Thema's
 • I (: initiaal in handschrift)
 • i 10 (: Internationale Revue i10)
 • I.A.V.: Stichting Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (Amsterdam)
 • I.L.A. » Ila
 • i10 (Internationale Revue i10)
 • IAV: St. Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging te Amsterdam
 • Ibañez, Miguel
 • Ibiza
 • Ibsen, Henrik
 • Icarus, Val van – (P. Brueghel de Oudere)
 • iconoclasme » verwerping van het beeld: beeldenstorm in Byzantium
 • iconografie
 • iconografische analyse
 • iconologie (SOMS: "poging tot synthetische betekenisgeving": 9.11.92)
 • icoon » iconen
 • icoon » modelpersonage » cult–persoon » sterallures » persoonsverheerl
 • icoon maken van... » beeldvorming van historische werkelijkheid c.q. persoon
 • ideaal » idealen (: mbt. cultuur » kennis » kunst)
 • ideaal » illusie » (verlangens–) droom
 • ideaal (christelijk – ): assimilatie wèl maar realisatie niet mogelijk
 • ideaal (humanistisch – ) van honnête homme
 • ideaal / leespraktijk (in relatie met opvattingen over jeugdliteratuur)
 • ideaal / realiteit ; kunst ontroert door wrijving tussen –
 • ideaal / werkelijkheid (droom c.q. idee / realiteit) OOK: als literair motief
 • ideaal / werkelijkheid : bij tijdloos samenvallen = moment van geluk
 • ideaal Fens mbt literatuur: lokt in parken maar levert uit aan wildernis
 • ideaal van 'zuivere poëzie' bij Valéry zichtbaar maar onhaalbaar
 • ideaal van eenzaamheid » hang naar afzondering (distantie» isolement)
 • ideaal van heiligheid » heiligheidsbeeld c.q. –model » heilige als voorbeeld
 • ideaal van literatuur (Fens): lokt in parken maar levert uit aan wildernis
 • ideaal van poëzie en klankrijkdom
 • ideaal van ridderlijkheid » ridderschap(sidealen) OOK: – als literair motief
 • ideaal van vroomheid » vroomheid » vroomheidsbeleving
 • ideaal voor poëzie; onpersoonlijkheid als – » bovenpersoonlijke poëzie
 • ideaal–ik, ons – » geïdealiseerde dubbelganger
 • ideaal, eenheid en samenhang als droom c.q. –
 • ideaal, godsdienstig» religieus –
 • ideaal, heiligheids– : ontwikkeling van –
 • ideaal, literair – c.q. gevoelsklimaat : van Tachtig
 • ideaal, maagdelijkheids– » celibaat » maagdelijkheid
 • ideaal, middeleeuwen als model c.q. – (OOK: imiteren van de middeleeuwen)
 • ideaal, monastiek – ( » kloosterspiritualiteit » monastieke invloed)
 • ideaal, paradijs als (nostalgisch) – » paradijs als ideologie
 • ideaal, poëtisch – : verzelfstandiging van het bijvoeglijke
 • ideaal, ridder– : model voor Franciscus van Assisi
 • ideaal, vormings– » vorming » vormingswerk » SOMS: manipulatie van de mens
 • ideaal: deugd is het saaiste – » goede smaak: (dood)saai
 • ideaal: tijdgenoot worden
 • ideaalbeeld van lezen
 • ideaalbeeld, middeleeuwen als model c.q. als –
 • ideale boekenkast » ideale bibliotheek
 • ideale gedicht, misschien wel het
 • ideale inleider
 • ideale interpretatie waarbij andere lezer zelf niet meer hoeft...
 • ideale jonge lezer
 • ideale krant » ideale zakelijke taal » wat daar allemaal NIET in hoort...
 • ideale kritiek » recensie » bespreking (: voorbeeldige recensie)
 • ideale lezer » ideaal lezerspubliek » "schaduwlezer" » ideale lezersgest
 • ideale literatuur: lokt in parken maar levert uit aan wildernis (Fens)
 • ideale nutteloosheid » nutteloos » nutteloosheid
 • ideale nutteloze boek, het –
 • ideale poëzie, onpersoonlijkheid als ideaal voor – » bovenpersoonlijke poëzie
 • ideale recreatieoord van de Nederlander: de dokterswachtkamer [als tv–vermaak]
 • ideale reisgids volgens Fens
 • ideale stad Jerusalem
 • ideale vrouwengestalten bij dichters (: Beatrice» Dia» Hélène» Laura
 • idealen bij sport
 • idealen, religieuze –
 • idealiserend terugverlangen naar idylle van jeugd » jeugdsentiment
 • idealiserende kijk op c.q. vertekend beeld van het literaire leven
 • idealisering van de eerste lezer (die een abstractum wordt)
 • idealisering van de werkelijkheid c.q. personage(s), literaire –
 • idealisering van jeugd» kind» studentenleven (: kinderwereld als mythe)
 • idealisering van lezen
 • idealisering van verleden » geromantiseerd verleden
 • idealisme » idealistische levensbeschouwing » OOK: idealistische filosofie
 • idealisme / realisme (idealist / realist)
 • idealisme, cultuur– » ideaal (idealen) mbt. kennis en kunst
 • idealist » idealisme » idealistisch » SOMS: teleurgestelde idealist (Nescio)
 • idealistische filosofie » idealisme
 • idealistische uitgever » moedig uitgeefbeleid
 • idee òver de waarheid maar niet dè waarheid verwoord (en gewekt) door essay
 • idee » beeld » kiem; tekst teruggroeiend tot –
 • idee » ideeënrijk » inventief » inval (–len) » gedachte » g
 • idee » strekking» "boodschap"\ ideologische lading» tendenz : in OF: van
 • idee (intentie) / realisering (–isatie)
 • idee (persoonlijk, niet te delen door anderen) / mening (gemeengoed)
 • idee / ding (: filosofische aspecten van de vergelijking)
 • idee / leerboek
 • idee / literatuur ("leidende ideeën" vs. zelfstandig literaire kwaliteiten)
 • idee / mening (: persoonlijk en niet te delen door anderen / gemeengoed)
 • idee / realiteit (droom c.q. ideaal / werkelijkheid)
 • idee / verwerkelijking (realisering) ervan
 • idee / woord : geen afstand tussen –
 • idee 1247 – Mimi – Multatuli – dood van Tine
 • idee achter Verwey's poëzie: scheppen van eenheid
 • idee als constante bij dichter(s) » ideeën als constanten...
 • idee door verfilming aangetast, eigen (abstracte)
 • idee Fens: onderzoek met vraag 'welk boek had u liever niet gelezen?'
 • idee over gelezen boek(en) » beeld(en) c.q. herinnering mbt. gelezen tekst(en)
 • idee over kunst bij publiek » kunstopvatting(en) » kunststroming(en)
 • idee over kunstenaarschap, romantisch –
 • idee over kunstwerk » beeld van c.q. visie op kunstwerk
 • idee over kunstwerk, door zichzelf gegenereerd – : maakt het werk zelf weg
 • idee van bestemming is weggevallen; beeld van 'levensweg' lijkt verdwenen
 • idee van boek » concept... » ontwerp... » plan van (c.q. mbt.) boek
 • idee van Fens (: persoonlijke mening» gevoel» voorkeur» ervaring» herinnerin
 • idee van Fens mbt. mogelijkheden» navolging c.q. verbetering
 • idee van onderweg zijn (christelijke gedachte van levensreis)
 • idee van tijd » tijdsopvatting(en) » tijd
 • idee wordt aangereikt door taal; hoop dat –
 • ideeën » ervaringen : lezer Fens wil beteugeld worden door taal, niet door –
 • ideeën (eigen – ) en officiële leer: volksreligie mengvorm van –
 • Ideeën (reeks van Meulenhoff)
 • ideeën (voorlopige – ) over de waarheid: geleverd c.q. gewekt door essay
 • ideeën aandragen door lezer; lezen van essay betekent: –
 • ideeën als constante(n) bij dichters (...)
 • ideeën bij lezer van poëzie, hardnekkige beelden c.q. –
 • ideeën die Fens heeft over poëzie c.q. literatuur i.h. algemeen
 • ideeën door schrijven opgewekt » schrijven als denken c.q. onderzoeken
 • ideeën door taal; hopen op –
 • ideeën gewekt bij anderen door beste verwoording van idee: essay is gezagvol
 • ideeën mbt. poëzie c.q. literatuur bij uitgever(s)
 • ideeën of gegevens als leeswinst bij lezen van van recensie?
 • ideeën over gelezen boek(en) » beeld(en) van gelezen boek(en)
 • ideeën over poëzie (onze – )
 • ideeën over poëzie bij Fens » OOK: Fens' overwegingen bij literatuur i.h. alg.
 • ideeën over poëzie cq literatuur» poëticale opvatting(en)\ poëticaal onder
 • ideeën over tijd » tijdsopvatting(en) » tijd
 • ideeën over vrouwenklooster(s), contemporaine –
 • ideeën van herdachte beroemdheid annexeren tbv. eigen gelijk
 • ideeën veranderen: mentaliteitsverandering » attitude cq inzicht wijzigen
 • ideeën voortbrengende kunst bestaat (en verandert zich aldus); alleen –
 • ideeën zijn veralgemeningen
 • ideeën, didactische» onderwijskundige – (van Fens)
 • ideeën, grote bindende – : door het positivisme verloren (G. Steiner)
 • ideeën, in Vestdijks recenseren is besproken werk aanleiding tot eigen –
 • ideeën: bepaald soort onderzoek leidt niet tot doordenken » brengt niet op –
 • ideeën: reductie van literatuur (door onderwijs) tot variaties van bestaande –
 • ideeënarmoede » simpel » geestelijk armoedig » bekrompen » zelf niet de
 • ideeëngeschiedenis » begrippen– » mentaliteitsgeschiedenis » tijdsbeeld
 • ideeënproduktie bij Vestdijks recenseren» bespreken, eigen –
 • ideeënrijk » idee » gedachte » inval » gedachtenrijkdom » inventi
 • ideeënwereld / literaire kwaliteiten (, zelfstandige waarde van – )
 • ideeënzwerm; lees–\ dichtproces impliceert keuze uit –
 • Idee, bezielende – : denken van kunst» literatuur rond de eeuwwisseling (1900)
 • idee, géén algemene – : poëzie is uniek gebeuren in taal maar –
 • idee, gepersonifieerde – » gepersonifieerde ideeën
 • idee, gods– : bij» van (Van het) Reve » eigen religieuze wereld van Reve
 • idee, messias– : als literair motief
 • idee, reductie tot ZIE OOK: onderwijs: reduceert literatuur tot variaties...
