Thema's
 • a–cultureel » cultuurverlies » –vernietiging » –ondergang
 • a–grammaticaal » tegen de regels van de grammatica in » ongrammaticaal
 • a–historisch lezen van oude(re) literatuur
 • a–historisch: tragiek is niet – » tragiek behoeft een verleden en een toekomst
 • a–historische benadering van oude(re) literatuur
 • a–individualistisch denken v. Van Duinkerken (representeert eeuwige waarheden)
 • a–poëtische zaken als metafoor
 • a–theoretisch gericht » praktisch » pragmatisch » niet speculatief » e
 • A.F.Th » A.F.Th. van der Heijden
 • A.J. [pseudoniem van Karel J.L. Alberdingk Thijm alias Lodewijk van Deyssel]
 • A.M.D.G. (ad maiorem Dei gloriam)
 • A.V.S.V. (Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereniging)
 • Aafjes 75 jaar
 • Aafjes, Bertus
 • Aafjes, Jacob
 • Aafjes, Jeroen
 • Aalberse, Han B.
 • Aalberse, P.
 • Aalders, H.G.
 • Aalst
 • Aalten
 • aan collectie ontbrekende stukken » niet in de collectie » "verzameling gaten"
 • aan de dichtkunst
 • aan het licht gebracht door taal; iets onbekends –
 • aan jezelf twijfelen » gebrek aan zelfvertrouwen » (fundamentele) onzekerheid
 • aan lezer bekend » wat lezer weet » kennis van de lezer
 • aan Rembrandt toegeschreven maar... » Rembrandt Research Project
 • aan zichzelf (= lezer) voorstellen; schrijver kan» wil lezer –
 • aanbevelen » stimuleren » enthousiasmeren » overtuigen (: mbt. lezen)
 • aanbevelingstekst » blurb » flaptekst » informatie op stofomslag of kaft
 • aanbieden, tekst(fragmenten) – : suggestie Fens aan uitgevers
 • aanbiedingen, uitgevers– : najaar » Sinterklaas » Kerst
 • aanbod kopij problematisch » problemen met kopij
 • aanbod overbodige informatie » overvloed c.q. teveel aan informatie
 • aanbod van het werk betekent een teveel
 • aanbod van informatie overbodig » overvloed c.q. teveel aan informatie
 • aanbod, boeken– (te groot – ) » lees–achterstand » lees–inhaalpo
 • aanbrengen » aandragen » toevoegen : van betekenis
 • aandacht tonen voor... » luisteren naar » OOK: quasi–luisterend naar...
 • aandacht van criticus: is de hoogste lof voor een literair werk
 • aandacht van lezer versnipperd
 • aandacht voor contemporaine literatuur: essayistische/ wetenschappelijke –
 • aandacht voor detail » sfeer door tekenende details op(ge)roepen
 • aandacht voor Koolhaas' dierenverhalen, onvoldoende –
 • aandacht voor oude(re) literatuur, hernieuwde –
 • aandacht voor traditionele poëzie in de literatuurgeschiedenis, geen –
 • aandacht, wetenschappelijke/ essayistische – : voor contemporaine literatuur
 • aandachtig lezen » geconcentreerd lezen » (zeer) goed lezen
 • aandachtig lezen » langzaam lezen » hardnekkig lezen » beschouwend lezen
 • aandachtighe » aendachtighe » aandachtige poëzie
 • aandoening, religieuze – : taal voor geloven c.q. voor –
 • aandoenlijkheid bij de Moderne Devoten
 • aandragen » aanbrengen » toevoegen : van betekenis
 • aandragen van ideeën door lezer; lezen van essay wil zeggen: –
 • aanduidend meer dan verklarend » verbeeld door verzwijgen » suggestie(f)
 • aanduiding plaats van boek in bibliotheek (: signatuur » plaatsnummer)
 • aanduiding van kwaliteitsniveau » (Michelin–) ster » keurmerk
 • aanduiding, fascinerend door (gewekt) vermoeden» door –
 • aanduiding, kwaliteits– : "spannend" c.q. "meeslepend" wel/ geen –
 • aangaan van relaties door (uiterst beweeglijke) woorden in hoofd van lezer
 • aangeboden informatie overbodig » teveel c.q. overvloed aan informatie
 • aangeboren (lijkt wel): dat wij als eenheid concipiëren
 • aangehaald » geciteerd » citaat » wijze van citeren
 • aangeklede gedachte » beschrijvend ipv. beeldend » analyse of betoog ipv beeld
 • aangeklede ideeën » gepersonifieerde idee(ën)
 • aangekleed » kleren » semiotische functie van kleding
 • aangekondigde betekenis, steeds nieuwe vervulling van mogelijke» –
 • aangekondigde uitgave » komt (weer) te verschijnen... » signalering v. herdruk
 • aangenaam » fraai » goed » mooi
 • aangepaste romantiek » verburgerlijte romantiek
 • aangesproken, lezer tot discussie genodigd c.q. – » dialoog met lezer
 • aangesproken, lezer» criticus gemanipuleerd c.q. –
 • aangesprokene » gij–figuur » jij–figuur » je–figuur » U&nd
 • aangetast geloof » geloofscrisis » –twijfel » –afval
 • aangetaste lezer, door tekst – » uitwerking op lezer van boek cq tekst
 • aangevallen literatuur c.q. toneel door Fens verdedigd
 • aangrijpend als waardekwalificatie (OOK: schokkend» overrompelend» getuigend)
 • aangrijpend, onverwacht en onverklaarbaar ervaren als –
 • aanhaling » citaat » gebruik van citaten » geciteerd worden
 • aanhalingsteken(s)
 • aanhalingstekens: afwezigheid van – kenmerkt goede schrijvers
 • aanhanger (tijdelijk) en onderdeel van een systeem; lezer: –
 • aanhef » begin (–zin) » inzet » eerste alinea
 • aanklager meer dan klager (Multatuli)
 • aankleding » couleur locale » ambiance » entourage » decor in verhaal
 • aankleding van het bekende / poëzie als verovering of gevecht
 • aankleding van toneel » decor(s) » costuum(s)
 • aankomst van boek, late» trage melding door boekhandel mbt. –
 • aankondiging uitgave(n) c.q. (her–) druk » komt (weer) te verschijnen...
 • aankondiging van elke ondergang: in de taal
 • aankoop » verkoop handschriften van Achterberg
 • aankoop Achterberg–handschriften: geld nodig
 • aankoop boek(en), motief» reden tot –
 • aankopen poëzie door bibliotheken
 • aanleiding (historische – ) / werkelijke betekenis in kunst
 • aanleiding / betekenis
 • aanleiding / betekenis ... in kunst
 • aanleiding / betekenis : niet met elkaar verwarren (: tijdelijk / eeuwig)
 • aanleiding /betekenis in kunst (: historisch»tijdelijke vs werkelijke»eeuwige)
 • aanleiding tot duidend denken, gedicht als
 • aanleiding tot eigen ideeënproduktie; in Vestdijk–recensie is besproken werk –
 • aanleiding tot gedicht (te) weinig verwerkt
 • aanleiding tot onszelf, lezen als – » lezen om jezelf te vinden
 • aanleiding tot poëzie; bezongen onderwerp slechts – (verdwijnt erachter» erin)
 • aanleiding uit realiteit hoeft niet gekend voor werkelijkheid van verbeelding
 • aanleiding vs (werkelijke) betekenis in kunst
 • aanleiding [: tijdelijkheid] niet verwarren met betekenis [: eeuwigheid]
 • aanleiding: Kees Fens » anderen over c.q. naar –
 • aanmerkingen geen vereiste bij kritische reactie
 • aanpak » opzet » indeling » opbouw » structuur [OOK: van besproken boek&raqu
 • aanpak traditioneel » traditioneel (: qua trekken» karakter» vorm)
 • aanpak uiteenlopend » diversiteit » veelsoortigheid » verscheidenheid » chao
 • aanpassing aan gedicht door kameleontische lezer» criticus
 • aanpassing van figuren in tekst aan geschreven wereld
 • aanpassingsvermogen van het katholieke geloof
 • aanprijzen van boek » reclame voor boek » propaganda door boekhandel
 • aanraking » contact : met heilige(n) of het heilige
 • aanreiken van ideeën door taal; hopen op –
 • aanroep » toespreking » verzuchting: "O" (oh !) is kiemcel van alle lyriek
 • aanschaf » kopen » koopgedrag » shoppen
 • aanschaf door bibliotheken » SOMS: groei van bibliotheek
 • aanschaf van boek(en) » koopgedrag mbt. boek(en) » boeken bestellen
 • aanschaf van boeken, motieven voor de – » psychologie van de boekenkoper
 • aanschaf van kunst » kunsthandel » kunstveiling (OOK: Sotheby's» Christie's)
 • aanschaffen poëzie door bibliotheken
 • aanschaffen, boek(en) – : zelden» nooit» nooit meer –
 • aanschouwen – doorgronden – continuïteit : Huizinga's Nederlandse beschaving
 • aansluiten bij "klassieke"\ terugkeren naar traditionele poëzie
 • aansluiting bij traditie » continuïteit van cultuur » binnen levende traditie
 • aansluiting op traditie » terug naar "klassiek" (: in poëzie)
 • aanspreken van lezer » lezer tot discussie nodigen » dialoog met lezer
 • aanspreken, lezer» criticus manipuleren c.q. –
 • aansprekend, gemakkelijk – » eenvoud (–ig) » (romantisch) ongecompliceerd
 • aanstellerig hoogdravend » schijnbaar diepzinnig » gewild » kryptisch
 • aanstellerig mooi » mislukt mooi » bewust mooi : kitsch!
 • aanstellerij » onechtheid » gekunsteldheid » gemaaktheid » kunstmatigheid
 • aanstellerij » vertoning » opvoering » spel » theater » rol spelen
 • aanstellerij, tegen de – » hekel aan onechtheid » ontmaskeren » doorprikken
 • aanstoot nemende lezer(s) » geërgerde c.q. boze lezer(s) » geschokt publiek
 • aanstrepen bij lezen » streepjes in boek » aantekeningen in boek
 • aantal (verkochte) exemplaren » omvang van oplage » oplagecijfer(s)
 • aantal erkende coryfeeën is beperkt
 • aantal ervaringsmogelijkheden beperkt
 • aantal herdrukken, groot – » populair boek » goed verkocht » Top–10 (e
 • aantal mogelijkheden mbt. vorm(geving) beperkt
 • aantallen incunabelen
 • aantasting eigen (abstracte) idee door verfilming
 • aantasting eigen verbeelding door visuele beeld c.q. illustratie
 • aantasting van lezer door tekst» boek
 • aantasting van natuur » milieuproblematiek » milieu
 • aantasting werk door biografische informatie
 • aantekening in de marge » randschrift (–en) bij lectuur » marginalia
 • aantekening(en) » commentaar » toelichting » annotatie » explicatie
 • aantekeningen » aanzetten » resten » fragmenten » beginnetjes » notiti
 • aantekeningen » opmerkingen » kritische hulp : Du Perron bij werk v. vrienden
 • aantekeningen bij eigen werk door kunstenaar» dichter» vertaler
 • aantekeningen in boek » streepjes in boek » aanstrepen bij lezen
 • aantekeningen van dichter zelf bij poëzie (c.q. van poëzievertaler zelf)
 • aantekeningen van Emants in relatie met zijn literair werk
 • aantekeningenboek » kladschriftje(s) » werkboek(en)
 • aantekenschrift (–en)
 • aantreden Fens bij de Volkskrant, officieel –
 • aanval op criticus » criticus geattaqueerd
 • aanval op de pocket
 • aanval op Fens » kritiek op Fens » Fens vergist zich » fout van Fens
 • aanvang » eerste regel » beginregel
 • aanvang / voltooiing; OOK: begin / einde; EN: het einde als het begin en v.v.
