?
 • taalmacht » taalkracht » taal » taalgebeuren » taalkunst
 • taalmagie (mislukkende) als literair motief (Werther Nieland)
 • taalmiddelen » vormtechniek » mogelijkheden van literaire middelen
 • taalmuziek » taal als muziek (OOK: muziek versus taal cq taal versus muziek)
 • taalmuziek: Fens wil géén alledaagsheden uit persoonlijk leven v. dichter op –
 • taalnatuur, eigen – » eigen taalgebruik : van poëzie
 • taalonderwijs » taalbeheersing » taalvaardigheid » stelonderwijs » opstel
 • taalonderwijs, literatuuronderwijs is –
 • taalontwaarding: religieuze taal inhoudsloos (geloofscrisis als taalcrisis)
 • taalontwikkeling » taalgroei » veranderende taal » geschiedenis van de taal
 • taalplezier » plezier in woord(en) » prachtige namen c.q. woorden
 • taalpracht, bedwelming door retoriek c.q. –
 • taalproblematiek maakt poëzie voor buitenlanders ontoegankelijk
 • taalproces komt op gang » beginnen met schrijven c.q. dichten
 • taalproces, dichterlijk – » proces van het dichten zelf
 • taalpuzzel » taalspel » cryptogram » taalraadsel
 • taalraadsel » cryptogram » taalpuzzel » taalspel
 • taalregister(s) » soort(en) taal
 • taalrijkdom » taalkracht » –kunst » –vondst » macht van de taal
 • taals (vóór– ) ontstaansproces
 • taalschennis
 • taalschepping Orlando slechts is ons bekend (niet: de vriend van Couperus)
 • taalslang (Battus)
 • taalslijtage » wegslijtende taal » versleten taal
 • taalspel » taalpuzzel » cryptogram » taalraadsel » taalgrap
 • taalstudie » taalkunde » linguïst (–iek)
 • taalsysteem » taalregel(s) » regelsysteem
 • taaltheologie » taal en theologie (: taal als religieus fenomeen)
 • Taalunie, Nederlandse –
 • taalvaardigheid » onderwijs taal » stelvaardigheid » taalbeheersing » opstel
 • taalvegetatie, barokke –
 • taalverandering (–en) » taalgroei » ontwikkeling c.q. geschiedenis van de taal
 • taalverarming » taalverval» –bederf» –verkrachting» –verlo
 • taalvergroting » taalvertoon » retoriek » grootspraak » bedrog van de taal
 • taalverlies » sterfproces van taal
 • taalvermogen » (SOMS OOK:) tekort aan taalvermogen
 • taalvernieuwing » taalgroei » taalontwikkelingen » geschiedenis van taal
 • taalvernieuwing » taalvernieuwer » revolutionair cq. experimenteel taalgebruik
 • taalveroudering ––beeld(en)veroudering ––veroudering van literatuur
 • taalverschil sportverslaggeving/ literaire kritiek
 • taalvertoon » retoriek » taalvergroting » grootspraak » bedrog van de taal
 • taalverval » –verarming » –bederf
 • taalvervuiling » woordvervuiling » begripsvervuiling
 • taalverwarring » Babel » toren van Babel » Babylon
 • taalvirtuoos » woordenspel » woordspeling » woordgrap etc.
 • taalvondst » taalkracht » macht c.q. kracht v.d. taal » taalgebeuren » &ndas
 • taalvorm / inhoud ; (OOK: samenhang vorm en inhoud)
 • taalvorm, geen – : wel inhoud maar – (: gebeuren mèt ipv. ìn taal)
 • taalvorming » taalmisvorming van lezer
 • taalwand door Lucebert (suggestie van Fens)
 • taalwereld van Thomas van Aquino
 • taalwerkelijkheid / verhaalwerkelijkheid (: lezen om – / – )
 • taalwetenschap » taalkundige » linguïst(iek)
 • taalziek » taalgeweld
 • tabak » roken» sigaar» sigaret (–ten)\ OOK rookverslaving » anti&ndash
 • Tablada, José Juan
 • table ronde, La – [tijdschrift]
 • Tablet, The – [tijdschrift]
 • taboe
 • taboe op romantiek» op romantisch gevoel » SOMS: angst voor gevoel» sentiment
 • tachtig ('80): Amsterdam in de jaren – van de 19e eeuw
 • tachtig en negentig, de jaren – (v.d 19e eeuw; OOK: Nineties in Engeland)
 • tachtig jaar geleden: "De Vlaschaard"
 • tachtig jaar, F. Bordewijk –
 • tachtig jaar, J.C. van Schagen –
 • tachtig jaar, Jan van Nijlen –
 • tachtig jaar, Mulisch –
 • tachtig jaar, Sötemann –
 • Tachtig, beweging van – (in de 19e eeuw)
 • Tachtig, eenzijdige visie van Huizinga op –
 • Tachtig, generatie van –
 • Tachtig, gevoelsklimaat van –
 • Tachtig, individualisme van –
 • Tachtig, kunst van – : lijden èn verrukking
 • Tachtig, macht van –
 • Tachtig, proza van – » taal van '80
 • Tachtig, randfiguren van –
 • Tachtig, taal c.q. proza van –
 • Tachtig, verdroming tot muze van –
 • Tachtig: artistiek en maatschappelijk heterogeen gezelschap
 • Tachtig: cultus van kunst en kunstenaarschap
 • Tachtig: ontgrenzing – met de tijd daarvóór
 • Tachtig: scheiding burgerij/ kunst sinds –
 • Tachtig: scheiding kunst/ wetenschap sinds –
 • Tachtig: sinds – scheiding kunst/ burgerij
 • Tachtig: sinds – scheiding wetenschap/ kunst
 • Tachtig: sleutelwoorden van – : enkeling» innig» Kunst»kunstenaarschap»
 • tachtiger / zeventiger jaren (20e eeuw)
 • tachtiger jaren 19e / 20e eeuw
 • tachtiger jaren 20e eeuw in Nederland, slome –
 • tachtiger jaren en later, niveau van de hedendaagse Nederlandse poëzie in de –
 • Tachtigers » beweging van '80 {19e eeuw)
 • Tacitus, Publius Cornelius
 • tactiek » handig manoeuvreren (: in jury's c.q. commissies)
 • Tadema, Lourens (Lawrence » Laurens) Alma–
 • Taeube, Dagmar Regina
 • tafellezer » voorlezen in refter » refterlectuur
 • tafeltennis » tennis » tennissen » OOK: Wimbledon » tenniskleding
 • Tagage, J.M.B.
 • Tagelied–traditie » (traditie van het) wachterlied c.q. dageraadslied
 • Tagore, Rabindranath
 • Taine, Hippolyte Adolphe
 • Tait, Robert
 • Taizé
 • Tak, Anna Christina van der
 • Tak, Pieter Lodewijk
 • Talbot, William Henry Fox
 • tale Kanaäns » bijbeltaal » bijbelse taal
 • talen, oosterse literatuur c.q. –
 • talen, studie klassieke –
 • talent (individueel – ) alleen functionerend binnen de grote traditie
 • talent / genie
 • talent bedreigd » dreigende overschatting » overschatting
 • talent en jeugd » jong (jeugdig) zijn ivm. succes » OOK: jeugdtalent
 • talent en onoorspronkelijkheid» onpersoonlijkheid
 • talent is conformistisch» onpersoonlijk
 • talent is tijdgebonden
 • talent miskend (geacht)
 • talent veelbelovend maar belofte nooit ingelost
 • talent versus genie
 • talent voor conversatie
 • talent, epistolair – » briefkunst
 • talent, klein –
 • talent, tragiek van het –
 • talent: alleen maar –
 • talent: altijd met anderen (en nooit alleen)
 • talent: in – het algemene ontdekt maar dat als persoonlijk gewaardeerd
 • talent: is geen bijzonderheid
 • talenten als literair motief
 • talenten, parabel van de –
 • talentrijk; literatuur die vergeten is was vaak wel –
 • talig ontstaansproces, voor–
 • talig, voor– : – ontstaansproces
 • talige wereld » wereld in woorden » literaire werkelijkheid
 • Taliis, John
 • talk–show, schrijver in – » schrijver op tv
 • talkshow » tv–optreden » tv–serie » televisieprogramma » –
 • Talleyrand
 • Tallis, Thomas
 • talloze identificatiegestalten van lezer, de –
 • talloze mogelijkheden tot verbijzonderingen in zich; lezer heeft –
 • talloze mogelijkheden van lezer: die realiseert ze mbv. literatuur
 • Talma, Julie
 • Talma, Pieter
 • Talmoed
 • Talpa
 • talrijke Finse dichters
 • talrijke herdrukken » goed verkocht » populair boek » bestseller(s) » Top&nd
 • talrijke personificaties van de Tijd
 • Tamar [pseudoniem van Renate Rubinstein]
 • Tammes, A.J.P.
 • Tammes, A.J.P. (pseudoniem: J.C. Noordstar)
 • Tamse, C.A.
 • tand (–en) als literair motief
 • Tandori, Deszö
 • Tans, J.
 • tante van A.L. Boom»Kees Fens [soms de kloosterzuster]
 • tape, eigen werk door auteur voorgelezen en opgenomen op –
 • tapijt van Bayeux
 • Taplin, Oliver
 • Taptoe Delft
 • Taralon, Jean
 • Tarcisius (–school)
 • Targ, William
 • Tarn, Nathaniel
 • Taroo, Yamamoto
 • tas, (boeken– » school– » akten– » schouder– ) » puk
 • Tas, Louis [pseudoniem: Loden Vogel]
 • Tas, S.
 • Tassin, Nicholas
 • Tasso, Torquato
 • tastbare sacraliteit, behoefte aan –
 • Tate Britain » Tate Gallery (museum te Londen)
 • Tate Gallery » Tate Britain (museum te Londen)
 • Tate Modern (museum te Londen)
 • Tate, Allen
 • Tate, Henry (Sir – )
 • Tati, Jacques
 • Tatler, The – [tijdschrift]
 • Tau, Robert
 • Tauler o.p., Johannes
 • tautologie
 • tautologie (meest) karakteristiek voor poëzie
 • tautologie als machteloze reactie op kunst
 • tautologie als taal voor religieuze aandoening » taal voor het geloof
 • tautologie in poëzie
 • tautologisch denken
 • Taverne, E.R.M.
 • Taylor–Martin, Patrick
 • Taylor, A.J.P.
 • Taylor, Elizabeth
 • Taylor, Roger
 • Tazelaar, C.
 • Tazelaar, Chris M.
 • tbc » tuberculose » tering
 • tbc–controle op Nieuwe Achtergracht (Amsterdam)
 • te antropocentrisch christendom
 • te deelgerichte literaire kritiek?
 • te diepzinnig duiden » overinterpretatie
 • te dik boek » (te) dikke boeken » (te) lange tekst(en) » (te) omvangrijk werk
 • te donker » geen licht (OOK: om te lezen)
 • Te elfder ure [tijdschrift]
 • te ernstig » zwaar op de hand » gelijkhebberig » (on)gelijk hebben» –
 • te essayistisch » essayistische fictie vs verbeelding in probleemverhaal
 • te geconstrueerde vs. vanzelfsprekende» geloofwaardige betekenissamenhang
 • te gedetailleerd: grotere volledigheid daardoor onzichtbaar gemaakt
 • te geven boek(en) » gekregen c.q. ontvangen boek(en) » cadeauboek
 • te groot boek » te zwaar boek
 • te groot boekenaanbod » leesachterstand » lees–inhaalpoging
 • te groot verleden, dode cultuur van een
 • te grote gevoelens » Groot Gevoel
 • te herlezen dichter(s) ("thuisdichters")
 • te hoge verwachtingen van universiteit
 • te hoog gewaardeerd » opgeklopte waarde » overschat
 • Te Igitur
 • te jong gestorven auteur(s)
 • te laat » verloren tijd » tijd verspild » niet meer nodig » SOMS: vertraging
 • te laat als literair motief, het –
 • te laat weten hoe het moet
 • te lang » lang » wijdlopig » (te) dik(ke) boek(en)\ tekst te lang » omslacht
 • te lange tekst » (te) dik boek » (te) dikke boeken
 • te leen geven, boek(en)
 • te lezen boeken, nog – » ongelezen boeken
 • te literair » literatuurderig » literair pretentieus » pohezie
 • te literair » verliteratuurd (leven) » erg literair van karakter
 • te nadrukkelijke / vanzelfsprekende betekenissamenhang
 • te onderzoeken: begin(zin) » inzet (: suggestie van Fens)
 • te persoonlijk » intiem vs. publiek » privé vs. publiek
 • te systematisch » dwangmatig » onvrij door systeemdwang
 • te theoretiserend » uitleggerig » redeneerderig
 • te veel » overbodig » onnodig » redundant » zonder functie » overdetai
 • te veel » overvol » ontmoedigende cq verlammende overvloed
 • te veel » overvolledig : het oeuvre is vaak –
 • te veel beelden (–d) en te weinig beschrijvend (c.q. commentariërend)
 • te veel beschrijving» informatie» materiaal : (onnodige) overvloed aan...
 • te veel betekenis opgeroepen in de woorden door de taal
 • te veel betekenis toekennen aan tekst (: hineininterpretieren)
 • te veel boeken » overvloed a. publikaties » leesachterstand » leesinhaalpoging
 • te veel boeken » te veel gepubliceerd
 • te veel boeken ipv exclusieve kwaliteit? dan liever boek–ascese» –abstinentie
 • te veel boeken om op te bergen » geen plaats meer voor boeken
 • te veel commentaar» interpretaties (: soms verlammend)
 • te veel details » overbodig» onnodig» redundant» zonder functie» niet
 • te veel gebruikt woord verliest betekenis
 • te veel gelezen » veel lezen » vaak lezen » veellezer
 • te veel gepubliceerd » te veel publikaties » te veel boeken
 • te veel geschreven
 • te veel herdrukt » overvolledig » selectie was beter geweest
 • te veel in één tekst c.q. stuk gepropt
 • te veel in een tekst lezen » overinterpretatie
 • te veel informatie » overbodig informatie–aanbod » overvloed aan informatie
 • te veel informatie cq te weinig bij nieuwsvoorziening» berichtgeving» naslagw.
 • te veel interpretaties c.q. commentaren (: soms verlammend)
 • te veel materiaal » overvloed aan (evt.: overbodige) informatie
 • te veel publikaties » te veel boeken
 • te veel schrijven » teveel geschreven
 • te veel schrijvers » iedereen wil maar schrijven
 • te veel verleden » last van het verleden » onze relatie met het verleden
 • te verstaanbaar
 • te verwachten » hoop op... » toekomstgerichtheid » futurisme
 • te verwachten einde c.q. onheil » – als literair motief
 • te verwachten voorkennis » vereiste voorkennis
 • te verwachten?, kunst –
 • te vlot » vlot » vlot geschreven
 • te vol » structuurloos » onsamenhangend » geen hiërarchische ordening
 • te volle boekenkast
 • te volledig » angst voor onvolledigheid » volledigheidsstreven
 • te voorlopig » voorlopig(heid) » (te) onaf » onvoldoende voltooid
 • te vrij interpreteren » meer lezen in tekst dan die te bieden heeft
 • te vroeg publiceren » te vlug gepubliceerd » nog onrijp
 • te weinig » te kort » lacune » incompleet(heid) » hiaten » omissie &ra
 • te weinig aandacht voor dierenverhalen van Koolhaas
 • te weinig bekend: Maurice Roelants' werk –
 • te weinig beschrijving en te veel beelden (–d)
 • te weinig betekenisgeving » geen betekenisgeving
 • te weinig boeken » méér boeken willen
 • te weinig illustratie(s) » geen illustratie(s)
 • te weinig informatie of te veel bij nieuwsvoorziening» berichtgeving» naslagw.
 • te weinig interpreteren » onvoldoende interpretatie » ongeveer–betekenis
 • te weinig lezen » (te) weinig gelezen hebben » weinig lezen
 • te weinig toelichting » commentaar ontbreekt » annotatie nodig
 • Te Winkel, Lammert Allard
 • te zingen op melodie van... » wijsaanduiding
 • te zingen op melodie?, tekst – » muziek & taal c.q. tekst » poëzie op mu
 • team » club » clubgeest » teamgeest
 • teamgeest » sportiviteit » fair play
 • techniek » werkwijze » OOK: discipline door materiaal, gereedschap cq techniek
 • techniek als literair motief » machine als literair motief
 • techniek van observatie » wijze van observeren
 • techniek, discipline door gereedschap» materiaal» –
 • techniek, literaire – : overdrijving als – » hyperbool als stijlmiddel
 • techniek, literaire – : natuurlijkheid bereikt dankzij –
 • techniek, retarderings– » uitstel–element
 • techniek, vers– » technisch kunnen van dichter » poëtische middelen
 • techniek, vorm– » (mogelijkheden van) literaire middelen
 • technisch beschrijven» beschouwen» bestuderen van poëzie
 • technisch kijken (kunsthistorisch) / betekenisgevend kijken
 • technisch meesterschap van dichter
 • technische (vers– ) middelen, traditionele –
 • technische (vers– ) middelen: betekenisondersteuning door –
 • technische hulpmiddelen vervolmaakt maar niet meer zinvol geworden
 • technische kritiek op Koolhaas
 • technische kwaliteit(en) van gedicht(en)
 • teenagers » teeners : als lezerspubliek
 • Teeuw, A.
 • tegelijk ervaren, alle kunstvormen – » delen in alle kunstvormen tegelijk
 • tegelijk op twee tijdniveau's
 • tegelijk tot twee culturen behorend ('gelijktijdigheid')
 • tegelijk véél beleefbaar door één enkel woord in poëzie
 • tegelijk verteld; in een goed verhaal worden vele verhalen –
 • tegen allen; één –
 • tegen als systeem gehanteerde (predestinerende) methoden; Fens verzet zich –
 • tegen anekdotische» halfzachte» gevoelige poëzie (die = méér dan tijd
 • tegen biografisme» biografische bemoeizucht» biografie» biograaf
 • tegen canon » canon onderuitgehaald » [OOK: canon(–vorming) » canonisering]
 • tegen christendom » antichristelijk
 • tegen de aanstellerij » doorprikken » ontmaskeren
 • tegen de gevestigde» blanke orde
 • tegen de ketters, polemiek – » ketterij bestrijden
 • tegen de logica » zonder logica » OOK: logica » logisch
 • tegen de mode » onmodieus » unzeitgemäsz » eigenzinnig
 • tegen de schoonheid : Lucebert wil kunst maken die geen kunst meer is
 • tegen de tijd (: gevecht met» protest tegen» onvrede met de tijd)
 • tegen dood en verval boeken kopen, uit verzet –
 • tegen esthetische manipulatie» verdoezeling : anti–literatuur» –poëzie
 • tegen esthetische verdoezeling» manipulatie (: anti–literatuur» –poëzi
 • tegen Fens » (zeer) oneens met Fens' benadering van literatuur
 • tegen gevestigde orde » tegen gevestigde blanke orde
 • tegen halfzachte dichtkunst » poëzie is méér dan (gevoelig) tijdverdrijf
 • tegen het modernistische; voor het moderne; het oude niet geschuwd
 • tegen het roken, campagne – » rookverslaving » roken » sigaar » sigar
 • tegen het traditionele; kunstgeschiedenis (partijdig» selectief): kiest –
 • tegen integrale herdruk "Forum", Fens tegen –
 • tegen kunst en kunstgenot: Lucebert wil kunst maken die strijd is –
 • tegen massaproduktie en massaconsumptie
 • tegen retoriek » hekel aan onechtheid » ontmaskeren » doorprikken
 • tegen structuurzoekers
 • tegen taalkundige regel(s) in
 • tegen tijdgeest (bv. die welke alleen actuele literatuur waardeert)
 • tegen verandering(en) » conservatief » antimodern » conformistisch » behoude
 • tegen–systeem » tegen–orde (uitdaging door – )
 • Tegenbosch, Lambert
 • tegendeel van humaniora contra: humaniora
 • tegendelen » tegenstrijdigheden » contradictie(s) » opposities » zwart&ndash
 • tegendelen in het denken van Krol
 • tegendelen, eenheid c.q. samengaan van –
 • tegendelen, retoriek der – » tegenstelling als stijlfiguur
 • tegendelen; interpreteren is: streven naar eenheid, bv. van –
 • tegendraads » dwars » opstand(ig) » rebel(s) » oproer(ig) » revolte
 • tegenernst
 • tegengestelde ontwikkeling in kunstgeschiedenis, Fens ziet –
 • tegengestelde paren bij Krol » tweezijdigheid (in het denken) van Krol
 • tegengestelde paren of krachten (: relativerende dialectiek) bij Vestdijk
 • tegenliteratuur
 • tegenmening / mening (: bij Vestdijk) » dialectiek bij Vestdijk
 • tegenorde » tegensysteem (uitdaging door – )
 • tegenpaus Clemens VII (Avignon)
 • tegenpaus(en)
 • tegenstanders van Multatuli net als M. zelf vaak in een fictieve wereld
 • tegenstelling literair personage / reële (historische) figuur ( – model)
 • tegenstelling èn parallel (bij Jellema): volheid/ leegte
 • tegenstelling "Rome" / Nederlandse progressieve katholieken
 • tegenstelling » paradox » contrast » tweezijdigheid
 • tegenstelling ... ZIE OOK: conflict...\ contrast...\ paradox...\ spanning...
 • tegenstelling alledaags nieuws en reisbelevenissen (–beleving)
 • tegenstelling als stijlfiguur » retoriek der tegendelen » paradox
 • tegenstelling behoudende vs. progressieve Nederlandse katholieken
 • tegenstelling bekakt spreken / bekakt schrijven
 • tegenstelling bekakt vs. eenvoudig spreken of schrijven
 • tegenstelling bezinning/ zinnen? (: geen – )
 • tegenstelling denken/ gevoel ( – verstand/ gevoel etc.)