 • idee, reductie tot – » veralgemening van het bijzondere » abstract (–ie)
 • idee, reductie van oeuvre tot –
 • idee, uiterst persoonlijk verwerken van informatie tot
 • idee, vorm bepaald door de –
 • idee: "ontwerp" bij Vasari niet alleen 'tekening' maar ook wijsgerige –
 • idee: de eigen verbeelding abstraheert het gelezene tot –
 • idee: lezen is uiterst persoonlijke verwerking van informatie tot –
 • idee; gedicht is geen vertaling van een –
 • Ideen » Brieven : versus Max Havelaar (Multatuli)
 • Idema, W.L. (Wilt)
 • identificatie » herkenning » (zelf–)projectie » zelfinzicht » –c
 • identificatie » intimiteit van biograaf mbt. zijn onderwerp
 • identificatie auteur–personage » relatie (commentariërende) auteur & personage
 • identificatie bij lezer, mogelijkheden tot –
 • identificatie bij» van lezer (c.q. toeschouwer» kijker» luisteraar)
 • identificatie met ... / onbereikbaarheid van ...
 • identificatie met personage (beeld van personage)
 • identificatie met... » beeld van personage
 • identificatie per rijmwoord, persoons–
 • identificatie schrijver – personage
 • identificatie(s) bij lezer, verander(en)de –
 • identificatie, mogelijkheden bij lezer tot –
 • identificatiegestalten van lezer, de talloze –
 • identiteit bedreigd» zelfstandigheidsverlies» gevecht om eigen individualiteit
 • identiteit door» via boeken (–kast) (prijsgegeven)
 • identiteit en taal, grenzen doorbreken van –
 • identiteit handhaven, bedreigde individualiteit» zelfstandigheid» –
 • identiteit tijdschriften: maar vaag (vermoeiende gelijkheid)
 • identiteit verloren » depersonalisatie » niemand zijn (OOK: als lit. motief)
 • identiteit, hang naar –
 • identiteit, personage(s) zonder – » tijdeloos geworden romanpersonages
 • identiteit, taal– (van dichter): is in en door zijn werk herkenbaar
 • identiteit: blijvende eigen – bij doorgaande ontwikkeling (: grootheid)
 • identiteitscrisis » zelfverlies » gespletenheid » (SOMS OOK: zelfvernietiging)
 • identiteitsverlies bij Mulisch, drang tot –
 • identiteitsverlies, dreiging van – » gevecht om eigen individualiteit
 • identiteitsvraag » wat is eigenlijk van mijzelf? » wie ben ik?
 • ideogram
 • ideologie » leer » systeem van denkbeelden » dogmatiek
 • ideologie / praktische verwerkelijking (: ideaal of leer vs. werkelijkheid)
 • ideologie in tekst (: "boodschap" » strekking » idee » ideologische lad
 • ideologie van de 'self–love' (Mandeville)
 • ideologie, paradijs als (nostalgisch) ideaal c.q. als –
 • ideologisch–theologisch functioneren van kunst
 • ideologische werkelijkheid en literatuur : relatie –
 • IDIL (Stichting Informatie–Dienst Inzake Lectuur) » Lectuurrepertorium IDIL
 • idioom van groep / algemeen gebruikte taal
 • idiote beeldspraak » zinloze c.q. overbodige (etc.) metafoor
 • IDM (Informatiedienstverlening en –management) » bibliotheekschool FMA (A'dam)
 • idylle » idyllisch » arcadisch » het bucolische genre
 • idylle / mythe
 • idylle van jeugd, verlangen naar – » jeugdsentiment
 • idylle, literair hiernamaals geen –
 • idyllisch » arcadisch » idylle
 • idyllische kijk op het literaire leven c.q. vertekend beeld ervan
 • ieder woord in goede tekst conditioneert bij lezer voorstelling van het geheel
 • ieder woord, individualiteit van –
 • ieder zijn eigen Chesterton » geen eenstemmigheid over Chesterton
 • iedere generatie kent tekst (stuk taal) in een andere gestalte
 • iedere uitdrukking kan seksuele connotatie krijgen
 • iedereen is literair model
 • iedereen wil maar schrijven » veel (te veel) auteurs
 • Iependaal, Willem van
 • Ieren, onderdrukking van katholieke –
 • Ierland » Iers » Ier
 • Ierland / Engeland
 • Ierland, katholieke universiteit van –
 • Ierland: Noord– / Zuid–
 • Ierland: Yeats–cursus (zomercursus in Sligo)
 • Iers » Ierland » Ier
 • Iers / Engels
 • Iers–Engels, vertaling uit het Engels» het Amerikaans–Engels» het –
 • Ierse dichters herdichten Nederlandse poëzie
 • Ierse literatuur
 • Ierse Odysseus, Brandaan de – (tentoonstelling Catharijneconvent Utrecht 1986)
 • Iersel, Ch. van
 • Iersel, Kees van
 • iets [het woord " – "]
 • iets zeggen over literatuur (schijn)mogelijkheid van alleen schriftelijke taal
 • Ignatia Maes van Broekborg, de heilige –
 • Ignatius van Antiochië
 • Ignatius van Konstantinopel
 • Ignatius van Loyola
 • Ignatius van Loyola: Spaans»onwerelds»streng godsbeeld (: Teresa»Dominicus\–
 • Ignatius–college, Sint – (jezuïetenschool te Amsterdam)
 • Ignatiuscollege (Amsterdam; middelbare school tot 1976 geleid door jezuïeten)
 • IISG » Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam)
 • IJ–tunnel » het IJ » overkant van het IJ » Amsterdam–Noord
 • IJ, overkant van het – » Amsterdam–Noord » het IJ » IJ–tunnel
 • IJburg, Amsterdam–
 • ijdel » zelfvoldaan » –verzekerd » opschepper(ij) » behaagzucht »
 • ijdel (–heid van alle streven) (OOK: – als literair motief)
 • ijdel als literair motief » ijdelheid (OOK: – als literair motief)
 • ijdele auteur presenteert werk in boekhandel cq aan redactie tbv goed oordeel
 • ijdelheid als literair motief » ijdel (OOK: – als literair motief)
 • ijdelheid en zelfspot bij Beets
 • IJff, F.
 • IJkelenstam, Hendrikus
 • IJmeer » Amsterdam–IJburg
 • ijs » kou » pool » arctisch : als literair motief
 • ijs (wit – ) / zwart water : als literair motief
 • ijs / water (wit / zwart) : als literair motief
 • ijs als literair motief
 • ijs als literair motief (: arctisch» kou» pool» etc. als literair motief)
 • ijs: wijs is ijs
 • IJssel, kloosters (v.d. Moderne Devotie) langs de –
 • IJsseling, Samuel
 • IJsselstein (slot – )
 • IJtunnel » overkant van het IJ » het IJ » Amsterdam–Noord
 • ijver » vlijt » ijverig » vlijtig » toewijding » inzet » "d
 • ijver / moeiteloos presteren (vlijtig zwoegend / "het gaat vanzelf")
 • ijverig lezer
 • ijverig, calvinistisch steil» zuinig» somber» – (etc.)
 • ik » ik–vorm » het "ik" [N.B.: ZIE OOK s.v. IK–PERSPECTIEF »
 • ik / men : bij Kouwenaar
 • ik van de schrijver (andere – ): als opdrachtgever
 • ik van de schrijver, scheppende – » schrijf–personage
 • ik–figuur » ik–perspectief » het "ik" » ik–gedicht &ra
 • ik–figuur ontbreekt » OOK: opheffing c.q. ontkenning van het ik
 • ik–gedicht » ik–vorm » het "ik" » ik–figuur » ik
 • ik–gerichtheid » zelfbeklag » klagen etc. (OOK: – als literair motief)
 • ik–lyriek » –figuur» –vorm» –gedicht» –perspec
 • ik–personage » ik–figuur » het (lyrisch) "ik"\ ik–vorm»
 • ik–personage: Fens (in de ik–vorm c.q. als – )
 • ik–perspectief » ik–figuur » het "ik" » ik–vorm »
 • ik–vergroting van dichter» auteur [OOK: zelfverheerlijking» zelfmedelijden...]
 • ik–verhaal (–verhalen) » het "ik" » ik–gedicht » ik&nd
 • ik–vorm » het "ik" » ik [N.B.: ZIE OOK s.v. IK–PERSPECTIEF »
 • ik–vorm » het "ik" » ik–perspectief » ik–gedicht &raqu
 • ik–vorm, Fens in de – » Fens als ik–personage
 • ik, het – » ik–perspectief » ik–figuur » ik–gedicht »
 • ik, lyrisch " – " » ik–vorm » –perspectief » –ge
 • ik, opheffing» ontkenning van het – » OOK: geen ik–figuur
 • ik: andere " – " van schrijver als opdrachtgever
 • ik: bestudering van het eigen – » zelfonderzoek » zelfconfrontatie
 • IKON (interkerkelijke omroeporganisatie)
 • ikonografie
 • ikonografische analyse
 • ikonoklasme » verwerping van het beeld (Byzantium)
 • ikonologie
 • ikoon » ikonen
 • ikoon: begrip – "omvat bijna alle zichtbaars dat verlost is"
 • ikoon: maakt als beeld de onzichtbare zichtbaar
 • ikvergroting van dichter» auteur
 • Ila » I.L.A.
 • Ilias
 • illegaal » clandestien (met name ook: literatuur cq pers) » SOMS: onderduiken
 • illegaal, uitgezette – : Zekeriya Gümüs (Amsterdam 1997)
 • illegale geschriften » ondergrondse (clandestiene) uitgaven » samizdat
 • illegale jongerentijdschriften [jaren '40]
 • Illitch, Ivan
 • illuminatie » miniatuur (–uren)
 • illusie » droom » (romantisch) verlangen (MET NAME OOK: verbeeld ideaal)
 • illusie / werkelijkheid (tegenstelling schijn / werkelijkheid)
 • illusie mbt. toekomst » vooruitgangsgeloof » toekomstgeloof
 • illusie of allusie?
 • illusie van eenheid» geheel» samenhang (OOK: scheppen van eenheid»geheel\...)