 • aanvang dichtproces c.q. taalproces
 • aanvang loopbaan van Fens als literair criticus (: in "De Linie" 30.10.1954)
 • aanvangszin » beginzin (c.q.: beloftenvolle – ) » inzet » begin
 • aanvangszin / slotzin (begin / slot; OOK: begin & slot)
 • aanvankelijke tekst / definitieve tekst
 • aanvechtbare hantering literair werk tbv. biografie (bv. als autobiografisch)
 • aanvechten van canon » [OOK: canon (–vorming) » canonisering]
 • aanvoelen en doorzien, samenspel van – (: poëzie lezen)
 • aanvulling » commentaar : voltooider en daardoor vatbaar voor –
 • aanvulling » supplement
 • aanvulling door toeschouwer » lezer (: met zijn verbeelding)
 • aanvulling van context door lezer (: bij fragmenten)
 • aanwezige in gedicht, het – : vrijlezen uit taal & uit gedicht (interpreteren)
 • aanwezige maar weggelaten wereld; alle grote literatuur is omgeven door een –
 • aanwezige, gêne van – » schaamte bij de toeschouwer(s)
 • aanwezigheid Gods in de wereld » menswording Gods » incarnatie
 • aanwezigheid ontdekken van wat er niet is
 • aanwezigheid van anderen bij lezen » lezen met anderen
 • aanwinstenlijst bibliotheek
 • aanzetten » aantekeningen » resten » fragmenten
 • aanzetten tot dichten; literatuur kon – » reactie(s) in versvorm
 • aanzien » status » statussymbool » maatschappelijke positie
 • aanzien van Amsterdam [...] Gouden Eeuw, Het – (tentoonstelling A'dam 2007)
 • aap » apen » gorilla (–'s) » – als literair motief
 • aard van realiteit schrijvend ontdekken, ware –
 • aard, religieuze – » religieuze ondergrond » religieuze oorsprong
 • aardappel » aardappelen
 • aarde (natuur) en kosmos
 • aarde / hemel ; hemel » beeld van de hemel
 • aarde en kosmos » natuur en kosmos
 • aarde–hemel, contact c.q. wisselwerking – » relatie hiernamaals–leven hier
 • Aardenburg
 • Aardenne, Gijs van [minister]
 • aardrijkskunde, literaire –
 • aards » vitaal » vitaliteit » vitalistisch
 • aards / hemels (: lichaam/ geest EN: zinnen/ geest EN: lichaam/ ziel etc.)
 • aards bestaan / leven hiernamaals : relatie –
 • aards paradijs
 • aards, het geestelijke wordt – (veraardsing van het vergeestelijkte)
 • aardse ballingschap, besef van – » hiernamaals (–gericht) » leven na de doo
 • aardse liefde, geestelijke liefde in taal van –
 • Aarsman, Hans
 • Aarts, C.J.
 • Aarts, Remieg
 • aartsbisdom Utrecht » bisdom Utrecht
 • aartsvader Abraham
 • aartsvader Isaak
 • aartsvader Jacob
 • aarzelen en zekerheid, scheppen tussen –
 • aarzelen tussen klank en betekenis (Valéry over poëzie)
 • aarzelende auteur c.q. schrijver(s) » aarzeling mbt. uitgeven
 • aarzelende lezer(s)
 • aarzeling » terughoudendheid » scepsis » scepticisme » ongeloof
 • aarzeling (terughoudendheid » behoedzaamheid) en: beeldkracht van metafoor
 • aarzeling bij boek kopen » twijfelende boekenkoper
 • aarzeling mbt. uitgeven » aarzelende auteur » aarzelende uitgever(s)
 • aarzeling om te schrijven» moeite met of schroom tot schrijven» writer's bloc
 • Abélard, Pierre
 • AB–boek » ABC–boek » historisch school– c.q. leesboek
 • Abaelardus, Petrus
 • abbé Pierre
 • Abba Sabas
 • Abbado, Claudio
 • Abbe–museum, Van – (Eindhoven)
 • Abbott, Reymond
 • abc » alfabet » alfabetische ordening
 • ABC–boek » A–B boek » historisch school– c.q. leesboek
 • ABC–cabaret
 • ABC–pocket (–s) (Arbeiderspers)
 • Abcoude
 • Abcoude, Chris van
 • Abdallah » Anselmo Turmeda
 • abdij
 • abdij » landhuis : parallel – » –
 • abdij Holy Cross
 • abdij Jerpoint
 • abdij van Farfa
 • abdij van Oosterhout (Sint Paulus)
 • abdij van Solesmes » Gregoriaans van Solesmes
 • abdijen St–Pieter en St–Baafs Gent: tentoonstelling 1997 Ganda & Blandinium
 • abdis » abt
 • Abdolah, Kader
 • Abdollah, Kader
 • abel spel » abele spelen
 • Abel, Jurgen (ps. van Jan Gerhard Toonder)
 • abele spelen » abel spel
 • abelen [woord bij Gezelle]
 • Abell–van Soest, L.G.
 • Abelsen, Peter
 • Ablaing van Giessenburg, R.C. d'
 • Abma, Henk
 • ABN » Algemeen Beschaafd Nederlands » standaardtaal » beheersing Nederlands
 • abnormaal » ongewoon » ongewoon woord
 • abonnee, verslaafde lezer c.q. – » leesverslaving
 • abortus
 • Abraham (aartsvader)
 • Abrahams, Frits
 • Abrahamse, Jan Evert
 • Abrams, George
 • Abramsz, S.
 • abrupte afsluiting » open einde
 • abrupte inzet van gedicht » sterk c.q. direct begin van gedicht
 • absolute poëzie: pure, d.i. –
 • absolute pretenties» arrogantie» macht vh absolute» intolerant» onverdraagza
 • absolute relativist: Karel van het Reve
 • absolute relativist: Vestdijk
 • absolute taal van Achterbergs dichterschap, bijna –
 • absolute woord, het – (: waarin alles definitief is gezegd over lezer & leven)
 • Absolute, de – » God » de Eeuwige » demon » afgod
 • absolute, macht van het – » absolute pretenties » omverdraagzaamheid
 • absolute; het persoonlijke» betrekkelijke verliest altijd van het –
 • absolutistisch door hiërarchische ordening
 • absoluut / betrekkelijk geconfronteerd: humor
 • absoluut hoogtepunt in de Nederlandse poëzie (Gezelle's 'Gierzwaluwen')
 • absoluut relativist: Karel van het Reve
 • absoluut relativist: Vestdijk
 • absoluut schrijverschap: verabsolutering van het schrijverschap
 • abstinentie, boek– » boek–ascese » zonder of met maar weinig boeken leven
 • abstract » abstractie(s) » abstraherend
 • abstract » samenvatting » korte inhoud » fabel van verhaal
 • abstract » veralgemening van het bijzondere » reductie tot idee
 • abstract / concreet (: in poëzie)
 • abstract / concreet (tav. herinneringsbeeld: schilderij/ reproduktie)
 • abstract / concreet c.q.: abstracta / concreta
 • abstract / concreet : herinneringsbeeld/schilderij; daartussenin: reproduktie
 • abstract beschouwend / concreet beschrijvend
 • abstract en vertekenend maar persoonlijk; herinneringsbeeld is –
 • abstract herinneringsbeeld / concreet schilderij: daartussen de reproduktie
 • abstract ipv. beeldend: beschrijving» analyse» betoog» gedachte ipv. beeld
 • abstracta / concreta c.q.: abstract / concreet
 • abstracte eigen idee aangetast door verfilming
 • abstracte kunst » non–figuratieve kunst » conceptuele kunst
 • abstractie » abstract » abstraheren
 • abstractie » reductie » verwaarlozing van gecompliceerde tekst: consequenties
 • abstractie door theorie – veralgemening – nivellering
 • abstractie tot één groot "nu" (: van oudere kunst» literatuur)
 • abstractie van het gelezene tot idee door de eigen verbeelding
 • abstractie, betekenisloos (–heid) door algemeenheid of –
 • abstractie: veranderingen naar – (= conventie)
 • abstraheer–mogelijkheden bij muziek bevorderen misschien onthouden van muziek
 • abstraheren » abstract » abstractie(s)
 • abstraheren » tot idee reduceren » het bijzondere veralgemenen
 • abstraheren » veralgemeniseren : scheppen betekenisloze cliché's
 • abstraheren (reduceren) van heel oeuvre tot een idee
 • abstrahering (schilderij) / concretisatie (herinneringsbeeld): tgv reproduktie
 • abstrahering / concretisatie (tgv reproduktie) v.schilderij/ herinneringsbeeld
 • absurde humor » slapstick » geestigheid » scherts » grapje » witz &raq
 • absurditeit van het bestaan » zinloosheid (OOK: – als literair motief)
 • absurditeitservaring » existentialistisch somber » existentialisme
 • abt » abdis
 • abt » landheer : parallel – » –
 • abt Maurus
 • abt Mercatel
 • abt van Cluny Petrus Venerabilis
 • Académie Française
 • Académie–Goncourt
 • academici contra poëzie » wetenschap versus poëzie
 • academici, afkeer van – » hekeling van geleerdheid (OOK: – als lit. motief)
 • academicus / poëzie (: geleerden / poëzie)
 • academie » universiteit » hoger onderwijs » universitair onderzoek
 • academie (opleiding tot bachelor) » baccalaureaat » bachelor
 • Academie te Florence, Platoonse –
 • Academie van Wetenschappen, Koninklijke Nederlandse – (KNAW)
 • Academie voor Beeldende Kunsten, Koninklijke – (Den Haag)
 • Academie voor Taal– en Letterkunde, Koninklijke Vlaamse –
 • academie, kunst– » opleiding beeldende kunstenaars
 • academie, kunst– » opleiding tot kunstenaar » kunstonderwijs
 • Academie, Nederduytsche – : schouwburg van de – (Amsterdam, 1617)
 • academisch » kleurloos » saai
 • academisch (wetenschappelijk) betoog / essay
 • academisch / spontaan gevoelig
 • academisch milieu » universitair onderzoek » hoger onderwijs
 • academisch milieu te hoog aangeslagen
 • academisch onderwijs, reorganisatie» hervorming van –
 • academisch onderzoek » academische studie » universiteit
 • academisch wereldje » universiteit : als literair motief cq als probleem
 • academisch(e) (...) ZIE OOK: wetenschappelijk(e) (...)
 • academische / gewone lezer(s)
 • academische / vitale poëzie
 • academische bemoeizucht » pedagogische bemoeizucht
 • academische benadering / essayistisch benaderen
 • academische interesse (vnl. nog – ) » (vnl. nog) universitaire belangstelling
 • academische kritiek faalt» faalde
 • academische lezer / gewone lezer(s)
 • academische lezer(s) » criticus (–i) » uitpluizer(s)
 • academische lezers en critici
 • academische studie » academisch onderzoek » universiteit
 • academische uitpluizers
 • academische verenging » – beperking (OOK: beperktheid) » – tekortkomingen
 • academische vorming » universitaire vorming » wetenschappelijke vorming
 • academische vorming» opleiding, traagheid en –
 • Academy of Ancient Music, The –
 • Academy of Arts, Royal – (Londen): tentoonstelling
 • Academy of Arts, Royal – : expositie Dante–tekeningen Botticelli Londen 2001
 • accent op amusementswaarde van literatuur, steeds meer –
 • acceptatie van het leven / escape c.q. vlucht (OOK: – als literair motief)
 • accepteren van imperfectie in kunst blijft nodig
 • accidentele afstoten: vormgeving door het –
 • accommoderen » wennen aan... » gewenning
 • Achmatova, Anna
 • Acht Mei Beweging » Mariënburggroep
 • achtbaarheid van literatuur (: waarde» belang» status» waardigheid v. lit.)
 • achter commentaar verborgen geraakt werk
 • achter de façade willen kijken
 • achter de letter lezen; exegeet» interpretator wil algemene geest –
 • achter de muziek verdwenen; tekst – (: contrast c.q. spanning tekst–muziek)
 • achter de realiteit: ware realiteit – krijgt gestalte door taal (literatuur)
 • achter elkaar lezen, alle gedichten – » hele bundel in volgorde lezen
 • achter elkaar lezen, niet meteen alles – » gedoseerd lezen
 • Achter het boek (reeks c.q. tijdschrift)
 • achter het werk (schaduwgestalte – ) » immateriële gestalte in ons hoofd
 • achter kunstwerk (hogere) wereld gepostuleerd (bij vervoering)
 • achter met lezen » nog te lezen boek(en)
 • achter poëzie verdwijnen van de bezongene (die was slechts aanleiding)
 • achter werk verdwenen auteur» dichter» schrijver : werk werd bovenpersoonlijk
 • achterbaks » (politiek) intrigeren » gekonkel » naijver
 • Achterberg–Baak, C.
 • Achterberg–Conferentie 1982
 • Achterberg–handschriften: geld nodig voor aankoop van –
 • Achterberg–kring(en)
 • Achterberg–kroniek
 • Achterberg–lezer(s)
 • Achterberg–Marsman, correspondentie
 • Achterberg–van Baak, J.C.