 • tegenstelling diep/ breed
 • tegenstelling ethiek / esthetiek (: moraal / kunst)
 • tegenstelling Europa/ Amerika (Verenigde Staten)
 • tegenstelling gevoel/ denken (gevoel/ verstand OF: gevoel/ vernuft)
 • tegenstelling gevoel/ verstand
 • tegenstelling hoog/ laag : als literair motief
 • tegenstelling illustratie/ personage (: verbeeld door plaatje» bij lezen)
 • tegenstelling jeugd/ volwassenen (: onschuldige zinnelijkheid / begeerte)
 • tegenstelling kritiek/ wetenschap
 • tegenstelling kunstbeschouwing(en)/ literaire kritiek
 • tegenstelling legende/ historisch feit: mbt. bijbel niet–passend modern begrip
 • tegenstelling lezer/ lezeres
 • tegenstelling licht/ donker
 • tegenstelling literaire kritiek/ kunstkritiek
 • tegenstelling literaire/ sociologische benadering
 • tegenstelling mannelijke/ vrouwelijke lezer(s)
 • tegenstelling Manning vs. Newman
 • tegenstelling natuur / stad (ervaren door Fens)
 • tegenstelling natuur/ bovennatuur
 • tegenstelling personage/ illustratie (: verbeeld bij lezen/ door illustratie)
 • tegenstelling proza/ poëzie
 • tegenstelling reisbelevenissen (–beleving) en alledaags nieuws
 • tegenstelling schijn/ werkelijkheid (OOK: droomwereld EN: verstoorde droom)
 • tegenstelling sportverslaggeving/ literaire kritiek
 • tegenstelling tussen boeken
 • tegenstelling tussen Vlaamse en Nederlandse poëzie
 • tegenstelling verstand/ gevoel ( – denken/ gevoel OF: – vernuft/ gevoel)
 • tegenstelling Vlaams / Nederlands (Vlaanderen / "Holland"; Noorden / Zuiden)
 • tegenstelling vorm/ inhoud bij H. de Vries (: helder afgerond / "onvoltooid")
 • tegenstelling vroege/ latere poëzie van Pierre Kemp
 • tegenstelling werkelijkheid / religie
 • tegenstelling wetenschap/ kritiek
 • tegenstelling zinnen/ bezinnen? (: geen – )
 • tegenstelling(en) ... ZIE OOK: contrast(en) ... EN: paradox(en) ...
 • tegenstelling(en)... ZIE OOK: schijntegenstelling(en) » conflict...
 • tegenstelling, effect van – » effect van tegenstellingen » contrastwerking
 • tegenstelling, geen – » onjuiste c.q. problematische c.q. schijntegenstelling
 • tegenstelling: gebondenheid van dichter / vrijheid beeldend van kunstenaar
 • tegenstellingen (de grote – ); de glimlach een tijdelijk evenwicht tussen –
 • tegenstellingen (schijn– ) in poëzie
 • tegenstellingen / synthese (: Debrots kunstopvatting)
 • tegenstellingen bij Komrij
 • tegenstellingen bij Vestdijk (: tegengestelde paren of krachten)
 • tegenstellingen in Vondel's 'Lijkklacht'
 • tegenstellingen verzoenen(d)
 • tegenstellingen, christendom is leer van –
 • tegenstellingen, effect van – » contrastwerking
 • tegenstellingen, spanning der – ; (Debrots kunstopvatting:) geen synthese maar
 • tegenstrijdigheden » tegendelen » contradictie(s) » opposities » zwart&ndash
 • tegenstrijdigheden verzoenen(d)
 • tegenstrijdigheid (conflict) / harmonie (evenwicht» vrede)
 • Tegenstroom [tijdschrift]
 • tegenwereld (uitdagende – )
 • tegenwereld / werkelijke wereld (OOK: dubbele wereld: onzichtbaar/ zichtbaar)
 • tegenwereld van de humaniora
 • tegenwerking tav. toneel (–spel) » speelverbod » opvoeringsverbod
 • tegenwerpingen oproepend bij lezer (c.q. irritatie» oneens zijn» weerstand...)
 • tegenwoordige leesjeugd
 • tegenwoordige lezer / lezer van vroeger
 • tegenwoordige tijd / verleden tijd [werkwoordstijden]
 • tegenwoordige tijd, onvoltooid –
 • Teilhard de Chardin s.j., Pierre
 • Teirlinck, Herman
 • Teirlinck, Isidoor
 • Teirlinck: opzet van zijn Verzameld Werk
 • Teister, Alain
 • Teisterbant (Haarlemse sociëteit)
 • teken – betekenisgever – betekenis
 • teken » –taal » beeldentaal (: verwoording vh mysterie» het onuitsprekelijke
 • teken » voorafbeelding » voorteken » voorafschaduwing
 • teken (verwijzing) / vergelijking
 • teken / betekende (OOK: beeld / werkelijkheid; EN: teken / realiteit)
 • teken / realiteit (beeld / werkelijkheid; teken/ betekende; metaforisch lezen)
 • teken / vergelijking (: verwijzing / vergelijking)
 • teken / werkelijkheid (OOK: beeld / werkelijkheid; EN: teken / betekende)
 • teken van de ram, Het – (aan de Claus–studie gewijd tijdschrift)
 • teken van kwaliteit, raadsel als – » raadsel te raden » raadsel blijft
 • teken voor ironie (drie puntjes)
 • teken–Betekende, vaststelling afstand tussen – : crisis v.h. religieuze beeld
 • teken–kracht van (overtuigend» onontkoombaar) beschreven gebeurtenis» situatie
 • teken–waarde van kleding
 • teken, alles functioneert als beeld c.q. – » alles is verwijzing
 • teken, gebeurtenissen beschreven als overtuigend –
 • teken, heilig – » heilige tekens
 • teken, ironie– (drie punten als – )
 • teken, ironie– (drie puntjes)
 • teken, niet langer – : gewoon kunst geworden... » SOMS: – – – : Of nie
 • teken, zoeken naar – » zoeken naar tekens
 • teken: het tijdelijke als – van Gods handelen
 • teken: kunst verslindt, vertaalt en reduceert onze werkelijkheid tot –
 • tekenaar » tekening (–en) » pentekening(en) » tekenkunst » OOK: grafie
 • tekenaar / schrijver (OOK: tekenen / schrijven)
 • tekenaar worden: Fens' onvervulde jeugddroom
 • tekenen » tekening » tekenkunst » tekenaar » grafiek » ets
 • tekenen / fotograferen
 • tekenen / schrijven (OOK: tekenaar / schrijver)
 • tekenfunctie van (overtuigend» onontkoombaar) beschreven gebeurtenis» situatie
 • tekening » pentekening(–en)\ tekenkunst» tekenen» –aar» OOK: gra
 • tekening » spotprent (–en) » cartoon(s)
 • tekening / foto
 • tekening / taal (schilderij» ets» tekening : versus taal)
 • tekening / taal : ontwerpen in tekening / ontwerpen in taal
 • tekening / taal : weergave van gelijktijdigheid
 • tekening en literatuur » tekening(en) en poëzie
 • tekening interpreteren » interpretatie van schilderij of tekening
 • tekening van boek » afgebeeld boek
 • tekening van lezende mensen (afbeelding» gravure» schilderijen etc. van...)
 • tekening wordt taal / taal wordt tekening (plattegrond» ontwerp» bouwtekening)
 • tekening, Japanse –
 • tekening, kijken c.q. kijker naar schilderij of mozaïek(en) of –
 • tekening, kinder– » kindertekeningen
 • tekening, taalconstruct omgezet in maquette» – (of tekening» maquette in taal)
 • tekening: dicht bij lyrisch gedicht
 • tekening: samenvallen van weergave en betekenis » van uiterlijk en innerlijk
 • tekeningen » (pen)tekening(en) » OOK: grafiek » ets (–en) etc.
 • tekeningen / schilderijen
 • tekeningen / taal : weergave van parallellen
 • tekeningen Amsterdam 1600–1950: tentoonstelling Van Eegen–collectie 1988
 • tekeningen Lucebert: expositie Den Bosch '96 (collectie Van Lanschot Bankiers)
 • tekeningen van Lucebert, geestelijke gedrochtelijkheid in de –
 • tekeningen van Peter Vos » illustratie(s) door Peter Vos
 • tekeningen, geheugen voor beeldende kunst» schilderijen» prenten» beelden» &
 • tekeningen, herinnerde of onthouden –
 • tekeningen, poëzie n.a.v. schilderijen c.q. – (beeldgedichten)
 • tekenkracht van beschreven gebeurtenis
 • tekenkunst » tekening(en) » pentekening(en) » OOK: grafiek » ets (–en)
 • tekenles
 • tekens » betekenissen : weefsel van –
 • tekentaal » teken » beeldentaal (: verwoording vh mysterie» onuitsprekelijke)
 • tekentaal: verwoording v.h. mysterie» onuitsprekelijke (OF: beeldentaal...)
 • tekenwaarde van beschreven gebeurtenis
 • tekort » lacune » incompleet(heid) » omissie » hiaat » ontbrekend
 • tekort » onvolledigheid » incompleetheid : angst voor –
 • tekort (menselijk – ) en mededogen
 • tekort ... ZIE OOK: menselijk tekort
 • tekort aan artisticiteit (gecompenseerd) » onderdrukte artisticiteit
 • tekort aan essentiële kennis bij specialist
 • tekort aan geld » financiële problemen
 • tekort aan taalvermogen » (SOMS OOK:) taalvermogen
 • tekort enige middel om kern te verbeelden
 • tekort in nieuwsvoorziening » overvloed aan berichtgeving» kwantiteit aan info
 • tekort van bekentenisliteratuur » bekentenis– vs. verbeeldingsliteratuur
 • tekort van weten: door boeken duidelijk gemaakt (: roepen hun eigen tekort op)
 • tekort wezenlijk voor alle (grote) kunst
 • tekort, eenheid in het (menselijk) –
 • tekort, kennis– : bij specialist
 • tekort, menselijk – : kunst herinnert ons altijd aan het –
 • tekort, scheppingsproces van het – (boeken als – ) » steeds meer niet–weten
 • tekort, volheid van het – » OOK: waarde van het tekort
 • tekortschieten van (falende» vergeefse) wetenschap
 • tekortschietend schrijverschap » creatieve onmacht
 • tekortschietende (literaire) kritiek, machteloze» onbekwame» onbevoegde –
 • tekortschietende (vak–) specialistische eenzijdige benadering
 • tekortschietende kritiek » kritiek op (literaire) kritiek
 • tekst – muziek : verband – (OOK: poëzie op muziek; EN: tekst vs. melodie)
 • tekst » lezer : verhouding –
 • tekst » muziek : verband – (OOK: poëzie op muziek; EN: tekst vs. melodie)
 • tekst » teksten : transformatie(s) van leven
 • tekst » toneel : geloof in (taal van) –
 • tekst (–en)... ZIE OOK: gebruikstekst(en)
 • tekst (gecompliceerde – ): consequenties van abstractie» reductie van –
 • tekst (gedicht » proza) groeit in meerduidigheid
 • tekst (gelezen – ) teruggroeiend tot beeld» idee» kiem
 • tekst (historische – ) produceert verbeelde (vervalste!) wereld
 • tekst (literaire – ) verkracht door parafraseren
 • tekst (niet) goed vinden: tekst (niet) geloven » (on)geloofwaardigheid v.tekst
 • tekst (poëzie » proza) groeit in meerduidigheid
 • tekst / foto : ander verleden zichtbaar gemaakt door – dan door –
 • tekst / gedicht (: tekst van gedicht / gestalte van gedicht)
 • tekst / gedicht (tekst van gedicht / gestalte van gedicht)
 • tekst / lezer : gewenning tussen –
 • tekst / lezer : verhouding –
 • tekst / melodie (: verband tekst–muziek» muziek & taal» poëzie op muziek)
 • tekst / mijn lezing of beleving ervan (: evenwicht tussen – )
 • tekst / muziek (: poëzie op muziek» taal & muziek» tekst vs. melodie)
 • tekst / muziek : door spanning tussen – – raakt de tekst vergeten
 • tekst / muziekstuk realiseren door interpretatie (c.q. uitvoering)
 • tekst / schrijver : scheiding – (: New Criticism)
 • tekst / werk
 • tekst achter de muziek verdwenen » contrast (spanning) tussen tekst en muziek
 • tekst afgewezen: want geen referenties erbij ontdekt
 • tekst als archeoloog van je innerlijk » tekst doet lezer zichzelf kennen
 • tekst als toegang tot cultuur en tijdperk
 • tekst als werk–in–uitvoering
 • tekst beoordelen zonder er spontaan gevoel over te hebben
 • tekst bestaat niet » fictieve publikatie » fictief boek
 • tekst betekenisvol door lezer
 • tekst bewerken» herschrijven» inkorten
 • tekst bewerkt door Du Perron (bij diens kritische hulp aan vrienden)
 • tekst bij afbeeldingen etc.
 • tekst bij kunstvoorwerp, verklarende – : functie van –
 • tekst blijft entertainment » literatuur als (nog maar) louter amusement
 • tekst doet lezer zichzelf interpreteren » geeft lezer betekenis
 • tekst door lezer met associaties gemaakt » tot voltooiing gebracht
 • tekst en herinnering » herinnerd literair werk
 • tekst en lezer
 • tekst en lezer vergroten elkaar
 • tekst en lezer, gewenning tussen –
 • tekst en muziek » muziek en taal » poëzie op muziek » tekst vs. melodie
 • tekst ervaren als poëzie
 • tekst exact lezen » gedisciplineerd lezen wat er staat
 • tekst geanalyseerd » analyse van boek » literaire analyse
 • tekst geeft lezer betekenis » doet lezer zichzelf interpreteren (cq ontdekken)
 • tekst gefixeerd in herinnering
 • tekst geloven is: tekst goed vinden
 • tekst gescheiden van schrijver (New Criticism)
 • tekst getransponeerd naar eigen cultuur (door lezer); vreemde» oude –
 • tekst goed lezen » exact (precies & gedisciplineerd) lezen wat er staat
 • tekst goed vinden is: tekst geloven
 • tekst groeit » boek verandert: met jaren» generaties» eeuwen
 • tekst groeit door individueel leesproces » tekst ontplooit zich in lezer
 • tekst hermetisch » lezer (nog) buitengesloten c.q. niet toegelaten
 • tekst herschrijven» inkorten» bewerken
 • tekst in briefvorm » verhaal in briefvorm » kunst–brief » open brief
 • tekst in tussenstadium
 • tekst in wij–vorm » wij–vorm » wij–gedicht » retorisch 'wij' ipv
 • tekst in zijn geheel / fragment
 • tekst is niet geïnterpreteerd door de ontdekking van wat model stond
 • tekst kapot lezen» forceren
 • tekst kent betekenis toe aan de lezer
 • tekst krijgt context van lezer (: wederkerigheid mbt. literatuur)
 • tekst krijgt van lezer betekenissen mee
 • tekst krijgt van lezer nieuwe betekenis, oude(re) literatuur c.q. –
 • tekst leeft in lezer door » groeiende lezer – (door)groeiende tekst
 • tekst leeft niet meer (: stilstaand; geen verdere groei of ontwikkeling ervan)
 • tekst leest mij, de – (: macht van het boek» het gedicht)
 • tekst literair benaderen / tekst als filosoof lezen
 • tekst maakt je leeg (: boeken maken bewust van grenzen» lacunes» leegten)
 • tekst maakt zijn lezer (tijdelijk) aanhanger» onderdeel van een systeem
 • tekst mbt. St. Jacobus
 • tekst muzikaal geïllustreerd» begeleid
 • tekst niet geloven is: tekst niet goed vinden
 • tekst niet in andere woorden weer te geven, literaire –
 • tekst niet of moeilijk te begrijpen voor Fens (: soms – )
 • tekst onbegrijpelijk » onbegrijpelijke teksten
 • tekst onbekend » onbekend gebleven (literair) werk
 • tekst onpersoonlijk » niet persoonlijk geschreven » onpersoonlijke poëzie
 • tekst onthouden » onthoudbare poëzie » onthouden poëzie of tekst(en)
 • tekst ontplooit zich in lezer » literair werk groeit in individueel leesproces
 • tekst ontsleutelen begint conventioneel
 • tekst ooit mooi gevonden? Fens vraagt zich af of door hem –
 • tekst op muziek » muziek & taal » verband muziek & tekst » melodie vs. tek
 • tekst op stofomslag of kaft » flaptekst » blurb » aanbevelingstekst
 • tekst ordenen; poëzie lezen betekent: –
 • tekst overschatten » hineininterpretatie: meer lezen dan er staat
 • tekst per advertentie aanbieden (: suggestie Fens aan uitgevers)
 • tekst precies lezen » exact lezen wat er staat
 • tekst psychologisch–esthetisch benaderen, literaire –
 • tekst realiseren (door interpretatie) / muziekstuk realiseren (uitvoering)
 • tekst tast lezer aan » uitwerking van boek (cq tekst) op lezer
 • tekst te lang » (te) dik boek » (te) dikke boeken » wijdlopig » omslachtig
 • tekst te verstaan, het belang van een –
 • tekst telefoongesprek » notities mbt. telefoongesprek(ken)
 • tekst teruggroeiend tot beeld» idee» kiem
 • tekst tot betekenisloosheid gestremd door moderne interpretator
 • tekst uitleggen
 • tekst van A. Roland Holst op Nationaal Monument op de Dam te Amsterdam
 • tekst van gebed
 • tekst van gebruiksaanwijzing » gebruikstekst(en)
 • tekst van gedicht / gedicht als gestalte bij lezer
 • tekst van Nijhoff, onbekende merkwaardige –
 • tekst van opera » libretto
 • tekst van vrouwelijke auteur » geschreven door vrouw(en)
 • tekst verandert » boek groeit: met jaren» generaties» eeuwen
 • tekst verdwenen achter c.q. in de muziek (: spanning» contrast tekst–muziek)
 • tekst verdwijnt in muziek OF: tekst vergroot door muziek
 • tekst vergeten door muziek » spanning tussen muziek en tekst
 • tekst vergroot door muziek OF: tekst verdwijnt in (door) muziek
 • tekst voltooid door lezer » lezer maakt de tekst: met associaties
 • tekst voor epitaaf
 • tekst wekt bij Fens onbegrip » tekst geeft Fens (soms) geen grip
 • tekst wijzigen» bewerken» herzien» inkorten
 • tekst zelf / commentaar
 • tekst zingbaar op melodie? » muziek & taal (c.q. tekst » poëzie op muziek
 • tekst zuiver literair benaderd » literatuur cq poëzie zuiver literair benaderd
 • tekst–lezer, dialoog – » gesprek lezer–personages » dialoog kijker&nd
 • tekst–lezer, relatie –
 • tekst–muziek, verband – » tekst(en) op muziek » tekst vs. melodie
 • tekst, afgeronde c.q. gehele – / fragment
 • tekst, afwijzende reactie(s) van Fens op – » negatief oordeel over tekst
 • tekst, alle lezen is vergroten (of verkleinen) van een tekst
 • tekst, ambtelijke – » bureaucratische c.q. ambtelijke taal » politiek en taal
 • tekst, authentieke» originele – : respect voor –
 • tekst, autonomie van de – » autonomie van het gedicht » van literair werk
 • tekst, basis– / definitieve tekst
 • tekst, benaderingsstrategieën voor literaire –
 • tekst, beslissende» het leven veranderende –
 • tekst, bijbel– » bijbelcitaat » bijbelse toespeling(en)
 • tekst, denken» praten over boek c.q. –
 • tekst, die irrationele onmiddellijke binding aan een –
 • tekst, duistere – (: kryptisch» moeilijk» ontoegankelijk» onbegrijpelijk boe
 • tekst, eerder gelezen – : als nieuw ervaren
 • tekst, effect van – : persoonlijke» situationele factoren bij –
 • tekst, effect van literatuur c.q. – (: op lezer)
 • tekst, emotionerend effect van –
 • tekst, favoriete regel cq – (: favoriet deel» passage» stuk» fragment)
 • tekst, fictieve publikatie c.q. – » niet bestaand boek
 • tekst, gebeds–
 • tekst, gebrek aan hiërarchie in –
 • tekst, gebruiks– » gebruiksaanwijzing
 • tekst, geen toeval in systeem van literaire –
 • tekst, gegrepen zijn door een – » zich verliezen aan een tekst
 • tekst, gehele c.q. afgeronde – / fragment
 • tekst, geloof in taal van toneel of –
 • tekst, geweigerde –
 • tekst, geweigerde – (van Kees Fens)
 • tekst, goede – (c.q. goede poëzie): verdraagt generaties van misbruikers
 • tekst, groeiende – (bij groeiende lezer) » met lezer vergroeiende poëzie
 • tekst, hegemonie van goede –
 • tekst, heilige – » verabsoluteerde tekst » heilige boeken
 • tekst, herconfrontatie met –
 • tekst, herinnerde – » herinnering en tekst » herinnerd literair werk
 • tekst, herinnerde – » herinnerde zin » – tekstpassage [OOK: zoeken naar &n
 • tekst, hiërarchie in literatuur» in boeken» c.q. in –
 • tekst, ideeën over gelezen – » beeld van gelezen boek(en)
 • tekst, ideologie in – (: "boodschap" » idee » strekking » ideologi
 • tekst, Indiaanse – » Indiaanse poëzie
 • tekst, initiatief van de – » initiatief van de taal
 • tekst, ketting– » OOK: kettingrijm
 • tekst, leeshistorie van –
 • tekst, leven met – » vertrouwd zijn met tekst (c.q. boek)
 • tekst, levende/ voorbije – (OOK: levende vs. "dode" auteurs)
 • tekst, literaire – : parafrase» omschrijving van –
 • tekst, literaire – : ergocentrische benadering van literaire figuur c.q. –
 • tekst, liturgisch gebruik van bijbelse – : geschiedenis van het –
 • tekst, modieuze elementen in toneel– c.q. literaire –
 • tekst, moeilijke» moeilijk te doorgronden –
 • tekst, montage–karakter van –
 • tekst, moralistische – » zedepreek » tendentieus » tendenz–tekst
 • tekst, motief» motieven in – (OOK: motiefanalyse)
 • tekst, onbekende» niet bekende – » onbekend gebleven (literair) werk
 • tekst, onleesbare – » onleesbaar(heid)
 • tekst, onthouden – » niet vergeten (van) poëzie » onthoudbare poëzie
 • tekst, oorspronkelijke bedoeling van –
 • tekst, opbouw van –
 • tekst, opera– » libretto
 • tekst, originele» authentieke – : respect voor de –
 • tekst, overbodige – » onnodige informatie » overbodig informatie–aanbod
 • tekst, overbodige» onnodige – » niet (meer) hoeven lezen
 • tekst, poëticale –
 • tekst, poëzie die is geworden tot historische –
 • tekst, polyfonie in –
 • tekst, reactie(s) op –
 • tekst, referenties in c.q. van –
 • tekst, schakel– (schakelvorm)
 • tekst, sleutel– » sleutelpassage » kerngedeelte
 • tekst, spot– » humoreske » badinage
 • tekst, stilistische benadering van literaire –
 • tekst, streepjes in – » onderstrepen
 • tekst, structuur» opzet» aanpak» indeling» opbouw van (besproken) –
 • tekst, Tele–
 • tekst, vanzelfsprekendheden in literaire –
 • tekst, verander(en)de gestalte van – : in geschiedenis van zijn interpretatie
 • tekst, vergeten – » vergeten literatuur (: betekenis verloren)
 • tekst, vergeten lectuur» boek» publikatie – » veronachtzaamd werk
 • tekst, vertaalde – : dwingt tot scherper lezen van het origineel
 • tekst, volheid» rijkdom» rijkheid van boek of –
 • tekst, voltooide/ onvoltooide –
 • tekst, voorgeschiedeni van – » eerdere versie » voorstadium » oerversie
 • tekst, vreemde» oude – : door lezer getransponeerd naar diens eigen cultuur
 • tekst, vruchtbaarheid van corrupte –
 • tekst, waarde toen/ nu van –
 • tekst, waarderingsact mbt. – : persoonlijke» situationele factoren bij –
 • tekst, wereld van – : onbereikbaar
 • tekst, wetenschappelijke – : slechts beperkt» tijdelijk van waarde
 • tekst, woedende – » woedend boek
 • tekst, zang– » liedtekst(en) » aria
 • tekst, zich verliezen aan een – » gegrepen zijn door een tekst
 • tekst...