 • illusie van geschiedschrijving
 • illusie van het verleden » geïdealiseerd c.q. geromantiseerd verleden
 • illusie van mogelijkheid tot een oplossing wordt lezer door de kunst ontnomen
 • illusie van onveranderlijkheid » hang naar onveranderlijkheid
 • illusie, 19e–eeuwse geloofs– : een in zichzelf besloten onbeweeglijk "Rome"
 • illusie, eenheidscheppende –
 • illusie, schema is een –
 • illusie, sluitende interpretatie van poëzie een –
 • illusieloosheid » (SOMS OOK: opgewekte) illusieloosheid » desillusie
 • illusies van de wachtkamer (: humor van Carmiggelt)
 • illusionistische schilderkunst » trompe–l'oeil
 • illusoir, leesbevorderingsactiviteiten en –campagnes –
 • Illustrated London News, The –
 • illustratie » beschrijving ipv beeld»interpretatie»visie»verbeelding»s
 • illustratie (–s) » platen » afbeelding(en) » reproduktie(s) » prent(en
 • illustratie (–s): ontbrekend » (te) weinig illustratie(s)
 • illustratie / personage: tegenstelling – (: verbeeld door plaatje/ bij lezen)
 • illustratie / taal (: afbeelding c.q. plaat vs. taal)
 • illustratie door kinderen » kindertekening(en)
 • illustratie kinderboek: Fens suggereert prijsinstelling voor beste –
 • illustratie laat geen ruimte voor eigen fantasie» tast eigen verbeelding aan
 • illustratie van kinderboek(en)
 • illustratie zien / lezen (: verschil lezersverbeelding van personages bij – )
 • illustratie(s), boek–
 • illustratie, beeld als louter – (: niet met de kracht van een nieuw symbool)
 • illustratie, muzikale begeleiding of – : bij (voorgedragen) tekst(en)
 • illustratie, religieuze – » bidprentje(s) » religieuze plaatje(s)
 • illustraties / personages (: verschil verbeelding door plaatje / – bij lezen)
 • illustraties van Peter Vos
 • illustreren met kaarten» plattegronden; historische studies – (: wenst Fens)
 • illustrerend beeld (dat echter geen nieuw symbool wordt)
 • illustrerende teksten, weinig of geen –
 • image » imitsj » imago » publiek c.q. publicitair beeld » publieke figuur
 • image building » public relations » publicity » pr » reclame » beeldvo
 • Image of Christ, The – ; Seeing Salvation (expositie Londen, voorjaar 2000)
 • image–builder » imago » publicitair beeld » publieke figuur
 • imaginair museum » museum van de verbeelding
 • imaginaire bibliotheek » verbeeldingsbibliotheek
 • imaginatie, kracht van – » macht van verbeelding » verbeelding (–skracht)
 • imago » image » publicitair c.q. publiek beeld » imitsj
 • imitatie » karikatuur » parodie » persiflage » pastiche » SOMS: gewild
 • imitatie » nadoen » onoorspronkelijk » namaak » plagiaat » (OOK: hersc
 • imitatie / origineel
 • imitatie / pastiche
 • imitatie door schrijver van wie hij later zal zijn
 • imitatie en spelregels » OOK: imitatie–cultuur
 • imitatie van middeleeuwen » middeleeuwen als ideaalbeeld of model
 • imitatie versus pastiche
 • imitatie–natuur / echte natuur
 • imitatie, erg veel navolging doet het oorspronkelijke lijken op –
 • imitatie, schijnbare – : door hun navolgers lijken oorspronkelijken imitator
 • imitatio » imitatie » navolging
 • Imitatio Christi » Navolging van Christus
 • imitsj » image » publiek c.q. publicitair beeld » imago
 • Imlay, Gilbert
 • immanente (werk– ) literatuurbenadering
 • immanentie / transcendentie
 • immateriële gestalte in ons hoofd » schaduwgestalte achter het werk
 • immigranten uit Byzantium
 • immigranten uit Zuidelijke Nederlanden » immigratie uit Zuidelijke Nederlanden
 • immigratie uit Zuidelijke Nederlanden » immigranten uit Zuidelijke Nederlanden
 • immrama, zee & otherworld: Keltisch literair motief
 • impasse » onmacht » niet kunnen : als inspiratiebron
 • impasse » richtingloosheid» weinig nieuws of bijzonders» armoe in de Ned. lit.
 • impasse bij schrijven » writer's bloc » aarzeling om te schrijven
 • impasse in Nederlandse literatuur (: richtingloosheid» weinig nieuws etc.)
 • impasse van roman (–genre) » (SOMS OOK:) géén impasse van het romangenre
 • imperfectum (onvoltooid verleden tijd) en lyriek
 • imperfectum / lyriek
 • imperfectum / praesens
 • imperialisme v.h. westers christendom (een van de grote Europese tradities)
 • imperialisme, Engels – » Brits Imperium
 • imperialisme, religieus – (dmv. taal)
 • imperialisme, taal–
 • imperialisme, westers –
 • imperialistisch » koloniaal
 • Imperium, Engeland als –
 • implicaties van het begrip "literair"; niet alleen literaire –
 • implicietheid » geheim : norm voor poëzie
 • implicietheid, Fens heeft voorkeur voor –
 • impressie (–s)
 • impressies en gevoelens, gematigdheid ook m.b.t. –
 • impressionabiliteit / verstand
 • impressionabiliteit, egocentrische kant van –
 • impressionisme » impressionistisch » impressionist(en)
 • impressionistisch » impressionisme » impressionist(en)
 • impressionistische kritiek
 • improviseren » improvisatie
 • improviserend denken » gehaaste bewustwording : bij criticus onder tijdsdruk
 • impuls van literaire kritiek op ontwikkeling van poëzie» van literatuur
 • impure » romantische » expressieve poëticale traditie [Sötemann]
 • in één woord veel tegelijk beleefbaar; poëzie maakt –
 • in ("in") » "uit" » hip » square (: modewoorden)
 • in alle kunstvormen tegelijk delen
 • in alles steeds de eigen beleving » steeds hetzelfde herkend
 • in andere woorden navertellen
 • in andere woorden navertellen
 • in andere woorden weergeven
 • in andere woorden weergeven: dat verkracht het gedicht» de literaire tekst
 • in bed lezen » liggen lezen » (OOK: lezen in bad[kamer])
 • in briefvorm, essay» roman» tekst» verhaal –
 • in buitenland bekende Nederlandse literatuur
 • in collectie ontbrekend » "verzameling gaten"
 • in de handel, kort – : boeken zijn – (: hoge omzetsnelheid vereist)
 • in de markt zetten van boek » marketing door boekhandel » boekpromotie
 • in de muziek verdwenen; tekst – (: spanning c.q. contrast tekst/ muziek
 • in de schaduw van...
 • in de tekst ontdekken van wat is weggelaten; lezen: het steeds opnieuw –
 • in de toekomst... (speculaties» verwachtingen» voorspellingen van Fens)
 • in de vorm opgeloste taal
 • in dialoog » gezamenlijk » met de groep » softe aanpak
 • in dialoog met zichzelf; echte lezer is per se tweevoudig: –
 • in Duits vertalen (suggestie van Fens)
 • in Duitsland Vlaamse auteurs bekender en meer vertaald dan Noord–Nederlandse
 • in eigen beheer uitgeven » lezer–uitgever » kleine uitgever
 • in elkaar overgaan van binnen– en buitenwereld
 • in Europese literaire traditie » in verband van de (West) Europese literatuur
 • in gedicht zelf uitleggen» verklaren» toelichten
 • in gesprek met auteur» kunstenaar, Fens –
 • in het Engels uit het Duits vertaald
 • in hoofd van lezer woorden uiterst beweeglijk (relaties aangaand)
 • in jaren '20 is in de kunst eigenlijk alles al gebeurd: later alleen variaties
 • in jeugd gelezen lectuur, doorwerking bij latere lezer van –
 • in leen, boek(en) – » (uit)lenen van boek(en)
 • in lezer doorlevende poëzie » groeiende lezer – (door)groeiende tekst
 • in lezer ontplooit zich literair werk » tekst groeit bij lezer
 • In Memoriam » necrologie » obituary
 • IN MEMORIAM » TER NAGEDACHTENIS » IN HERDENKEN AAN...
 • in memoriam Kees Fens » bij de dood van Kees Fens
 • In memoriam... » Bij de dood van... » Ter herdenking van...
 • in memoriam... » gedicht bij de dood van... » herdenkingsdicht
 • In Memoriams (obituaries) lezen in "The Times" » OOK: – als literair motief
 • in Nederlands èn in het Engels schrijven c.q. dichten
 • in opdracht geschreven » (staats–) opdracht (–en) » OOK: brooddichter
 • in opstand, de mens – : als literair motief
 • in poëzie alleen kan je over poëzie spreken
 • in poëzie verdwijnen van bezongene (die slechts aanleiding was)
 • in poëzie: woorden actief in betekenisvorming
 • in poëzie; poëzie hernemen –
 • in staat te beoordelen » oordeelsvermogen » expertise
 • in stand gehouden geschiedenis: door naamloze vrouwen
 • in taal bewaarde traditie
 • in taal zich afwikkelend maar geen taal geworden denken [Vkr. 5.6.98]
 • in taal: poëzie is uniek gebeuren – (en géén algemene idee)
 • in tekst meer lezen dan die te bieden heeft » hineininterpretieren
 • in traditie schrijven » retorische traditie
 • in verband met eigen tijd zien » contemporaine positie of plaatsbepaling
 • in vergetelheid geraakte auteur(s)\ boek(en)\ poëzie» literatuur
 • in vergetelheid rakende auteur(s), lezerstrouw aan –
 • in vervulling gaan » onthulling (van betekenis)
 • in volgorde lezen, hele poëziebundel –
 • in vorm
 • In Waarheid en Liefde, Godgeleerd Tijdschrift voor beschaafde Christenen(...)
 • in zichzelf gesloten literatuur
 • in–de–taal, waarheid–
 • Ina Damman, Terug tot – (Vestdijk)
 • Inagaki, Hiroshi
 • Inarritu, Alejandro González
 • inaugurele rede » (feest–) rede » (gelegenheids–) toespraak
 • inaugurele rede K. Meeuwesse (1961)
 • inaugurele rede prof. dr. W. Kusters (Rijksuniversiteit Limburg)
 • inaugurele rede van Fens (Katholieke Universiteit Nijmegen 1983)
 • inaugurele rede Van Halsema (VUA 1993)
 • inbreken – literatuur...
 • inbreken in een onbekend huis; lezen is –
 • inbreken, lezen als – » zonder inbreken is literatuur niet mogelijk
 • inbreken: zonder – is literatuur niet mogelijk
 • inbreker (vermomde – ), christelijke literatuurrecensent als –
 • inbreker in een onbekend huis; lezer is een –
 • inbreker, dichter als
 • inbreker, dichter als – » als omroeper van oproer
 • inbreker, predikant als
 • inbreng » inspraak » OOK: democratisering (met bijbehorende vergaderlast...)