 • Achterberg–Van Baak, Johanna Catharina
 • Achterberg–vertalingen » Achterberg vertaald
 • Achterberg's letterlijkheid
 • Achterberg's taal– en woordbehandeling
 • Achterberg's woordgebruik, democratisering van –
 • Achterberg, Anthonie Donker over –
 • Achterberg, bibliografie over –
 • Achterberg, G. : de afwezige bij – » "centrale thema" bij –
 • Achterberg, G. : "brokkelt" [woord bij – ]
 • Achterberg, G. : "u" bij –
 • Achterberg, G. : eindgedicht» eindgericht
 • Achterberg, Genootschap Gerrit
 • Achterberg, Gerrit
 • Achterberg, Gerrit : over A. Roland Holst
 • Achterberg, Gerrit : Lucebert over –
 • Achterberg, Gerrit : over S. Vestdijk
 • Achterberg, H.C.
 • Achterberg, ongepubliceerd gebleven vroeg(e) gedicht(en) van –
 • Achterberg, rijm(dwang) bij
 • Achterberg: 'sterrengruis'
 • Achterberg: 75e geboortedag
 • Achterberg: angst voor einde van zijn dichterschap
 • Achterberg: briefwisseling met zijn uitgevers
 • Achterberg: Pinksterprijs (1946)
 • Achterberg: publikatiebehoefte» publikatieproblemen
 • Achterberg: verander(en)d zicht op eigen werk
 • Achterberg: verkoop» aankoop handschriften van –
 • Achterberg: voorwerpen in taal
 • Achterberg: zijn verhouding tot zijn gedichten
 • Achterberg: zin en versregel vaak samenvallend
 • Achterbergkring(en)
 • Achterbergkroniek
 • Achterbergs dichterschap; bijna absolute taal van –
 • achterblijvende Engelse boekdrukkunst
 • achtergebleven Engelse boekdrukkunst
 • achtergebleven zijn als literair motief » verlatenheid als literair motief
 • achtergebleven, studie van 18e–eeuwse Nederlandse literatuur is –
 • achtergelaten boeken » verweesde bibliotheek » nagelaten boeken
 • Achtergracht, Nieuwe – (Amsterdam): consultatiebureau tbc » controle op de _
 • achtergrond ontbreekt » betekenisgevende context afwezig
 • achtergrond van contemporaine buitenlandse literatuur (, tegen de – )
 • achtergrond van lezer» kijker (: voorkennis» ervaring» achtergronden)
 • achtergrond, christelijke – : verdwenen» verdwijnende – c.q. referentiekader
 • achtergrond, filosofische – » filosofie » wijsgerig » denker(s) » fil
 • achtergrond, religieuze behoefte» oorsprong» –
 • achtergronden bij sport, sociologische» culturele» sociale –
 • achtergronden van cultureel participeren, sociologische
 • achtergrondkennis » voorkennis » ervaring bij (van) lezer of kijker
 • achtergrondkennis verdwenen » verdwijnend referentiekader
 • achterhaald » betekenis verloren (: vergeten literatuur c.q. tekst)
 • achterhaald » voorbij » verdwenen » vergaan...
 • achterhaald ... ZIE OOK: verouderd ...
 • achterhaald door nieuwer literair werk
 • achterhaald, roman (–genre) is – » impasse van de roman
 • achterhaalde avant garde
 • achterhaalde interpretatie(s)
 • achterhaalde poëzie » weggeschreven c.q. overbodig gemaakte poëzie c.q. boeken
 • Achterhoek (Gelderland)
 • achterkant van boek » kaft » flap » (stof)omslag
 • achterkant van het bestaan, nieuwsgierigheid naar de –
 • achternamen » naam » naamgeving [OOK: van personages]
 • achterstand, lees– » lees–inhaalpoging » te groot boekenaanbod
 • achteruitgang van essay » essayisten ontbreken
 • achteruitgang van het genre 'column'
 • achteruitgang, religieuze – » verwereldlijking » secularisatie
 • achteruitgegaan, waardering is – » verschuiving in waardering
 • achtervolgen van het nooit bereikbare; dichten = onoplosbaar probleem: het –
 • achterwege laten van het toevallige, vormgeving door –
 • achtig, Nescio– » (OOK: Nescio–gebied)
 • achting voor literatuur » respectabel zijn c.q. status van literatuur
 • achttiende eeuw » achttiende–eeuws
 • achttiende eeuw, handboeken Nederlandse literatuurgeschiedenis –
 • achttiende eeuw, proza van –
 • achttiende eeuw, verwaarloosde aspecten cultuurgeschiedenis van –
 • Achttiende Eeuw, Werkgroep –
 • achttiende eeuw: verwaarloosd onderdeel Nederlandse literatuurgeschiedenis
 • achttiende psalm (Interkerkelijke Stichting voor de Psalmberijming: nr 19)
 • achttiende–eeuws Engeland, sociale geschiedenis van –
 • achttiende–eeuwse Nederlandse literatuur alleen lit.–historisch interessant
 • achttienvijftig–1885, periode –
 • Ackermans, Gian
 • acknowledgement » dankwoord in boek
 • Ackroyd, Peter
 • acrobatiek » trapeze » circus » piste » jongleur(s)
 • act van beoordeling en/of waardering » oordeel(svorming) » waardetoekenning
 • Acta Sanctorum » Jean Bolland » Bollandisten [= NIET: Bibliotheca Sanctorum]
 • acte, proces–
 • acteur » actrice(s) » film– » toneelspeler(s) » (SOMS OOK: regie cq re
 • actie / contemplatie
 • actie Tomaat
 • actie van Fens » voornemen van Fens » plan van Fens » SOMS: hij zal niet...
 • actie, schrijvers– » actiecomité Schrijversprotest
 • actieprogramma » manifest » vlugschrift » pamflet (–tist)
 • actieve lezer » lezer moet zelf conclusies trekken
 • actieve lezer: rol cq. functie van creatieve» betekenisgevende» verbeeldende –
 • actieve lezersrol » creatieve functie lezer (: betekenisgevend» verbeeldend)
 • actieve literatuur, wel/ niet behorend tot het corpus van de –
 • Actio Catholica [tijdschrift]
 • activeert creatieve receptie; fragment» onaf» beschadigd» incompleet werk –
 • activeren » loslezen » losmaken » doen herkennen bij (uit) lezer...
 • activeren van herinneringen (in associatieproces); lezen is –
 • activeren van lezer» luisteraar (geactiveerde lezer» luisteraar)
 • activering bij woorden (door poëzie) naar gebruik elders
 • activering van eerder gelezen teksten (door lezen)
 • activisme, Vlaams – » flamingantisme » Vlaamse beweging
 • activiteit in betekenisvorming van woord(en) in poëzie
 • activiteit van lezer bepaalt intensiteit van het lezen
 • activiteit van taal zelf » initiatief van de taal c.q. van de tekst
 • activiteit, lezen (: literair – ) als –
 • activiteit, vakantie– » vakantie (–besteding) » zomer
 • activiteit, vrije–tijds– : dichten als –
 • Acton, Harold
 • Acton, John Emerich Edward Dalberg (Lord – )
 • actor, woorden als – » woordpersonage(s) » woord als personage»figuur
 • actrice » acteur(s) » toneelspeler(s)
 • actualiseren, oude(re) literatuur –
 • actualiseren: grens 'levende' / 'historische' (dus te – ) letterkunde
 • actualiserende kunst, zichzelf ont– (: is de grootste kunst)
 • actualisering van oude(re) literatuur
 • actualiteit » actueel » SOMS: boven de actualiteit » buiten de tijd » tijdlo
 • actualiteit van de literatuur
 • actualiteit vergroot tot mythologische ontijdelijkheid
 • actualiteit, loutere – / blijvend belang [OOK: algemeen / bijzonder etc.]
 • actualiteit, waarde van tekst in –
 • actualiteitswaarde / eeuwigheidswaarde (: historiciteit / eeuwigheidswaarde)
 • actueel » actualiteit » SOMS: boven de actualiteit » buiten de tijd » tijdlo
 • actueel verleden in poëzie van nu
 • actuele literatuur waarderende tijdgeest, tegen de uitsluitend –
 • actuele literatuur, (OOK: binnen) bereik van de –
 • actuele oudere literatuur c.q. tekst, nog –
 • actuele waarde, oude(re) letterkunde heeft ook –
 • ad maiorem Dei gloriam
 • Ad. Donker, uitgeverij –
 • adagia, moralistische – » vermaning(en)
 • Adair, John
 • Adam
 • Adam » Christus : als literair motief
 • Adam en Eva » paradijs » hof van Eden
 • Adam van St. Victor
 • Adama van Scheltema, Carl Steven
 • Adamnan (abt – )
 • Adams droom – Verbeelding – werkelijkheid
 • Adams, Ann Jensen
 • Adams, H.
 • Adams, Jad
 • Adams, James
 • Adams, Percy G.
 • Adams, Richard
 • Adams, Robert
 • Adamski, George
 • Adang, Marc
 • Adanson, Michel (1727–1806)
 • adaptatie » toeëigenend interpreteren
 • adaptatie– en annexeercultuur van stad (burgercultuur)
 • Adburgham, Alison
 • Addink, Jan–Gerhard
 • Addink, Jan–Gerhard : tuinontwerp
 • Addison, Joseph
 • adel
 • Adelbert van Egmond
 • Adelbert, St. – (r.k. vereniging van intellectuelen)
 • adellijke lezerskring
 • Adelsward–Fersen, Jacques Comte d'–
 • Adema van Scheltema, C.S.
 • Adema, Wim Hora
 • Adenauer, Konrad
 • aderlaten » aderlating: seyney–books (refterlectuur bij – )
 • adhesie » bijval » ondersteuning
 • adjectiefgebruik bij de verhalende historicus Presser
 • adjectiefgebruik in taal c.q. in poëzie
 • adjectieven bij C. Johan Kieviet
 • adjectieven bij Couperus
 • adjectieven bij Leopold
 • adjectieven bij Wolkers
 • adjectieven door Alberts schaars gebruikt
 • adjectieven in Vestdijk's poëzie
 • Adler, Friedrich
 • Admiraal de Ruyterweg » De Krommerd (Amsterdam)
 • Admiraal, Joop
 • Admirant, John den
 • adogmatisch christendom
 • adolescenten als lezerspubliek (: teeners» pubers)
 • Adolphe (portretfotograaf Den Haag eind 19e eeuw)
 • Adomnán (abt – )
 • adoptie van kunstwerk dat weinig aandacht meer krijgt; Fens suggereert: –
 • Adorno, Theodor Wiesengrund
 • adres als literair motief » huis als literair motief
 • adressering onduidelijk: woor welke lezer(s)?
 • Adriaan VI, paus
 • Adriaansen s.j., G.J.
 • Adriaansens, H.P.M.
 • Adrianus II, paus van Rome
 • Adrianus VI, paus van Rome
 • adstructie / destructie; kennis: –
 • adstructie van onze realiteit; lit. werk is bééld en geen bewijs» voorbeeld&raqu
 • Aduard
 • advent
 • advertentie » adverteren» reclame(zin)\ propaganda» klantenwerving» copywrit
 • advertentie van de politie
 • advertentie voor boek
 • advertentie(s)... ZIE OOK: overlijdensadvertentie(s)
 • adverteren met tekstfragment (: suggestie Fens aan uitgevers)
 • advies mbt. zorgvuldige boekbehandeling » zorgvuldige boekbehandeling
 • advies: pedagogisch versus literair –
 • advisering aan auteur(s) door lector» redacteur
 • Adwaita » J.A. Dèr Mouw
 • Ady, Endre
 • Aelredus van Rivaulx
 • Aelst, José van
 • Aemstel, kasteel van de heren van –
 • aendaghtige » aandachtighe » aandachtige poëzie
 • Aeneïs, 7e boek
 • Aeneas = Constantijn » Creusa = Maaike » Vergilius = Vondel
 • Aerde, Rogier van [pseudoniem van A.J.H.F. van Rijen]
 • Aerden, Stijn
 • Aerds, Peter
 • Aerts, Josephus G.M. [pseudoniem: Albert Westerlinck]
 • Aerts, Mieke
 • Aerts, Remieg
 • Aeschylus
 • Aesopus » Esopus
 • af » voltooid » gereed » klaar » volledig
 • af » voltooid » op [mbt. poëzie]
 • af » voltooid : wat – is verdwijnt (want is niet echt van waarde)
 • af (op; literair uitgesproken): niet meer als levende literatuur functionerend
 • af, eindelijk – » lang aan geschreven » voltooiing (van literair werk)
 • afbeelding èn symbool: dubbelkarakter van christelijke kunst als zijnde –
 • afbeelding » reproduktie » plaat » illustratie
 • afbeelding / taal (: plaat» illustratie versus taal)
 • afbeelding van algemeen (c.q. groot) geheel door bijzonder (c.q. klein) detail
 • afbeelding van boek
 • afbeelding van lezende mensen (: gravure» tekening» schilderijen etc. van...)