 • tekst: (lezen = ) het steeds opnieuw in de – ontdekken van wat weggelaten is
 • tekst: (literaire kracht van – ): kan zelfstandig (=veranderlijk) leven leiden
 • tekst: aforisme ('meer punt dan komma') is eindpunt c.q. beginpunt van –
 • tekst: de interpretatie ervan is de verzameling samenhangende mogelijke vragen
 • tekst: definitieve vs. basistekst
 • tekst: door Fens genoteerde moeite met c.q. gebrek aan grip op een bepaalde –
 • tekst: figuren in – aangepast aan geschreven wereld
 • tekst: fragment versus afgeronde c.q. gehele –
 • tekst: gedicht zit in de – (en moet daaruit te voorschijn gelezen worden)
 • tekst: geloof in de – verloren
 • tekst: hiërarchie in – ZIE OOK: hiërarchie in tekst
 • tekst: inkorten » bewerken » herschrijven van –
 • tekst: kritiek nooit op – maar op werking ervan
 • tekst: lezer maakt de – (met associaties) » lezer brengt – tot voltooiing
 • tekst: literaire mogelijkheden » literair gelezen
 • tekst: opdracht v. lezer is: mogelijkheden ervan in evenwicht houden
 • tekst: opeenvolging van andere (tijdelijke) levens
 • tekst: persoonlijke/ gezamenlijke referenties van –
 • tekst: reactie Fens op – is afwijzend » negatief oordeel Fens over tekst
 • tekst: stuk taal dat per generatie van gestalte verandert
 • tekst: taak» opdracht v.d. lezer is: mogelijkheden v.d. – in evenwicht houden
 • tekst: toegang tot cultuur en tijdperk
 • tekst: verbindingen van – naar geheugenmateriaal
 • tekst: voltooide/ onvoltooide –
 • tekst: waarde van – in actualiteit
 • tekst: werkt door referenties» allusies
 • tekst: wetenschappelijke – / essay
 • tekst; foto's maken ander verleden zichtbaar dan –
 • tekst; muziek: verband met – » tekst vs. melodie
 • tekst? / lezer? : kwaliteit van –
 • tekstanalyse » literaire analyse » literatuuranalyse » analyse van boek
 • tekstanalyse » tekstuele analyse
 • tekstanalyse / interpretatie
 • tekstbekorting » –herziening » –herschrijving » –bewerking
 • tekstbenadering van filosoof vs. die van literair lezer
 • tekstbenadering, literaire/ filosofische –
 • tekstbenadering, merlinistische – » tijdschrift "Merlyn"
 • tekstbetekenissen onttrekken zich aan dichter
 • tekstbewerking » –inkorting » –herziening » –herschrijving
 • tekstbezorger » editeur » redacteur
 • tekstbezorging » tekstverzorging » editeren van tekst » tekstuitgave
 • tekstbezorging door filoloog » filoloog » filologie » tekstkritiek
 • tekstboekje » hoes : bij plaat of compact disc
 • tekstbord » wandspreuk » wandtekst(en)
 • tekstcoupure » –bewerking » –herschrijving » –herziening »
 • tekstcoupures door L.P. Boon (in eigen werk)
 • tekstcriticus » filoloog » filologie » tekstkritiek » SOMS: tekstgeschiedeni
 • tekstcultuur, lees– en – (vanuit c.q. in het jodendom)
 • teksteditie » tekstverzorging » –bezorging » –uitgave » editeren
 • teksten betekenisloos bij tijdelijk onvermogen tot (literair) lezen; alle –
 • teksten betekenisloos: angst dat – – worden
 • teksten en schrijvers, toegankelijke/ ontoegankelijke –
 • teksten geven elkaar gestalte
 • teksten in grotere context meeresonerend » meeresonerende woorden
 • teksten mbt. St. Jacobus
 • teksten onbegrijpelijk » onbegrijpelijke tekst
 • teksten ontbreken » weinig citaten
 • Teksten op schilderijen (expositie Rijksmuseum Amsterdam 1979)
 • teksten psychologisch–esthetisch benaderen, literaire –
 • teksten van Petrarca, madrigaalzettingen door 16e–eeuwse componisten op –
 • teksten vergeleken tbv. beoordeling, publikaties of – » vergelijkende kritiek
 • teksten verstaan belangrijk » literatuurwetenschap maatschappelijk relevant
 • teksten, "levende"/ "dode" – (OOK: "levende" vs. "voorbije
 • teksten, ambtelijke – » bureaucratische c.q. ambtelijke taal » taal & politiek
 • teksten, benaderingsstrategieën mbt. literaire –
 • teksten, het belang van het verstaan van –
 • teksten, leeshistorie van –
 • teksten, literaire – : stilistische benadering van –
 • teksten, liturgisch gebruik van bijbelse – : geschiedenis van het –
 • teksten, modieuze elementen in toneel– c.q. literaire –
 • teksten, moralistische – » zedepreek » tendentieus » tendenz–tekst
 • teksten, opbouw van –
 • teksten, oude –
 • teksten, oude hiërarchie van literaire –
 • teksten, spot– » humoreske » badinage
 • teksten, structuur» opzet» opbouw» indeling» aanpak van (besproken) –
 • teksten, tijdschrift voor – : Barbarber » [OOK:] Barbarber–achtig
 • teksten, vanzelfsprekendheden in literaire –
 • teksten, verouderde polemische – : nietszeggend» belachelijk geworden
 • teksten, verouderen van – » veroudering van stijlmiddelen c.q. presentatie
 • teksten, voltooide/ onvoltooide –
 • teksten, wisselwerking oude–nieuwe –
 • teksten, zang– » liedtekst(en)
 • teksten: voltooide/ onvoltooide –
 • tekstenreeks
 • tekstervaring door lezer / eigenschappen van tekst
 • tekstexterne orde / literaire orde (: werkelijkheid / fictie)
 • tekstfragment, adverteren met – (: suggestie Fens aan uitgevers)
 • tekstgedaanten; lezen: het scheppen van afzonderlijke –
 • tekstgenre – juiste leeshouding
 • tekstgericht uitgangspunt van criticus Fens » kritisch programma Fens
 • tekstgerichte benadering » tekstimmanente benadering
 • tekstgeschiedenis » –kritiek » –bezorging door... » filoloog » f
 • tekstherziening » –bewerking » –herschrijving » –inkorting
 • tekstimmanente benadering » tekstgerichte benadering
 • tekstintentie ivm. genre » genre–conventie(s) » literaire conventie(s)
 • tekstkritiek » filologie » filoloog » tekstcriticus » SOMS: tekstgeschiedeni
 • tekstpassage, herinnerde – » (zoeken naar) zin c.q. passage in je herinnering
 • tekstschrijver (–s) voor cabaret » SOMS: waarom geen – of toneel geworden?
 • tekstschrijver (: copywriter) » reclame(zin) » advertentie » propaganda
 • tekstschrijver voor cabaret of toneel geworden? waarom geen –
 • tekstspel » woordspel » woordgrap
 • tekstuele analyse » tekstanalyse [OOK: demonstratie van – ]
 • tekstvariant (–en)
 • tekstvergelijking tbv. beoordeling » vergelijkende kritiek » werken vergeleken
 • tekstverminking » tekst kapot maken
 • tekstverzorging » teksteditie » editeren van tekst » tekstuitgave » –b
 • tekstvorm – juiste leeshouding
 • tekstwijziging » herschrijving » inkorting » herzien » kuisen » bewerk
 • Tel Quel [werk van Valéry; OOK: tijdschrift]
 • telefoon » telefoneren » telefoongesprek
 • telefoonboek lezen » postcodeboek lezen
 • telefoongesprek » notitie(s) mbt. telefoongesprek(ken)
 • telefoongids van Amsterdam
 • telefoongids(en) » telefoonboek(en)
 • Telegraaf, De – [dagblad ("grootste ochtendblad")]
 • Telemann, George Philip
 • Teletekst
 • teleurgesteld in universiteit
 • teleurgesteld kind » kinderverdriet
 • teleurgestelde idealist » idealisme » idealist » idealistisch
 • teleurstellend bevonden door Fens » negatieve reactie op tekst
 • teleurstelling » gemiste kanse(en) [IN VERSCHILLENDE BETEKENIS]
 • teleurstelling, angst voor –
 • teleurstelling, angst voor – (: bij lezen of herlezen)
 • televisie » radio » omroep » tijdschriften : media
 • televisie » tv–programma (–'s) » televisie–uitzending(en) » tv&n
 • televisie / boek c.q. lezen
 • televisie bedreigt herlezen
 • televisie en literatuur
 • televisie kijken » –kijker(s)
 • televisie kijken is (soms) tv lézen
 • televisie lézen » tv kijken is (soms) tv lezen
 • televisie–... ZIE OOK: tv–...
 • televisie–kritiek » kritiek mbt. tv–programma('s)
 • televisie–optreden » tv–programma('s) » tv–uitzending(en)
 • televisie–serie over Wilde
 • televisie, commerciële –
 • televisie, literatuur aan het woord op – : gesprek daartoe enige mogelijkheid
 • televisie, schrijver op de – » schrijver in talk–show
 • televisiebewerking (van literatuur)
 • televisiecultuur
 • televisiedocumentaire » tv–reportage » film op tv
 • televisiekritiek » kritiek (in krant) mbt. televisieprogramma('s)
 • televisieprogramma (–'s) » tv–uitzending(en) » tv–optreden
 • televisieprogramma (Avro) over boeken gepresenteerd door Martin Ros
 • televisieprogramma (Diogenes)
 • televisieprogramma (J. Brouwers)
 • televisieprogramma over kunst
 • televisieprogramma's, fotoboek van –
 • televisieprogramma's, literaire radio– c.q. –
 • televisiereportage » tv–documentaire
 • televisieserie over Wilde
 • televisieshow
 • Telle, Reinier van
 • Tellegen, Toon
 • tellen » leven–met–cijfers » verwarrend tellen
 • tellen der lettergrepen » lettergreep (–getal) » syllabisch » syllabe
 • Teller, Edward
 • telling van lettergrepen » lettergreep (–getal) » syllabe » syllabisch
 • teloorgaan van inspiratie bij realisering van het kunstwerk
 • tempel » tempels
 • Tempel en Kruis (Marsman)
 • tempel, lichaam als –
 • tempelcomplex Prambanan bij Djokjakarta, Hindoe–
 • Tempelman, J.
 • Tempest, The [Shakespeare]
 • Temple, Shirley
 • Tempo doeloe
 • tempo traag » trage verteltrant c.q. stijl
 • tempo van werken » produktiviteit » werkkracht » haast
 • tempora: tegenwoordige/ verleden tijd
 • temps / durée (tijdsbewustzijn: uur/ duur; klokketijd vs. beleefde tijd)
 • temps moderns, Les [tijdschrift]
 • tempus (werkwoordstijd): imperfectum en lyriek
 • tempus (werkwoordstijd): praesens (onv. teg. tijd)
 • tempus (werkwoordstijden) in poëzie ZIE OOK: praesens (onv.teg.tijd)
 • tempus: praesens/ imperfectum
 • Ten Have (voormalige boekhandel in Kalverstraat, Amsterdam) [prot. – chr.]
 • ten onrechte vergeten poëzie van Verwey
 • tendentieus » moraliserend » zedepreek » moralistische (tendenz)tekst(en)
 • tendenz in tekst (: strekking » "boodschap" » ideologische lading » etc.
 • tendenztekst » moraliserend » zedepreek » moralistische tekst(en)
 • Tengnagel, Mattheus Gansneb
 • Teniers de Jongere, David
 • Tenison, Thomas
 • tenminste: het woord " – " » het woord "althans"
 • Tenniel, John
 • tennis » tennissen » tafeltennis(sen) » Wimbledon » SOMS: tenniskleding
 • tennisspel, liturgie van het –
 • Tennyson blijft onbekende
 • Tennyson, Alfred
 • Tennyson, Emily
 • Tennyson, George
 • Tennyson, George Clayton
 • Tennyson, Lionel
 • Tennysons poëzie, onechtheid van –
 • tent als literair motief
 • tentamen » examen (universitaire studie Nederlands)
 • Tentije, Hans
 • tentoonstelling ZIE OOK: expositie
 • tentoonstelling "Alles in de wind": portretten door Emo Verkerk (Leeuwarden)
 • tentoonstelling "Amsterdamse kloosters in de middeleeuwen": Agnietenkapel 1997
 • tentoonstelling "Années 30 en Europe" (Parijs 1997)
 • tentoonstelling "Ars vivendi – Ars moriendi": Erzbisch. Diözes. Mus. Köln
 • tentoonstelling "Brandaan, de Ierse Odysseus", Catharijneconvent Utrecht 1986
 • tentoonstelling "De boekenboom" (Amsterdam: Museum Fodor 1965)
 • tentoonstelling "De dood verbloemen...?" (Amsterdam, Nieuwe Kerk, zomer 1982)
 • tentoonstelling "De Jezuïeten in Nijmegen" (1991)
 • tentoonstelling "De oudheid in handen" (Leeuwarden 2002)
 • tentoonstelling "De Schatkamer van Amsterdam" (gemeentearchief 2003)
 • tentoonstelling "De Weg naar de Hemel" (Utrecht » Amsterdam 2000–2001)
 • tentoonstelling "Die Kölner Kartause um 1500" (Kölnisches Stadtmuseum 1991)
 • tentoonstelling "Frans Erens over Limburg" te Maastricht (1985–86)
 • tentoonstelling "Geld, vraatzucht, geilheid in woord en beeld" Lucebert A'dam
 • tentoonstelling "Glorie v.d. Gouden Eeuw" tgv. 200 jaar Rijksmuseum Amsterdam
 • tentoonstelling "Het mysterie v.d. jonge Rembrandt" (A'dam Rembrandthuis 2002)
 • tentoonstelling "Hollandse meesters uit Amerika" (Den Haag, Mauritshuis 1990)
 • tentoonstelling "Jongens van Jan de Witt", foto– (Nieuwe Kerk Amsterdam 2001)
 • tentoonstelling "Kijken is bekeken worden" (Stedelijk Museum Amsterdam 1996)
 • tentoonstelling "Kopstukken 1600–1800" (Historisch Museum Amsterdam 2003)
 • tentoonstelling "Kunst op koper" (Mauritshuis, Den Haag, 1999)
 • tentoonstelling "Kunst, kennis en commercie [...]" Amsterdam 1993
 • tentoonstelling "Kurt Schwitters" (Parijs: Centre Pompidou, 1994–1995)
 • tentoonstelling "La Grande Parade" (Stedelijk Museum, Amsterdam)
 • tentoonstelling "La musée qui n'existe pas" (Centre Pompidou Parijs, 2002)
 • tentoonstelling "La naissance du monde" (Miró–expositie Centre Pompidou 2004)
 • tentoonstelling "Leselust" (Frankfurt 1993)
 • tentoonstelling "Leven na de dood" in Catharijneconvent Utrecht (2000)
 • tentoonstelling "Menno ter Braak en het fascisme" (Amsterdam 1965)
 • tentoonstelling "Ontwerper & Opdrachtgever" (UB Amsterdam 2005)
 • tentoonstelling "Oscar Wilde: A Life in Six Acts" (British Library, 2000)
 • tentoonstelling "Painted Illusions" (National Gallery, Londen, voorjaar 2000)
 • tentoonstelling "Paul van Ostaijen" (Gemeentemuseum Den Haag 1970–1971)
 • tentoonstelling "Picasso und seine Zeit" (Schloss Charlottenburg, Berlin 2000)
 • tentoonstelling "Picasso, Sculpteur" (Centre Pompidou te Parijs, 2000)
 • tentoonstelling "Recognising Van Eyck" (National Gallery, Londen, 1998)
 • tentoonstelling "Teksten op schilderijen" (Rijksmuseum Amsterdam 1979)
 • tentoonstelling "The Pre–Raphaelites" (Tate Gallery, Londen, 1984)
 • tentoonstelling "The Wilde Years" (Barbican Gallery, London; tot 14.1.2001)
 • tentoonstelling "Tot lering en vermaak" (1976 Rijksmuseum Amsterdam)
 • tentoonstelling "Van Gogh in Brabant" ('s–Hertogenbosch)
 • tentoonstelling "Venice & l'Orient" (Parijs 2006 Institut du monde Arabe)
 • tentoonstelling "Winters van Weleer" (Mauritshuis, Den Haag 2001–2002)
 • tentoonstelling » expositie » overzichts– c.q. herdenkingstentoonstelling
 • tentoonstelling 17e–wse landschapschilderkunst (Rijksmuseum Amsterdam 1987)
 • tentoonstelling 1949, Cobra–
 • tentoonstelling 1989 Alberdingk Thijm (Nijmegen en Amsterdam)
 • tentoonstelling 500e verjaring boekdrukkunst i.d. Nederlanden (Brussel 1973)
 • tentoonstelling Alleen kijken naar licht binnenshuis (Rijksmuseum A'dam 1981
 • tentoonstelling Charlotte Mutsaers bij Staal Bankiers in Den Haag 1985
 • tentoonstelling collectie Van Eeghen: Amsterdamse tekeningen 1600–1950 (1988)
 • tentoonstelling Dante–tekeningen Botticelli (Royal Acad. of Arts, London 2001)
 • tentoonstelling De Eeuw der Vlaamse Primitieven: Groeningemuseum Brugge 1960
 • tentoonstelling El Greco in National Gallery (Londen 2004)
 • tentoonstelling Elsschot (AMVC 1982)
 • tentoonstelling Ganda & Blandinium: Gentse abdijen St–Pieter & St–Baafs (1997)
 • tentoonstelling Het aanzien van Amsterdam [...] Gouden Eeuw: Stadsarchief 2007
 • tentoonstelling in Galerie Espace (Amsterdam)
 • tentoonstelling J. v. Ruisdael 'Grandioze landschappen' (Haarlem 2002)
 • tentoonstelling Jan Sluyters (Noordbrabants Museum Den Bosch 1991)
 • tentoonstelling Jan Steen (Rijksmuseum Amsterdam 1996)
 • tentoonstelling Johannes Vermeer (Mauritshuis Den Haag 1996)
 • tentoonstelling Lochner (Keulen 1994)
 • tentoonstelling Lucebert Den Bosch '96: tekeningen collectie Lanschot Bankiers
 • tentoonstelling Newman (Londen 1990: National Portrait Gallery)
 • tentoonstelling Pieter Claesz Meester vh stilleven in Gouden Eeuw Haarlem 2004
 • tentoonstelling R. Campert Letterkundig Museum Den Haag 2000: Al die dromen...
 • tentoonstelling Royal Academy of Arts (Londen)
 • tentoonstelling Seeing Salvation, The Image of Christ (Londen, voorjaar 2000)
 • tentoonstelling Stad en Land 19wse meesterwerken Stedelijk Museum A'dam (2003)
 • tentoonstelling te Londen (1988), Picasso–
 • tentoonstelling Terracottaleger van Xi'an (Drents Museum Assen 2008)
 • tentoonstelling The Genius of Rome 1592–1623 (Londen Royal Acad. of Arts 2001)
 • tentoonstelling Utrechts Psalter (: Catharijneconvent Utrecht 1996)
 • tentoonstelling van vliegers in Stedelijk Museum Amsterdam
 • tentoonstelling Visioni ed Estasi (in het Vaticaan, 2003–2004)
 • tentoonstelling Zurbarán, Parijs 1988
 • tentoonstelling, foto–
 • tentoonstelling, foto– : "The Family of Man" (en catalogus ervan)
 • tentoonstelling, Geert Grote – (Utrecht » Deventer 1984)
 • tentoonstelling, Hermans– (Den Haag, NLMD, 1991–'92)
 • tentoonstelling, Hoornik– : in Letterkundig Museum te Den Haag (1973)
 • tentoonstelling, Rembrandt– (Rijksmuseum Amsterdam 1956)
 • tentoonstelling, Vondel– : in Toneelmuseum Amsterdam
 • tentoonstellingsbesprekingen Fens: zoek mbv trefwoord 'tentoonstelling » expo
 • tentoonstellingscatalogus » boek bij tentoonstelling
 • ter herdenking van ...
 • ter herinnering » ter nagedachtenis » in memoriam » herinnering aan overledene
 • Ter inleiding » Voorwoord » woord vooraf
 • ter inleiding, Fens suggereert studie van voorwoord» woord vooraf c.q. –
 • Terborch, dichters en het briefschrijvende meisje van –
 • Terborch, G. : briefschrijvend meisje (Mauritshuis, Den Haag)
 • Terborch, Gerard [ – de Oude : 1584–1662; – de Jonge : 1617–1681 ]
 • Terborch, Gesina
 • Terborch, Harmen
 • Terborgh, briefschrijvend meisje van – (Mauritshuis, Den Haag)
 • Terborgh, F.C. [pseudoniem van Reynier Flaes]
 • Terborgh, Gerard
 • Terborgh, Gesina
 • Terborgh, Harmen
 • Terburgh, C.
 • Terduyn, Eric [pseudoniem van Emile van Moerkerken]
 • terechtstelling » executie » doodstraf » marteldood
 • terechtstelling als literair motief, gevangenschap c.q. –
 • Terentius, Publius – (Afer)
 • Teresa de Jesús
 • Teresa van Avila
 • Teresa, Moeder –
 • Teresia van Avila
 • tering » tbc » tuberculose
 • terloops » onnadrukkelijk» gesuggereerd» ondergronds» onuitgesproken»v
 • Terlouw, Jan
 • Terlouw, Rinus
 • Terlouw, Sanne
 • term "literair" nog niet toepasbaar » niet–literair genre
 • term "mooi" is geen esthetische kwalificatie maar uiting van onmacht
 • term, literatuur–wetenschappelijke» –theoretische» –historische &ndash
 • Termeer, Guus
 • terminologie problematisch » taalinflatie door terminologie c.q. jargon
 • terminologie, literair–wetenschappelijke» –theoretische» –historische
 • terminologische inflatie » taalinflatie door jargon
 • Termorshuizen, Gerard
 • Ternan, Nelly (Ellen)
 • Terpstra–Luiten, Cora
 • Terpstra, Erica
 • Terpstra, hopman van de verkennerij of padvinderij
 • Terpstra, Jan U.