 • inbreng door» van gewone (niet–specialistische) lezer
 • inbreng door» van lezer bij interpretatie
 • inbreng door» van specialistische lezer
 • inbreng lezer: vrijheid/ gebondenheid
 • inbreng van lezer, beperkte vrijheid voor –
 • inbreng van lezer, persoonlijke –
 • inbreng van» door gewone (niet–specialistische) lezer
 • inbreng van» door lezer bij interpretatie
 • inbreng van» door specialistische lezer
 • inbreng, beperkte vrijheid lezer bij –
 • incantatie » bezwering
 • incarnatie » menswording Gods (Woord) » God present (wordend) in de wereld
 • incarnatie » reïncarnatie » zielsverhuizing » karma
 • incarnatie (: in de – heeft alles de mogelijkheid tot beeld–wording gekregen)
 • incarnatie / transcendentie
 • incest
 • incidenteel / algemeen [: individueel / algemeen ; persoonlijk / algemeen]
 • incidenteel / algemeen (: illustratie v. toevalligs / beeld v. iets algemeens)
 • incompleet » tekort » lacune » omissie » hiaten
 • incompleet werk (onvoltooid» fragmentarisch – ): activeert creatieve receptie
 • incompleet zijn, angst voor – » volledigheidsstreven
 • incrowd(–karakter) » (literaire) clan » coterie » cercle » literair ci
 • incunabel (–en) » wiegedruk(ken)
 • incunabel(en), Hebreeuwse
 • incunabelen, aantallen
 • Indépendence Belge, l'– [krant]
 • indeling » ordening » herordening
 • indeling » structuur » opbouw » opzet » aanpak [OOK: van besproken boek&raqu
 • indeling genres doorbroken » genrevermenging » toon– en stijlvermenging
 • indeling in strofen » strofe–vorm » strofische bouw
 • indeling kerkruimte » kerkinrichting » kerkinterieur » kerkruimte
 • indeling ontbreekt » geen hiërarchische ordening » geen samenhang
 • indeling van Teirlinck's "Verzameld Werk", opbouw» ordening» –
 • indeling, genre– : niet vaststaand » genres herordend
 • Independent, The [krant]
 • index » inhoudsopgave » register » noten » bibliografie : ontbrekend
 • index » register » inhoudsopgave
 • index bij Krol
 • Index van verboden boeken » voorbehouden lectuur
 • index–lezer » –fanaat » Society of Indexers
 • indexlezer » indexfanaat » Society of Indexers
 • Indië / Nederland : tussenpositie –
 • Indië als literair motief » Indische belletrie
 • Indië in de jaren '40, Nederlands–
 • Indië, Hollander in – » Nederlander in Indië [ OOK: – in Indonesi&eu
 • Indië, Nederlands–
 • Indië: bersiap–tijd in Nederlands– » situatie daar vlak na capitulatie Japan
 • India
 • Indiaan » Indianen » Indiaans
 • Indiaanse mythe » Indiaanse mythen (c.q. – mythologie)
 • Indiaanse poëzie » Indiaanse tekst(en)
 • Indian / Indonesian literature
 • indikken van verhalen of van roman
 • indirecte bekentenislyriek » indirecte expressie van gevoel
 • indirecte poëzie » anti–poëzie » anti–lyriek
 • Indisch Nederlands
 • Indisch Nederlands: Fens suggereert vastleggen van thans nog gesproken –
 • Indische » Nederlandse gedeelten van "Max Havelaar", verhouding –
 • Indische (Oosterse) filosofie » oriëntalisme » OOK: Oost–West verhouding
 • Indische / Indonesische letterkunde
 • Indische belletrie (: letterkunde » literatuur uit of over Nederlands–Indië)
 • Indische Courant, De – [tijdschrift]
 • Indische letterkunde » literatuur uit Nederlands–Indië
 • Indische Leven, Het – [tijdschrift]
 • Indische mystiek » joodse mystiek » mystiek
 • individu » –gericht» –aliteit» –isme» –ist» &n
 • individu / collectief
 • individu / gemeenschap (: in de kunst)
 • individu binnen traditie » eigenheid in grote verband van de traditie
 • individu gebonden; associatief vermogen aan –
 • individu is vrije wil kwijt
 • individu van auteur (dichter» kunstenaar» componist) verdwijnt in het werk
 • individu–gericht » individualist » individualiteit » individu (–alisme
 • individu, wegcijfering van het – » zelfontkenning
 • individualisering » individualiteit » –isme » –ist » individu (&
 • individualisering / universele orde(ning) [OOK: individueel / universeel]
 • individualisering v.d poëzie» v.h. dichten» v.d. literatuur» v.h. dichterscha
 • individualisering van gelovige » vermenselijking christendom (: 11e»12e eeuw)
 • individualisme » individualist » individualiteit » individu–gericht
 • individualisme » solist » (autoritair cq elitair) individualist » eenling
 • individualisme / (onpersoonlijk) traditionalisme c.q. zonder eigenheid
 • individualisme / (onpersoonlijk) traditionalisme cq. uitbanning elke eigenheid
 • individualisme / collectiviteit (massa) OOK: individuele/ collect. benadering
 • individualisme / gemeenschapskunst (OOK: individu vs. gemeenschap i.d. kunst)
 • individualisme / traditionalisme (onpersoonlijk – ) cq. uitgebannen eigenheid
 • individualisme als constante in Ned. kunst (evenals bespiegeling & intimiteit)
 • individualisme bij overgang middeleeuwen–renaissnace, modern –
 • individualisme en dualisme in de veertiende eeuw
 • individualisme van lezer » lezer als individualist
 • individualisme van Tachtig
 • individualisme, a– : bij Van Duinkerken (want representant eeuwige waarheden)
 • individualist » individualisme » individualiteit » individu–gericht
 • individualist (–isme)\ (elitair» autoritair) eenling» solist» OOK als lit.mo
 • individualist / universalist
 • individualistische onzekerheid / bovenpersoonlijke zekerheid
 • individualistische spiritualiteit » persoonlijke vroomheid » privé–devotie
 • individualiteit » eigenheid » originaliteit » herkenbaar » persoonlijk (etc.
 • individualiteit » eigenheid : in het grote verband van de traditie
 • individualiteit » individu–gericht » individualist » individualisme
 • individualiteit bewaren, eigen (bedreigde) – » strijd tegen identiteitsverlies
 • individualiteit in stijl » eigen stijl » persoonlijke stijl
 • individualiteit van ieder boek » isolatie c.q. isolement van elk boek
 • individualiteit van ieder woord
 • individualiteit verdwijnt c.q. is verdwenen
 • individualiteit, bedreigde – » (verzet tegen) verlies van zelfstandigheid
 • individueel (= eigen) / algemeen (= theoretisch)
 • individueel (herkenbaar–)\ uniek» eigen verwerking» onverwisselbaar» bijzond
 • individueel (subjectief) / objectief
 • individueel / algemeen [OOK: persoonlijk / algemeen]
 • individueel / algemeen : eigen (persoonlijk) vs. theoretisch
 • individueel / traditioneel
 • individueel / universeel [OOK: individualisering / universele orde(ning)]
 • individueel contact met het kunstwerk; kunstwerk ontstaat in het
 • individueel geweten / gezag
 • individueel leesproces; literair werk is groeiend produkt van –
 • individueel lezen » lezen in isolement » lezen als geïsoleerde activiteit
 • individueel lezen » lezer als individualist » individualisme van lezer
 • individueel nieuwe contexten: veranderde lezer
 • individueel talent – traditie
 • individueel talent / traditie
 • individueel talent kan alleen binnen de grote traditie functioneren
 • individueel, boven– » onpersoonlijk; geheel zelfstandig bestaande poëzie: –
 • individuele activiteit, lezen is geïsoleerde» –
 • individuele afzijdigheid, hang naar distantie» eenzaamheid» afzondering etc» &ndas
 • individuele anekdote / boven–individuele betekenis ervan, spanning tussen –
 • individuele beleving » persoonlijke verwerking v h gelezene» geziene» gehoorde
 • individuele contexten; veranderde lezer: nieuwe –
 • individuele factoren bij receptie
 • individuele handeling, lezen een allerminst –
 • individuele kennis mbv. associaties / collectief weten (: tijdelijk/ blijvend)
 • individuele lezersgeschiedenis » iemands leesgeschiedenis
 • individuele muziekreceptie » muziekbeleving » muziekervaring
 • individuele persoonlijke werkelijkheid in kunst bewerkt tot algemene waarheid
 • individuele receptie
 • individuele receptie van muziek » – beleving van muziek
 • individuele receptie, factoren bij –
 • individuele receptie: van muziek / van literatuur
 • individuele situationele c.q. persoonlijke factoren bij waarderingsact
 • individuele werkelijkheidsbeleving (niet met anderen gedeeld)
 • individugebonden / collectieve kennis (: tijdelijk & associatief vs. blijvend)
 • individugericht » individualiteit » individualisme » individu (–alist)
 • Indologie te Utrecht, studie –
 • Indonesië » Indonesisch
 • Indonesië / Nederland [OOK: Indonesische kwestie]
 • Indonesië, Hollander» Nederlander in – [cq.: Hollander» Nederlander in Indi&
 • Indonesië, Nederlandse taal in –
 • Indonesië: bersiap–tijd (situatie vlak na capitulatie Japan)
 • Indonesiërs, Nederlands gesproken door oudere – : Fens suggereert vastlegging
 • Indonesiërs, Nederlandse poëzie lezen met –
 • Indonesia, universiteit van – (Jakarta) » (gast– ) colleges aan...
 • Indonesian / Indian literature
 • Indonesian literature
 • Indonesisch » Indonesië
 • Indonesisch tijdschrift "Eenzaamheid" (vertaalde titel)
 • Indonesische / Indische letterkunde
 • Indonesische kwestie [OOK: Nederland / Indonesië]
 • Indonesische letterkunde
 • Indonesische talen, vertaling uit –
 • indringend als waardekwalificatie
 • indringers als literair motief » binnendringen als literair motief
 • indruk / gedachte
 • indruk van steeds hetzelfde
 • indruk, onder de – » geïmponeerd: door de reuzen der wereldliteratuur
 • indrukken / gedachten
 • indrukwekkend als waardekwalificatie
 • indrukwekkende onbeweeglijkheid van letters
 • industriële archeologie
 • industrie » industrialisering » bedrijfsleven » ondernemen
 • industrie » industrialisering : als literair motief
 • industrie, biografie–
 • industrie, chemische – » scheikunde » chemie
 • industrie, cultuur– » SOMS: informatie–industrie
 • industrie, literaire – : mode c.q. kortstondigheid in de huidige –
 • industrieel erfgoed » nationaal en»of geestelijk erfgoed » cultuurverleden
 • infantilisme » onvolwassenheid » onvermogen tot zich geven » sentimentalisme
 • inferieur » kleingeestig » bekrompen » tweedehands » provinciaal
 • inferieure poëzie » "dit is geen poëzie"
 • inflatie, beeld– : door psychologie
 • inflatie, taal– : door jargon (OOK: terminologische inflatie)
 • informatica » computer » tekstverwerker » automatisering » cybernetica &raqu
 • informatica, patroonheilige van computergebruikers en –
 • informatie –teveel èn –tekort in naslagwerk» berichtgeving» nieuwsvoo
 • informatie (biografische – ) kan misleiden t.a.v. literair werk
 • informatie (nieuwe – ) opnemen minder dan herinnering activeren; lezen is –
 • informatie / communicatie
 • informatie / mening [OOK: feitelijk / opiniërend]
 • informatie boekhandel » voorlichtingsmateriaal mbt. boek(en)
 • informatie foutief » verkeerd verband gelegd» onjuist» verkeerd» onnauwkeuri
 • informatie mbt. Kees Fens » Kees Fens » anderen over Fens
 • informatie of ideeën als leeswinst (dankzij recensie)?
 • informatie op stofomslag of kaft » flaptekst » blurb » aanbevelingstekst
 • informatie over auteur» over schrijver (–s)
 • informatie uiterst persoonlijk tot idee verwerken; lezen is –
 • informatie via stofomslag » flaptekst » aanbevelingstekst » blurb
 • informatie–aanbod, overbodig – » overvloed c.q. teveel aan informatie
 • informatie–dichtheid » compactheid » bondigheid » kortheid
 • Informatie–Dienst Inzake Lectuur, Stichting – (: IDIL)
 • informatie–industrie » cultuurindustrie
 • informatie, 'literaire' – : montage» verfilmingswijze als –
 • informatie, biografische – » biografisch » biografie » het genre biografie
 • informatie, biografische – : als vijand van het (literaire) werk
 • informatie, literaire – : montage» verfilmingswijze als –
 • informatie, verloren – » verloren kennis » verdwenen kunst (–voorwerpen)
 • informatie: historische (burger) / biografische (auteur)
 • informatie: te veel èn te weinig in nieuwsvoorziening» berichtgeving» naslagw.