 • afbeelding, herinnerde – » herinnerde platen » herinnerde beeldende kunst
 • afbeelding, lezer(s) op – » gravure(s) van lezer(s)
 • afbouwend na hoogtepunt in gedicht
 • afbraak » verwoesting » destructie(f) » kapot
 • afbraak oude huizen/ lege nieuwbouw; OOK verval oude kerk/nietszeggende nieuwe
 • afbreken » verwoesten» kapot» beschadigd» vandalisme etc. (OOK als lit. mot.
 • afbrokkeling van het geloof
 • afdwalen, lezen als voortdurend proces van onderbreken en –
 • affect / intellectualisme
 • affect / intellectualisme (: gevoel / vernuft EN: gevoel / verstand)
 • affect / sentiment
 • Afferden, R. van
 • affiche » poster » plakkaat » plaat » reproduktie » kunstkaart
 • Affligem, Willem van
 • afgebeeld boek
 • afgedankt boek » weggedane boeken
 • afgedwongen kennis(neming) » dwang mbt. weten
 • afgehandeld » voltooid : proza is bij begrijpen –
 • afgekeurd » verworpen : door auteur (bij eigen werk)
 • afgeleerd, het lezen – » niet meer lezen als hoogste vorm van lezen
 • afgeleid bij lezen » hinder bij luisteren » gestoord bij lezen of luisteren
 • afgenomen belangstelling voor (bepaalde) religieuze literatuur
 • afgenomen belangstelling voor poëzie, klacht(en) over –
 • afgenomen betekenis van essay als literair genre » essayisten ontbreken
 • afgenomen waardering » verandering in waardering
 • afgeprijsd boek » ramsj » opruiming » uitverkoop
 • afgeronde tekst / fragment
 • afgesleten vorm» taal in poëzie
 • afgesloten » eenzaam » geïsoleerd » eilandsituatie : als literair motief
 • afgesloten » opheffing » beëindiging » stopzetting » ontrouw aan
 • afgestorvenen, omgang met – » omgaan met de dood
 • afgestoten boek (: weggedaan » verworpen » eigenaar wil het niet behouden)
 • afgewerkt » klaar : proza is – zodra het is begrepen
 • afgewezen debutanten, Fens wil onderzoek naar schrijfmotieven bij –
 • afgewezen, nieuw» onbekend wordt –
 • afgezwakt tot (onschadelijke) gemeenplaats » vertekend » vervalst
 • afgod » demon » god » de Eeuwige » God » SOMS: de Absolute
 • afgodendienst » heidense praktijk(en) » (nog levend) heidendom » heiden
 • afgraven als literair motief
 • afgrenzend èn ontgrenzend; kunst is tegelijk een wereld –
 • afhankelijk van omschrijving van kunst; omschrijving van creativiteit is –
 • afhankelijk van vigerende literaire opvattingen; literair genre van aforisme –
 • afhankelijk, on– » onafhankelijkheid
 • afhankelijkheid / autonomie
 • afhankelijkheid, psychische – c.q. persoonsgebondenheid: als literair motief
 • afkeer van boek(en) » boekenhaat » haten van boeken
 • afkeer van geleerden » hekeling van geleerdheid (OOK: – als literair motief)
 • afkeer van moeilijke» geleerde poëzie (OOK: geen hermetische poëzie)
 • afkeer van reizen » reisellende » reizigersleed
 • afkeer van reizen » vakantieleed » vakantiedepressie
 • afkeer van sentiment c.q. emotie » taboe op romantiek c.q. romantisch gevoel
 • afkeuring » teleurstelling » afwijzing » negatieve kritiek : van Fens
 • afkick–verschijnselen m.b.t. lezen
 • afkomst (persoonlijke herkomst » 'roots'; OOK: trouw aan – )
 • afkomst van dichter » ouderlijk milieu c.q. jeugd van dichter of auteur
 • afkomst, r.k. – » ex–r.k. » afvallig » uit r.k. kerk of ambt (ge&ndash
 • afkomst, religieuze – » religieuze ondergrond » religieuze basis
 • afkomst, wereld van onze – : onbereikbaar » wereld van tekst onbereikbaar
 • afkondiging van dogma('s) » dogma » dogmata
 • afkoopsom » bonus » gouden handdruk » vertrekpremie
 • aflaat
 • afleiden » verleiden (: kracht van kunst) ...
 • afleiden van de kern; verleidingskracht van kunst is haar voortdurend –
 • afleiden van lezen » storen bij luisteren cq lezen » lezen met hinder(nissen)
 • afleiden, je laten – » zoeken als vluchtgedrag » escape tegen verveling
 • afleiding bij het zoeken » zoeken als vluchtgedrag » escape van verveling
 • afleiding van luisteren» lezen
 • afleren
 • afleren te lezen » niet meer lezen als hoogste vorm van lezen
 • afleren, gedichten lezen is –
 • afleren, lezen (c.q. gedichten lezen) is –
 • afleveringen, verhaal in – » feuilleton–karakter
 • aflezen van elkaar; innerlijk/ uiterlijk –
 • afloop, nieuwsgierig naar – » einde van een verhaal
 • aflossing Forum / Podium
 • afmaken » voltooien van literair werk » lang aan geschreven
 • afmaken lijkt nog mogelijk; handschrift» manuscript suggereert: definitief –
 • afmeting van letter(s) » letterkorps » letter(s)
 • aforisme – mening – moraal
 • aforisme » bon–mot(s)\ kwinkslag(en)\ maxime(n)\ aforistisch» spreuk»uitspra
 • aforisme–genre te goed voor de ernst van een definitieve uitspraak
 • aforisme–genre: afhankelijk van vigerende literaire opvattingen
 • aforisme(n) en context
 • aforisme, definitie(s) van –
 • aforisme: bekoring van open deur
 • aforisme: eindpunt of beginpunt van tekst ('meer punt dan komma')
 • aforismen over het aforisme
 • aforismen, bloemlezer(s) van –
 • aforismen, model van veel –
 • aforismenbloemlezing: nivellerend effect
 • aforistisch » aforisme(n) » kwinkslag(en) » bon mot(s)
 • afprijzen, boeken – » ramsj » opruiming » uitverkoop
 • afraden, lezen – » waarschuwing mbt. lezen » ontkerstening en méér
 • Afrika » Afrikaans [het continent] (OOK: – als literair motief)
 • Afrika / Europa (Afrikaanse culturen / Europese cultuur)
 • Afrikaans (: Zuidafrikaans) » Suid–Afrika » Zuid–Afrika
 • Afrikaanse Engelstalige literatuur
 • afschaduwing van zijn innerlijke (verbeelde) gestalte; kunstwerk als zwakke –
 • afschaffen van heiligen » decanonisatie » EN: heiligverklaring (–sproces) etc.
 • afschaffing der slavernij
 • afscheid als literair motief » afscheidspoëzie
 • afscheid conservator » afscheid van bibliothecaris
 • afscheid van analyses en commentaren (om hun ontoereikendheid)
 • afscheid van de universiteit » afscheidscollege
 • afscheid van het dichterschap » einde van dichterschap » voorbij dichterschap
 • afscheid van het verleden » verleden vs. heden : als literair motief
 • afscheid van r.k. kerk » afval van of uittreding uit r.k. kerk c.q. ambt
 • afscheid: bij het – van ...
 • afscheidsbrief
 • afscheidsbrief aan boekhandel
 • afscheidsbundel » huldeboek » feestbundel » liber amicorum
 • afscheidsbundel M. Feiwel (UvA 1985)
 • afscheidscollege » afscheid van de universiteit
 • afscheidspoëzie » –gedichten » afscheid c.q. vertrekken als literair motief
 • afscheidsrede Fens "Puer Senex" (tegelijk Nijmeegse diesrede op 28.10.1994)
 • afschrijven » kopiëren » overschrijven » vermenigvuldigen
 • afschrijving van literair verleden, (snelle – ) » veroudering van literatuur
 • afschrik wekkend, volmaaktheid in kunst is vervelend c.q. –
 • afschuw van (oorlogs–) herinneringen
 • afschuw van roman(s)
 • afschuwelijk » gruwelijk » griezelig » monsterlijk » verschrikkelijk »
 • afschuwelijke slavenarbeid van het recenseren » ellende van criticus
 • afschuwelijke stichtelijkheid » walgelijk lelijke & naargeestige vroomheid
 • afschuwelijkheden als literair motief » gruwel als literair motief
 • afsluitende regel » laatste regel » slotregel » einde
 • afsluiting van roman » slot van boek » einde van verhaal
 • afsluiting, abrupte – » open einde
 • afspiegeling / werkelijkheid ; OOK: schaduwbeeld / reële wereld (Plato)
 • afspraken ZIE OOK: conventies EN: spelregels EN: vooronderstellingen
 • afspraken mbt. het lezen van poëzie (theorieën)
 • afspraken voor het lezen van literatuur (: spelregels voor...)
 • afstand (verwantschap» intimiteit) Richard – Henriëtte – Adriaan Roland Hols
 • afstand / onmiddellijkheid (: in ervaren van kunst)
 • afstand doen van » ascese » onthechting » wereldverzaking » boetedoening
 • afstand houdend » vrijblijvend » zich distantiëren(d) » OOK: terzijde–p
 • afstand in tijd maakt goed gedicht steeds meer alleen gedicht
 • afstand nemend humorisme » onderbrekend commentariëren
 • afstand scheppend voor lezer, literatuurwetenschappelijke methoden –
 • afstand scheppende toon » afstandelijkheid
 • afstand tot de natuur » onbereikbaarheid van de natuur
 • afstand van de (eerbiedige) bewondering, de juiste –
 • afstand voor literair–kritisch werk; romanschrijvers zelden genoeg –
 • afstand woord/ idee, geen –
 • afstand; Vestdijks poëzie houdt nog lezers op –
 • afstandelijk–onpersoonlijke taal» beschrijving» woordgebruik
 • afstandelijkheid » afstand scheppende toon » distantie » toeschouwer blijvend
 • afsterven » sterfbed » doodgaan » doodsbed » sterfscene » sterven
 • afsterven van taal » taalverlies
 • afstotelijke lezer
 • afstoten » afdanken » weggeven van boek: boek(en) niet willen behouden
 • afstoten: vormgeving door het accidentele af te stoten
 • afstotende lezer
 • aftakeling » groei etc.: ontwikkeling als beschrijvingsmodel bij kunstgesch.
 • aftakeling » sterfelijkheid » vergankelijkheid » dood » vergetelheid
 • aftakeling » verdwijnen » vergankelijkheid (etc.): als literair motief
 • aftelversje » kinderliedje(s) » kinderversje(s)
 • afval » vuil » rotzooi » vuilverbranding
 • afval van het geloof » geloofstwijfel
 • afval van r.k. kerk » afscheid van c.q. uittreding uit r.k. kerk of ambt
 • afval, geloofs– » uittreding uit de kerk
 • afvallige (ex–gelovige) auteur(s): religieuze problematiek bij –
 • afvalrace » concurrentie » competitie » Streber » dominantie
 • afwachten » verwachten » wachten (OOK: – als literair motief)
 • afweer van werkelijkheid: literair motief van fantasie c.q. verbeelding als –
 • afweer–in–de–humor » ironie » ironische toon
 • afweging (gematigde – ) / fanatisme
 • afwezig referentiekader » verloren c.q. ontbrekende context
 • afwezig, documentair materiaal c.q. betrouwbare bronnen schaars c.q. –
 • afwezig, humor c.q. esprit –
 • afwezig, levensbeschouwelijk element» metafysica (in verhaal» lit. werk) –
 • afwezig, lidwoord –
 • AFWEZIG, TITEL BIJ STUK VAN FENS –
 • afwezig: bibliografie» bronverwijzing» literatuuropgave» fondslijst
 • afwezige als literair motief, de – (bij Achterberg)
 • afwezige bij Achterberg, de – » "centrale thema" » "u": bij
 • afwezige dichter: ont–subjectivering» anoniem–wording» ontlediging van dicht
 • afwezigheid » verlatenheid : OOK: als (literair) motief » onzichtbaarheid...