 • Terracottaleger van Xi'an (expositie Drents Museum te Assen 2.2–31.8 2008)
 • terreur » uitroeiing » wreedheid » moord » dood » enz. [OOK: als lit.
 • Terruwe, A.
 • Terry, Ellen
 • Terschelling: Windows–Collectief
 • Terstegge, Anselmus
 • Terts, Abram
 • Tertullianus, Quintus Septimius Florens
 • terug naar jeugd willen » jeugdsentiment
 • terug naar werkelijkheid » weer realistisch
 • Terug tot Ina Damman (Vestdijk)
 • terug tot werkelijkheid » terug naar realisme » weer realistisch
 • terugblik » herinneringen » memoires
 • terugbrengen, boek(en) – » niet teruggeven van boek(en)
 • teruggekomen boek » nieuwe belangstelling voor boek » hervonden boek
 • teruggenomen door Fens (: excuses » correctie)
 • teruggeven van boek(en) » niet teruggeven van boek » (niet) teruggegeven boek
 • teruggevonden in eigen boekenkast
 • teruggevonden miniatuur uit Zwolse Bijbel (Utrecht)
 • teruggevonden, nooit – : boeken» feuilletons van L.P. Boon
 • teruggroeien van (gelezen) tekst tot beeld» idee» kiem
 • terughoudendheid » aarzeling » scepsis » ongeloof
 • terughoudendheid (aarzeling » behoedzaamheid) en: beeldkracht van metafoor
 • terughoudendheid (voorbehoud» onzekerheid» voorlopigheid) en scheppingskracht
 • terugkeer naar een traditionele poëzie » teruggrijpen op "klassiek"
 • terugkeer naar Hollands–realisme » trouw aan burgerlijk–realistische traditie
 • terugkeer naar symbolisme » tweede golf van symbolisme
 • terugkeer, de dood als – » omgaan met de dood cq met doden » de dood bezweren
 • terugkomen op waardering bij Fens » wijziging in Fens' waardering
 • teruglezen » lezen van poëzie: cyclisch proces
 • teruglopende leescijfers » "ontlezing" » geen leescultuur » [OOK:] leesc
 • terugnemen na beweren bij Vestdijk » (moordende) relativering bij Vestdijk
 • terugnemen van eerdere bewering bij Vestdijk » V.'s relativerende dialectiek
 • terugverlangen naar idylle van jeugd » jeugdsentiment
 • terugverwijzing » vooruitverwijzing » verwijzing(en) » toespeling(en) etc.
 • terugvinden in eigen boekenkast, boek(en) –
 • terugvinden van zin» passage in boek lukt niet
 • terugweiden ipv. uitweiden: krimpingsproces als tweede stadium v. poëzie lezen
 • terugweiding en uitweiding bij het lezen van poëzie
 • terugwinnen op gemeenplaats c.q. cliché's: poëzie – » geen cliché (m
 • terugzien ("herlezen") van films onmogelijk
 • Tervoort, Frans
 • Terwijn, U.
 • terzake, niet – » overbodig» onnodig» (detaillering) zonder functie» r
 • terzien » terzine
 • terzijde (–s) » meester van het terzijde » SOMS: apartstaand OF geïsoleerd
 • terzijde staand » uitgestoten(en) » buitenstaander(s) » vreemdelingschap
 • terzijde–poëzie
 • terzijde–positie » SOMS: zich distantiëren(d) » (vrijblijvend) afstand houden
 • terzijde–positie als literair motief (OOK: vreemdelingschap» ballingschap etc)
 • terzijde–positie van (betrokken) buitenstaander
 • terzijdepositie van bijfiguur
 • terzijdestaan bij R. Campert (willoosheid» stilstand» gebrek aan vitaliteit..)
 • terzijdestelling van kunst (leidend tot devaluering ervan)
 • terzine
 • Tesauro s.j., Emanuele
 • Tesselschade [Maria Tesselschade Visscher]
 • Tesser, J.E.M.C.
 • Test (toneelwerkgroep)
 • test, toegangs– » schifting » selectie » drempel » toelating
 • testament » laatste wilsbeschikking
 • testament, geestelijk – » verantwoording voor biechtvader » gewetensrekening
 • Testament, Nieuwe –
 • Testament, Oude –
 • Testament, Oude en Nieuwe –
 • Teulings, Jan
 • Teunis, H.B.
 • Teunissen, Jos
 • Teuns, J.P.
 • teveel aan informatie » overbodig informatie–aanbod » overvloed aan informatie
 • teveel beschrijving» materiaal» informatie (OOK: overvloed aan...)
 • teveel commentaren c.q. interpretaties
 • teveel gelezen tekst » tekst kapot (ge)lezen
 • teveel gepubliceerd
 • teveel geschreven
 • teveel hetzelfde » zelfherhaling
 • teveel in hun werk (niets is weg te laten); bij "complete" dichters geen –
 • teveel, het oeuvre biedt een –
 • teveel: lezer Fens ervaart soms een – in een oeuvre (SOMS OOK: mbt. muziek)
 • tevergeefs gelezen » tevergeefs lezen
 • tevoren stond conclusie al vast » verzwegen vooronderstelling cq uitgangspunt
 • tevredenheid met zichzelf in het hedendaags literair klimaat van Nederland
 • Tex, J. den
 • Texeira de Mattos, Alexander
 • Teylers Museum te Haarlem
 • Teylingen, Hendrik van
 • Thackeray Ritchie, Anne
 • Thackeray, William Makepeace
 • Thame, herberg in –
 • thans / voorheen
 • Thatcher, Margaret
 • Theater (: Toneelgroep – )
 • theater » vertoning » opvoering » aanstellerij » spel » rol spelen
 • theater Carré (Amsterdam)
 • theater De Meervaart te Amsterdam
 • Theater Instituut Amsterdam
 • Theater Voorleesdag, Europese –
 • theater, apocalyps als variété–
 • Theater, Centraal – (te Amsterdam)
 • theater, City– (te Amsterdam)
 • theater, dans– » ballet
 • theater, jeugd– » kindertoneel » spel » in spelvorm » jeugdprogramma
 • Theater, Shaffy – » Felix Meritis
 • Theater, Wiener Burg–
 • theater: Nieuwe de la Mar– (Amsterdam)
 • theater: Stadsschouwburg te Amsterdam
 • theater: Stopera te Amsterdam
 • theaterbezoek » –bezoeker(s)
 • theaterkritiek, Engelse
 • theateropleiding » toneelschool
 • theatraal » scènisch » zoals toneelstuk » toneelmatig
 • theatraal » vertoning » aanstellerij » spel » rol spelen » theater
 • Theatrum Orbis Terrarum (uitgeverij)
 • Thecla
 • thee
 • thee – kerst – dressoir : woorden in gedicht van Van Deel
 • theecultuur (–tures) » theeplantage(s) » theeplanter(s)
 • theeplanter(s) » theeplantage(s) » theecultuur (–tures)
 • Thelen, Albert Vigoleis
 • thema » thematische behandeling » thematische samenhang c.q. verwantschap
 • thema (kern– ) in Vestdijks "Fabels met kleurkrijt": schijn vs. wezen
 • thema ... ZIE OOK: literair motief,... EN: motief...
 • thema bij Annie Schmidt: tragiek droom/ realiteit
 • thema bij Mulisch, centraal – » oerboek van Mulisch
 • thema droom versus realiteit (tragiek van – ) bij Annie Schmidt
 • thema gemonopoliseerd (door groot schrijver)
 • thema's in Vestdijks werk, drie hoofd– (: leerling–meester–vrouw)
 • thema, centrale – : bij Achterberg » de afwezige bij Achterberg
 • thema, seks (–ualiteit) als – in literatuur c.q. beeldende kunst
 • themanummer » speciaal nummer van tijdschrift » special
 • themanummers svp. ipv. chaotische tijdschrift–afleveringen (: suggestie Fens)
 • thematiek gemonopoliseerd (door groot schrijver)
 • thematiek, menselijke – » confrontatie met levensproblemen
 • thematiek, religieuze – » godsdienst als lit. motief » religieuze problematiek
 • thematische en stilistische verwantschap met Vestdijk
 • thematische herhaling » (thematisch) herhalen kán bij oorspronkelijk schrijven
 • thematische herhaling binnen een oeuvre (geen probleem bij oorspronkelijkheid)
 • Theo Schwartzenberg, Stichting –
 • Theo Thijssen Bulletin » Stichting Theo Thijssen » Theo Thijssen Genootschap
 • Theo Thijssen Genootschap » – – Stichting » OOK: Theo Thijssen Bulletin
 • Theo Thijssen Stichting » – – Genootschap » OOK: Theo Thijssen Bulletin
 • Theo Thijssenprijs
 • Theocritus » Theokritos
 • Theodorus van Canterbury
 • Theofilus, keizer van Byzantium
 • Theokritos » Theocritus
 • theologie » hagiografie : is (goede of slechte) literatuur
 • theologie » theoloog (–ogen) » SOMS: godsdienstwetenschap OF: moraaltheologie
 • theologie / literatuur (OOK: literatuur en theologie)
 • theologie en literatuur (OOK: theologie / literatuur)
 • theologie en taal » theologie v.d. taal (: taal als religieus fenomeen)
 • theologie van de taal » taal en theologie (: taal als religieus fenomeen)
 • theologie van het boek en van het lezen
 • theologie, allegorische –
 • theologie, bevrijdings–
 • theologie, God–is–dood –
 • theologie, Maria– » Mariologie
 • theologisch–ideologisch functioneren van kunst
 • theologische context
 • theologische geschriften / schone letteren (sacrae/ bonae litterae)
 • theologische interpretatie(s) » religieuze interpretatie
 • theologische verbeelding » christelijke (cq gelovige» religieuze) beeldvorming
 • theologische visie (= visie v.d. herhaling) ordende de Bijbel: spiraalkarakter
 • theologische visies in 19e en 20e eeuw
 • theoloog » theologie » theologen
 • Theophilus, Byzantijns keizer [gestorven in 842]
 • Theophylactus van Bulgarije
 • theoreticus (literair – ): lezer als –
 • theoretisch (= algemeen) / individueel (= eigen)
 • theoretisch / individueel : algemeen vs. eigen (persoonlijk)
 • theoretisch, te – » redeneerderig » uitleggerig
 • theoretische literatuurwetenschap » literatuurtheorie(ën)
 • theoretische taal, redeneerder in weinig –
 • theoretiserend, te – » redeneerderig » uitleggerig
 • theorie – abstractie – veralgemening – nivellering
 • theorie / (lees)praktijk in relatie met opvattingen over jeugdliteratuur
 • theorie mbt literatuur cq poëzie » poëticale opvattingen » poëticaal onde
 • theorie mbt poëzie cq literatuur » poëticale opvattingen » poëticaal onde
 • theorie ontbreekt » weinig theoretisch
 • theorie van de literatuur
 • theorieën: afspraken mbt. het lezen van poëzie
 • theorie(ën), literatuur– » literaire –
 • theorie, literair–kritische –
 • theorie, literaire – : wantrouwen mbt. poëtische reglementen c.q. –
 • theorie, neotenie als literaire – (: suggestie van Fens)
 • theorie, receptie– » receptie–leer » receptie–esthetica
 • theorie, roman– » visie op de roman
 • theorie, te veel – » redeneerderig » uitleggerig
 • theorie, te weinig» geen –
 • theosofische interpretatie
 • Theotokos » Maria » Moeder Gods » de Heilige Maagd » madonna
 • therapeutische waarde van kunst
 • Theresa, moeder –
 • Theresia van Avila
 • Theresia van Avila: Spaans»streng»onwerelds godsbeeld (: Dominicus»Ignatius\&ndash
 • Theresia van Lisieux, de heilige –
 • Theresienstadt, concentratiekamp –
 • Theroux, Paul
 • Theseus, Christus als –
 • Theunissen, Marie–Antoinette (Walschap–)
 • Thevonet, Melchisédec
 • Thibault, Jacques Anatole (= Anatole France)
 • Thibaut de Vernon
 • Thiel, Maria Catharina Mollevanger– (1903–1979)
 • Thiele, P.A.
 • Thieme, Nicolaas
 • Thiemeprijs, D.A.–
 • Thierry van Chartres
 • Thiery, Herman [ps.: Johan Daisne]
 • Thijm–tentoonstelling 1989 Amsterdam (Historisch Museum) en Nijmegen
 • Thijm, Joseph Alberdingk –
 • Thijmfonds (Den Haag; uitgeverij)
 • Thijmgenootschap
 • Thijmiana, Bibliotheca –
 • Thijn, Ed van [PvdA–politicus, oud–burgemeester van Amsterdam, oud–minister]
 • Thijs, Ger
 • Thijsse, Jacques P.
 • Thijssen, Genootschap Theo – » Stichting Theo Thijssen» Theo Thijssen Bulletin
 • Thijssen, Stichting c.q. Genootschap Theo – » OOK: Theo Thijssen Bulletin
 • Thijssen, Theo
 • Thijssen, Theo : vijftig jaar na de dood van –
 • Thijssenprijs, Theo–
 • Third Programme » BBC
 • Thissen, Peter
 • Tholen, W.B.
 • Tholl, Anne Dorothée van der
 • Thomas (: Amsterdamse r.k. studentenvereniging St. Thomas)
 • Thomas a Kempis
 • Thomas a Kempis ZIE OOK: Imitatio Christi » Navolging van Christus
 • Thomas Becket
 • Thomas di Giovanni, Norman
 • Thomas More
 • Thomas van Aquino
 • Thomas van Aquino, taalwereld van –
 • Thomas van Canterbury
 • Thomas van Cantimpré
 • Thomas van Celano
 • Thomas van Kempen
 • Thomas van Villanueva
 • Thomas, apocrief evangelie van –
 • Thomas, de apostel –
 • Thomas, Dylan
 • Thomas, Edward
 • Thomas, Fred
 • Thomas, Haye
 • Thomas, J.
 • Thomas, Koos
 • Thomas, L.
 • Thomas, Piet
 • Thomas, R.S.
 • Thomkins, Andr
 • Thompson, Colin P.
 • Thompson, Denys
 • Thompson, E.P.
 • Thompson, Emma
 • Thompson, Francis
 • Thomson, Lord
 • Thoré, Théophile
 • Thora » de boeken van Mozes » Mozes
 • Thorbecke, Johan Rudolf
 • Thorn, Michael
 • Thornton, Dora
 • Thornton, R.K.R.
 • Thornycroft, Hamo
 • Thorpe, ..
 • Thorpe, Lewis
 • Thouars, Ellen de
 • Thrale, Hester [= Hester Piozzi]
 • thriller » detective–toneel
 • thriller » detectiveroman » speurdersroman
 • Thucydides
 • thuis lezen
 • thuis musiceren » muziek maken
 • thuisbrengen van citaat
 • thuisdichter(s): de (te) herlezen dichter(s)
 • thuiskomst » herkenning » herkenning van het eigene » herkennen
 • thuisloos » balling » vreemdeling » vluchteling » asielzoeker » emigra
 • Thumb, Tom
 • Thurber, James
 • Thuring, Leo
 • Thurlings, J.M.G.
 • Thurman, Judith
 • Thurston, H.
 • Thwaite, Ann
 • Thwaite, Anthony
 • Thyllssenn, Dan
 • Thyssen, bibliotheek van – (Leiden)
 • Tibbe, Lieske
 • Tibergien, Willy
 • Tiberius, Romeins keizer
 • Tibet » Lhasa » Tibetaans
 • Tibullus
 • ticket » kaartje » toegangsbewijs » entree (–geld) » prijs » (on
 • Tideman, P.
 • Tieghem, Philippe Van –
 • Tiel, de Trol van – : Jomanda [Joke Damman, medium » alternatief genezeres]
 • Tielman, Inge
 • Tielrooy, Johannes
 • tien » het getal 10
 • tien keer gelezen
 • tieners » teenagers (: als lezerspubliek)
 • Tienhoven, H.J. van
 • tienregelig vers » dizijn » dizain
 • tiereliert, het woord –
 • tiftie
 • Tigchelaar, Anke
 • Tiggets, Wim
 • tijd » chronologie » tijdsaanduiding » datum » data » tijdstip
 • tijd » tijdelijk (–heid) » opvatting(en) mbt. tijd » SOMS: tijdsbeleving
 • tijd (chronologie» geschiedenis) opgeheven (: gelijktijdigheden in één moment)
 • tijd (eigen – ) en eigen groep
 • tijd (jaren » generaties » eeuwen) doet tekst veranderen c.q. groeien
 • tijd / eeuwigheid (: stilstand van – vs. – ) » eeuwigheid van het "nu"
 • tijd / eeuwigheid (OF: tijdelijk / eeuwig)
 • tijd als een groot heden, de –
 • tijd als literair motief » SOMS: zuivere tijd
 • tijd als metafoor
 • tijd en –lagen bij L.P. Boon
 • tijd en geschiedenis, omkering van –
 • Tijd en Mens [tijdschrift]
 • tijd en ruimte, beleving van –
 • tijd in Vondel's 'Lijkklacht'
 • tijd is nu vol (Annunciatie» blijde boodschap)
 • tijd niet maar het verdwijnen ervan vastgelegd
 • tijd niet ontkennen » lof der slijtage
 • tijd om te lezen » leesgelegenheid » OOK: leesprogramma
 • tijd ondeelbaar » stilstand van de tijd » eeuwigheid van het "nu"
 • tijd opgeheven » eeuwigheid van het "nu" » stilstand v.d. tijd t.o. eeuwigheid
 • tijd opgeheven » ontkenning chronologie » gelijktijdigheid in één moment
 • tijd opheffen » gevecht met de tijd » strijd tegen vergankelijkheid
 • tijd stil willen zetten » gevecht met de tijd » protest tegen vergankelijkheid
 • tijd structureren » werk–week » werktijd(en) » (vaste) werk–uren &raqu
 • tijd van het werkwoord (tempus): imperfectum en lyriek
 • tijd van het werkwoord (tempus): praesens (onvolt. teg. tijd)
 • tijd van vroeger / huidige tijd
 • tijd verloopt circulair bij Hendrik de Vries
 • tijd verloren » te laat » niet meer nodig
 • tijd verspild » verloren tijd » niet meer nodig » te laat
 • tijd vooruit; kunstenaar is nooit zijn...
 • Tijd–Maasbode, De – » De Tijd [dagblad]
 • tijd–ruimte, beleving van c.q. relatie tussen –
 • tijd, bevrijding uit de beklemming van geloofsvernauwing cq. de christelijke –
 • tijd, buiten de – » over de grens van de tijd
 • tijd, buiten de – » boven de actualiteit » tijdloos» OF: actueel » act
 • tijd, conventies van de –
 • Tijd, De – [dagblad, later weekblad] » De Tijd–Maasbode
 • Tijd, De – [weekblad, 1974–1990] » OOK: weekblad "H.P.\De Tijd" [na 199
 • tijd, eenheid van
 • tijd, eigen ontluisterde – : vervloeking van slechtheid van –
 • tijd, gat in de – » leegte in tijd
 • tijd, geen verloren – » zinvolle nutteloosheid
 • tijd, gevecht tegen – » strijd tegen de vergankelijkheid
 • tijd, kinder– » jeugd
 • tijd, meester van de – » slaaf van het ogenblik
 • tijd, omkering van de geschiedenis» van de –
 • tijd, ontluisterde – : vervloeking van slechtheid van eigen –
 • tijd, over de grens van de – » buiten de tijd
 • Tijd, personificatie(s) van de – [evt.: talrijke – ]
 • tijd, spel met de –
 • tijd, tegen de – (: gevecht» protest tegen c.q. onvrede met de tijd)
 • tijd, tussen–
 • tijd, twijfel blijvend buiten de werking van de – / twijfel
 • tijd, vasten– » lezen als een vorm van vasten
 • tijd, verloren – » te laat » niet meer nodig
 • tijd, verloren – : géén – » zinvolle nutteloosheid
 • tijd, vertelde – / verteltijd
 • tijd, Victoriaanse –
 • tijd, werk– » werkweek » (vaste) werktijden » –uren
 • tijd: duur vs uur (beleefde c.q. kerktijd vs. klokketijd)
 • tijd: minder – over (: tijdnood » tijdgebrek » deadline)
 • tijd: moment ontvouwt z. in de ruimte v.d. – (: bijna–stilstand in de poëzie)
 • tijd: scheppen doet – en werking van de – vergeten
 • tijd: stad en verleden door – opgegeten (Kouwenaar)
 • tijd: tegenwoordig/ verleden [werkwoordstijden]
 • tijd: verleden/ tegenwoordig [werkwoordstijden]
 • tijdbewust: klokketijd vs. beleefde c.q. kerktijd (: uur/ duur; temps/ durée)
 • tijdelijk één definitieve betekenis; woord in gedicht teruggebracht tot –
 • tijdelijk » tijd » tijdelijkheid » opvatting(en) mbt. tijd
 • tijdelijk ... ZIE OOK: vergankelijk ...