 • informatiedichtheid » beknoptheid » compactheid
 • Informatiedienstverlening en –management IDM » bibliotheekschool FMA Amsterdam
 • informatief–zakelijke / essayistische (essentialistische) recensies
 • informatief, niet – » weinig nieuws » geen nieuw (in)zicht
 • informatieve capaciteit van boodschap bepaald door lezer(sintentie)
 • ingang » poort » toegang » deur » SOMS: raam
 • ingang in Fens–studie: interessant» belangrijk» indrukwekkend stuk, (een –)
 • Ingarden, Roman
 • ingebeelde algemene waarde van kunst en cultuur » culturele waarden relatief
 • ingehaald door nieuwer literair werk
 • ingehaald; avant garde werd –
 • ingehouden » onderkoeld » ironie » understatement » skepsis
 • ingehoudenheid » gematigdheid
 • ingekeerdheid, zelf–
 • Ingen, Eric van
 • ingenaaide » gelijmde boeken
 • ingewikkeld » complex » gecompliceerd » verwikkeld
 • ingewikkeld zeggen van gewone dingen: is geen poëzie
 • ingezonden bijdragen, redactiebeleid mbt. –
 • ingezonden brief » lezersreactie » SOMS: rubriek 'ingezonden brieven'
 • ingezonden brief nav. stuk van Fens
 • ingezonden reactie(s) op interpretatie van Fens
 • Inghirami, Tommasso
 • Ingrams, Richard
 • inhaalpoging, lees– » leesachterstand » te groot boekenaanbod
 • inhalen onnodig, lectuur – » niet (meer) hoeven lezen » overbodig boek (tekst)
 • inhoud – vorm (: samenhang...)
 • inhoud – vorm : organisch verband
 • inhoud (aan gedachten) in gedicht » denkend dichten
 • inhoud (louter – geworden) vs (taal–) vorm [: ouderwets / oud]
 • inhoud / betekenis
 • inhoud / stof : stof wordt inhoud door vormgeving(svermogen) van auteur
 • inhoud / taalvorm : gebeuren mèt taal beschreven ipv. ìn taal opgeroepen
 • inhoud / vorm
 • inhoud / vorm (taal) ; (OOK: samenhang inhoud en vorm)
 • inhoud / vorm : stof wordt inhoud door vormgeving(svermogen) van auteur
 • inhoud / vorm : traditioneel / modern
 • inhoud / vorm : lezer overschat inhoud om vorm
 • inhoud aan gedachten, poëzie lezen om de –
 • inhoud door lezer overschat om de vorm
 • inhoud door rijm (–dwang) soms vindingrijk in leven geroepen
 • inhoud en vorm als één geheel
 • inhoud maar geen taalvorm » gebeuren mèt taal versus gebeuren ìn taal
 • inhoud traditioneel / vorm modern (experimenteel)
 • inhoud, korte – » samenvatting » fabel van een verhaal
 • inhoud, meer vertoon dan –
 • inhoud, vorm komt voort uit – » inhoud door vorm versterkt
 • inhoud: "onvoltooid" / vorm: helder afgerond (bij Hendrik de Vries)
 • inhoudsloos » geen inhoud » uiterlijk vertoon
 • inhoudsloosheid van religieuze taal (: geloofscrisis als taalcrisis)
 • inhoudsloze kennis » verbalisme » SOMS: schools (–heid)
 • inhoudsopgave » index » register
 • inhoudsopgave » index » register » noten » bibliografie : ontbrekend
 • inhoudsrijk » informatiedicht » compact » zuinig met taal
 • inhuldiging Beatrix als koningin (Amsterdam 1980, Nieuwe Kerk)
 • initiaal [in handschriften]
 • initiaal » initialen (: beginletters van namen)
 • initiaal I in handschrift
 • initiaal: B » Beatus–initiaal » [de letter:] B
 • initiatief van de taal» van de tekst
 • initiatief van tekst » van taal
 • inkeer » contemplatie(f) » beschouwing » meditatie » mediteren
 • inkleding, monastieke –
 • inkomen » honorarium » royalties » verdienste(n) » loon
 • inkorten » bewerken » herschrijven » wijzigen (: van tekst» teksten)
 • inkorting, tekst– » tekstbewerking » –herschrijving » –herzienin
 • inleefbaarheid » gevoelsmatige toegankelijkheid (OOK: ontbreken van – )
 • inlegkunde » meer in een tekst lezen dan die te bieden heeft
 • inleider, ideale –
 • inleiding » toelichting » commentaar » explicatie » annotatie(s) bij...
 • inleiding, Fens suggereert studie over voorwoord» woord vooraf» ter –
 • inleiding, ter – » woord vooraf » Voorwoord
 • inlevingsvermogen eerste vereiste voor criticus (maar...)
 • inlijving, christelijke c.q. (rooms–) katholieke annexatie c.q. –
 • inmenging van de dichter beperkt de mogelijkheden van de lezer
 • Innere Gestalt van schrijver: wij lezen literatuur om de relatie met de –
 • innerlijk » bevindelijk » piëtistisch » verinnerlijkt christendom
 • innerlijk (–heid) / uiterlijk ( –heid) (: binnen– / buitenkant c.q. –wereld
 • innerlijk / uiterlijk
 • innerlijk / uiterlijk: van elkaar aflezen
 • innerlijk beeld » herinneringsbeeld van muziekstuk bij luisteraar
 • innerlijk en uiterlijk vallen samen (: tekening)
 • innerlijk heelal van de mens vergroot geprojecteerd in mythisch heelal
 • innerlijk leven » gevoelsleven » innerlijke beleving c.q. ontwikkeling
 • innerlijk reizen » verbeeld zwerven » gefantaseerde reis
 • innerlijk vuur
 • innerlijk, bestudering van eigen – » zelfonderzoek » zelfconfrontatie
 • innerlijk, je – : tekst als archeoloog van – » tekst geeft lezer betekenis
 • innerlijke bibliotheek » bibliotheek van het geheugen
 • innerlijke biografie (: van de dichterlijke gestalten in lezers)
 • innerlijke biografie en lezer
 • innerlijke dialoog » reflectie » zelfbezinning » introspectie
 • innerlijke ervaring ontbreekt » (aan de) buitenkant » uiterlijkheden
 • innerlijke gestalte (van tekst) bij lezer
 • innerlijke gestalte bij de kunstenaar, kunstwerk als de schaduw van zijn –
 • innerlijke houding wijzigen » mentaliteitsverandering » SOMS: veranderd zicht
 • innerlijke karakterisering, beschrijving wordt –
 • innerlijke monoloog » monologue intérieur
 • innerlijke monoloog v.d. lezer (1.); lezers onder elkaar (2.): taal v.d. lezer
 • innerlijke reis » gefantaseerde zwerftocht » verbeeld reizen
 • innerlijke wereld, uiterlijke wereld beeld van de –
 • innerlijke wereld: taal van dichter geeft gestalte van – aan de uiterlijke
 • innerlijkheden, geen – » (aan de) buitenkant » uiterlijkheid
 • innerlijkheid èn overactiviteit
 • innerlijkheid » innigheid: het eigene van Bredero's poëzie
 • innerlijkheid / uiterlijkheid (: binnen– / buitenkant c.q. buitenwereld)
 • innerlijkheid bij de Moderne Devoten (OOK: deemoed» inkeer» nederigheid...)
 • innig: sleutelwoord van '80 (als: Kunst» kunstenaar» passie» gevoel» enkelin
 • innigheid » innerlijkheid: het eigene van Bredero's poëzie
 • Innocentius II, paus van Rome
 • Innocentius III, paus –
 • Innocentius VI, paus –
 • Innocentius X paus van Rome
 • inpakken » verpakking » emballage
 • inpakken van boek » emballage (van boek of plaat etc.) » (boek–) verpakking
 • inpassen in (eigen) context» referentiekader
 • inpassen in bestaand geheel; betekenisgeven is: –
 • inpassen, vergelijken is poging tot
 • inpassing in (eigen) referentiekader c.q. context
 • inquisitie » kerkelijke rechtbank » Heilig Officie
 • inrichten bibliotheek » op orde brengen van boekenkast
 • inrichting van huiskamer » meubelen » Pastoe » Goed Wonen
 • inrichting, kerk– » kerkinterieur » kerkruimte » indeling kerkruimte
 • inscape [woord bij Hopkins]
 • inscriptie » opschrift » epigraaf
 • inscriptie in boek » dichtbundel of boek met opdracht
 • inscriptie, bezitters– » exlibris
 • inscripties in boek(en)\ strepen bij lezen» streepjes & aantekeningen in boek
 • insigne (–s), pelgrims– en profane –
 • insigne(s) ... ZIE OOK: speldje(s) ...
 • insigne(s)... ZIE OOK: erotische... EN: devotie–... EN: interpretatie van ...
 • insignes (erotische – ): amuletfunctie?
 • insignes, erotische –
 • insignes, interpretatie van –
 • Insingel, Mark
 • insinuatie » (anonieme) laster » kwaadsprekerij
 • Insomnia van Bloem: vliet–vlood/ vliedt–vlood (varianten in regel 3)
 • inspanning (geen – ) bij kitsch–consument
 • inspiratie
 • inspiratie » droom » geest : clericalisme versus –
 • inspiratie / transpiratie (: vondst in poëzie meestal pas na veel zoeken)
 • inspiratie / vorm (: verstarde traditie » vormverstarring)
 • inspiratie / werkdiscipline ; scheppen: –
 • inspiratie bij de realisering van het kunstwerk, verval van de –
 • inspiratie bij gedreven lezer heeft onderzoek als oorsprong en voorwaarde
 • inspiratie bij lezer» kijker
 • inspiratie door het niet–kunnen » onmacht als inspiratiebron
 • inspiratie vergt onderzoek; voor gedreven lezer geldt: –
 • inspiratie versus leerstelligheid
 • inspiratie, clericalisme versus droom» geest» –
 • inspiratie, in poëzie meer transpiratie dan –
 • inspiratiebron voor nieuwe poëzie, poëzie als –
 • inspiratiebron, poëzie van het verleden als klankbord en –
 • inspiratiebron, herfst als –
 • inspirerend, niet – : rooms–katholicisme minder inspirerend dan al gedacht
 • inspraak » inbreng » OOK: democratisering
 • inspraak van allen, met – » in dialoog » met de groep » gezamenlijk
 • instantie (ordenende – ); lezer bedenkt –
 • instantie, dichter als beschouwende» waarnemende –
 • instantie: de tweede – in poëziegenese (: "bewerking")
 • instelling bij lezen – tekstvorm
 • instelling waarmee je leest » leeshouding » leesmotieven
 • instinct / cultuur : als literair motief (OOK: natuur / cultuur...)