 • afwezigheid van (hiërarchische) ordening» structuur» samenhang» houvast
 • afwezigheid van aanhalingstekens kenmerkt goede schrijvers
 • afwezigheid van commentaar» annotatie» toelichting (: is probleem)
 • afwezigheid van de katholiek in de Nederlandse (c.q. Vlaamse) literatuur
 • afwezigheid van essay (–isten) » afgenomen betekenis van essay als lit. genre
 • afwezigheid van grote woorden
 • afwezigheid van herkenningspunten » onduidelijkheid
 • afwezigheid van humor c.q. esprit
 • afwezigheid van index» inhoudsopgave» register» notenapparaat
 • afwezigheid van literaire belangstelling
 • afwezigheid van prikkel tot het onbekende: verveling
 • afwezigheid van theorie » niet speculatief » praktisch » empirisch gericht
 • afwezigheid van verwijzingen naar Leopold
 • afwezigheid van visie » visie moeilijk te vinden
 • afwezigheid, Gods –
 • afwezigheidservaring als literair motief » verlatenheid als literair motief
 • afwijkende seksualiteit
 • afwijzen en keuren van boek(en)
 • afwijzende reactie(s) op tekst » negatief oordeel van Fens over tekst
 • afwijzing van de wereld » ascese » onthechting » boetedoening
 • afwijzing van nieuw» onbekend
 • afwijzing van tekst: want geen referenties erbij ontdekt
 • afzender niet bekend » anoniem ingezonden
 • afzijdig willen zijn » behoefte aan eenzaamheid » hang naar afzondering
 • afzondering » eenzaamheid » isolement : behoefte aan –
 • afzondering ("geestelijke" – ) / mondaine wereld
 • afzondering, hang naar eenzaamheid» distantie» isolement» afzijdigheid» &nda
 • afzondering, lezen in – » alleen zijn bij lezen
 • afzonderlijk gedicht / gehele bundel (: lezer van – / – )
 • afzonderlijke delen van woorden; betekenis geven aan –
 • afzonderlijke tekstgedaanten scheppen; lezen: –
 • Aga Khan
 • agape / eros
 • Agassiz, Jean Louis Rudolph (Louis) [1809–1873]
 • Agate, James
 • agenda » opschrijfboekje » werkschrift » notitieboek
 • agenda verborgen: verzwegen uitgangspunt» vooronderstelling» onderzoeksmotief
 • Ager, Stanley
 • aggiornamento (r.k. kerk jaren '50–'60) » r.k. vernieuwingsproces 1950–70
 • agitatie tegen fluwelen dichters» minnaars der fraaie letteren & schone kunst
 • Agnes, de heilige –
 • Agnietenkapel te Amsterdam
 • Agnon, Shmuel Yosef
 • agnost » –icisme » "agnostisch katholiek"
 • agnostisch katholiek » agnostisch gelovige » agnosticisme » agnost
 • agoog » –ogen» halfzacht» softe hap» geitenwollensokkendom» &quo
 • agrarisch » landbouw » landelijk » boer » boerderij » dorp(s)
 • agrarisch bestaan als literair motief » boer als literair motief
 • agressie » vechten » knokken » strijd » tweekamp » ruzie
 • agressief lezen (: op zoek naar object voor kritiek)
 • agressiviteit uitgelokt door poëzie
 • Agricola, Rudolf
 • Agrigento: archeologisch museum te – (Sicilië)
 • Agt, A.A.M. van (Dries) [KVP–\ CDA–politicus; o.m. (oud–) minister–presiden
 • ah! » oh! » o!
 • Ahasverus » Wandelende Jood
 • ahistorisch lezen van oude(re) literatuur
 • Ahn & Moret [= A. Ahn en A. Moret: "Mots et tournures difficiles"]
 • Ahrend, Fa Weduwe J. » uitgeverij De Arend (Amsterdam)
 • Aichinger, Ilse
 • Ailly–gevoel, het d' –
 • Ailly, A. d' [burgemeester van Amsterdam]
 • Ailly, A.E. d' (Antoine)
 • Ailred van Rievaulx
 • aio–stelsel » mogelijkheid tot promotie–onderzoek
 • Aitzema, Lieuwe van
 • Ajax
 • Akademie van Wetenschappen, Koninklijke Nederlandse – (KNAW)
 • Aken » Aachen
 • Aken, Piet van
 • Akker, Paul van den
 • Akker, W.J. van den
 • Akkermans, professor doctor ingenieur [type van Kees van Kooten]
 • AKO
 • AKO–literatuurprijs
 • akte, proces–
 • aktentas, schouder– » school– » boekentas » pukkel » rugzak &raq
 • al bekend » zelfherhaling
 • al bekende wekt waardering, het –
 • al bestaande kunst: alleen daarvoor normen en taal paraat
 • al betekenisdragende context, situeren in – : waarderen
 • Al die dromen al die jaren (R. Campert–expositie Lett.k. Museum Den Haag 2000)
 • al gevonden: zoeken wat je – hebt. En opnieuw vinden.
 • al schrijvend ontdekken » schrijven om iets in je hoofd te verhelderen
 • al te diepzinnig interpreteren » overinterpretatie
 • al te persoonlijk » intiem vs. publiek » privé vs. publiek
 • Al, opgaan in het – » natuurmystiek» lichtmystiek» natuur als spiegel van Go
 • Alacoque, Margareta Maria
 • Alain de Lille » Alanus ab Insulis » Alain van Rijssel
 • Alain–Fournier (ps. van Henri–Alban Fournier)
 • Alaiz, F.M. Lorda –
 • Alanus ab Insulis » Alain de Lille » Alanus van Rijssel
 • alarm » –signaal » sirene
 • Alaska: goudzoeken » Klondyke
 • alba » dagelied » wachterlied (: traditie van – )
 • Alba de Tormes
 • Albach, Hester
 • Albanus, abdij van de heilige – : abt Michael van Mentmore
 • albatros
 • Albe (pseudoniem van R.L.A. Joostens)
 • Albemarle, Elisabeth hertogin van –
 • Alberdingk Thijm S.J., Jan
 • Alberdingk Thijm, Catharina
 • Alberdingk Thijm, Frank
 • Alberdingk Thijm, J.A. (Joseph Albert)
 • Alberdingk Thijm, Karel Johan Lodewijk [= A.J. EN: Lodewijk van Deyssel]
 • Alberdingk Thijm, kunstopvattingen van –
 • Alberdingk Thijm, Philip
 • Alberdingk Thijm: tentoonstelling 1989 in Nijmegen en Amsterdam
 • Albericus (abt van Citeaux)
 • Albert Cuypstraat » –markt (Amsterdam)
 • Albert Heijn
 • Albert I, koning van België
 • Albert II, koning der Belgen
 • Albert, Céleste (huishoudster van Proust)
 • Albert, prins – » koning George VI van Engeland
 • Albert, Prins van Wales [echtgenoot van koningin Victoria]
 • Alberti, Leon Battista
 • Alberts, A.
 • Alberts, A.: lacunes in geheugen van –
 • Alberts, filmbeelden van A. –
 • Alberts, Johan C. P.
 • Alberts, W. Jappe –
 • Alberts: weinig bijvoeglijke naamwoorden
 • Albertus de Grote » Albertus Magnus
 • Albigenzen (ketterij der – )
 • Albrecht, Roland
 • Album de la Pléiade » Bibliothèque de la Pléiade
 • album, foto– » fotoboek
 • album, Tiktak–
 • albumplaatjes, verzameling foto– » fotocollectie (–s)
 • Alcester
 • alchemie » astrologie » astrologisch (aspect)
 • alcohol (–isme) » drank » drinken » dronken(–schap) » OOK: als l
 • Alcott, Louisa
 • Alcuinus
 • Aldegonde, Marnix van Sint
 • Alders, C.J.
 • Alders, Hans [ex–minister VROM; Commissaris der Koningin prov. Groningen]
 • Aldington, Richard
 • Aleichem, Sjolem [pseudoniem van Sjolem Rabinowitz]
 • Alembert, Jean–Baptiste Le Rond d'–
 • Alene, Ludwig
 • Aler, Jan
 • Aletrino, Aaron
 • Aletrino, Arnold
 • Alewijn, Zacharias Hendrik
 • Alexander de Grote
 • Alexander III paus van Rome
 • Alexander VI, paus (Borgia)
 • Alexander VII, paus van Rome
 • Alexander, Boyd
 • Alexander, Doris
 • Alexander, J.J.G.
 • Alexandrië, bibliotheek van –
 • alexandrijn
 • alexandrijnen, vertaling in poëzie» in jamben» in hexameters» in –
 • Alexius » de heilige Alexius
 • alfa / bèta (OOK: rationalisten versus betekenis–gevers)
 • alfa–wetenschappen, weerloosheid van – » verdediging van –
 • alfabet » abc » alfabetische ordening
 • alfabet, Hebreeuws – » Hebreeuwse taal
 • alfabetisme
 • alfabetisme, leesbevordering als – » Stichting Lezen
 • Alfred koning van Engeland
 • Alfrink, Bernardus Johannes kardinaal
 • algemeen » algemeenheid » nietszeggende algemeenheid
 • algemeen (= theoretisch) / individueel (= eigen c.q. persoonlijk))
 • algemeen (c.q. groot) geheel gerepresenteerd door bijzonder (cq. klein) detail
 • algemeen / bijkomstig [OF: wezenlijk vs toevallig» uitzonderlijk» bijzonder]
 • algemeen / bijzonder [OF: wezenlijk vs bijkomstig» toevallig» uitzonderlijk]
 • algemeen / concreet
 • algemeen / eigen (: het algemene/ eigene; algemeen omschrijven v.h. eigene)
 • algemeen / individueel : theoretisch vs. eigen (persoonlijk)
 • algemeen / persoonlijk (: persoonlijk werd algemeen; provinciaal universeel)
 • algemeen / persoonlijk [OOK: algemeen vs individueel» toevallig» incidenteel]
 • algemeen / persoonlijk : waardering: –
 • algemeen / plaatselijk (: universeel / locaal; centraal / decentraal)
 • algemeen / toevallig c.q. bijzonder [OOK: wezenlijk / bijkomstig]
 • algemeen / toevallig cq incidenteel [: algemeen / individueel cq persoonlijk]
 • algemeen / uniek (conventioneel / uniek)
 • algemeen / verbijzondering (OOK: géén verbijzondering vs. verbijzondering)
 • Algemeen Beschaafd Nederlands » ABN » standaardtaal
 • Algemeen Dagblad
 • Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indië
 • algemeen gebruikte taal / exclusieve groepstaal
 • algemeen geldig / toevallig c.q. bijkomstig
 • algemeen gemaakt, het bijzondere – » abstractie » reductie tot idee
 • Algemeen Handelsblad [dagblad]
 • algemeen menselijk » gewone menselijkheid
 • algemeen vs individueel» persoonlijk» toevallig» incidenteel» uitzonderlijk
 • algemeen vs persoonlijk/ individueel/ toevallig/ uitzonderlijk/ incidenteel
 • Algemeen Weekblad [krant]
 • algemeen–menselijke, het – : als waardecriterium » OOK: het menselijke als...
 • algemeen: het persoonlijke wordt – » provinciaal wordt universeel
 • algemeen: verstand / bijzonder: verbeelding
 • algemeenheden, vertalen naar – : interpreteren
 • algemeenheid (één– ) kan verschillende verbijzonderingen krijgen
 • algemeenheid, betekenisloos (–heid) door abstractie of –
 • algemeenheid, méér verbijzonderingen bij één –
 • algemene (het – ) / het eigene (algemeen omschrijven v.h. eigene)
 • algemene / persoonlijke waardering
 • algemene beschouwing / boekbespreking
 • algemene beschouwing: liever detailstudie dan beschrijving grote lijn c.q. –
 • algemene conclusies ogv. persoonlijke waarneming trekken: ouderwets essayeren
 • Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren, Gedeeld Domein: bulletin v.d. –
 • algemene devotie–insignes
 • algemene en neutrale betekenissen: in lexicon» woordenboek
 • algemene idee: poëzie is uniek gebeuren in taal maar géén –
 • algemene is gemeenplaats, het –
 • algemene literatuurwetenschap
 • Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1984)
 • algemene ontwikkeling
 • algemene taal / groepstaal
 • algemene termen, het eigene omschrijven in –
 • algemene waarde van kunst en cultuur, ingebeelde (maar relatieve) –
 • algemene waarde van kunst en literatuur, overschatting van
 • algemene waardering / persoonlijke waardering
 • algemene waarheid, beeld van –: kunst maakt bijzondere» toevallige realiteit –
 • algemene, verbijzondering van het –
 • Algera, J. (Anti–Revolutionair politicus; minister van Verkeer en Waterstaat)
 • Algra, Alger
 • Algra, Hendrik [politicus]
 • Ali–Shah, Omar
 • Ali, Mohammed
 • alibi, lezen als
 • Alice in Wonderland: auteurschap
 • Alice von Battenberg, prinses –
 • Alice, countess of Athlone, prinses –
 • Alifano, Roberto
 • alinea
 • alinea, eerste – » begin » (beloftenvolle) beginzin » inzet
 • Alings, Wim
 • Aljechin, Alexander – : schertsinterviews met Euwe en –
 • Alkmaar
 • alléén voor volwassenen, kinderboek (cq –poëzie) maar [soms]... –
 • alléén, lezen doe je niet – » lezen als sociale bezigheid
 • Allan, Ian
 • Allan, John
 • Allan, Maud
 • Allan, Woody
 • Allard Pierson Museum (Amsterdam)
 • alle bestaande onovertrefbare Ned. lit.–krit. stukken in één boek; Fens wil &nd
 • Alle de Werken » Volledig(e) Werk(en) » Verzameld Werk » Opera Omnia \...