 • tijdelijk / eeuwig (OF: tijd / eeuwigheid)
 • tijdelijk / eeuwig... (: aanleiding niet verwarren met betekenis)
 • tijdelijk aanhanger en onderdeel van een systeem; lezer: –
 • tijdelijk evenwicht tussen de grote tegenstellingen: de glimlach
 • tijdelijk onvermogen tot (literair) lezen: alle teksten betekenisloos
 • tijdelijk systeem
 • tijdelijk toegevoegde waarde; interpretatie: hoogstens –
 • tijdelijk veranderend wereldbeeld van L.P. Boon
 • tijdelijke / blijvende kennis (: individugebonden associatief vs. collectieve)
 • tijdelijke / definitieve waarden : reactionair / conservatief
 • tijdelijke als teken van Gods handelen, het –
 • tijdelijke gestalte v. zichzelf; geest van lezer blijft vorm zoeken voor een –
 • tijdelijke verbijzondering van woord(en)
 • tijdelijke waarde van wetenschappelijke tekst
 • tijdelijke, representatie van het eeuwige in het –
 • tijdelijkheid » tijd » opvatting(en) mbt. tijd
 • tijdelijkheid / eeuwigheid (: vergankelijkheid / onvergankelijkheid)
 • tijdelijkheid en hernemen: het eigene van alle uitvoerende kunst
 • tijdelijkheid vereeuwigen: motief om gedichten te lezen
 • tijdelijkheid, bewustzijn van zijn – : de grootheid van de mens
 • tijdelijkheid, onvrede» gevecht met vergankelijkheid c.q. tijd c.q. –
 • tijdelijkheid: eeuwige kunst heeft steeds ander vermogen tot –
 • tijdeloos » boven de actualiteit » buiten de tijd » OOK: actueel » actualite
 • tijdeloos geworden personage(s) » romanfiguren zonder identiteit
 • tijden » perioden: mens–van–nu consumeert kunst uit wel zéér divers
 • tijden (uit zeer verschillende – ): kunstgenieter–van–nu consumeert kunst –
 • tijden van het werkwoord (tempus) en poëzie
 • tijden, volheid der – (Annunciatie» blijde boodschap)
 • tijden, voltooiing der – » eindtijd
 • tijden: bij gebruik door de – heen verandert gestalte van een boek
 • tijden: verander(en)de gestalte van een kerkgebouw door de –
 • tijdens het lezen de indruk wekt geschreven te worden; boek dat – (Krol)
 • tijdens het lezen, houding– » leeshouding » houding om in te lezen
 • Tijdens, E.F.
 • tijdgebonden betekenis c.q. effect » cultuurgebonden betekenis c.q. beleving
 • tijdgebonden cultuurgegeven krijgt bij institutionaliseren dogmatisch karakter
 • tijdgebonden effect c.q. betekenis » cultuurgebonden betekenis c.q. beleving
 • tijdgebonden opvattingen over kunstenaarschap
 • tijdgebonden, talent is –
 • tijdgebondenheid
 • tijdgebondenheid van kunstopvatting(en) » veranderende kunstopvattingen
 • tijdgebrek » tijdnood » minder tijd over » deadline
 • tijdgeest die alleen actuele literatuur waardeert, tegen de –
 • tijdgenoot
 • tijdgenoot gebleven auteur(s), oud(er) letterkundig werk van toch –
 • tijdgenoot worden als ideaal
 • tijdgenoten, Victoria als model voor –
 • tijdgrens opgeheven » ontkenning van chronologie c.q. tijd
 • tijdklimaat » sfeer van een tijd weergeven(d)
 • tijdlagen
 • tijdlagen bij L.P. Boon
 • tijdlagen tegelijk, méér – » ontkenning van chronologie c.q. tijd
 • tijdloos » boven de actualiteit » buiten de tijd » OOK: actueel » actualitei
 • tijdloos » buiten de tijd » over de grens van de tijd
 • tijdloos evenwicht ideaal–werkelijkheid: het moment van geluk
 • tijdloosheid » stilstand van tijd c.q. eeuwigheid » eeuwigheid van het "nu"
 • tijdniveau's tegelijk, op twee –
 • tijdnood » tijdgebrek » minder tijd over » deadline
 • tijdnood dwingt recensent tot gehaaste bewust–wording & improviserend denken
 • tijdperk en cultuur, tekst als toegang tot –
 • tijdperk voorbij, (literair – ) » verdwenen referentiekader c.q. 'context'
 • tijdperk, levens– » leeftijd (–sfasen) » levensloop (OOK: als lit. motief)
 • tijds– en standsverschil(len)
 • tijdsaanduiding » tijd (–stip) » datum » –ta » datering »
 • tijdsafstand maakt goed gedicht steeds meer alleen gedicht
 • tijdsbeeld » mentaliteits–\ begrippen–\ ideeën–\ cultuurgeschiedenis
 • tijdsbeeld van jaren '30, '40, '50
 • tijdsbeleving » ruimtebeleving
 • tijdsbewustzijn: klokketijd vs kerktijd c.q. beleefde tijd (: duur vs uur)
 • tijdschrift " 't Fonteintje ", Vlaams literair –
 • tijdschrift "Achter het boek"
 • tijdschrift "Actio Catholica"
 • tijdschrift "Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indië"
 • tijdschrift "Algemeen Dagblad"
 • tijdschrift "Algemeen Handelsblad" [dagblad]
 • tijdschrift "Algemeen Nijmeegs Studentenblad" ("ANS", maandblad)
 • tijdschrift "America"
 • tijdschrift "Amstelodamum"
 • tijdschrift "Amsterdams – voor letterkunde"
 • tijdschrift "Asmodee"
 • tijdschrift "Aurora" (jaarboek)
 • tijdschrift "Barbarber"
 • tijdschrift "Beatrijs" [damesblad » modetijdschrift]
 • tijdschrift "Bijster"
 • tijdschrift "Blurb"
 • tijdschrift "Boekengids"
 • tijdschrift "Boemerang": – voor anti–kritiek (bijlage bij Vlaams ts. "Ya
 • tijdschrift "Bok", Kritisch –
 • tijdschrift "Bouwen. Loopmare van katholieke cultuur"
 • tijdschrift "Braak"
 • tijdschrift "Braga"
 • tijdschrift "Bres"
 • tijdschrift "Burgerrecht"
 • tijdschrift "Bzzlletin"
 • tijdschrift "Cartons voor letterkunde"
 • tijdschrift "Centaur"
 • tijdschrift "Christofoor"
 • tijdschrift "Cobra" » Cobra [–groep » –beweging]
 • tijdschrift "Collier's Weekly"
 • tijdschrift "Columbus"
 • tijdschrift "Concilium"
 • tijdschrift "Contemporary Review"
 • tijdschrift "Contour"
 • tijdschrift "Country Life"
 • tijdschrift "Criterium"
 • tijdschrift "Critisch Bulletin"
 • tijdschrift "Dagblad van het Noorden"
 • tijdschrift "De Amsterdammer"
 • tijdschrift "De Banier"
 • tijdschrift "De Bazuin" [r.k. weekblad]
 • tijdschrift "De Beiaard"
 • tijdschrift "De Beweging"
 • tijdschrift "De Blauwe Schuit"
 • tijdschrift "De bode van het Heilig Hart"
 • tijdschrift "De Boekenwereld"
 • tijdschrift "De Bond": Vlaams weekblad voor het grote en jonge gezin
 • tijdschrift "De Brakke Hond"
 • tijdschrift "De Brug" maandblad van en voor leerlingen van de middelbare graad
 • tijdschrift "De Dageraad" » vrijdenker(svereniging)
 • tijdschrift "De driehoek"
 • tijdschrift "De Engelbewaarder"
 • tijdschrift "De Gemeenschap"
 • tijdschrift "De Gids"
 • tijdschrift "De Groene Amsterdammer" [weekblad]
 • tijdschrift "De Haagsche Post" » "De Haagse Post" [weekblad]
 • tijdschrift "De Indische Courant"
 • tijdschrift "De Java–bode"
 • tijdschrift "De Journalist"
 • tijdschrift "De kovel"
 • tijdschrift "De Kroniek"
 • tijdschrift "De Lelie" (Roomsch–Katholiek Dames– )
 • tijdschrift "De Linie" [r.k. (jezuïeten–) weekblad]
 • tijdschrift "De Locomotief" (Indisch dagblad)
 • tijdschrift "De maand"
 • tijdschrift "De Maasbode" (r.k. dagblad)
 • tijdschrift "De Morgen" (dagblad)
 • tijdschrift "De Nederlandsche Spectator"
 • tijdschrift "De Nieuwe Arbeid" (Vlaams literair – )
 • tijdschrift "De Nieuwe Eeuw" [r.k. weekblad]
 • tijdschrift "De Nieuwe Gids"
 • tijdschrift "De Nieuwe Gids" [voorstel Huet aan Loman mbt. nieuw tijdschrift]
 • tijdschrift "De Nieuwe Groene"
 • tijdschrift "De Nieuwe Kern"
 • tijdschrift "De Nieuwe Linie" [weekblad]
 • tijdschrift "De Nieuwe Stem"
 • tijdschrift "De nieuwe taalgids" (Ntg)
 • tijdschrift "De Opregte Haarlemsche Courant" [dagblad]
 • tijdschrift "De Parelduiker"
 • tijdschrift "De periscoop"
 • tijdschrift "De Pionier" (Ver. v. Gemeenschappelijk Grondbezit)
 • tijdschrift "De Piste" [tweemaandelijks orgaan v.d. Club van Circusvrienden]
 • tijdschrift "De Revisor"
 • tijdschrift "De roode vaan"
 • tijdschrift "De Standaard" (Vlaams dagblad)
 • tijdschrift "De Stem"
 • tijdschrift "De Stijl" » De Stijl als stroming in architectuur en kunst
 • tijdschrift "De Stoep"
 • tijdschrift "De Telegraaf" [dagblad]
 • tijdschrift "De Tijdspiegel"
 • tijdschrift "De Tribune"
 • tijdschrift "De Tweede Ronde"
 • tijdschrift "De Vlaamse Gids"
 • tijdschrift "de Volkskrant" (tot 1965: "katholiek dagblad voor Nederland")
 • tijdschrift "de Volkskrant" [dagblad] » (SOMS:) Volkskrant Magazine
 • tijdschrift "De vragende mens" [voor buitenkerkelijken]
 • tijdschrift "De Vrije Bladen" » reeks "De Vrije Bladen"
 • tijdschrift "De vrije boer"
 • tijdschrift "De Vrije Katheder"
 • tijdschrift "De Waarheid" (communistisch dagblad voor Nederland)
 • tijdschrift "De Weduwe Ida"
 • tijdschrift "De Werkman" (1870)
 • tijdschrift "De XXe eeuw"
 • tijdschrift "Delta" [Engelstalig, over Nederlandse cultuur]
 • tijdschrift "Der clercke cronike"
 • tijdschrift "Der Spiegel" (Duits weekblad)
 • tijdschrift "Diagram", (Vlaams – )
 • tijdschrift "Die Burger" (Zuid–Afrika)
 • tijdschrift "Die Transvaler" (Zuid–Afrika)
 • tijdschrift "Dietsche Warande en Belfort"
 • tijdschrift "Diogenes"
 • tijdschrift "Dublin University Magazine"
 • tijdschrift "Dux. Maandblad gewijd aan jeugd en wereld"
 • tijdschrift "Eenzaamheid" (vertaalde titel van Indonesisch tijdschrift)
 • tijdschrift "Elle"
 • tijdschrift "Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift"
 • tijdschrift "Elsevier's Magazine"
 • tijdschrift "Elseviers Weekblad"
 • tijdschrift "Essedum" (voor Amsterdamse r.k. studenten)
 • tijdschrift "Euros"
 • tijdschrift "Fase"
 • tijdschrift "Forum der Letteren"
 • tijdschrift "Forum" » OOK: Forum–generatie » (reactie van) Forum–a
 • tijdschrift "Frankfurter Allgemeine Zeitung" [dagblad]
 • tijdschrift "Friese Koerier" [dagblad]
 • tijdschrift "G 3 goede geestgemeenschap in leger en luchtmacht" [r.k. – ]
 • tijdschrift "Gard Sivik"
 • tijdschrift "Gedeeld Domein"
 • tijdschrift "Gedicht" [kwartaalschrift]
 • tijdschrift "Gezelle–kroniek"
 • tijdschrift "Granta" (universiteitsblad Cambridge)
 • tijdschrift "Graphis" (maandblad)
 • tijdschrift "Groniek"
 • tijdschrift "Groninger Weekblad" (1886)
 • tijdschrift "Groot Nederland"
 • tijdschrift "Haagse Cahiers" [tweemaandelijks]
 • tijdschrift "Hard gras"
 • tijdschrift "Hermeneus" (Ned. Klassiek Verbond)
 • tijdschrift "Het Arnhems Dagblad"
 • tijdschrift "Het Beste uit Readers Digest" [maandblad]
 • tijdschrift "Het blad van nu" (periodiek van uitgeverij H. Nelissen)
 • tijdschrift "Het boek van nu"
 • tijdschrift "Het Centrum" [krant]
 • tijdschrift "Het Getij"
 • tijdschrift "Het Handelsblad" (krant)
 • tijdschrift "Het Indische Leven"
 • tijdschrift "Het Leven"
 • tijdschrift "Het Nederlandse Boek" (jaaruitgave v d Nederlandse Uitgeversbond)
 • tijdschrift "Het oog in 't zeil"
 • tijdschrift "Het overzicht"
 • tijdschrift "Het Pamflet tegen het publiek"
 • tijdschrift "Het Parool" [dagblad]
 • tijdschrift "Het Vaderland" [dagblad]
 • tijdschrift "Het Venster"
 • tijdschrift "Het Vlaamsche Land"
 • tijdschrift "Het Volk" [dagblad]
 • tijdschrift "Het Volksdagblad"
 • tijdschrift "Het Vrije Volk" [dagblad]
 • tijdschrift "Het Woord" (1925–'26)
 • tijdschrift "Het Woord" (1945–'49)
 • tijdschrift "Het. Blad voor jonge mensen"
 • tijdschrift "Hitweek"
 • tijdschrift "Hollands Maandblad" OF "Hollands Weekblad"
 • tijdschrift "Hooger Leven"
 • tijdschrift "Horizon"
 • tijdschrift "House and Garden"
 • tijdschrift "HP» De Tijd" [weekblad] » OOK: weekblad "De Tijd" [van
 • tijdschrift "Internationale Revue i10"
 • tijdschrift "Jaarboek Letterkundig Museum"
 • tijdschrift "Jeugd en Cultuur", Vlaams–Nederlands –
 • tijdschrift "Jong Holland"
 • tijdschrift "Jong–Nederlands Literair Tijdschrift"
 • tijdschrift "Juffrouw Ida"
 • tijdschrift "Katholieke Illustratie" [weekblad]
 • tijdschrift "Kentering"
 • tijdschrift "Komma"
 • tijdschrift "Kontrast"
 • tijdschrift "Kris–Kras" (kindertijdschrift)
 • tijdschrift "Kroniek van Kunst en Kultuur"
 • tijdschrift "KU–Nieuws" [weekblad Katholieke Universiteit Nijmegen]
 • tijdschrift "Kultuurleven"
 • tijdschrift "Kunstschrift"
 • tijdschrift "Kuzien" (kwartaalblad KUN» Radboud Universiteit)
 • tijdschrift "l'Indépendence Belge" [krant]
 • tijdschrift "La Nouvelle Revue Française"
 • tijdschrift "La République"
 • tijdschrift "La table ronde"
 • tijdschrift "Le Courrier Littéraire des Pays Bas"
 • tijdschrift "Le Journal"
 • tijdschrift "Le Monde Illustré"
 • tijdschrift "Le Monde" (Frans dagblad)
 • tijdschrift "Lente" [weekblad]
 • tijdschrift "Les lettres nouvelles"
 • tijdschrift "Les temps moderns"
 • tijdschrift "Letteren" [orgaan van de Vereniging Europese Letteren]
 • tijdschrift "Levende Talen"
 • tijdschrift "Libertinage"
 • tijdschrift "Life" [weekblad]
 • tijdschrift "Links Richten"
 • tijdschrift "Literair Akkoord" [jaarlijks verschijnende bloemlezing]
 • tijdschrift "Literair Paspoort" (maandblad)
 • tijdschrift "Literary Holland"
 • tijdschrift "Literatuur"
 • tijdschrift "Litterair Paspoort"
 • tijdschrift "London Review of Books"
 • tijdschrift "Loquela"
 • tijdschrift "Maatstaf"
 • tijdschrift "Maledicta. The International Journal of Verbal Aggression"
 • tijdschrift "Margriet" [damesweekblad] » Margriet–uitgave(n)
 • tijdschrift "Maupertuus"
 • tijdschrift "Mep"
 • tijdschrift "Merlyn"
 • tijdschrift "Minerva" [studentenblad 1952]
 • tijdschrift "Monitore Napoletano"
 • tijdschrift "Moskva"
 • tijdschrift "Museumjournaal"
 • tijdschrift "Muziek & Woord"
 • tijdschrift "National Geographic Magazine"
 • tijdschrift "Nederland"
 • tijdschrift "Nederlandsche Sport" (weekblad)
 • tijdschrift "Neue Zürcher" [dagblad]
 • tijdschrift "New Foundland"
 • tijdschrift "New World Writing"
 • tijdschrift "Nexus"
 • tijdschrift "Nieuw Vlaams Tijdschrift"
 • tijdschrift "Nieuwe Arnhemse Courant"
 • tijdschrift "Nieuwe Haarlemsche Courant"
 • tijdschrift "Nieuwe Rotterdamse Courant" (–Het Handelsblad): krant NRC» NRC&nd
 • tijdschrift "Nieuwsblad voor den boekhandel" [weekblad]
 • tijdschrift "Odeon" (Nederlandse Opera)
 • tijdschrift "Odyssee"
 • tijdschrift "Ons Amsterdam"
 • tijdschrift "Ons Erfdeel"
 • tijdschrift "Ons geestelijk erf"
 • tijdschrift "Ons Leven" (studentenblad)
 • tijdschrift "Ontmoeting"
 • tijdschrift "Onze Taal"
 • tijdschrift "Opzij"
 • tijdschrift "Oriëntatie" (in Djakarta verschijnend maandblad)
 • tijdschrift "Oscar" [voor teeners]
 • tijdschrift "Osservatore Romano" [Vaticaans dagblad]
 • tijdschrift "Paris Review"
 • tijdschrift "Penthouse"
 • tijdschrift "Physica"
 • tijdschrift "Planète"
 • tijdschrift "Playboy"
 • tijdschrift "Podium" of "Podium 58"
 • tijdschrift "Poetry Review"
 • tijdschrift "Popular Educator"
 • tijdschrift "Proefschrift"
 • tijdschrift "Proloog"
 • tijdschrift "Proost–prikkels"
 • tijdschrift "Punch"
 • tijdschrift "Quote"
 • tijdschrift "Raam"
 • tijdschrift "Rails" » "Tussen de rails"
 • tijdschrift "Randstad"
 • tijdschrift "Raster"
 • tijdschrift "Ratio"
 • tijdschrift "Reflex"
 • tijdschrift "Revolver"
 • tijdschrift "Roeping"
 • tijdschrift "Ruimte"
 • tijdschrift "Süddeutsche Zeitung"
 • tijdschrift "Salvo" (r.k. soldatenblad)
 • tijdschrift "School en Huis" (genoemd in lezersreactie op artikel van Fens)
 • tijdschrift "Scrutiny"
 • tijdschrift "Septentrion. Revue de culture néerlandaise"
 • tijdschrift "Sint Adelbert" van de St. Adelbert Vereniging
 • tijdschrift "SNEER" voor o.a. neerlandici
 • tijdschrift "Soma"
 • tijdschrift "Spektator"
 • tijdschrift "St. James's Gazette"
 • tijdschrift "Stars and Stripes" (Amerikaans legerblad)
 • tijdschrift "Streven"
 • tijdschrift "Sursum Corda" (parochieweekblad v.d. bisdommen Haarlem en R'dam)
 • tijdschrift "Te elfder ure"
 • tijdschrift "Tegenstroom"
 • tijdschrift "Tel Quel" [OOK: werk van Valéry]
 • tijdschrift "The Athenaeum"
 • tijdschrift "The Atheneum" [Engeland, 1887]
 • tijdschrift "The Burlington Magazine"
 • tijdschrift "The Criterion"
 • tijdschrift "The Daily Telegraph" [dagblad]
 • tijdschrift "The Dial" (maandblad)
 • tijdschrift "The Financial Times"
 • tijdschrift "The Illustrated London News"
 • tijdschrift "The Independent" (krant)
 • tijdschrift "The Listener"
 • tijdschrift "The Literary Review"
 • tijdschrift "The Manchester Evening News"
 • tijdschrift "The New Statesman"
 • tijdschrift "The New York Review of Books"
 • tijdschrift "The New York Times"
 • tijdschrift "The New Yorker"
 • tijdschrift "The Observer"
 • tijdschrift "The Rambler" [van Samuel Johnson]
 • tijdschrift "The Saturday Evening Post"
 • tijdschrift "The Savoy"
 • tijdschrift "The Spectator"
 • tijdschrift "The Star"
 • tijdschrift "The Sunday Telegraph"
 • tijdschrift "The Sunday Times"
 • tijdschrift "The Tablet"
 • tijdschrift "The Tatler"
 • tijdschrift "The Times" [krant] » The Times Literary Supplement (TLS)
 • tijdschrift "The Yellow Book"
 • tijdschrift "Theo Thijssen Bulletin" » Stichting Theo Thijssen
 • tijdschrift "Tijd en Mens"
 • tijdschrift "Time" » Time–stijl
 • tijdschrift "Tirade"
 • tijdschrift "Tong Tong"
 • tijdschrift "Trans"
 • tijdschrift "Tribune" [Engels blad]
 • tijdschrift "Trouw" [dagblad]
 • tijdschrift "Tsjip"
 • tijdschrift "Tussen de Rails" (verspreid door de Nederlandse Spoorwegen)
 • tijdschrift "Tweemaandelijksch Tijdschrift"
 • tijdschrift "Twen"
 • tijdschrift "Van Nu en Straks"
 • tijdschrift "Van Onzen Tijd" (maand– c.q. weekblad)
 • tijdschrift "Vandaag"
 • tijdschrift "Vestdijkkroniek" c.q. –Jaarboek » Vestdijkkring » Vestdijko
 • tijdschrift "Vlaams Weekblad"
 • tijdschrift "Vlaamsch Leven"
 • tijdschrift "Vlaanderen" [maandblad]
 • tijdschrift "Volk en Vaderland" (NSB–krant)
 • tijdschrift "Vooruit"
 • tijdschrift "Vooruit" [Gents dagblad]
 • tijdschrift "Vox" (tweewekelijks onafhankelijk magazine van de K.U. Nijmegen)
 • tijdschrift "VPRO–gids"
 • tijdschrift "Vrij Nederland" [weekblad]
 • tijdschrift "Wending"
 • tijdschrift "Werk"
 • tijdschrift "West–Vlaanderen"
 • tijdschrift "Yang": bijlage 'Boemerang. Tijdschrift voor antikritiek'
 • tijdschrift "ZL" (uitg. AMVC–Letterenhuis Antwerpen)
 • tijdschrift "Zondagsblad"
 • tijdschrift "Zondagspost"
 • tijdschrift "[VakTaal]" van de Landelijke Vereniging van Neerlandici
 • tijdschrift » periodiek(en): literair(–cultureel) –
 • tijdschrift » reeks: "De Vrije Bladen"
 • tijdschrift / boek (: tijdschrift als concurrent van boek; en omgekeerd)
 • tijdschrift Folia» Folia Civitatis (GU»UvA)
 • tijdschrift functioneert als fuik voor literair fonds
 • tijdschrift hoort boek vooruit te zijn, literair – (vindt Fens)
 • tijdschrift van de Vereniging Europese Letteren: "Letteren"
 • tijdschrift weigert bijdrage
 • tijdschrift, concurrerend – » tijdschriften als concurrent (OOK: van boek)
 • tijdschrift, eenmans–
 • tijdschrift, jeugd–
 • tijdschrift, literair (–cultureel) – » tijdschriften » periodiek(en)
 • tijdschrift, moeilijk verkrijgbaar (c.q. verkoopbaar) boek» publikatie» –
 • tijdschrift, problematiek van het literaire –
 • tijdschrift, specialistisch boek of – (: moeilijk verkrijgbaar cq verkoopbaar)
 • tijdschrift, spectatoriaal – » spectatoriale tijdschriften
 • tijdschrift, uitverkocht boek c.q. – » niet meer te koop
 • tijdschrift, vrouwen– » damesblad(en)
 • tijdschrift: "Ce vice impuni, la lecture"
 • tijdschrift: "Het Nederlandsche Boek in..." [jaarboek Ned. Uitgeversbond]
 • tijdschrift: "Het teken van de ram"
 • tijdschrift: "Naar Morgen"
 • tijdschrift: "Republiek der Letteren"
 • tijdschrift: "The Edinburgh Review"
 • Tijdschrift: "Tijdschrift voor liturgie"
 • tijdschrift: "Weekly Westminster Gazette"
 • tijdschrift: liever themanummers dan chaotische afleveringen (suggestie Fens)
 • tijdschrift: redactie » redactie–wisseling » –uitbreiding » –pro
 • tijdschrift: themanummer » speciaal nummer
 • tijdschriftbeleid mbt. bijdrage(n)\ inzending(en) aan tijdschrift
 • tijdschriftbeleid: geweigerde bijdrage » redactiebeleid: geweigerde bijdrage
 • tijdschriften » omroep » radio » televisie : media
 • tijdschriften in concurrentie (OOK: met boeken)
 • tijdschriften [jaren '40], illegale jongeren–
 • tijdschriften, literaire (c.q. literair–culturele) –
 • tijdschriften, vermoeiende gelijkheid van bijna alle –
 • tijdschriften: geven steeds vaker voorpublikaties
 • tijdschriftuitgave: "Achter het boek"
 • tijdsdruk dwingt recensent tot gehaaste bewust–wording & improviserend denken
 • tijdsindeling » dagorde » werk–week » werktijd (–en)
 • tijdskritiek » levenskritiek » ethische kritiek (: ivm. literaire waardering)
 • tijdsopvatting (–en) » tijd
 • tijdspiegel–karakter van het werk van Wolff & Deken
 • Tijdspiegel, De – [tijdschrift]
 • tijdsproblemen ivm. literaire waardering » ethische kritiek » levenskritiek
 • tijdssfeer » tijdklimaat weergeven(d)
 • tijdstip » data » datum » tijdsaanduiding » chronologie
 • tijdstip » moment : (juiste) keuze van – (: timing)
 • tijdsverloop bij Hendrik de Vries, circulair –
 • tijdvak 1850–1885
 • tijdvak, overzicht van letterkunde van een –
 • tijdverdrijf, poëzie is geen anekdotisch» "gevoelig"\ halfzacht» esthetis
 • tijdverspilling » niet meer nodig » te laat
 • tijdvulling, literatuur als (louter) amusement» consumptie» entertainment» –
 • Tijn, Joop van
 • Tijn, Th. van
 • Tiktak–album
 • Til, A. (Arie) van
 • Tilburg
 • Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant (KUB)
 • Tilburg: Trappistenabdij O.L. Vrouw van Koningshoeven
 • Tilburgse Leergangen » Moller Instituut» Tilburgse Hogeschool» R.K. Leergangen
 • Tillema, Mieke
 • Tillich, Paul
 • Tilroe, Anna
 • Tilt, uitgeverij Van –
 • Time [tijdschrift] » Time–stijl
 • Times, The – (krant) » The Times Literary Supplement (TLS)
 • Times, The: het lezen van obituaries in – » OOK: – als literair motief
 • timing » (juiste) keuze van moment of tijdstip
 • Timmer, Charles B.