 • instinct / verbeelding
 • Institut International de Bibliographie
 • Institute for Strategic Studies (Londen)
 • Institute of Arts, Detroit
 • institutie » institutionalisering » OOK: verstarring in organisatie
 • institutie / geloof : christendom als – / als –
 • institutionalisering » institutie » OOK: verstarde organisatie » bureaucratie
 • institutionalisering geeft tijdgebonden cultuurgegeven dogmatisch karakter
 • Instituut Nederlands Universiteit van Amsterdam
 • Instituut voor Biografie (Groningen)
 • Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen, Nederlands –
 • Instituut voor Sociale Geschiedenis, Internationaal – (IISG te Amsterdam)
 • Instituut, Apostolisch – : v.d. Vrouwen van Bethanië (Reinildahuis A'dam)
 • instituut, Kerk als – » Kerk » kerkelijk » kerkelijke ontwikkeling(en)
 • Instituut, Theater – (Amsterdam)
 • instortende boekenkast
 • instress [woord bij Hopkins]
 • instrument » boek : verbondenheid met –
 • instrument, musici dragen hun –
 • instrument, verbondenheid met boek of –
 • instrumentale muziek / koorzang
 • insturen "eerlijke manuscripten over jeugdliefde", uitgever vraagt om –
 • insulaire literatuur
 • inteelt van specialisten » specialisme wordt eigen retoriek
 • inteelt, literaire – » literaire clan » coterie » incrowd (–karakter)
 • integrale herdruk "Forum", Fens tegen –
 • integriteit, intellectuele – » verantwoordelijkheid van intellectuelen
 • intekenaren, lijst van – » (psychologie c.q. motivatie van de) boekenkoper
 • intellect » intellectueel » intellectuelen
 • intellect / affect (: verstand / gevoel; vernuft / sentiment)
 • intellect / natuur cq instinct als literair motief (OOK: cultuur / natuur...)
 • intellect / zinnelijkheid
 • intellect / zinnelijkheid als literair motief
 • intellect en geloof » OOK: intellect vs geloof
 • intellect in poëzie » logopoeia
 • intellectualisme / affect
 • intellectualisme / affect (vernuft/ gevoel EN: verstand/ gevoel)
 • intellectualisme / riddercultuur
 • intellectualistische kunst » kunst cq poëzie appellerend aan redeneerbehoefte
 • intellectualistische poëzie c.q. kunst (aan redeneren appellerend)
 • intellectueel » intellectuelen » intellect
 • intellectueel / emotioneel (verstand/ gevoel EN: vernuft/ affect)
 • intellectueel, verantwoordelijkheid van de – » intellectuele integriteit
 • intellectuele hartstocht» belangstelling
 • intellectuele integriteit » verantwoordelijkheid van intellectuelen
 • intellectuelen op universiteiten, jonge –
 • intellectuelen, r.k. vereniging van – (: "St. Adelbert")
 • intellectuelensocialisme » cultuursocialisme
 • intensiteit als waardekwalificatie (mbt. proza)
 • intensiteit van het lezen bepaald door activiteit van de lezer
 • intensiteit: gebrek aan – (cq kwaliteit» grootsheid» diepgang» vitaliteit..
 • intensivering van werkelijkheid (–sconceptie) door verbeelding
 • intentie (idee) / realisering (–isatie)
 • intentie / verwerkelijking (realisering) ervan
 • intentie van tekst (ivm. genre) » literaire conventie(s) » genre–conventie(s)
 • Inter Milan
 • interbellum (c.q.: jaren '20 en»of '30 van de 20e eeuw)
 • interculturaliteit » vermenging c.q. samengaan van culturen » twee culturen
 • interessant stuk van Fens, bijzonder – (: typerend» indrukwekkend» belangrijk)
 • interessant voor wetenschap» universiteit» onderzoek (: vnl. nog – )
 • interessante mededeling; literatuur» poëzie is geen persoonlijke c.q. –
 • interesse » nieuwsgierig (–heid) » [OOK:] gebrek aan –
 • interesse (weinig – ) voor secundaire literatuur» essays» monografieën etc.
 • interesse eigentijdse literatuur, wetenschappelijke/ essayistische –
 • interesse in (geschiedenis van) woorden
 • interesse in geschiedenis
 • interesse in lezen loopt terug » "ontlezing" » [OOK:] leescultuur
 • interesse in poëzie, klachten over afgenomen –
 • interesse klassieke literatuur: toegenomen belangstelling voor vertalingen
 • interesse van publiek » behoeften van publiek
 • interesse voor biografieën bloeit
 • interesse voor boek, herleefde – » "teruggekomen" boek
 • interesse voor poëzie» essay, groeiende –
 • interesse voor poëzie, klacht(en) over afgenomen –
 • interesse voor religieuze (stichtelijke) literatuur, verminderde –
 • interesse voor vertalingen klassieke literatuur, oplevende –
 • interesse voor Vlaamse literatuur: in N.–Nederland onbekendheid met of geen –
 • interesse, gebrek aan – (bij Fens) » Fens ervaart verveling
 • interesse, geen literaire –
 • interesse, historische – : verdwijnt » geen historisch referentiekader meer
 • interesse, intellectuele hartstocht c.q. –
 • interesse, publieks– : voor lichamelijke» geestelijke ellende als tv–vermaak
 • interesses bevredigen (ook al dient dat tot bijna niets), studeren als –
 • interieur / exterieur ; binnenshuis / buitenshuis
 • interieur, kerk– » kerkinrichting » kerkruimte » indeling kerkruimte
 • interland Nederland– België (voetbal)
 • internaat » kostschool
 • internalisering van mythen (bij hedendaagse mens)
 • internationaal / nationaal (: religie en samenleving in middeleeuwen)
 • Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (Stichting I.A.V. te Amsterdam)
 • internationaal bekend, Nederlandse literatuur voorzover –
 • internationaal digitaal netwerk » Internet » E–mail
 • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam
 • internationaal kunstcentrum, Brussel als –
 • International de Bibliographie, Institut
 • International Herald Tribune
 • International, Poetry – (Rotterdam 1982)
 • internationale (o.m.: literaire) contacten c.q. verwantschap c.q. oriëntatie
 • internationale context, poëticale opvattingen in –
 • Internationale Culturele Betrekkingen, Nederlands Instituut voor –
 • internationale hofliteratuur
 • Internationale Revue i10 [tijdschrift]
 • Internationale, de – [internationaal socialistisch strijdlied]
 • internationals » commercie » zakelijke belangen » winst » handel » mar
 • internationals » kapitalistisch ondernemen » industrie
 • internering » gevangenschap » gevangenis (–straf)
 • Internet » E–mail » internationaal netwerk v. digitale communicatie » weblog
 • interpersonaliteit
 • Interplanetary World Association: prof. Alfred Naon (voorzitter)
 • interpretatie » commentaar, los van de bestaande – : zelf opnieuw beginnen
 • interpretatie » decodering: dwz. veralgemening van het unieke» bijzondere
 • interpretatie » duiding : proces van –
 • interpretatie » hermeneutiek [ ZIE OOK: interpreteren ! ]
 • interpretatie » interpretaties » hermeneutiek » interpreteren
 • interpretatie » waardering : relatie –
 • interpretatie » waarneming, samengaan van –
 • interpretatie (...) ZIE OOK: interpretatie, ... EN: interpretatie: ...
 • interpretatie (...) ZIE OOK: interpreteren (...)
 • interpretatie (...) ZIE OOK: interpretaties (...)
 • interpretatie (exegese) / waardering
 • interpretatie (geslaagde – ) waarbij andere lezer zelf niet meer hoeft ...
 • interpretatie (nieuwe – ): een voorlopige nieuwe voltooiing
 • interpretatie (nieuwe – ): meer mogelijkheden voor literatuur
 • interpretatie (oud–christelijke – ) van visioen van Daniël
 • interpretatie (poëticale – ) van Nijhoffs bijen
 • interpretatie (uitvoering) / compositie [muziek]
 • interpretatie (vastliggende – ): weergave van één geraamte van gedicht
 • interpretatie / tekstanalyse
 • interpretatie / waardering
 • interpretatie als kunstwerk
 • interpretatie als ziekte » duidingswoede
 • interpretatie Dikkertje Dap (door Fens)
 • interpretatie door Eco / door anderen
 • interpretatie en waardering » interpretatiemogelijkheden en waardetoekenning
 • interpretatie en waarneming gaan samen
 • interpretatie gebonden aan persoon
 • interpretatie gestructureerd door fictie (c.q. verbeelding» kunst); onze –
 • interpretatie hernemen
 • interpretatie houden voor compositie (: uitvoering voor de compositie houden)
 • interpretatie in biografie door biograaf » visie (en zelfportret) vd. biograaf
 • interpretatie machteloos tov. het geheim
 • interpretatie onzeker» moeizaam» twijfelachtig
 • interpretatie v.d. werkelijkheid (c.q. bedrieglijke veelvoudige werkelijkheid)
 • interpretatie van de werkelijkheid door fictie (\kunst) gestructureerd; onze –
 • interpretatie van de werkelijkheid, beeld en – » concept(ie) v. werkelijkheid
 • interpretatie van een tekst; de ontdekking van het model is niet de –
 • interpretatie van Fens, ingezonden reactie(s) op –
 • interpretatie van Fens, een –
 • interpretatie van foto (–'s) » foto's duiden » betekenisgevend foto's bekijken
 • interpretatie van het verhevene vs. van het platte : onze –
 • interpretatie van insignes
 • interpretatie van lidwoord
 • interpretatie van liturgische c.q. gewijde ruimte
 • interpretatie van losse regel, verkeerde –
 • interpretatie van muziekstuk (uitvoering) / muziekstuk zelf (compositie)
 • interpretatie van ondertitel» van titel
 • interpretatie van poëzie: sluitende – een illusie
 • interpretatie van ruimte (–lijke aspecten) » ruimte » ruimtelijk
 • interpretatie van schilderij of tekening
 • interpretatie van schrijver: zijn Wahrheit uit zijn Dichtung lezen
 • interpretatie van titel c.q. van ondertitel
 • interpretatie van versregel door context beïnvloed
 • interpretatie vervangt taal van gedicht door neventaal: 't unieke veralgemeend
 • interpretatie vervangt unieke taal door veralgemenende neventaal
 • interpretatie vormt (groeiende) gestalte van kunstwerk, iedere nieuwe –
 • interpretatie(s) (...) ZIE OOK: interpretatie (...) EN: interpretatie, ...