 • alle eruditie: is misschien alleen geordende en gevormde eruditie
 • alle grote kunst is tragisch
 • alle herlezen passages, boek als som van –
 • alle interpretaties samen vormen gestalte van (doorgroeiend) kunstwerk
 • alle kunst is per se conservatief
 • alle kunst; onvoltooidheid eigen aan –
 • alle kunstvormen tegelijk ervaren » delen in alle kunstvormen tegelijk
 • alle lezen is vergroten (of verkleinen) van een tekst
 • alle literatuur is voor niets geschreven » vergeefsheid van de literatuur
 • alle literatuur: humoristisch van karakter
 • alle literatuur: onvoltooid karakter; essay ook.
 • alle Nederlanden » de Lage Landen » Groot–Nederland » Noord– èn
 • alle omgaan met kunst 'n vorm van citeren? (: door ons isoleren» fragmenteren)
 • alle onderdelen tot betekenisvolle eenheid brengen: compositievermogen
 • alle teksten betekenisloos bij tijdelijk onvermogen tot (literair) lezen
 • alle tijden, Nederlandse poëzie van – : als één geheel gelezen
 • alle tijdschriften, vermoeiende gelijkheid van bijna –
 • alle verhalen van Carmiggelt, samenhang van –
 • alle verzen achter elkaar lezen » hele bundel in volgorde lezen
 • alle woorden» uitdrukkingen kunnen seksuele connotatie krijgen
 • alle zichtbaars dat verlost is; het begrip 'ikoon' omvat bijna –
 • Allebé, August
 • alledaags » banaal » gewoon (–tjes) » onbenullig(heid)
 • alledaags » gewoon(tjes) » traditioneel » conventioneel » conformistisch
 • alledaags / fantastisch (c.q.: alledaagsheid / vervoering)
 • alledaags / verheven : gecombineerd (OOK: in taal)
 • alledaags nieuws / reisbelevenissen (reisbeleving)
 • alledaagse "broodtaal" / officiële spreektaal / schrijftaal
 • alledaagse / verhevene : onze interpretatie van het –
 • alledaagse dingen in hogere orde plaatsen: parabel
 • alledaagse taal
 • alledaagse, bijzonderheid van het – » het gewone ongewoon (gemaakt)
 • alledaagse, cultivering van het – : garandeert geen belangrijke poëzie
 • alledaagsheden van dichters op taalmuziek gezet; Fens wil géén persoonlijke –
 • alledaagsheden, spel met – » spel met anekdote(n) » symboliek in anekdote
 • alledag / reisbelevenissen (–beleving)
 • alledag van toen » dagelijks leven van vroeger
 • alleen / samen (: verschil tussen literatuur lezen en muziek beluisteren)
 • alleen actuele literatuur waarderende tijdgeest, tegen de –
 • alleen als pastiche mogelijk: nieuwe oude poëzie
 • alleen als schrijver is Couperus voor ons te kennen
 • alleen als taalschepping is Orlando (vriend van Couperus) ons bekend
 • alleen beeld kan het mysterie» het onuitsprekelijke uitdrukken
 • alleen beschrijvend of anecdotisch » feitelijkheden zonder visie
 • alleen bij gemeenschap (en haar conventies) lezen en schrijven bestaanbaar
 • alleen binnen de grote traditie functioneren; individueel talent kan –
 • alleen de functie is hun betekenis (: bepaalde gebruiksvoorwerpen)
 • alleen feiten en geen visie » louter beschrijvend c.q. anecdotisch
 • alleen gedicht; afstand in tijd maakt goed gedicht steeds meer tot –
 • alleen geloof in het gedicht (bij goed gedicht); aan maker denk je niet
 • alleen geordende en gevormde eruditie; misschien is alle eruditie –
 • alleen historische waarde; oudere letterkunde van méér dan –
 • alleen humor verwoordt het wezenlijke
 • alleen illustratief, beeld – (: niet met kracht van nieuwe symboliek)
 • alleen in confrontatie met anderen; vorming kan –
 • alleen in de liefste boeken durf je niet te lezen
 • alleen in eigen taal gedichten toegankelijk
 • alleen in eigen taal van het literaire werk; literaire werkelijkheid bestaat –
 • alleen in hun geheel, films bestaan
 • alleen in metaforen te omschrijven; (de niet te definiëren) poëzie is –
 • alleen in poëzie te spreken over poëzie
 • alleen in systeem kan kennis bewaard blijven
 • alleen in zijn interpretaties bestaat literair werk
 • Alleen kijken naar licht binnenshuis (expositie Rijksmuseum Amsterdam 1880–81)
 • alleen laat in de avond cultuurprogramma in media
 • alleen lezen » lezen in afzondering » lezen in isolement
 • alleen lezen » lezen in isolement » lezen hoort geïsoleerde bezigheid te zijn
 • alleen lezen wat men niet weet; men kan –
 • alleen linkse (liberale) Vlaamse literatuur bekend in Noord–Nederland
 • alleen literair functionerend; bij Fens verwijzing in gedicht naar realiteit –
 • alleen literatuur–historisch interessant, 18e–eeuwse Nederlandse literatuur
 • alleen maar gevoelsuitstorting
 • alleen maar literair
 • alleen mannen (geen vrouwen)
 • alleen muziek die "verstand van mijzelf" kan geven is voor Fens van belang
 • alleen nevenschikking » geen hiërarchie
 • alleen onderkast
 • alleen ordening ten koste van verlies
 • alleen oudere Nederlandse auteurs publiceren momenteel
 • alleen poëzie verwoordt poëzie–ervaring van lezer
 • alleen recensies nog gelezen
 • alleen schriftelijke taal een (schijn)mogelijkheid tot spreken over literatuur
 • alleen stilering schept effect van echtheid» natuurlijkheid» "gewoonheid"
 • alleen taal van het gedicht geldt binnen de wereld van dat gedicht
 • alleen talent, maar belofte niet ingelost
 • alleen variaties in kunst van latere perioden: alles al gebeurd in jaren '20
 • alleen verwijzend naar andere kunst is kunst te omschrijven
 • alleen voor al bestaande kunst zijn normen en taal paraat
 • alleen vrouwen kunnen getekend worden, mannen moeten geschilderd (vindt Fens)
 • alleen wat je al weet kan je opzoeken
 • alleen wat je niet weet kan je lezen
 • alleen werk van zeker kwaliteitsniveau kan gepasticheerd
 • alleen willen zijn » eenzaamheidsideaal » behoefte aan isolement
 • alleen zijn » eenzaamheid » isolement
 • alleen zijn als literair motief » afwezigheidservaring als literair motief
 • alleen zijn bij het lezen » lezen (hoort ) in isolement
 • alleen zijn en het beleven van humor
 • alleen zijn, Grote Kunst kan – » autonomie cq eigen leven van Grote Kunst
 • alleen–zijn en het beleven van humor
 • alleen–zijn in versplintering / geborgenheid in bezield kosmisch verband
 • alleen–zijn, lezen vraagt om –
 • alleen, altijd – : genie (: eigen spel met eigen regels)
 • alleengelaten boeken » verweesde bibliotheek
 • alleenspraak » monoloog » solo
 • allegorie » allegoriseren » allegorisch denken
 • allegorie / realiteit (ivm. lezen van Bijbel)
 • allegorie, Fens heeft hekel aan (nadrukkelijke) emblematiek of –
 • allegorisch Bijbel lezen
 • allegorisch lezen » allegoriseren
 • allegorisch lezen van Bijbel
 • allegorische theologie
 • allegorische traditie » allegoriserende traditie
 • allegoriseren » allegorie » allegorisch denken
 • allegoriseren » allegorisch lezen
 • allegoriseren, betekenisgeving door –
 • allegoriserende traditie » allegorische traditie
 • allegorisering, betekenisgeving door –
 • Allegri, Gregorio
 • allemaal hetzelfde; tijdschriften praktisch –
 • allen bekend » gedeeld referentiekader » gemeenschappelijk geheugen
 • allen, één tegen –
 • Allen, J.F.A.
 • Allen, W.
 • Allerheiligen » Allerheiligen–vespers
 • allerhoogste fictie: die van de religieuze verbeelding
 • Allert de Lange (boekhandel en uitgeverij in Amsterdam)
 • Allerzielen
 • alles achter elkaar lezen, niet meteen – » gedoseerd lezen
 • alles als nieuw kunnen zien (kinderlijk = dichterlijk = gewoon = bijzonder)
 • alles als verwijzing naar de (het) onzichtbare
 • alles anders geworden (eventjes – ) » "Existenzerhellung"
 • alles definitief gezegd (over lezer en leven): het absolute woord
 • alles echoot: alles verwijst naar elkaar
 • alles gaat voorbij niets is voorbij
 • alles gebeurd in kunst van jaren '20 (later slechts variaties)
 • alles gelezen
 • alles hangt samen en bevestigt de samenhang (gesloten wereldbeeld)
 • Alles in de wind: portretschilderingen Emo Verkerk (expositie Leeuwarden 2000)
 • alles in verband met alles: kosmische eenheid [SOMS OOK:] holisme
 • alles is relatief » betrekkelijk
 • alles is verwijzing » alles functioneert als beeld (c.q. teken)
 • alles kreeg mogelijkheid tot beeld–wording in de incarnatie
 • alles lezen is onmogelijk » onmacht om alles te lezen
 • alles lezen, niet in staat tot –
 • alles met alles literair in verband gebracht (te brengen)
 • alles met elkaar in relatie; lezer leest –
 • alles naar het beeld van de eigen beleving herkennen; schepping: –
 • alles van allen zeggen » totaliteit (willen) uitdrukken
 • alles verstoppen, cultuur waarin wij –
 • alles verwijst naar de (het) onzichtbare
 • alles verwijst naar elkaar: alles echoot
 • alles voor het eerst » aan de bron van... » voorbeeldloos
 • alleswetende verteller » auctoriële verteller » vertelinstantie
 • allesweter
 • Allingham, William
 • alliteratie(s)
 • Allizé: Pierre – c.s.
 • allochtoon » vreemdeling(en) » buitenlandse c.q. gastarbeider » asielzoeker(s)
 • allusie » allusies
 • allusie » zinspeling(en) » verwijzing(en) » citaat
 • allusie of illusie?
 • allusie op Kloos
 • allusie op psalm
 • allusie op Shakespeare
 • allusie, bijbelse – » bijbelcitaten
 • allusie, functie van verwijzing» overeenkomst» analogie» citaat» intertext&r
 • allusie, herkenning van
 • allusie, kunst als –
 • allusies » toespelingen begrijpen
 • allusies, tekst werkt door referenties c.q. –
 • Alma Tadema, Sir Lawrence
 • Alma–Tadema, Lawrence (Laurens)
 • Almanak »Jaarboek»Verhandeling»Levensbericht: genootschappelijke publikatie(s)
 • almanak(ken) van Snoeck
 • almanakkencollectie
 • Almere
 • Almond, Philip C.
 • Almy, Robert F.
 • Alonso, Dámaso
 • Aloysius van Gonzaga, de heilige –
 • Alpejagerslied (P. van Ostaijen)
 • Alpers, Svetlana
 • alpha / bèta (OOK: rationalisten / betekenis–gevers)
 • Alphen, Ernst van
 • Alphen, Hieronymus van
 • Alphen, Oscar van
 • alpinisme » bergen beklimmen » klimsport
 • als [het woord " – " ]
 • als beeld, alles functioneert als – » alles is verwijzing
 • als denker niet oorspronkelijk
 • als eenheid concipiëren: lijkt aangeboren eigenschap
 • als eenheid lezen » eenheidscheppen(de leeshouding)
 • als eigen herkend over één of meer generaties: het beste
 • als enige te behouden boek (: "het enige dat het bestaan rechtvaardigt")
 • als Fens 65 is zal hij...