 • Timmerman, Aegidius W.
 • Timmermans, A.
 • Timmermans, Alphons
 • Timmermans, Felix
 • Timmers, J.J.M
 • Timmers, Oscar
 • Timoléontos
 • Timothy
 • Tinbergen, Niko
 • Tindall, William York
 • Tine's dood – Mimi – idee 1247 – Multatuli
 • Tine, dood van – (Multatuli)
 • Tineke (= Georgine 'Tineke' Vroman)
 • tintelsneeuw (Gorter)
 • Tintoretto (Jacopo Robusti)
 • Tintoretto, 400ste sterfdag van –
 • Tirade [tijdschrift]
 • Tirade–poëzie
 • Tirso de Molina [pseudoniem van Gabriel Téliez]
 • Titaantjes (Amsterdam: Oosterpark); aldaar ook: Witsenhuis
 • titaantjes (Nescio)
 • Titanic
 • titel » titels [van boek» tekst» tijdschrift» (–en); OOK: functie va
 • titel deel van het gedicht? » functie van titel?
 • titel heeft soms functie van laatste regel
 • TITEL ONTBREEKT BIJ STUK VAN FENS
 • titel veranderd » kop gewijzigd
 • titel(s), functie(s) van – : soms die van laatste regel
 • titel, citaat als –
 • titel, interpretatie van (onder–) –
 • titel, onder–
 • titel: draaideur » functie van titel (: in gedicht)
 • titel: metaforische – / zakelijke – (c.q.: duidende / zakelijke titels)
 • titelbeschrijving
 • TITELLOOS STUK VAN FENS
 • titelloosheid van gedicht(en) » titelloze poëzie
 • titelpagina('s)
 • titels die citaat of toespeling zijn
 • titels, winterse boek–
 • Titiaan (Tiziano Vecelli)
 • Tito (Jozip Broz)
 • Titus Brandsma
 • Titus, Romeins keizer
 • Tjeenk Willink, uitgeversmaatschappij te Zwolle
 • Tjoetsjev, Fjodor
 • TLS (The Times Literary Supplement) » The Times
 • toèn '50–ers lezen: heel wat anders dan ze nú lezen
 • Tobé, Esther
 • tocht » reis » reizen » reiziger » reisliteratuur » reisboek » r
 • tocht als literair motief (OOK: reis» trekken» zwerven» onderweg» bewegen et
 • tocht– en reisstructuren als beeld van ontwikkeling in de literatuur
 • tocht, lezen als – : door hiernamaals waarin we vooral onszelf tegenkomen
 • tocht, zoek– » zoeken » queeste » opzoeken (OOK: – als literair moti
 • tochtstructuren » reisstructuren : als beeld van ontwikkeling in de literatuur
 • Todd, James M.
 • Todd, Janet
 • Todd, John
 • Todd, Mike
 • Todd, Richard
 • Todi, Jacopone da
 • Toe Foe
 • toeëigenen als literatuur van werk uit het verleden
 • toeëigenen van gedicht: vergroving» vervlakking
 • toeëigenen van inzicht, moeizaam
 • toeëigenen van inzicht: inzicht vergt moeizame toeëigening
 • toeëigenende interpretatie» adaptatie v. tekst(en)\ beelden» muziek» landscha
 • toeëigening (annexatie) van literair werk door "ontmaskering"
 • toeëigening als literatuur (van werk uit het verleden)
 • toeëigening bij lezen» luisteren (OOK: adaptatie van tekst» muziek)
 • toeëigening door lezer » lezen als toeëigenen
 • toeëigening van gedicht: vervlakking c.q. vergroving door –
 • toeëigening, christelijke» katholieke –
 • toeëigening, ongewenste –
 • Toebosch, Wim
 • toedichten – context – waarderen
 • toedichten – in context plaatsen – waarderen» beoordelen, verband tussen –
 • toegang » ingang » poort » deur » entree » SOMS: raam
 • toegang tot correspondentie
 • toegang tot cultuur en tijdperk, tekst als –
 • toegang tot dagboek(en)
 • toegang tot egodocumentatie
 • toegang tot handschriften» manuscripten (voor uitgave en onderzoek)
 • toegang tot nalatenschap (geen – ) » embargo op nalatenschap (c.q. archief)
 • toegang tot verleden verhinderd » ontoegankelijk gemaakt (geworden) verleden
 • toegang verlenen » schifting » selectie » drempel » toelating
 • toegangsprijs » –bewijs » prijs » entree (–geld) » ticket »
 • toegankelijk maken» doorgeven van culturele traditie
 • toegankelijk maken, historisch –
 • toegankelijke / ontoegankelijke auteurs en boeken
 • toegankelijke / ontoegankelijke poëzie ("open" versus "dichte" poëzie
 • toegankelijke poëzie » geen hermetische poëzie (OOK: afkeer v. geleerde pzie)
 • toegankelijke poëzie / ontoegankelijke poëzie (: "open" / "dichte" po
 • toegankelijker bijbelvertaling in Amerika
 • toegankelijkheid van cultuur » kennis » wetenschap
 • toegankelijkheid van handschriften» manuscripten (voor uitgave en onderzoek)
 • toegankelijkheid van poëzie: ivm. taalproblematiek niet voor buitenlanders
 • toegankelijkheid van werk door ontbreken van register(deel) miniem
 • toegankelijkheid, gevoelsmatige – (OOK: geen emotionele toegankelijkheid)
 • toegelaten door gedicht, lezer niet – » hermetische tekst
 • toegenomen interesse in vertalingen klassieke literatuur
 • toegepaste / scheppende kunst : literaire kritiek als –
 • toegepaste kunst » praktisch bruikbare kunst » kunstnijverheid (–produkten)
 • toegepaste kunst–evenwicht–formeel–oneigenlijke criteria–uiterlijkheden: sma
 • toegepaste kunst, kunst gereduceerd tot –
 • toegeschreven aan... » toeschrijving » auteurschapskwestie » authentiek (?)
 • toegestaan, lezen – » verlof om te lezen
 • toegevoegd, niets nieuws –
 • toegevoegde betekenis dankzij vergissing» fout
 • toegevoegde waarde; interpretatie: hoogstens tijdelijk –
 • toegevoegde waarde; geen literaire waarde zonder –
 • toegevouwen » opgevouwen : poëzie moet zich – houden (geheim)
 • toegift » extra » herhaling » OOK: reprise
 • toegroeien naar fraaiheid
 • toehoorder » luisteraar : als getuige
 • toehoorders » lezers, publiek van –
 • toekennen (persoonlijk» particulier – ) van betekenis (: bij poëzie)
 • toekennen van betekenis » zingeving » betekenisgeving » verbeelding
 • toekennen van betekenis door poëzielezer, grenzen voor –
 • toekennen van literaire waarde » beoordelings– & waarderingsproces » oordelen
 • toekennen van waarde » interpretatiemogelijkheden
 • toekennen van waarde » waarderen » oordeelsvorming » oordelen » oordeel
 • toekenning van betekenis aan lezer (door de tekst)
 • toekenning van betekenis, persoonlijke» particuliere – (: bij poëzie)
 • toekenning van prijs » onderscheiding » eerbetoon » laureaat
 • toekenning van prijs, geen –
 • toekenningsbeleid bij jury, prijs– » keuzemotief (–ven) bij prijsvraagjury
 • Toekomst Geesteswetenschappen, Commissie –
 • toekomst van het boek » – van de roman » – van poëzie » – v
 • toekomst van poëzie» (de) literatuur» (de) roman» (het) boek
 • toekomst van roman (–genre), geen –
 • toekomst volgens Fens » Fens verwacht... » misschien zal volgens Fens...
 • toekomst voor het verleden » SOMS: er is verleden dus hoop op toekomst
 • toekomst, geen – : letterenstudie (: nooit af; steeds opnieuw beginnen)
 • toekomst, lezer van de – / moderne lezer / lezer van vroeger
 • toekomst: van boek» literatuur» roman
 • toekomst: verleden–heden–toekomst als literair motief
 • toekomst: voorwaarde voor tragiek (evenals een verleden)
 • toekomstgeloof » vooruitgangsgeloof
 • toekomstgerichtheid » futurisme » toekomstig » hoop op... » te verwachten...
 • toekomstig » te verwachten... » hoop op... » toekomstgerichtheid » futurisme
 • toekomstig klassieke auteurs? wie zijn waardoor de– » langzaam klassiek worden
 • toekomstige lezer / lezer–nu / lezer–toen
 • toekomstmogelijkheden » blijvende waarde (: van kunst » tekst etc.)
 • toekomstmogelijkheden voor studenten Nederlands
 • toekomstplan Fens als hij 65 is...
 • toekomstplan van Fens » voornemen(s) cq actie v. Fens » SOMS: hij zal niet...
 • toekomstroman » science fiction » sf
 • toelating » schifting » selectie » drempel » toegang verlenen » toegan
 • toelatingsexamen » selectie » schifting » drempel » toegang verlenen
 • toelezen naar hoogtepunt(en)
 • toelichten » uitleggen » verklaren (in gedicht zelf)
 • toelichting » commentaar » annotatie » explicatie » aantekeningen bij...
 • toelichting bij afbeeldingen etc. » onderschrift(en)
 • toelichting bij museumstuk, functie van –
 • toelichting door dichter (c.q. vertaler) zelf op diens poëzie
 • toelichting ontbreekt» wordt gemist » commentaar nodig
 • toelichting vergroot niet maar verdiept waardering
 • toelichting, taalkundige – : ontbreekt» wordt gemist
 • toen / nu
 • toen / nu / straks : lezer van –
 • toen / nu : kijk– en leesgewoonten van –
 • toen / nu : literatuur van –
 • toen / nu : literatuuropvattingen van –
 • toen / nu : homoseksueel–
 • toen / nu : leeswijze van –
 • toen / nu : lezen van '50–ers heel wat anders
 • toen / nu : lezer van –
 • toen / nu : vergeleken
 • toen / nu : waarde van tekst –
 • toen / vandaag als literair motief
 • toename van succes, (mysterieuze) factor bij – » succeselement (–en)
 • toenemend niet–weten » boeken als scheppingsproces van het tekort
 • toenemende betekenis (–mogelijkheden) v.bestaande kunst: vooruitgang in kunst!
 • toepassen van Oude op het Nieuwe Testament » typologisch lezen
 • toepassing van slechts dat éne waarheidsbegrip is onjuist
 • Toer, Pramoedya Ananta
 • Toergenjev, Ivan Sergejevich
 • toerisme » toerist(en) » toeristisch » massatoerisme
 • toerisme als levenshouding » vreemdelingschap c.q. distantie als levenshouding
 • toerisme, literair – (: naar plaatsen waar auteur leefde)
 • toerist » toerisme » toeristen » toeristisch » massatoerisme
 • toerist, Duitse – (in Nederland)
 • toeristen, literaire – » literair toerisme
 • toeristengids Baedeker
 • toernooi, sport als equivalent van het ridder–
 • toeschouwer » buitenstaander » onpersoonlijk » anoniem » buiten schot »
 • toeschouwer » lezer » luisteraar : conditionering van –
 • toeschouwer » lezer : vult aan met zijn verbeelding
 • toeschouwer » lezer : eist herkenning (maar slechts half)
 • toeschouwer als literair motief (cq. voyeur» getuige» handlanger» vreemdeling)
 • toeschouwer blijvend in afstandelijke toon » distantie
 • toeschouwer eist herkenning (maar slechts half)
 • toeschouwer, anonieme – (verlangen om – te zijn) (als literair motief)
 • toeschouwer, identificatie bij» van de – (c.q. bij lezer» luisteraar»kijker
 • toeschouwer, schaamte van de – » gêne bij de aanwezige(n)
 • toeschouwer: projectie van emoties in kunst door luisteraar» lezer» –
 • toeschrijving aan Fens niet zeker (: niet ondertekend artikel)
 • toeschrijving aan... » (onzeker) auteurschap » EN: authenticiteit (betwijfeld)
 • toeschrijvingsproblematiek » (onzeker) auteurschap » authenticiteit betwijfeld
 • toeschrijvingsproblematiek mbt. Rembrandt » Rembrandt Research Project
 • toespeling » verwijzing(en) » zinspeling(en) » citaat » allusie(s)
 • toespeling of citaat als titel
 • toespeling, bijbelse – » bijbelcitaat » bijbelse verwijzing(en)
 • toespelingen » allusies begrijpen
 • toespelingen, bijbelse – » bijbelcitaat » bijbelse verwijzing(en)
 • toespraak » rede » feestrede » oratie
 • toespraak » rede » voordracht » referaat (– houden cq bijwonen)
 • toespraak Lucebert 12.11.83
 • toespraak, gelegenheids–
 • toespreking » aanroep » verzuchting: "O" (oh !) is kiemcel van alle lyriek
 • toets » proefwerk » (eind–) examen (–opdracht)
 • toeval » toeval in de geschiedenis
 • toeval » willekeur(ig) » systeemloos » zonder methode
 • toeval in systeem van literaire tekst, geen –
 • toeval organiseren? » schijnbaar toevallig » toeval?
 • toeval van bestaande conventie / bewust geaccepteerde nieuwe conventie
 • toeval? » schijnbaar toevallig » georganiseerd toeval?
 • toevallig / algemeen [: individueel / algemeen ; persoonlijk / algemeen]
 • toevallig / algemeen [OOK: bijzonder / algemeen OF: bijkomstig / wezenlijk]
 • toevallig / beeld van iets algemeens (: beschrijving van incidenteels/ alg.)
 • toevallig, schijnbaar – » (georganiseerd) toeval?
 • toevallige / bewuste (nieuwe) conventie
 • toevallige afstoten, vormgeving door het –
 • toevallige klankgelijkheid bij geforceerde betekenissamenhang: rijmdwang
 • toevallige lectuur » toevalslezer(s)
 • toevallige ordening; chaos – vergeten c.q. weglaten – ...
 • toevallige stof bewerkt tot algemene (bovenpersoonlijke) waarheid (: in kunst)
 • toevallige verzameling?; is geschiedenis zinvol plan of –
 • toevalslezer » toevallige lectuur
 • toevoegen » aandragen » aanbrengen : van betekenis
 • toevoeging » inkorting » bewerking (–en) » herschrijven » kuisen van t
 • toevoeging, betekenisverandering c.q. –– : door latere aan eerdere literatuur
 • toevouwen: poëzie moet zich op–\ toegevouwen houden
 • toewijding » inzet » ijver(ig) » vlijt(ig) » hogerop willen » doorlere
 • toga » uniform » ambtskleding
 • Toklas, Alice B.
 • Tol, Jacques van
 • toleranter geworden criticus » vermoeide c.q. ouder wordende criticus
 • tolerantie » relativisme » (geest van) verdraagzaam (–heid) » pacifisme
 • Tolkien, J.R.R.
 • Tollens, Hendrik
 • Tollens: 'hagelgruis'
 • Tollensfonds
 • Tolstoj, Leo N.
 • Tom Poes
 • Tom Thumb
 • Tomaat, actie –
 • Tomalin, Claire
 • tombe » graf » kerkhof » funeraire cultuur » doodscultus
 • Tomes » Van Deel
 • Tomi
 • Tomlinson, Philip
 • Tommasso, Niccoló
 • toneel » drama » versdrama » OOK: voorstelling c.q. uitvoering c.q. vertolking
 • toneel » tekst : geloof in (taal van) –
 • toneel / roman (c.q.: romanfiguur op het toneel)
 • Toneel van België, Nationaal –
 • toneel verdedigd door Fens, aangevallen literatuur c.q. –
 • toneel, Betje Wolff en –
 • toneel, bewerking voor –
 • Toneel, Driejaarlijkse Staatsprijs voor –
 • toneel, jeugd– » kindertoneel » spel » in spelvorm » jeugdprogramma
 • toneel, misdaad– » misdaadliteratuur
 • toneel, romanfiguur op – » toneel vs. roman
 • toneel, vertaling van –
 • toneelaankleding » decor(s) » costuum(s)
 • toneelbewerking
 • toneelgezelschap "Comedie 1960"
 • toneelgezelschap "De Haagse Comedie"
 • toneelgezelschap "De Nederlandse Comedie"
 • toneelgezelschap "De Toneelvereniging"
 • toneelgezelschap "Het Nieuwe Comedia"
 • toneelgezelschap "Het Zuidelijk Toneel"
 • toneelgezelschap "Nieuw Nederlands Toneelgezelschap"
 • toneelgezelschap "Toneelgroep Theater"
 • toneelgezelschap Globe
 • toneelgezelschap Nederlands Kamertoneel "De Speelkamer"
 • toneelgezelschap van Wiener Burgtheater
 • Toneelgroep "Arena"
 • toneelgroep "Carrousel"
 • toneelgroep "Ensemble"
 • toneelgroep "Koninklijke Vlaamsche Schouwburg Brussel"
 • toneelgroep "Puck"
 • toneelgroep "Rotterdams Toneel"
 • toneelgroep "Studio"
 • Toneelgroep "Theater"
 • toneelkarakter van roman
 • toneelkritiek (–en) » –recensie(s)
 • toneelkritiek, Engelse –
 • toneelmatig » scènisch » zoals toneelstuk
 • Toneelmuseum Amsterdam: Vondeltentoonstelling
 • toneelpersonage » –figuur
 • toneelrecensie
 • toneelrecensie (–s) » –kritiek(en)
 • toneelschool » theateropleiding
 • toneelschrijvers ontbreken in Nederland
 • toneelspeler » acteur(s) » actrice(s)
 • toneelstuk "Kleine zielen" naar Couperus' "Boeken der Kleine Zielen"
 • toneelstuk / gedicht : kijken / lezen
 • toneelstuk zien » lezen van gedicht
 • toneelstuk, het leven opgevoerd als een –
 • toneelstuk, modieuze elementen in literaire tekst(en) c.q. –
 • toneelstuk, zoals – » scènisch » toneelmatig
 • toneeltaal » (toneel–) taal vs. handeling
 • toneeltechnische » dramatechnische opvattingen van Vondel
 • toneeltekst » cabarettekst : waarom geen schrijver geworden van – ?
 • toneeltekst laten schrijven; Fens suggereert voor gala–avond geschikte –
 • Toneelvereniging, De – [toneelgezelschap]
 • toneelwerkgroep "Test"
 • Tong Tong (tijdschrift)
 • Tongeren, Paul van
 • toog » habijt » kloosterkleed » kovel » priesterkleding (etc.)