 • interpretatie, bekende/ nieuwe –
 • interpretatie, bijbel– » bijbelexegese » –exegeet
 • interpretatie, bijbel– : letterlijke / geestelijke –
 • interpretatie, biografische versus andersoortige –
 • interpretatie, de kanker van de –
 • interpretatie, deel– » deelstudie
 • interpretatie, eigen
 • interpretatie, emblematische – » emblematiek » embleem
 • interpretatie, gekunstelde –
 • interpretatie, geslaagde – » geslaagde interpretaties
 • interpretatie, grenzen van – (limiet van haar vermogen tov. het geheim)
 • interpretatie, hedendaagse – » huidige interpretatie(s)
 • interpretatie, herstelde –
 • interpretatie, ijverige mis– » close misreading
 • interpretatie, inbreng door lezer bij –
 • interpretatie, ironische –
 • interpretatie, kunst der –
 • interpretatie, kunst is betekenisdragend & raadselstellend en nodigt uit tot –
 • interpretatie, letterlijke – » letterlijk (onbevooroordeeld» precies) lezen
 • interpretatie, moeizame» onzekere» twijfelachtige (poging tot) –
 • interpretatie, niet–symbolische c.q. symbolische –
 • interpretatie, nieuwe» hernieuwde –
 • interpretatie, nieuwe/ bekende –
 • interpretatie, onjuiste» verkeerde» mis–
 • interpretatie, onvoldoende – » ongeveer–betekenis
 • interpretatie, oude/ nieuwe –
 • interpretatie, over–
 • interpretatie, poëticale – » poëticale informatie » poëticaal inte
 • interpretatie, psalm– » psalmcommentaar
 • interpretatie, seksuele –
 • interpretatie, steeds opnieuw
 • interpretatie, streven naar de éne (exclusieve) –
 • interpretatie, symbolische – » duiding van symbool
 • interpretatie, symbolische c.q. niet–symbolische –
 • interpretatie, theologische c.q. religieuze –
 • interpretatie, theosofische –
 • interpretatie, toeëigenende –
 • interpretatie, verengde – » verengende lezing
 • interpretatie, verkeerde – » mislezing » verkeerd gelezen
 • interpretatie, vertaling is –
 • interpretatie, voorlopig karakter van (de) –
 • interpretatie, zelf – » zelfontdekking door lezer
 • interpretatie: (voorlopig) sluitende context geven
 • interpretatie: al of niet overtuigende constructie rond een geheim
 • interpretatie: alle samenhangende vraagmogelijkheden mbt. de tekst
 • interpretatie: als woord & betekenis niet meer samenvallen (begin: zondeval)
 • interpretatie: biografie c.q. autobiografie vergt visie» selectie» ordening» &ndas
 • interpretatie: context geven (een voorlopig sluitende)
 • interpretatie: de gezamenlijke mogelijkheden tot zinvol vragen stellen a.tekst
 • interpretatie: de moderne – / de vroegere –
 • interpretatie: een doorgaand proces; steeds opnieuw aanvangend
 • interpretatie: gedicht bevat méér dan wij hebben aan woorden ter verklaring» &nd
 • interpretatie: gestaltegeving(en) van poëzie
 • interpretatie: gezamenlijke referenties van lezers
 • interpretatie: het bedenken van vragen
 • interpretatie: hoogstens (tijdelijk) toegevoegde waarde
 • interpretatie: literaire / muzikale (= uitvoering)
 • interpretatie: meer beschrijving» benoeming dan visie» beeld of –
 • interpretatie: persoonlijke / publieke
 • interpretatie: secundaire bezigheid (tav. raadsel blijvende primaire: lezen)
 • interpretatie: steeds opnieuw
 • interpretatie: veroudering van – » verouder(en)de – » oude – » g
 • interpretatie: verschillende invalshoeken
 • interpretatiebeeld van kunstwerk » visie op c.q. idee over kunstwerk
 • interpretatiebiografie / feitenbiografie
 • interpretatiegeschiedenis
 • interpretatiegeschiedenis van een boek verandert gestalte van dat boek
 • interpretatiemogelijkheden en waardetoekenning
 • interpretatiepoging door Van Ostaijen van gedicht van Gezelle
 • interpretatiepoging, moeizame» onzekere» problematische» twijfelachtige –
 • interpretatieproces
 • interpretatieproces » duidingsproces
 • interpretaties » commentaar: soms verlammende overvloed aan –
 • interpretaties (mogelijke – ) nemen in aantal toe: kunst kent vooruitgang!
 • interpretaties completeren elkaar; verschillende literaire –
 • interpretaties door lezers; literair personage: som van –
 • interpretaties van "Cheops", verzamelde –
 • interpretaties van het verleden; herinneringen: –
 • interpretaties, bekende/ nieuwe –
 • interpretaties, nieuwe/ bekende –
 • interpretaties, onvoltooide – : doorgeven van – : enige prikkel tot schrijven
 • interpretaties, poëzie lezen ontdaan van bestaande –
 • interpretaties, toeëigenende –
 • interpretaties, verlammende overvloed aan –
 • interpretaties, verschillende –
 • interpretaties; literair werk bestaat alleen in zijn –
 • interpretatiewoede
 • interpretatiewoekering » duiden en interpreteren als ziekte
 • interpretatiezucht » duidingswoede » interpreteren als ziekte
 • interpretator » exegeet : wil algemene geest achter de letter lezen
 • interpretator (moderne – ) stremt tekst tot betekenisloosheid
 • interpreteert zichzelf door de tekst; lezer – » tekst geeft lezer betekenis
 • interpreteren » decoderen: het unieke» bijzondere veralgemenen
 • interpreteren » duiden : als ziekte
 • interpreteren » exegese beoefenen [ ZIE OOK: interpretatie ! ]
 • interpreteren » hermeneutiek (...) [ZIE OOK: interpretatie » hermeneuti... ]
 • interpreteren » interpretatie (–s) » hermeneutiek
 • interpreteren » waarnemen, samengaan van –
 • interpreteren (noodzakelijk door slordigheid erflaters) doet cultuur bloeien
 • interpreteren / analyseren van tekst
 • interpreteren / lezen: secundaire / (raadsel blijvende) primaire bezigheid
 • interpreteren c.q. waarnemen, samengaan van –
 • interpreteren doet kunstwerk doorgroeien, steeds opnieuw (en anders) –
 • interpreteren is vragen bedenken
 • interpreteren stuit op grenzen (van vermogen tov. het geheim)
 • interpreteren van de (bedrieglijke» veelvuldige» discontinue) werkelijkheid
 • interpreteren van foto (–'s)
 • interpreteren van losse regel, verkeerd –
 • interpreteren van schilderij of tekening
 • interpreteren van schrijver: zijn Wahrheit uit zijn Dichtung lezen
 • interpreteren van symbool » symbolisch duiden
 • interpreteren vervangt unieke taal van gedicht door veralgemenende neventaal
 • interpreteren, diepzinnig verkeerd – » close misreading
 • interpreteren, hinein– » meer in tekst lezen dan die te bieden heeft
 • interpreteren, letterlijk – » letterlijk (onbevooroordeeld» precies) lezen
 • interpreteren, niet–symbolisch c.q. symbolisch –
 • interpreteren, onvoldoende» te weinig – (OOK: ongeveer–betekenis)
 • interpreteren, ordenend – » interpreteren vereist ordening
 • interpreteren, poëticaal – » poëticale informatie
 • interpreteren, steeds opnieuw –
 • interpreteren, symbolisch – » duiding van symbool
 • interpreteren, symbolisch c.q. niet–symbolisch –
 • interpreteren, verengend» verengd – (verengende lezing)
 • interpreteren, verkeerd – » mislezen » verkeerd gelezen
 • interpreteren, vertalen is –
 • interpreteren: context geven (een voorlopig sluitende)
 • interpreteren: gedicht vrij lezen uit taal (tekst) en uit zichzelf
 • interpreteren: het Oude Testament naar het Nieuwe toe – (: typologisch lezen)
 • interpreteren: het vroegere – / het moderne –
 • interpreteren: ordening » ordenend interpreteren
 • interpreteren: plaatsen in (voorlopig) sluitende context
 • interpreteren: secundaire bezigheid (tav. primaire lezen, dat raadsel blijft)
 • interpreteren: steeds opnieuw
 • interpreteren: streven naar eenheid (van tegendelen bv.)
 • interpreteren: van deel naar geheel (geheel = eenheid van samenhangende delen)
 • interpreteren: vertalen naar algemeenheden
 • interpreteren: voorlopig sluitende context geven
 • interpreterend / zakelijk (: mbt. titel; metaforische / zakelijke titel)
 • interpreterend beluisteren dat muziek tot programma–muziek maakt; hinein–
 • interpreterend kijken / technisch (kunsthistorisch) kijken
 • interpreterend, niet meteen – : – kijken (= kunsthistorische discipline)
 • interpretieren, hinein– » meer in tekst lezen dan die te bieden heeft
 • interpunctie » leesteken(s)
 • interpunctie weglaten » zonder leestekens
 • intertekst » (OOK: onderdeel van "het Grote Verhaal")
 • intertekst, functie van citaat» overeenkomst» verwijzing» –
 • intertekstualiteit
 • intertext » (OOK: onderdeel van "het Grote Verhaal")
 • intertext, functie van overeenkomst» verwijzing» citaat» –
 • intertextualiteit
 • intertextualiteit en waardering
 • interview » vraag– c.q. tweegesprek » onderhoud » enquête » (OOK
 • interview als mogelijkheid om op tv literatuur aan het woord te laten
 • interview door Fens » Fens heeft gesprek met auteur c.q. kunstenaar
 • interview Fens met kunstenaar c.q. auteur
 • interview met dichter(s) c.q. met schrijver(s) » literair(e) interview(s)
 • interview met Fens » gesprek met Fens » Fens ondervraagd
 • interview met schrijver c.q. met dichter(s) » literair(e) interview(s)
 • interview, opkomst van het literaire –
 • interview, scherts– : met Euwe en Aljechin
 • intiem / publiek (: privé vs. publiek) » OOK: (al) te persoonlijk
 • intieme bezigheid, lezen is – » lezen hoort in isolement c.q. alleen–zijn
 • intimiteit » identificatie van biograaf mbt. de beschrevene
 • intimiteit (afstand» verwantschap) Richard – Henriëtte – Adriaan Roland Hols
 • intimiteit als constant in Ned. kunst (evenals bespiegeling en individualisme)
 • intimiteit geschonden » (privé)geheimen onthuld » briefgeheim geschonden
 • intimiteit in brief of confessie » persoonlijke toon in brieven
 • intimiteit in» van brief» confessie(s)\ persoonlijke toon
 • intimiteit van het lezen » lezen hoort in isolement c.q. eenzaamheid
 • intimiteit, lezer en –
 • Into Great Silence » Die grosze Stille » De grote stilte (film 2006)
 • intolerantie » absolute pretenties » macht van het absolute
 • intrige » gekonkel » achterbaks » naijver » jaloers » vuil politiek sp
 • intrige » intriges » plot » OOK: ontbreken van plot of intrige(s)
 • intrige / gegeven (: dynamisch / statisch)
 • intrige niet aanwijsbaar in verhalen van Van het Reve
 • intrigeren » konkelen » naijver » (politieke) intriges
 • intrigerend want onoplosbaar
 • intrigerende van het verzwegene, het –
 • intriges (politieke – ) » gekonkel » achterbaks » naijver » rancune &r
 • introïtus » intredezang (van Kerstmis c.q. Pasen)
 • introductie: stijlmiddel van reporter
 • introductieplaat van serie "Stemmen van schrijvers" » "Stemmen van schrijvers&q
 • introspectie » zelfingekeerdheid
 • introspectie » zelfonderzoek » zelfconfrontatie » studie van eigen innerlijk
 • introspectie » zelfreflectie » bezinning » reflectie
 • introvertie » inkeer » contemplatie » bezinning » meditatie » beschouw
 • intuïtie en wetenschap
 • intuïtie, wetenschapsbeoefening op basis van – / zwoegen in de wetenschap
 • intuïtief kwaliteit vermoed nog vóór doorzicht plaats heeft (: raadselachtig!)