 • als filosoof lezen / literair lezen (: verschil in benaderen van tekst)
 • als historische persoon 'volgens de burgerlijke stand' / als schrijver
 • Als je begrijpt wat ik bedoel (film)
 • als kijker / als luisteraar, lezen: – (: lezen op gezicht / lezen op gehoor)
 • als kijker; Fens' persoonlijke wijze van poëzie lezen minder luisterend dan –
 • als kind gelezene, doorwerking van het –
 • als kind gelezene, effect van het – » invloed van jeugdlectuur
 • als kitsch functionerende kunst
 • als lezer, ontwikkeling tot en –
 • als literatuur beleven» ervaren
 • als literatuur demonstreert, literatuur die vnl. zichzelf –
 • als literatuur toeëigenen van werk uit het verleden
 • als literatuur waarderen » waardetoekennings– & beoordelingsproces
 • als luisteraar lezen / als kijker lezen (: lezen op gehoor/ op gezicht)
 • als nieuw ervaren van eerder gelezen tekst
 • als nieuw functioneren
 • als nieuw kunnen zien, alles – (kinderlijk = dichterlijk = gewoon = bijzonder)
 • als persoon volgens de burgerlijke stand/ als schrijver (–spersonage)
 • als schríjver slechts is Couperus voor ons kenbaar
 • als schrijver / als persoon volgens de burgerlijke stand
 • als schrijverspersonage / als persoon volgens de burgerlijke stand
 • als systeem gehanteerde (predestinerende) methoden; Fens verzet zich tegen –
 • alsnog lezen niet nodig » overbodig cq onnodig boek » niet (meer) hoeven lezen
 • Alstein, [Marc van]
 • altaar » altaarstuk » retabel » SOMS: het ontbreken van het altaar
 • altaarmissaal » missaal » kerkboek » gebedenboek
 • altaars, sacrament des – » eucharistie» communie» transsubstantiatie
 • Altaergeheimenissen (Vondel)
 • Altai
 • Alte Pinakothek (München)
 • Altena, Ernst van
 • Altena, Frans [bedoeld moet zijn: Peter Altena]
 • Altena, Peter
 • Alter, Robert
 • Alteratie (van Amsterdam) » Reformatie » Hervorming
 • alternatief gebruik van boek(en)
 • alternatief genezeres Jomanda » Trol van Tiel
 • althans [: het woord " – "] » het woord "tenminste"
 • Althuis, Willem van
 • altijd één punt waarop het geschrevene niet past
 • altijd (in alles) hetzelfde herkend » steeds de eigen beleving herkend
 • altijd alleen: genie (: eigen spel met eigen regels)
 • altijd contemporain c.q. eenmalig; beleving als kunst» literatuur is –
 • altijd contemporain; als literatuur ervaren is –
 • altijd contemporain; kunstervaring is –
 • altijd eerst het minst eigene van poëzie herkend
 • altijd hetzelfde » herhaling(en) van motief c.q. beschrijving » OOK: eentonig
 • altijd hetzelfde lezen, (trouwe) lezer wil –
 • altijd hetzelfde lezen, lezer wil –
 • altijd lezen » lees altijd
 • altijd met anderen; talent: nooit alleen doch –
 • altijd naar zich laat raden; gedicht als schaduw van de gestalte die –
 • altijd nog gelezen / nooit meer gelezen
 • altijd onvoltooid » nooit compleet
 • altijd opnieuw moeten beginnen; kennen betekent: –
 • altijd relaties tussen nieuw en oud
 • altijd verband tussen oud en nieuw
 • altijd vraag zonder antwoord? geheim van grote kunst: stelt zij –
 • altijddurende zomermiddag; het leven als een – : dat is het geluk
 • Altizer, Thomas J.J.
 • Aluin, Eli
 • Alva, Fernando Alvarez de Toledo, hertog van –
 • Alvarez, A.
 • Alvarez, Carlos
 • Alving, Manon
 • alwetende verteller » auctoriële verteller
 • Alzheimer » dementie » geheugenverlies
 • Alzheimer » dementie » kinds
 • Amalrik, Andrej Aleksejevitsj
 • Amandus
 • amateur » amateurisme» –ristisch» liefhebber» [HEEL SOMS NEGATIEF:] di
 • amateur / belezene ; OOK: kenner / belezene
 • amateur / prof (: leek / vakman of specialist; buitenstaander / betrokkene)
 • amateur / specialist cq vakman (OOK: leek / specialist)
 • amateur / vakman (leek/ specialist; buitenstaander/ betrokkene; amateur/ prof)
 • amateur–dichter(s)
 • amateurisme » amateur » amateuristisch » liefhebber
 • amateuristisch » amateurisme » amateur » liefhebber
 • amateuristisch / professioneel
 • amateurschilder (–kunst) » naïeve kunst » zondagsschilder (–kunst)
 • ambachtelijkheid / artisticiteit (Jan Veth: grote – / zwakke – )
 • ambachtelijkheid als dichter » poëtische middelen » verstechniek
 • ambachtelijkheid groot maar gebrek aan artisticiteit (Jan Veth)
 • Ambagts, Luc
 • ambassade » ambassadeur » diplomatie » diplomaat (OOK: – als literair motie
 • ambiance » entourage » couleur locale » decor c.q. gebeurtenissen in verhaal
 • ambiance (burgerlijke – ) Den Haag plm. 1890
 • ambiguïteit » dubbelzinnigheid » hybride
 • ambiguïteit mbt. lichaam, christelijke – (: veracht / zal onsterfelijk zijn)
 • ambiguïteit van verleden – en daardoor van het heden (: als literair motief)
 • ambiguïteit van woorden en zinnen » dubbelzinnig woordgebruik
 • ambiguïteit(en), geen –
 • ambiguïteiten in poëzie (H. de Vries)
 • ambitie om te schrijven» schrijfpoging» –oefening» schrijven leren cq prober
 • ambivalent mbt tekst, Fens – (voorbehoud» bezwaar» teleurstelling» afwijzing
 • Ambo Klassiek
 • Ambo, uitgeverij –
 • ambrosiaanse hymne
 • Ambrosiana (: bibliotheek te Milaan)
 • Ambrosius [bisschop van Milaan] » (28.4.2006: de naam 'Ambrosius' )
 • ambt » ambtsdrager, gereduceerd tot – » onmenselijk » ontmenselijkt
 • ambt, vrouw in het – » vrouwen als priester
 • ambt: uit geestelijk – (ge)treden » ex–katholiek » r.k. afkomst » afva
 • ambtelijk / persoonlijk c.q. privé
 • ambtelijk secretaris » ambtenaar » ambtelijke wereld » bureaucratie
 • ambtelijke taal / gewone spreektaal
 • ambtelijke taal / levende taal (: taal van bureaucratie & macht / literatuur)
 • ambtelijke taal c.q. tekst(en) » taal van de bureaucratie (c.q. politiek)
 • ambtelijke taal ironisch gebruikt, gemeenplaats(en) of –
 • ambtelijke tekst(en) cq taal » taal v.d. bureaucratie » SOMS: taal en politiek
 • ambtelijke wereld » bureaucratie » ambtenaar » bestuurlijke aspecten
 • ambtenaar » ambtelijke wereld (SOMS – secretaris) » bureaucratie » bestuurli
 • ambtenarij als literair motief
 • ambtskleding » uniform » toga
 • AMDG » ad maiorem Dei gloriam
 • Ameide, Th. van
 • America [tijdschrift]
 • American literature in English language
 • Amerika » Verenigde Staten » U.S.A.
 • Amerika / Engeland (OF OOK: Engels vs. Amerikaans)
 • Amerika / Europa (Amerikaans / Europees)
 • Amerika en Sovjet–Unie, derde weg tussen – (beweging in de jaren '50)
 • Amerika, Hollandse meesters uit – (expositie 1990 Den Haag, Mauritshuis)
 • Amerikaan » Engelsman
 • Amerikaans » U.S.A. » Amerika » Verenigde Staten
 • Amerikaans / Engels (OF OOK: Engeland versus Verenigde Staten)
 • Amerikaans legerblad "Stars and Stripes"
 • Amerikaans–Engels, vertaling uit het – » vertaling uit Engels» uit Iers&ndas
 • Amerikaans–Engelse literatuur
 • amerikaans, Noord– » Noord–Amerika
 • Amerikaanse » Engelse literatuur
 • Amerikaanse (Engelse) literatuur
 • Amerikaanse (Engelstalige) literatuur
 • Amerikaanse / Engelse literaturen: scheiding ook w.b. ontwikkeling eigen talen
 • Amerikaanse / Nederlandse roman (: roman van de V.S. / Nederlandse roman)
 • Amerikaanse bijbelvertaling, toegankelijker c.q. populariserende –
 • Amerikaanse emigranten in Parijs
 • Amerikaanse Engelstalige literatuur c.q. tekst(en) of studie(s)
 • Amerikaanse literatuur c.q. teksten (: Engelstalige – )
 • Amerikaanse Nederlander(s) als literair motief
 • Amerikaanse poëzie » Amerikaanse dichter(s)
 • Amerikaanse roman (U.S.A.) / Nederlandse roman (: karakteristieke verschillen)
 • Amerongen, Godaard Adriaan van Reede van
 • Amerongen, Martin van
 • Amersfoort
 • Amersfoort: Constantijn College van de paters Kruisheren ('het Kremlin')
 • Ames–Lewis, Francis
 • amethodisch » systeemloos » willekeur(ig) toeval(lig)
 • amicorum (liber) » feestbundel » huldeboek » afscheidsbundel
 • Amiel, Henri
 • Amis, Hilly
 • Amis, Kingsley
 • Amis, Martin
 • Ammers–Küller, Jo van
 • Ammonio, Andrea
 • Amnesty International
 • amoraliteit » amoreel » ongebonden(heid) » bandeloos(heid) » zedeloosheid
 • amoreel » lichtzinnig » wuft » onserieus » gebrek a. ernst » niet mora
 • Amory, Mark
 • Amos (het boek – )
 • Amos, William
 • amoureus lied » amoureuze poëzie » liefdesgeschiedenis
 • amoureuze poëzie » amoureus liedt » liefdesverhaal
 • Ampsing, Johannes
 • Amrito, Swami Deva –
 • Amrou ibn el–Ass
 • Amsberg, Claus von – : prins –
 • Amsberg, Lippe Biesterfeld usw.usw., W.A. von
 • Amstel
 • Amstel, Hans van [pseudoniem van ..., redemptorist]
 • Amstel, Hans van [pseudoniem van pater H.C.M. Helmer C.s.s.R.]
 • Amstelkring–museum (Amsterdam; "O.L. Heer op Zolder")
 • Amstelodamum [tijdschrift c.q. Genootschap]
 • Amstelveen
 • Amstelveen: Cobra–museum » Cobra » tijdschrift "Cobra"
 • Amsterdam
 • Amsterdam – Zandvoort v.v.
 • Amsterdam / Antwerpen
 • Amsterdam / Brussel ; OOK: Brussel – Amsterdam
 • Amsterdam / Den Haag
 • Amsterdam 1993: tentoonstelling "Kunst, kennis en commercie [...]"
 • Amsterdam 700 jaar (1975) » jubileumuitgaven ivm. 700 jaar Amsterdam
 • Amsterdam = Rome » Amsterdam – Rome
 • Amsterdam als literair motief
 • Amsterdam anders beleefd c.q.: beleving veranderd van straten» gebouw» stad
 • Amsterdam Centraal Station (CS)
 • Amsterdam Centrum » oude binnenstad van Amsterdam
 • Amsterdam Culturele Hoofdstad
 • Amsterdam in de jaren '80 van de negentiende eeuw
 • Amsterdam Museum
 • Amsterdam Noord » (overkant van) het IJ » IJ–tunnel
 • Amsterdam Oost » SOMS: Gerardus Majellakerk
 • Amsterdam Osdorp
 • Amsterdam Oud–West: Chasséstraat (woonbuurt van jeugdige Kees Fens)
 • Amsterdam Oud–Zuid (c.q.: Zuid » SOMS: Plan Zuid)
 • Amsterdam Rijksmuseum 1987: tentoonstelling 17–wse landschapschilderkunst
 • Amsterdam Slotermeer
 • Amsterdam Stadsarchief: expositie 2007 "Het aanzien van A'dam ... Gouden Eeuw"
 • Amsterdam Tuinstad Slotermeer » (OOK: Sloterplas)
 • Amsterdam West
 • Amsterdam Zuid (c.q. Plan Zuid » OOK: Oud–Zuid)
 • Amsterdam–Centrum » binnenstad van Amsterdam
 • Amsterdam–gevoel » Amsterdammer zijn » stadsmens (als Amsterdammer)
 • Amsterdam–IJburg » IJmeer
 • Amsterdam–Noord » overkant van het IJ » het IJ » IJ–tunnel
 • Amsterdam–Oost » SOMS: Gerardus Majellakerk
 • Amsterdam–Osdorp
 • Amsterdam–Oud West (OOK: Amsterdam–Nieuw West)
 • Amsterdam–Oud West: Van Kinsbergenstraat » woonbuurt v. jeugdige Kees Fens
 • Amsterdam–Oud Zuid (c.q.: –Zuid OF: Plan Zuid)
 • Amsterdam–Slotermeer
 • Amsterdam–West (Amsterdam Oud–West c.q. Amsterdam Nieuw–West)
 • Amsterdam–West: Chasséstraat (woonbuurt van jeugdige Kees Fens)
 • Amsterdam–West: naoorlogse kerken (Jozefkerk [r.k.]; Kolenkit [prot.])