 • Took, John
 • toon » eenheidscheppende stijl
 • toon » woord(keus); scheppen is: je verwijderen van wat er al is in –
 • toon / taal » [OOK:] "toon" (in c.q. van poëzie)
 • toon / taal ("toon" in poëzie versus taal)
 • toon bij (Van het) Reve, de –
 • toon en stijl van Vondel
 • toon in poëzie » "toon" van poëzie
 • toon van ironie » ironisch » ironie
 • toon versus taal » "toon" (OOK: versus taal) » [OOK:] "toon" in&raq
 • toon– en stijlvermenging » genreconventies doorbreken » vermengen van genres
 • toon–dichter
 • toon, afstand scheppende –
 • toon, consequente – » eenheidscheppende stijl
 • toon, eigen – » eigen taalnatuur » eigen taalgebruik : van poëzie
 • toon, hoge – » gezwollen » retorisch » taalvertoon » grootspraak
 • toon, lichtheid van –
 • toon, onder–
 • toon, persoonlijke – : in brief of (intieme) confessie
 • toon, populaire – » volkstaal
 • Toonder, J.G. – (pseudoniem: Jurgen Abel)
 • Toonder, Jan Gerhard
 • Toonder, Marten
 • Tooneel Verbond, Nederlandsch –
 • Tooren, J. van
 • Toorn, M.C. van den
 • Toorn, Willem van
 • Toorop, Charley
 • Toorop, Jan
 • top in literatuur, definitieve – : géén –
 • Top–10 » succesboek(en) » bestseller(s)
 • top–neergang, (groei–bloei– ) : geschiedenis als organisch» biologisch proce
 • top–tien » rangorde » erelijst (etc.) : van kunstenaars of schrijvers
 • top–tien lijst » onderzoek naar meest gelezen» verkochte» gewaardeerde boek
 • topauteurs » erkende coryfeeën: beperkt in aantal
 • topdrukte » piekbelasting
 • tophit » evergreen » bekend(ste) gedicht(en)
 • tophonderd » de honderd beste boeken (keuze van Fens)
 • topniveau maakt latere literatuur niet overbodig
 • topniveau vergt ook tweede garnituur
 • topniveau, middelmaat en –
 • topografisch beeld » kaart » atlas » plattegrond » cartografie
 • topografische literaire motieven
 • topografische poëzie » topografische literaire (c.q. kunst– ) motieven
 • topos » cliché (–s) » gemeenplaats » open deur » platitude(s)
 • topos » veel gebruikt beeld of motief
 • topos–onderzoek (Curtius)
 • topos, functie van gemeenplaats(en)\ cliché(s)\ retoriek c.q. –
 • topper » bestseller
 • toppunt » hoogtepunt(en) » volmaakt
 • topstukken, lit.–kritische Nederlandse 20–wse – : in één boek (ide
 • toptien » popmuziek » schlager » rock'n roll (enz.)
 • toptien lijst » onderzoek naar meest gelezen» verkochte» gewaardeerde boek(en)
 • topwetenschap » wetenschap op topniveau
 • toren (–s)
 • toren, Wester– » Westerkerk (Amsterdam)
 • Torenbeek, John L.
 • Torquemade, Antonio
 • tortuur » sadisme » flagellantisme » perversie (OOK: – als literair motief)
 • Tory–schrijver
 • Toscane » Toscaans
 • Toscanini, Arturo
 • tot beoordelen in staat » bevoegd tot oordeel » expertise
 • tot betekenisvolle eenheid brengen van alle onderdelen: compositievermogen
 • tot boek gelezen lezer (door manipulatie van auteur)
 • tot eenheid lezen » als eenheid lezen » eenheidscheppende leeshouding
 • tot eenheid lezen / relaties leggen / betekenisgeving / beeldvorming
 • tot harmonie leidende meerduidigheid» eenduidigheidsparadijs: nostalgie naar –
 • tot leer verstard... (: denkbeelden: niet consistent en niet – )
 • Tot lering en vermaak (tentoonstelling Rijksmuseum Amsterdam 1976)
 • tot leven brengen » voltooien : poëzie moet je steeds opnieuw –
 • tot lezer gericht » lezer aangesproken c.q. tot discussie genodigd
 • tot lezer, ontwikkeling als c.q. – » persoonlijke groei v. lezer » lezen vormt
 • tot publikatie komen lijkt in Vlaanderen gemakkelijker dan in Noord–Nederland
 • tot recht laten komen van de taal is de kern van schrijven en dichten
 • tot stand komen van gedichtenreeks
 • tot stand komen van Gezelle–beeld bij Fens zelf
 • tot stand komen van Gezelle's poëzie
 • tot stand komen van natuurvers bij Gezelle
 • tot stand komen van poëzie» gedichten
 • tot stand komen van uitgave(n)
 • tot stand komen van verhaal c.q. boek
 • tot stand komen van verhalen van Belcampo
 • tot stand komen van vers (–zen) van Leopold
 • tot stilstand gekomen tekst (: geen groei» geen verdere ontwikkeling ervan)
 • tot vormen teruggebracht, het religieuze –
 • totaal / fragment, waardering of beleving van –
 • totaal oorspronkelijk boek (als een uitvinding)
 • totaalkunstwerk » Gesamtkunstwerk
 • totale tekst / fragment
 • totale verwoesting, de –
 • totale werk van dichters (uit het – ): lezer maakt meestal een keuze
 • totalitaire sympathieën » 'fout' in de oorlog » totalitarisme » –istisc
 • totaliteit (willen) uitdrukken » "alles zeggen van allen" of van alles
 • totaliteit, ervaring van eenheid» –
 • toto » voetbalpool » gokker » wedden » speler
 • totok » Hollander (of Nederlander) in Indië c.q. Indonesië
 • totstandkoming van waardeoordeel
 • Tour de France
 • Tour, Maurice Quentin de La –
 • tourist (–en)
 • Tours, Gregorius van
 • Tours, Martinus van
 • Toussaint van Boelaere, F.V.
 • Toussaint, Truitje
 • touw, knoop in –
 • toveren » magie » superstitie » bijgeloof » wondergeloof » sekte(n)
 • toveren, het bekende beheksen of be–
 • Toxopeus, ..
 • Toynbee, Philip
 • Trèveszaal (Binnenhof, Den Haag)\ suggestie Fens: Tz als mooiste kleine museum
 • traag » traagheid van stijl of verteltrant
 • traag verschijnen » nog niet compleet zijn : van Volledig Werk van Multatuli
 • traagheid en universitaire vorming» opleiding» studie» onderzoek
 • traan » wenen » huilen » tranen
 • trachten (pogen » proberen » hopen » mogelijkheid) en: beeldkracht v. metafoor
 • trachtend karakter: enige benaderingswijze mbt. essentie van poëzie
 • traditie ZIE OOK: poëtische traditie
 • traditie – evenwicht – conservatief
 • traditie – individueel talent
 • traditie » conventie » overlevering » (goede) oude gewoonte(n) » continu&ium
 • traditie » fictief verleden : smaak beroept zich op –
 • traditie » traditioneel » taal van de traditie » SOMS: vorm volgens conventie
 • traditie (...)
 • traditie (Europese – ) van het humanisme » de humaniora
 • traditie (herkenning» continuïteit) als voorwaarde voor (literaire) waardering
 • traditie (levende) versterkt het persoonlijke
 • traditie (literaire – ) – continuïteit – context – herkenning – s
 • traditie (poëticale – ): autonomische » symbolische » pure – [Sö
 • traditie (poëticale – ): romantische » expressieve » impure – [Sö
 • traditie / contemporaine kunst (nog geen scheiding)
 • traditie / emotie (OOK: spanning tussen herkennen en verrast worden)
 • traditie / individueel talent
 • traditie / moderniteit (: ouderwets / nieuw c.q. eigentijds)
 • traditie / oorspronkelijkheid
 • traditie / oorspronkelijkheid: die spanning cq evenwicht kenmerk v. goed vers?
 • traditie / traditionele uitspraken
 • traditie / vernieuwing (: in literatuur)
 • traditie / vernieuwing : botsing – (: breuk met c.q. in traditie)
 • traditie als norm » lege traditie als norm
 • traditie bedreigd, onze culturele – » cultuurpessimisme
 • traditie der klassieken » klassieke erfenis » voortleven der klassieke cultuur
 • traditie door woord met zich meegebracht; wereld en» of –
 • traditie doorgeven» toegankelijk maken; culturele –
 • traditie en individu daarbinnen » eigenheid in groot verband v.d. traditie
 • traditie in de taal bewaard
 • traditie in Engeland, biografische –
 • traditie naar moderne poëzie overgebracht, Europese –
 • traditie van de westerse cultuur, geschiedenis van het westen c.q. van de –
 • traditie van het Tagelied» wachterlied» dageraadslied
 • traditie van poëtische taal (beelden)
 • traditie van strenge wetenschap
 • traditie verbreedt en versterkt het persoonlijke; levende –
 • traditie versus traditionele uitspraken
 • traditie–individueel talent
 • traditie, (christelijke – ): verloren bekendheid met –
 • traditie, aansluiting bij – » continuïteit van cultuur » in levende traditie
 • traditie, allegoriserende» allegorische –
 • traditie, autobiografische» biografische – : in Nederlandse cultuur zwak
 • traditie, beeldspraak» metafoor en literaire –
 • traditie, bijbelse en Griekse (verzoening van – )
 • traditie, biografie– : en romantraditie (: lezen van biografie» van roman)
 • traditie, biografische – c.q. cultuur (in Engeland)
 • traditie, biografische» autobiografische – : is in Nederlandse cultuur zwak
 • traditie, breuk met c.q. in –
 • traditie, christelijke – » christelijke cultuur » christendom
 • traditie, classicistische poëtische» poëticale – [Sötemann]
 • traditie, commentaar–
 • traditie, cultuur– : literatuur in functie van gemeenschappelijke grote –
 • traditie, dagboek– (al dan niet ontbrekend)
 • traditie, doorgeven» toegankelijk maken van culturele –
 • traditie, eigenheid» originaliteit» oorspronkelijkheid in grote verband v.d. –
 • traditie, Europese – : naar moderne poëzie overgebracht
 • traditie, Europese literaire –
 • traditie, humanistische –
 • traditie, individu binnen – » eigenheid in het grote verband van de traditie
 • traditie, katholieke – » r.k. (kerkelijke c.q. religieuze) traditie
 • traditie, kerkelijke –
 • traditie, kerkelijke – : weidsheid of diepgang door kerkelijke cultuur of –
 • traditie, klassieke – in Nederlandse literatuur: Fens vraagt onderzoek naar –
 • traditie, lege – : als norm
 • traditie, levende – » continuïteit van cultuur » aansluiting bij traditie
 • traditie, literatuur in functie van gemeenschappelijke grote cultuur–
 • traditie, oorspronkelijkheid» eigenheid» originaliteit in grote verband v.d. –
 • traditie, poëtische –
 • traditie, r.k. – » rooms–katholieke leer » r.k. kerk » rooms–kat
 • traditie, r.k. (kerkelijke c.q. religieuze) –
 • traditie, realistische poëtische» poëticale – [Sötemann]
 • traditie, retorische – » schrijven in de traditie
 • traditie, roman– » romanvorm
 • traditie, roman– : en biografietraditie (: lezen van roman» van biografie)
 • traditie, schrijven in de – » retorische traditie
 • traditie, smaak beroept zich op fictief verleden» op de –
 • traditie, taal van de – » traditioneel » traditie
 • traditie, thuisbrengen in – : poëzie lezen is –
 • traditie, vanitas–
 • traditie, verdwenen –
 • traditie, vernieuwer vs. voortzetter van culturele –
 • traditie, verstarde – » vormverstarring
 • traditie, waarden van verleden en – : conservatief dwz. gericht op –
 • traditie: in – (continuïteit) poëzie steeds opnieuw "de" poëzie reali
 • traditie: individueel talent kan alleen binnen de grote – functioneren
 • traditie: Joodse (bijbelse) en Griekse – verzoenen
 • traditie: originaliteit» oorspronkelijkheid» eigenheid in grote verband v.d. –
 • traditie: selectie uit het verleden op basis van huidige visies
 • traditie; film kijken: niet binnen een –
 • traditie; individueel talent kan alleen functioneren in grote –
 • traditie; lezer: ervaring en –
 • tradities (Griekse en Joodse c.q. bijbelse – ) verzoenen
 • tradities, Christendom is een van de grote (expansieve) Europese –
 • tradities, bijgestelde –
 • tradities: poëtische» poëticale – (vierstromenland van – ) [Sötem
 • traditionalisme (onpersoonlijk – ) / individualisme
 • traditionalisme / individualisme
 • traditioneel èn ongewoon
 • traditioneel èn revolutionair (: paradox van Gezelle)
 • traditioneel » conventioneel » conformistisch » stereotiep » gewoon(tjes)
 • traditioneel » traditie » taal van de traditie
 • traditioneel (...) ZIE OOK: conventioneel » (...)
 • traditioneel / individueel
 • traditioneel / modern (: eigentijds / oud EN: ouderwets / nieuw)
 • traditioneel / modern (OOK: – als literair motief)
 • traditioneel / modern : inhoud / vorm
 • traditioneel / ongewoon gedicht
 • traditioneel / ontregeld (: conventioneel / ontregeld)
 • traditioneel / oorspronkelijk
 • traditioneel / persoonlijk
 • traditioneel beeld » cliché: exploreert geen werkelijkheid meer
 • traditioneel concept literatuurgeschiedenis: veroudering–vernieuwing
 • traditioneel dichterlijke taal (i.c. conventioneel van woord» woordvorm» taal)
 • traditioneel karakter van literatuur (drukt zich uit in zichzelf)
 • traditioneel r.k. / progressief katholiek (in Nederland)
 • traditioneel realisme » verouderd c.q. ouderwets realisme
 • traditioneel symbool, olifant als –
 • traditioneel taalgebruik » verouderde taal (bij vertaalde poëzie)
 • traditioneel; lezer concipieert –
 • traditionele / nieuwe literatuur
 • traditionele / nieuwe poëzie
 • traditionele conceptie van literatuurgeschiedenis: veroudering–vernieuwing
 • traditionele geschiedschrijving doet het verleden geen recht
 • traditionele inhoud / moderne (experimentele) vorm
 • traditionele literatuur
 • traditionele metafoor » cliché : exploreert geen werkelijkheid meer
 • traditionele poëzie verdwijnt in het verhaal van de literaire geschiedenis
 • traditionele poëzie, terugkeer naar een –
 • traditionele receptietheorie
 • traditionele romantiek » onmoderne romantiek
 • traditionele smaak » smaak is conformistisch » smaak is nasmaak
 • traditionele symbolentaal c.q. symboliek » verouderde beeldtaal c.q. –schrift
 • traditionele taal » conventioneel taalgebruik » ouderwetse cq. verouderde taal
 • traditionele uitspraken / traditie
 • traditionele uitspraken versus traditie
 • traditionele verstechnische middelen
 • traditionele vorm » traditionele aanpak c.q. trekken » traditioneel karakter
 • traditionele zin, geen geschiedenis in – (: g. niet als betekenisvol verhaal)
 • traditionele; literatuurgeschiedenis kiest (partij) tegen het –
 • traducteur » traductrice
 • traduction du néerlandais (ou flamand)
 • traduire » traduction
 • traduit du français
 • traduit du français en anglais
 • traduit du néerlandais (ou flamand) en allemand
 • traduit en français du néerlandais
 • trage berichtgeving boekhandel » laat bericht van boekhandel
 • trage veranderingsprocessen in katholieke kerk
 • tragedie » tragiek » (tragische) katharsis » tragische visie
 • tragi–komedie » tragikomisch
 • tragiek » tragedie » tragisch » tragische visie » (tragische) katharsis
 • tragiek / humor (: vermenging – ) » OOK: humor als redmiddel » zwarte humor
 • tragiek behoeft bovenmenselijke machten
 • tragiek behoeft geschiedenis (een verleden, een toekomst)
 • tragiek droom/ realiteit (thema bij Annie Schmidt)
 • tragiek en humor vermengd » humor als redmiddel » zwarte humor
 • tragiek ontbreekt » ontragisch
 • tragiek van droom/ realiteit (thema bij Annie Schmidt)
 • tragiek van het talent
 • tragiek, geloofs– » geloofsstrijd » geloofstwijfel
 • tragiek: niet de ondergang maar het tegemoet gaan van de ondergang
 • tragikomisch » tragi–komedie
 • tragisch, alle grote kunst is –
 • tragisch, on– » tragiek ontbreekt
 • tragische humor » vermenging humor en tragiek » (zwarte) humor als redmiddel
 • tragische systemen; filosofische systemen 19e en 20e eeuw zijn –
 • tragische visie » tragiek » tragisch » (tragische) katharsis
 • Traherne, Thomas
 • trailers in literaire tijdschriften
 • training (programmering) van lezer » geconditioneerde lezer
 • training, survival– : Frans overlevingsexperiment voor na de atoombom
 • trainingspak » sportkledij » kleding » semiotische waarde van kleding
 • Trajanus, keizer van Rome
 • Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden
 • Trakl, Georg
 • tram » tramlijn » NZH » GVB (Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam)
 • trance bij Huizinga » mystische beleving bij Huizinga
 • tranen » traan » huilen
 • tranendal en doorgangsplaats naar werkelijke leven, wereld is –
 • Tranquilli, Secondo (pseudoniem: Ignazio Silone)
 • Trans [tijdschrift]
 • transcendentie / immanentie
 • transcendentie / incarnatie (EN:) transcendentie / sociaal geweten
 • transcendentie, lege –
 • transformatie » metamorfose
 • transformatie » transformatiemogelijkheden » toekomstmogelijkheden : van tekst
 • transformatie taalconstructie in tekening c.q. maquette (en vice versa)
 • transformatie van historisch gebeuren tot verhaal
 • transformatie van klassieke motieven bij Claus
 • transformatie van leven, tekst(en) als –
 • transformatie van werkelijkheid, kunst als – » kunstenaar verwerkt realiteit
 • transgressiemotieven
 • translated from Bahasa» Malayan» Indonesian language
 • translated from Chinese
 • translated from Danish
 • translated from Dutch into English
 • translated from Dutch into French
 • translated from Dutch into Latin
 • translated from French
 • translated from German
 • translated from Greek
 • translated from Hebrew
 • translated from Hungarian
 • translated from Italian
 • translated from Japanese
 • translated from Jiddish language
 • translated from Latin
 • translated from Latin in English
 • translated from Middle Dutch
 • translated from Persian
 • translated from Polish
 • translated from Portuguese
 • translated from Rumenian
 • translated from Russian
 • translated from Sanskrit
 • translated from Serbo–Croatian
 • translated from Slovenian
 • translated from South African
 • translated from Spanish c.q. Catalonian
 • translated from the English» American–English» Irish–English
 • translated in English from the Swedish language
 • translated works of Kees Fens
 • translation » translate
 • translation from Dutch (or Flemish) into German
 • translation from Dutch (or Flemish) language
 • translator
 • transmissie van cultuur » cultuuroverdracht » (OOK: "commercium")
 • transpiratie / inspiratie (: vondst in poëzie meestal pas na veel zoeken)
 • transpiratie / inspiratie : in scheppingsproces
 • transpiratie dan inspiratie, in poëzie meer –
 • transponeert werk naar context van zijn eigen cultuur; lezer –
 • transport [woord bij Kouwenaar]
 • transport van boeken
 • transsubstantiatie » eucharistie (–ische symboliek) » communie » Avondmaal
 • Transvaalbuurt Amsterdam
 • Transvaler, Die (Zuidafrikaans tijdschrift)
 • trant van ... , schrijven in de stijl van ... » in de –
 • trap » ladder » stoel » keukenstoel » boekenladder » SOMS: stoep met t
 • trap der letteren in de Sorbonne (Parijs)
 • trapeze » acrobatiek » piste » circus » jongleur(s)
 • Trapman, J.
 • Trapp, J.B.
 • trappist » trappistenklooster (–s)
 • Trappistenabdij O.L. Vrouw van Koningshoeven
 • Trautmann, Joanne – » Joanne Trautmann Banks
 • trede » trap(treden) » ladder » boekenladder » (keuken–) stoel
 • Trediakovski, Vasili
 • Treeman, Elisabeth Willem–
 • treffend (gewaardeerd) detail, herlezen om
 • treffende (hoog gewaardeerde) versregel(s)
 • Treffers, Bert
 • Trefusis, Violet (–Keppel)
 • trefwoord "belijdenissen" » genre van belijdenissen
 • trefwoord » lemma » lemmata
 • trein » NS » De Nederlandse Spoorwegen » station
 • trein » station (OOK: – als symbool» als literair motief)
 • trein ... ZIE OOK: treinreis ...
 • trein als literair motief » treinen als literair motief
 • trein als uitgeputte metafoor
 • trein, vanuit de –
 • treingek » ferrofiel » spoorwegliefebber (–s)
 • treingesprek » gepraat in de trein » hinder bij treinreis
 • treinkaartje » vervoerbewijs
 • treinlectuur: maandblad "Tussen de Rails" (verspreid door de N.S.)
 • treinreis » OOK: treinreis naar het werk
 • treinreis, hinder bij – » treingesprek(ken) » gepraat in de trein
 • treinreis, lezen tijdens –
 • treinreizigers, mede– : op weg naar werk
 • trekken als literair motief (OOK: bewegen» onderweg» reis» tocht» zwerven et
 • Trelawny, Edward John
 • Trench, R.C.
 • trend » trendy » hype » (kortstondige) mode in literaire industrie
 • Trenet, Charles
 • Trente, concilie van –
 • Treumann, Otto
 • treuren » leed» nood» ramp» ongeluk» verdriet (etc.) [OOK: – al
 • treuren om gestorvene » rouw (–beklag)
 • treurig plezier
 • Treviso: Villa Barbaro (te Maser, bij – )
 • Trevitt, John
 • Trevor–Roper, Hugh
 • Trevor, William
 • Tribune [Engels blad]
 • Tribune, De
 • Tricht, Annette van
 • Tricht, H.W. van
 • Tricht, J.L. van
 • triest » droef» leed» ramp» nood» ongeluk(kig) etc. [OOK: als literair
 • Trijfel [een pseudoniem van Nico Scheepmaker]
 • Trijntje Fop [pseudoniem van Kees Stip]
 • Trilling, Lionel
 • Trimbos, C.J.B.J. (Kees)
 • Triniteitslyceum (Haarlem)
 • Trinity College Dublin: bibliotheek
 • Trintignant, Maurice
 • Trio Pim Jacobs » Pim Jacobs
 • Trip, Elias en Aletta
 • Trip, Maria
 • Tripp, F.J.