 • inval » ideeënrijk » inventief
 • invalide » ziek » ziekte » epidemie
 • invallen (Multatuli)
 • invalshoeken bij interpretatie(s), verschillende –
 • inventief » ideeënrijk » inval (–len)
 • inversie als stijlmiddel
 • invloed » beïnvloeding OOK: verwantschap » overeenkomst » gelijkenis
 • invloed (...) ZIE OOK: beïnvloeding (...)
 • invloed Annie Schmidt bestuderen (suggestie Fens)
 • invloed Bomans op werk van Mulisch onderzoeken (: suggestie van Fens)
 • invloed door lateren niet meer herkend
 • invloed Du Perron's kritische hulp bij werk van vrienden nog ononderzocht
 • invloed jeugdlectuur op latere lezer
 • invloed monastieke ideeën op christendom, fatale –
 • invloed ondergaan of nagevolgd?
 • invloed op boekenverkoop » bevordering boekenverkoop
 • invloed op katholicisme c.q. christendom, Griekse –
 • invloed op lezer(s) van tekst» literatuur
 • invloed op waardering
 • invloed ouderlijk milieu ('vaderhuis') op Bloems poëticale opvattingen
 • invloed persoonlijke associatie(s) bij beoordeling van poëzie
 • invloed van "De Gemeenschap", geringe –
 • invloed van Carmiggelt
 • invloed van criticus c.q. kritiek » macht van (literaire) opiniemaker (–)s
 • invloed van criticus wel/ niet dmv. literatuuropvattingen?
 • invloed van criticus?; zijn literatuuropvattingen wel/ geen mogelijkheid tot –
 • invloed van de klassieken » klassieke erfenis » voortlevende klassieke cultuur
 • invloed van devotioneel Nederlands taalgebruik » effect van...
 • invloed van eerdere literaire beleving op eigen werkelijkheidsbeleving
 • invloed van gelezen boek op latere lectuur
 • invloed van gelezen boek(en) » beïnvloeding door lectuur (c.q. literatuur)
 • invloed van Goya op Hendrik de Vries
 • invloed van het nieuwe op het oude
 • invloed van Housman
 • invloed van jeugdlectuur» van het als kind gelezene
 • invloed van jezuïeten » jezuïet (–en) (–orde)
 • invloed van kinderlectuur op latere lezer
 • invloed van kritiek » wel of geen mogelijkheid tot beïnvloeding door criticus?
 • invloed van literaire kritiek op ontwikkeling van literatuur (c.q. poëzie)
 • invloed van literatuur op lezer(s)
 • invloed van literatuur» van gelezen boek(en) of verhalen
 • invloed van monastieke c.q. vroegmonastieke ideeën op christendom, fatale –
 • invloed van onderwijs op kunstopvattingen
 • invloed van ongelezen boeken
 • invloed van persoonlijke associatie(s) bij beoordeling van poëzie
 • invloed van Spinoza in Nederlandse literatuur » Spinoza » Spinozisme
 • invloed van Statenbijbel op Nederlandse taal en literatuur
 • invloed van tekst c.q. literatuur op lezer(s)
 • invloed vaststellen » beïnvloeding(en) signaleren
 • invloed, Franse – » Frankrijk » Frans
 • invloed, monastieke – » monastiek ideaal » kloosterspiritualiteit
 • invloed, monastieke» vroeg–monastieke – : op het christendom fataal
 • invloed, zoeken naar invloeden c.q. –
 • invloeden » beïnvloeding OOK: verwantschap » overeenkomst
 • invloeden door lateren niet meer herkend
 • invloeden in Leopolds "Cheops", onderzoek naar klassieke –
 • invloeden op 19e–eeuwse Europese cultuur, Griekse –
 • invloeden, zoeken naar invloed c.q. –
 • invoering van euro » euro
 • invullen, hoogste bekwaamheid van de mens zijn vermogen tot –
 • invulling context door lezer (: bij fragmenten)
 • inzender niet bekend » anoniem ingezonden
 • inzenders pastichewedstrijd beheersen middelnederlandse taal
 • inzending » bijdrage (: aan tijdschrift; OOK: redactiebeleid mbt. – )
 • inzet » begin » beginzin » (beloftenvolle) aanvangszin
 • inzet » toewijding » ijver(ig) » vlijt(ig) » hogerop willen » doorlere
 • inzet bij auteur » verantwoordelijkheid van de schrijver
 • inzet van gedicht, sterke c.q. directe of abrupte –
 • inzet, directe» sterke – : van gedicht
 • inzet, onderzoek naar begin(zin) c.q. – (: suggestie van Fens)
 • inzet, sterke» directe – : van gedicht
 • inzicht » zelfinzicht » zelfingekeerdheid » introspectie
 • inzicht (c.q. verklaring) / esthetische ervaring
 • inzicht / smaak
 • inzicht / verbeelding
 • inzicht in grote poëzie, schok van plotseling –
 • inzicht, geen nieuw – » geen nieuwe kennis » geen nieuwe visie
 • inzicht, winst aan – / verlies aan beleving
 • inzicht: lezen met meer door verbeelding dan – gericht combinatievermogen
 • inzicht: naar – toe lezen / smaakvol consumeren
 • inzicht: vergt moeizaam toeëigenen
 • inzichten–in–het–bestaan uit taal vrijmaken: het wezenlijke van dichten
 • inzichten, didactische» onderwijskundige – (van Fens)
 • inzichten, onvoorziene – » beter zicht op geheel : bij herlezen
 • inzinkingen binnen een gedicht
 • Ionesco, Eugène
 • ipv beeld beschrijving (: illustratie ipv. visie» verbeelding» symboliek)
 • Irak
 • Irak / Koeweit : Golfoorlog 1991
 • Iran: Bam
 • Ireland, Catholic University of –
 • Irenaeus van Lyon
 • Irene von Lippe (...) – van Oranje » prinses Irene
 • Irian Barat » Nieuw–Guinea
 • Irish literature
 • ironie » ironisering » ironisch ( –e toon) » sarcastisch » afweer&ndas
 • ironie » understatement » skepsis » onderkoeld » ingehouden
 • ironie of ernst? » spot of ernst?
 • ironie–teken (drie puntjes)
 • ironieteken: drie punten als –
 • ironisch gebruik van gemeenplaats(en) of zakelijke dan wel ambtelijke taal
 • ironische interpretatie
 • ironisering » ironie » afweer–in–de–humor » ironische toon
 • ironisering van (eigen) oudere literatuur
 • Irons, W.J.
 • irrationaliteit / rationaliteit : ruimte van het kunstenaarschap
 • irrationeel element » het fantastische » sprookjesachtig » fantastisch verhaal
 • irrationele dat je meteen aan een tekst kan binden, dat –
 • irrationele onmiddellijke binding aan tekst
 • irreëel beeld van lezen in je jeugd
 • irreëels, het volmaakte heeft iets –
 • irrelevant » overbodig » niet functioneel » niet terzake » onnodig
 • irritatie bij Fens » Fens boos c.q. woedend c.q. geërgerd en»of hatelijk
 • irritatie bij lezer oproepend (c.q. weerstand» oneens zijn» tegenwerpingen...)
 • irriterende verfijning
 • Irving, Edward
 • Irving, Washington
 • is Fens wel de auteur van dit stuk? (: niet ondertekend artikel)
 • is het kunst?
 • Isaïas » Jesaja
 • Isaak (aartsvader)
 • Isabella d'Este
 • Isacker s.j., Karel van
 • Isacker, Frans van
 • Isherwood, Christopher
 • Isidorus van Sevilla
 • Ising Jr., Arnold
 • Ising, Arnold – : briefwisseling met Van Deyssel
 • Isings, J.H.
 • Islam » mohammedanisme » mohammedaan » moslim » SOMS: Ottomaanse rijk
 • isolatie » isolement » eilandpositie
 • isolatie als literair motief » isolement als literair motief » eiland... etc.
 • isolatie door citeren » context maakt citaat waardevol
 • isolatie door fixatie op één punt, effect van –
 • isolatie door literatuur » – door lezen » zelfverlies door lezen
 • isolatie mbt. boek » isolement c.q. individualiteit van boek
 • isolatie van Jane Austen, géén geestelijke –
 • isolatie, effect van –
 • isolatie, hang naar – [OOK: isolement / gemeenschap c.q. collectiviteit]
 • isolatie: geen context (: gebrek aan context)
 • isolement » afgeslotenheid » eenzaamheid » eilandsituatie : als lit. motief
 • isolement » isolatie » eilandpositie
 • isolement / gemeenschap [OOK: isolement/ collectiviteit; hang naar isolatie]
 • isolement / participatie
 • isolement van auteur
 • isolement van literatuur » machteloosheid c.q. onmacht van de literatuur
 • isolement–positie van kunstwerk; grootmeesterlijk wetenschapp. werk komt in –
 • isolement, behoefte aan afzondering» afzijdigheid» distantie» eenzaamheid» &
 • isolement, hang naar – [OOK: isolement / gemeenschap c.q. collectiviteit]
 • isolement, lezen hoort in –
 • isoleren door citeren » context maakt citaat waardevol
 • isolerend / synthetisch lezen (: van poëzie)
 • isolerend omgaan met kunst een vorm van citeren?, ons –
 • isolerende » fragmenterende omgang met kunst
 • isolering / monopolisering van literair werk (door specialisten)
 • isolering van literair werk door specialisten (nog geen monopolisering)
 • isolering van literair werk wel; monopolisering niet: door specialisten
 • Israël, Cornelis [pseudoniem: Isaac Faro]
 • Israël, Max
 • Israël, N. (Nico)
 • Israël, Palestijnse zelfmoordenaars in de strijd tegen –
 • Israël, Rinus
 • Israëls, Isaäc
 • Israëls, Jozef
 • Israel [de staat – ] » Israëlisch
 • Israel, Jonathan
 • Isselt, Henriëtte van Dam van
 • Istanbul » Constantinopel » Byzantium » Byzantijnse rijk
 • Istanbul » Turkije » Anatolië
 • Istendael, Geert van
 • Italië » Italiaans » OOK: Italiaanse geschiedenis
 • Italië, Ronde van – (wielrennen)
 • Italië: Civittavecchia
 • Italië: koning Victor Emmanuel II
 • Italië: vijftiende eeuw (Quattrocento)
 • Italië: volkstaal vs latijn » OOK: latijn vs volkstaal in de r.k.liturgie
 • Italiaans » Italië » OOK: Italiaanse geschiedenis
 • Italiaans / Nederlands (: talen)
 • Italiaans als volkstaal » volkstaal vs. Latijn » volkstaal in r.k. liturgie
 • Italiaans neo–realisme in film
 • Italiaans, vertaling uit het –
 • Italiaanse geschiedenis van de Engelse literatuur
 • Italiaanse kunst
 • Italiaanse letterkunde
 • Italiaanse literatuur » Italiaanse letterkunde
 • Italiaanse stadsstaten
 • Italiaanse taal
 • Italiaanse taal / Nederlandse taal
 • Italiaanse uitgever Mondadori
 • Italian literature
 • Itallie–Van Emden, mevrouw Van –
 • Ivens, Joris
 • Izaak (aartsvader)