 • Tristan en Isolde
 • tristesse » leed» ongeluk (–kig)\ verdriet» nood» etc. [OOK: als lit.
 • tristesse, existentialistische – » existentialistisch » existentialisme
 • Trithemius, Johannes – » Johann Heidenberg
 • Tritsmans, Marc
 • triviaal » trivialiteit » banaliteit » onbenullig » alledaags » gewoon
 • triviale / verhevene : onze interpretatie van het –
 • triviale literatuur » lectuur i.t.t. literatuur
 • Trocchi, Alexander
 • Troelstra–Bokma de Boer, Sjoukje – (ps.: Nynke van Hichtum)
 • Troelstra, Dirk
 • Troelstra, P.J.
 • Troje
 • Trol van Tiel » Jomanda [Joke Damman: medium » alternatief genezeres]
 • Trollope, Anthony
 • Trollope, Frances
 • Trolsky, Tijmen (ps. van Jasper Mikkers)
 • Trommelen, Jeroen
 • Trommius, Abrahamus
 • Tromp s.j., S.
 • Tromp, Hansmaarten
 • Tromp, Jan
 • trompe–l'oeil » illusionistische schilderkunst
 • troon, lege –
 • troonrede
 • troost
 • troost – stijl c.q. taal – geloof – waarheid –– scepsis c.q. ongeloof
 • troost, geen – (: geboden door onverdraaglijk geworden kunst)
 • troost, humor –
 • troost, pastorale – » pastoraat » zielzorg » pastoraal werker
 • Troost, Ted – (haptonoom)
 • troosteloos, existentialistisch – » (somberheid van) existentialisme
 • tropen » tropisch » warmte » hitte
 • TROS (omroep radio en tv)
 • trots » hoogmoed » zelfbewust
 • trots » zelfvoldaan » –promotie » opschepper » egocentrisch » EN
 • trots, nationale – » nationalisme » nationaliteit » chauvinisme
 • Trou moet blycken (rederijkerskamer Haarlem)
 • troubadourspoëzie
 • Troubridge, Laura
 • Trout, Dennis E.
 • trouvé, objet – » ready made
 • Trouw [dagblad]
 • trouw aan bewonderd boek
 • trouw aan burgerlijk–realistische traditie » terugkeer naar Hollands–realisme
 • trouw aan herkomst » roots » afkomst » 'land van herkomst'
 • trouw aan» van uitgever
 • trouw als literair motief
 • trouw van de lezer
 • trouw van lezer(s) aan in vergetelheid rakende auteur(s)
 • trouw, lezers–
 • trouwbeloften » huwelijksbedrog» huwelijksproces» clandestien huwen» ontrouw
 • trouwe lezer wil steeds opnieuw hetzelfde
 • trouwe lezer(s) » trouw lezerspubliek
 • trouwe lezer, gezagsge–
 • trouwen » huwelijk (–sproblematiek) : als literair motief
 • trouwloos trouwe lezer: conformeert zich steeds anders
 • Troyes, Chrétien de
 • truc, dubbelzinnigheid als artistieke –
 • truc, literaire – » literair procédé » stijlprocédé
 • Trueblood, Alan S.
 • Truidens o.p., A.
 • Truijens, Aleid
 • tsaar Nicolaas I van Rusland
 • Tschaikowski, Peter I.
 • Tschichold, Jan
 • Tschigold, Jan
 • Tsigakou, Fani–Maria
 • Tsjaikowski, Peter I.
 • Tsjechische literatuur
 • Tsjechische prentenboeken
 • Tsjechov, Anton Pavlovitsj
 • Tsjernenko
 • Tsjip. Tijdschrift voor literaire vorming
 • Tsjoe–Ti, keizer van China
 • tsunami » vloedgolf » overstroming » evacuatie(s) ivm. –
 • tuberculose » tering » tbc
 • Tuchman, Barbara W.
 • Tucholsky, Kurt
 • tucht » beteugeling : voorkeur van Fens boven wildgroei
 • Tuijnman, A.
 • Tuijnman, Pierre
 • tuin » hof » bloemhof
 • tuin (–man) » tuinieren » kweken » kweker (–s)
 • tuin als literair motief
 • tuin als metafoor van literair werk» poëzie» gedicht
 • tuin Bomarzo, labyrint–
 • tuin en boek » lezen in de tuin
 • tuin van de ziel » Garden of the Soul
 • tuin van Eden als literair motief
 • tuin, botanische –
 • Tuin, Botanische – (Bogor) [vroeger: 's Lands Plantentuin in Buitenzorg]
 • Tuin, Jenny
 • tuin, klooster– » kloosterhof
 • tuin, lezende vrouw in haar –
 • tuin, paradijs–
 • tuin: "Artis" dierentuin te Amsterdam
 • tuin: omsloten – (hortus conclusus)
 • tuinarchitectuur » tuinarchitect (–en) » tuincultuur
 • tuinartikelenrubriek NRC–H
 • tuinboek (–en)
 • tuincultuur » tuinarchitectuur » tuinarchitect
 • tuinieren » kweken » kweker(s) » tuin(man)
 • tuinkabouter van het heidendom; Santa Claus: –
 • Tuinman, Carolus
 • tuinman, Christus als –
 • tuinontwerp (Jan–Gerhard Addink)
 • tuinstad Slotermeer (Amsterdam)
 • Tulkens, Julia
 • Tulleners–Bloemen, M.
 • Tulp, Nicolaas – » SOMS: schilderij 'De anatomische les' van Rembrandt
 • Tummers, Anja
 • Tummers, Harry
 • Tummers: r.k. boekhandel "Urbi et Orbi" op Rokin 130 te Amsterdam
 • Turandot (onvoltooide opera van Puccini)
 • Turgenjev, Ivan S.
 • Turijn, Lijkwade van –
 • Turijn: museum "Galleria Sabauda"
 • Turkije » Anatolië » Istanbul
 • Turkse literatuur
 • Turmeda, Anselmo – » Abdallah
 • Turner–tentoonstelling in het Gemeentemuseum te Den Haag
 • Turner, J.M.W. – (William)
 • Turner, Paul
 • Turner, Reggie
 • Turner, Saxon Sydney
 • Turner, Thomas
 • Tussaud, Madame –
 • tussen (...) » tussen– (...) » het woord "tussen"
 • tussen (abstract) herinneringsbeeld en (concreet) schilderij: reproduktie
 • tussen bekend en onbekend, lezer tot blijvende stilstand –
 • tussen beschouwer en werk ontstaat steeds opnieuw (en anders) het kunstwerk
 • tussen communisme en kapitalisme, derde weg – (beweging in de jaren '50)
 • tussen de grote tegenstellingen tijdelijk een evenwicht: de glimlach
 • Tussen de Rails [maandblad verspreid door de Nederlandse Spoorwegen]
 • Tussen de rails » Rails
 • tussen de regels » verzwegen» onuitgesproken» gesuggereerd» terloops»
 • tussen de wereldoorlogen, tijd –
 • tussen de woorden, stilte(n) –
 • tussen een woord en het enige er achter verborgen woord speelt het dichten
 • tussen etenswaren en metafysica: de ruimte van het kunstenaarschap (Debrot)
 • tussen lezer en onderwerp, de auteur (biograaf) plaatst zich –
 • tussen lezer en tekst, gewenning –
 • tussen nieuw en oud altijd relaties
 • tussen oorspronkelijkheid en traditie, (goed) vers gekenmerkt door spanning –
 • tussen Verlichting en Romantiek: in het spanningsveld –
 • tussen vermoeden en zekerheid, scheppen tussen –
 • tussen werk en beschouwer ontstaat steeds opnieuw (en anders) het kunstwerk
 • tussen zeggen en suggereren: goede poëzie ligt –
 • tussenfiguur » tussenwereld» –gebeuren» –positie» overgangsfiguu
 • tussengebied » grens » grensgebied » grenssituatie
 • tussengebied tussen werkelijkheid c.q. vertelling en fantasie c.q. sprookje
 • tussengebied van zeggen en suggereren; goede poëzie ligt in –
 • tussengroep cq –generatie (: levensbeschouwelijk dakloos» ontheemd» vervreemd)
 • tussenlicht
 • tussenpoëzie
 • tussenpositie » overgangssituatie » overgangsfiguur
 • tussenpositie Nederland / Indië
 • tussenpositie pastiche/ oorspronkelijkheid (Noordstar)
 • tussenpositie van half–doorzien
 • tussenpositie van kunstwerk: ontstaat steeds opnieuw tussen werk en beschouwer
 • tussenpositie: taal bij poëzie in – (verwijzend naar buiten èn naar zichzelf)
 • tussenruimte denken / verbeelding : is ruimte van het kunstenaarschap
 • tussenruimte van het kunstenaarschap: eetwaren/ metafysica (Debrot)
 • tussenruimte van het kunstenaarschap: rationalisme/ romantiek
 • tussenruimte van het kunstenaarschap: rationaliteit/ irrationaliteit
 • tussenstadium, tekst in –
 • tussensymbolisch
 • tussentaal
 • tussentaal van poëzie: teken verwijst naar buiten èn naar zichzelf
 • tussentijd » tussentijds
 • tussentijd verleerd, de –
 • tussentijd waarin mensen en dingen hun ware gedaante laten zien
 • tussentijd, geen – : directe verbinding heden–verleden (en omgekeerd)
 • tussenwereld » tussenfiguur cq –positie » overgangsfiguur » overgangssituat
 • tussenzin
 • tutoyeren » OOK: (mogen) gebruiken van voornaam
 • Tuuk, Herman Neubronner van der
 • Tuyl, Gijs van
 • Tuynman, Hans
 • Tuynman, P. (Pierre)
 • tv » tv–programma (–'s)\ televisie–uitzending(en)\ –optreden» &n
 • tv / bioscoop (: tegenstelling tussen film zien op televisie of in bioscoop)
 • tv / lezen
 • tv en literatuur
 • tv kijken / lezen
 • tv kijken is (soms) tv lezen » televisie lézen
 • tv lézen
 • tv–beeld(en) van schrijver(s)
 • tv–bewerking van literair werk » boek als tv–serie
 • tv–cultuur
 • tv–discussieprogramma Het Capitool
 • tv–documentaire » televisie–reportage
 • tv–kijken » tv–kijker (–s)
 • tv–kinderprogramma "Bassie en Adriaan"
 • tv–kritiek » kritiek mbt. tv–programma('s)
 • tv–optreden » televisieprogramma('s) » tv–uitzending(en)
 • tv–programma "Diogenes"
 • tv–programma "Klasgenoten"
 • tv–programma 'Kruispunt'
 • tv–programma (–'s) » televisie–uitzending(en) » tv–optreden
 • tv–programma (–'s), fotoboek van –
 • tv–programma (–'s), kritiek mbt. – » televisiekritiek
 • tv–programma (Diogenes)
 • tv–programma Apostrophes, Frans cultureel –
 • tv–programma Barend & Van Dorp [talk show]
 • tv–programma over boeken op Avro (gepresenteerd door Martin Ros)
 • tv–programma over kunst
 • tv–programma, schrijver in talk–show c.q. –
 • tv–programmeringsbeleid » programmabeleid van de media
 • tv–reclame » radio–reclame » etherreclame
 • tv–reportage » televisie–documentaire
 • tv–serie over Wilde
 • tv–uitzendingen over psychische» sociale» medische» maatschappelijke problem
 • tv–vermaak, lichamelijke» geestelijke ellende als – : publieksinteresse voor &ndas
 • tv–zender Canvas, Belgische (Vlaamse) –
 • tv, commerciële –
 • tv, geschiedenis van de – » OOK: van televisie géén geschiedenis
 • tv, literair(e) programma('s) op radio of –
 • tv, literatuur aan het woord op – : gesprek daartoe enige mogelijkheid
 • tv, literatuur bewerkt voor – » televisiebewerking » roman als tv–serie
 • tv, schrijver op – » schrijver in talk–show
 • tv, sportprogramma('s) op radio cq – » Studio Sport » Sport 7 » Sportjourna
 • TV10
 • tv: kinderprogramma 'Sesamstraat'
 • tv: National Geographic Channel (U.S.A.)
 • twaalf » het getal 12 » OOK: twaalf uur
 • twaalf beste boeken» romans» schrijvers
 • twaalfde eeuw
 • twaalfde eeuw: humanisering v.h. christendom » gelovige geïndividualiseerd
 • twaalfde psalm
 • twaalfde–eeuwse hofkringen Brabant en Holland
 • twaalfde–eeuwse renaissance » Karolingische renaissance
 • Twain, Mark
 • twee (nummer – zijn) » secundair » (op de) tweede plaats (komen)
 • twee culturen » samengaan c.q. vermenging van culturen » interculturaliteit
 • twee culturen, tegelijk behorend tot – ('gelijktijdigheid')
 • twee keer lezen » herlezen » vaker lezen
 • twee soorten conventionaliteit: toevallige / bewust gekozen nieuwe
 • twee soorten critici: opportunistische/ essentialistische (essayistische)
 • twee soorten recensie: zakelijk–informatief / essayistisch (essentialistisch)
 • twee talen, dichten c.q. schrijven in – : Engels en Nederlands
 • twee tijdniveau's tegelijk, op –
 • twee wijzen van poëzie lezen: synthetisch/ isolerend
 • tweeërlei taal van de lezer: 1. innerlijke monoloog; 2. lezers onder elkaar
 • twee–fasenstelsel universitair onderwijs
 • tweede (eigenlijke) natuur aan de werkelijkheid gegeven in poëzie
 • tweede (onbewoonde) wereld vinden als literair motief
 • tweede / derde druk "Nieuwe Gedichten" Nijhoff (: 'De schrijver'/ 'Impasse')
 • tweede / eerste ontroering
 • tweede debuut
 • tweede dood » Nachleben » latere waardering » receptiegeschiedenis
 • tweede en derde garnituur niet onbelangrijk
 • tweede en volgende boeken / het enige boek
 • tweede fase, geen – (tweefasenstructuur universitair onderwijs)
 • tweede garnituur, auteur(s) van –
 • tweede gedaante, vermoeden van een –
 • tweede gestalte, vermoeden van een –
 • tweede golf van symbolisme » terugkeer naar symbolisme
 • tweede heelal van blijvend (collectief) weten: boeken
 • tweede instantie in poëzie–genese (: "bewerking")
 • Tweede Kamer » politiek » politicus (–ici) » bestuur » beleid »
 • tweede keus » niet gepubliceerd » nooit uitgegeven
 • tweede leven, nieuwe context en – » tweede leven » derde leven
 • tweede lezing » herlezen » vaker lezen
 • tweede ontdekker
 • tweede ontroering / eerste ontroering
 • tweede persoon van de lezer (lees–personage)
 • tweede persoon van de schrijver (schrijf–personage » scheppende ik van auteur)
 • tweede persoon, aangesproken – » U– » gij– » je– »
 • tweede persoon: nabijheid van bewonderde " – – "
 • tweede plaats (op de – ) » secundair » nummer twee » nummer twee zijn
 • tweede plan, werk van – : nodig voor top–literatuur
 • tweede rang, auteurs van de –
 • Tweede Ronde, De [tijdschrift]
 • tweede stadium van poëzie lezen: krimpingsproces ("terugweiden")
 • tweede stem
 • tweede stem die het wezen van het dichterschap moet zijn
 • tweede taal, Nederlands als – » Nederlands als vreemde taal
 • Tweede Vaticaans Concilie » Vaticanum II [1962–1965]
 • tweede wereld: onbewoonde – vinden (als literair motief)
 • tweede wereld: onzichtbare/ zichtbare wereld (OF: tegenwereld/ werkelijke w.)
 • Tweede Wereldoorlog » OOK: begin van de 2e wereldoorlog 1939
 • Tweede Wereldoorlog als literair motief » oorlog (–ssituatie) als lit. motief
 • tweede werkelijkheid » hallucinatie(s) » droom(karakter » visioen(en)
 • tweede–hands boekenwinkel » antiquariaat » antikwaar
 • tweede–rangs » derde–hands publikatie(s)
 • tweede–rangs auteur (–s) » tweede garnituur » marginale schrijver(s)
 • tweede–rangs literatuur: levert wat lezer verlangt (ook aan taal)
 • tweede–rangsliteratuur heeft ook een functie
 • tweede–taalonderwijs Nederlands » Nederlands als vreemde cq tweede taal » NT2
 • tweedehands » hergebruik » nieuwe bestemming
 • tweedehands » kleingeestig » bekrompen » inferieur » provinciaal
 • tweedehands » nep » surrogaat » protese » replica » reproductie
 • tweedeling Vlaamse literatuur: linkse (liberale) / katholieke
 • tweefasenstructuur (universitair onderwijs): geen tweede fase
 • tweefasenstructuur universitair onderwijs
 • tweegesprek » interview » vraaggesprek » onderhoud » enquête » i
 • tweehonderd jaar Rijksmuseum A'dam: tentoonstelling De Glorie v.d. Gouden Eeuw
 • tweekamp » gevecht » ruzie » strijd » knokken
 • tweeledig [het woord: " – "]
 • Tweemaandelijksch Tijdschrift
 • tweepoligheid in de retoriek » contrast als retorisch middel
 • tweeregelig vers » distichon » disticha
 • tweespraak » dialoog » dialogen
 • tweevoudig: in dialoog met zichzelf; echte lezer per se –
 • tweevoudige disorde, orde uit –
 • tweezijdigheid » tegenstelling » contrast » paradox(aal)
 • tweezijdigheid bij Krol
 • Twen [tijdschrift]
 • Twente: Hengevelde c.q. Wegdam
 • twijfel – verzoeking; dor gebed –
 • twijfel » onzekerheid » relativiteit » betrekkelijkheid (evt.: van alles)
 • twijfel (onzekerheid » voorbehoud) en: beeldkracht van metafoor
 • twijfel / twijfel buiten de werking van de tijd blijvend
 • twijfel aan jezelf » (fundamentele) onzekerheid » gebrek aan zelfvertrouwem
 • twijfel bij Fens » Fens vraagt zich af...
 • twijfel m.b.t. komst van echte kunst
 • twijfel mbt. (waarde van) lezen » liever dan lezen... » lees ik wel graag?
 • twijfel mbt. komst van echte kunst
 • twijfel over eigen manier van lezen van (bepaald) gedicht » van poëzie
 • twijfel van Fens over zijn volledig begrijpen van tekst
 • twijfel, geloofs– » geloofscrisis » –afval » zwak geloof
 • twijfel, geloofs– » geloofsstrijd
 • twijfelachtige interpretatie » moeizame (onzekere etc) interpretatie (–poging)
 • twijfelachtige literaire kwaliteit » literaire waarde c.q. kwaliteit
 • twijfelachtige mogelijkheid om oorspronkelijk te zijn?
 • twijfelende boekenkoper » aarzeling bij boek(en) kopen
 • twijfels over eigen manier van lezen door Fens van (bepaald) gedicht cq poëzie
 • twintig en dertig, de jaren – (20e eeuw)
 • twintig regels van Gorters "Mei", de eerste –
 • twintig, jaren – : toen in de kunst alles al gebeurd; later alleen variaties
 • twintiger jaren (20e eeuw)
 • twintigste eeuw (OOK: – als literair motief)
 • Twintigste Eeuw, De – [tijdschrift]
 • twintigste eeuw, grens negentiende–/ –
 • twintigste eeuw: de jaren '40 (OOK: als literair motief)
 • twintigste eeuw: jaren '20 en '30
 • twintigste eeuw: jaren '30 » OOK: crisistijd jaren '30
 • twintigste eeuw: theologische visies in negentiende en – eeuw
 • twintigste eeuw: tijdsbeeld van de jaren '30, '40, '50
 • twintigste– en negentiende–eeuwse filosofie–systemen: tragische systemen
 • twintigste–eeuwse jaren '80 / negentiende–eeuwse jaren '80
 • twintigste–eeuwse moderne kunst: slechts variaties op wat in '20–'30 gebeurde
 • twintigste–eeuwse Nederlandse poëzie: een van de rijkste van Europa
 • twist behoudende vs. progressieve Nederlandse katholieken
 • twist, geloofs–\ godsdienst– (OOK: heilige oorlog)
 • twist, literaire – » polemiek » discussie » polemisch
 • Tynan, Kenneth Peacock
 • Tyndale, William
 • type / figuur (: types / personen OF: flat versus round characters)
 • typen / schrijven
 • typerend stuk voor Fens » interessant entree bij Fens–studie
 • typerend voor fin de siècle–cultuur: algemene disharmonie
 • typerend voor lectuurboeken: hun navertelbaarheid
 • typerend voor zijn auteur: persoonlijk karakter van column is –
 • typering » karakterisering » karakterbeschrijving(en)
 • typering (persoons– ) met rijmwoorden
 • typisch » stereotypering » typologie » schematiseren » uniformering
 • typisch Engels » Engelse cultuur c.q. levensstijl » het ware Engeland
 • typisch Frans » Franse cultuur » Frankrijk
 • typisch Hollands » echt Nederlands
 • typisch joods?, wat is – » typisch joods
 • typisch Nederlands » echt c.q. wezenlijk Nederlands
 • typisch Noordnederlandse criticus » Noordnederlandse kritiek
 • typisch rooms–katholiek: bezinning door de zinnen
 • typisch Vlaams » Vlaams (taalgebruik)
 • typisch vrouwelijk » vrouwelijkheid » vrouwenrol » vrouw in mannenwereld
 • typisch vrouwelijke stijlfiguren » typisch vrouwelijk
 • typische zin (–nen) c.q. formuleringen (OOK: sorteerkarakter) bij Vestdijk
 • typograaf » typografie » (geschiedenis van de) drukkunst
 • typografie » drukkunst » geschiedenis van de drukkunst » typograaf
 • typografie van gedicht » typografische vorm(geving) van gedicht
 • typografie: cursief / romein
 • typografie: regellengte » regel(s)
 • typografisch gekenmerkt » typografische plaats » typografische aspecten
 • typografisch wit in poëzie [dichterswit]
 • typografische regel wit, signaalfunctie van – (: rust)
 • typografische structuur van poëzie
 • typografische verzorging » typografische vormgeving
 • typografische vorm cq signaal » typografische aspecten » typografische plaats
 • typografische vormgeving » lay out
 • typologie » stereotypering » schematiseren » uniformering » "typisch&qu
 • typologisch lezen: het Oude naar het Nieuwe Testament toe interpreteren
 • typoscript » manuscript(en) » handschrift(en) » codex (–ices) » autogr
 • typoscript » typescript (editions)
 • Tyrewhitt, Gerald (Lord Berners)
 • Tyskiewicz, Michal
 • Tytgat, Edgard
 • Tzara, Tristan