 • Amsterdam–West: Van Kinsbergenstraat » woonbuurt van jeugdige Kees Fens
 • Amsterdam–Zuid (c.q. Oud–Zuid » SOMS: Plan Zuid)
 • Amsterdam, antiquariaat Schuhmacher
 • Amsterdam, burgemeester van – : Schelto Patijn
 • Amsterdam, Hogeschool van –
 • Amsterdam, joodse buurt van –
 • Amsterdam, laatste begijn van – (: zuster Antonia)
 • Amsterdam, Mirakel van – » Kapel ter Heilige Stede
 • Amsterdam, Mozes– en Aäron–kerk
 • Amsterdam, Rijksmuseum
 • Amsterdam, Stadsschouwburg
 • Amsterdam, telefoongids van –
 • Amsterdam, Universiteit van – » UvA » Athenaeum Illustre
 • Amsterdam: "De dood verbloemen...?" tentoonstelling 1982 in de Nieuwe Kerk
 • Amsterdam: "magies centrum" » provo
 • Amsterdam: Admiraal de Ruyterweg » De Krommerd
 • Amsterdam: Agnietenkapel
 • Amsterdam: Albert Cuypstraat » –markt
 • Amsterdam: Allard Pierson Museum
 • Amsterdam: Amstelstation
 • Amsterdam: apotheek Koek, Schaeffer & Van Tijen
 • Amsterdam: Apotheek W.H. van der Meulen
 • Amsterdam: archeologische opgravingen Nieuwe Zijds Kolk
 • Amsterdam: Arena stadion
 • Amsterdam: Arti et Amicitiae (aan het Rokin)
 • Amsterdam: Atheneum Boekhandel
 • Amsterdam: Augustinuskerk aan de Postjesweg
 • Amsterdam: Auschwitzmonument van Wolkers in Wertheimpark » Auschwitz
 • Amsterdam: Bartolotti–huis aan de Herengracht
 • Amsterdam: Begijnhof
 • Amsterdam: Betondorp
 • Amsterdam: Beurs van Berlage
 • Amsterdam: Bilderdijkkade
 • Amsterdam: boek(en)\ geschrift(en)\ literatuur» publikatie(s) over –
 • Amsterdam: boekhandel Allert de Lange (tevens uitgeverij)
 • Amsterdam: boekhandel Barendrecht
 • Amsterdam: boekhandel De Moderne Boekhandel
 • Amsterdam: boekhandel Edelman
 • Amsterdam: boekhandel en uitgeverij Pegasus (Leidsestraat; communistisch)
 • Amsterdam: boekhandel K. van Boeschoten
 • Amsterdam: boekhandel Plus Ultra op de Keizersgracht
 • Amsterdam: boekhandel Scheltema & Holkema
 • Amsterdam: boekhandel Ten Have (voorheen in Kalverstraat) [protestants]
 • Amsterdam: boekhandel» uitgeverij C.P.J. van der Peet
 • Amsterdam: Borgerstraat
 • Amsterdam: Brouwersgracht
 • Amsterdam: bruggen » brugleuning
 • Amsterdam: burgemeester A. d'Ailly
 • Amsterdam: Carré (–theater)
 • Amsterdam: Centraal Theater
 • Amsterdam: Chasséstraat (woonbuurt van jeugdige Kees Fens)
 • Amsterdam: City–theater
 • Amsterdam: Cobra–tentoonstelling 1949 (Stedelijk Museum)
 • Amsterdam: commissaris Kaasjager
 • Amsterdam: Concertgebouw
 • Amsterdam: Dam (–plein) » Damrak » SOMS: voormalig hoofdpostkantoor
 • Amsterdam: Dapperstraat
 • Amsterdam: De Brakke Grond
 • Amsterdam: de Papegaai (r.k. kerk in de Kalverstraat)
 • Amsterdam: de Pijp
 • Amsterdam: dierentuin "Artis"
 • Amsterdam: Dominicuskerk » Studentenkerk » Ekklesia
 • Amsterdam: Doopsgezinde kerk aan de Herengracht
 • Amsterdam: Driekoningenstraat
 • Amsterdam: Eric Nordholt, hoofdcommissaris van politie
 • Amsterdam: expositie "De Schatkamer van Amsterdam" (2003; gemeentearchief)
 • Amsterdam: expositie "Het mysterie van de jonge Rembrandt" (Rembrandthuis '02)
 • Amsterdam: expositie "Teksten op schilderijen" (Rijksmuseum 1979)
 • Amsterdam: FOAM (fotomuseum)
 • Amsterdam: fototentoonstelling "Jongens van Jan de Witt" (Nieuwe Kerk, 2001)
 • Amsterdam: Frederik Muller Akademie (FMA; bibliotheekschool) » BDI » IDM
 • Amsterdam: gebouw Felix Meritis
 • Amsterdam: gemeentearchief (Stadsarchief)
 • Amsterdam: Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB)
 • Amsterdam: Glorie v.d. Gouden Eeuw (tentoonstelling 200 jaar Rijksmuseum)
 • Amsterdam: H.E.L.I.O.S. (Vereniging studenten Nederlands Univ. v. A'dam)
 • Amsterdam: Hartenstraat
 • Amsterdam: Herengracht
 • Amsterdam: Herman Gorter–prijs
 • Amsterdam: Hoofdstadboekhandel (in de Kalverstraat)
 • Amsterdam: huize De Hoop (Keizersgracht 209)
 • Amsterdam: Ignatiuscollege
 • Amsterdam: Instituut Nederlands U.v.A.
 • Amsterdam: Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging
 • Amsterdam: jaarlijkse poëzie– of prozaprijs der gemeente –
 • Amsterdam: Jan Steen–tentoonstelling in Rijksmuseum (1996)
 • Amsterdam: Joods Historisch Museum
 • Amsterdam: Jordaan
 • Amsterdam: Kalverstraat
 • Amsterdam: kerk De Posthoorn
 • Amsterdam: kerken (De Liefde; Vondelkerk) » OOK: kerkhof 'De Liefde'
 • Amsterdam: kersteningswerk "Open Deur"
 • Amsterdam: Kinkerbuurt c.q Kinkerstraat
 • Amsterdam: Koninklijk Paleis (voormalig stadhuis op de Dam)
 • Amsterdam: kunstboekenhandel Erasmus
 • Amsterdam: Leidseplein
 • Amsterdam: Leliegracht
 • Amsterdam: Looiersgracht
 • Amsterdam: Lucebert–expositie "Geld, vraatzucht, geilheid in woord en beeld"
 • Amsterdam: Martelaarsgracht
 • Amsterdam: Moderne Boekhandel Bas (Leidsestraat)
 • Amsterdam: Moderne Kunstkring
 • Amsterdam: monument op de Dam » OOK: tekst van A. Roland Holst op –
 • Amsterdam: Multatuli–prijs
 • Amsterdam: Multatulimuseum
 • Amsterdam: Museum Amstelkring (= O.L. Heer op Zolder)
 • Amsterdam: Museumplein » IJsclubgebouw » IJsclubterrein
 • Amsterdam: Muziektheater (Stopera)
 • Amsterdam: Nationaal Momument » OOK: tekst van A. Roland Holst op –
 • Amsterdam: Nationale Boekenmarkt 1965 in RAI–gebouw (14–23 mei)
 • Amsterdam: Nicolaaskerk
 • Amsterdam: Nieuwe de la Mar Theater
 • Amsterdam: Nieuwe Kerk » OOK: dépendance Stedelijk Museum Amsterdam
 • Amsterdam: Nieuwmarkt (–buurt)
 • Amsterdam: Noord–Zuid–lijn
 • Amsterdam: O.L. Heer op Zolder (schuilkerk » museum Amstelkring)
 • Amsterdam: Olympisch Stadion (gebouwd: 1928)
 • Amsterdam: Onze Lieve Vrouwe–gasthuis » ziekenhuis » gasthuis
 • Amsterdam: Oosterpark [aldaar o.m.: Witsenhuis; Titaantjes]
 • Amsterdam: Oude Kerk
 • Amsterdam: Overtoom (OOK: Kattenlaantje)
 • Amsterdam: P.C. Hoofthuis van de letterenfaculteit UvA
 • Amsterdam: P.C. Hooftstraat
 • Amsterdam: Palmgracht
 • Amsterdam: Pampus
 • Amsterdam: politiebureau Warmoesstraat
 • Amsterdam: Prins Hendrikkade
 • Amsterdam: Prinsengracht » (openlucht–)concert op Prinsengracht
 • Amsterdam: R.C. Armenkantoor
 • Amsterdam: r.k. leeszaal en bibliotheek
 • Amsterdam: Reestraat
 • Amsterdam: Reinier Claeszenstraat
 • Amsterdam: Reinildahuis (Apostolisch Instituut v.d. Vrouwen van Bethanië)
 • Amsterdam: rellen 13 en 14 juni 1966
 • Amsterdam: rellen ivm. sloopwerkzaamheden bij Nieuwmarkt tbv. metro–aanleg
 • Amsterdam: Rembrandt–tentoonstelling Rijksmuseum (1956)
 • Amsterdam: Rembrandthuis (museum)
 • Amsterdam: Rode Hoed (politiek » religieus » cultureel centrum)
 • Amsterdam: Rokin
 • Amsterdam: rosse buurt (de walletjes» de oudezijds...)
 • Amsterdam: Rozengracht
 • Amsterdam: Sarphatistraat » OOK: Sarphatipark
 • Amsterdam: Scheepvaartmuseum
 • Amsterdam: schouwburg van de Nederduytsche Academie (1617)
 • Amsterdam: sociëteit "Onder ons"
 • Amsterdam: Spinozalyceum
 • Amsterdam: Stedelijk Museum » SOMS: Nieuwe Vleugel (1954–2006) vh Sted. Museum
 • Amsterdam: Stichting Literaire Activiteiten (SLAA)
 • Amsterdam: Stichting voor literaire Publikaties "De Beuk"
 • Amsterdam: Stille Omgang
 • Amsterdam: Stopera, die luxe kernreactor
 • Amsterdam: Swets en Zeitlinger (uitgeverij en boekenbedrijf)
 • Amsterdam: tentoonstelling "De boekenboom" in Museum Fodor 1965
 • Amsterdam: tentoonstelling "De Weg naar de Hemel" (2000–2001; ook in Utrecht)
 • Amsterdam: tentoonstelling "Kijken is bekeken worden" (Stedelijk Museum 1996)
 • Amsterdam: tentoonstelling "Kopstukken 1600–1800" (2003, Historisch Museum)
 • Amsterdam: tentoonstelling "Menno ter Braak en het fascisme" (1965)
 • Amsterdam: tentoonstelling "Ontwerper & Opdrachtgever" (2005; in UB)
 • Amsterdam: tentoonstelling "Tot lering en vermaak" (Rijksmuseum 1976)
 • Amsterdam: tentoonstelling in Galerie Espace
 • Amsterdam: theater De Meervaart
 • Amsterdam: Theater Instituut
 • Amsterdam: Thijm–tentoonstelling 1989 (Historisch Museum); ook in Nijmegen.
 • Amsterdam: Transvaalbuurt
 • Amsterdam: uitgeverij Broekman en De Meris
 • Amsterdam: uitgeverij De Arend » Fa Weduwe J. Ahrend
 • Amsterdam: uitgeverij Menno Hertzberger en Co
 • Amsterdam: Universiteitsbibliotheek van –
 • Amsterdam: Urbi et Orbi (r.k. boekhandel te Amsterdam)
 • Amsterdam: Van Gogh Museum
 • Amsterdam: Van Kinsbergenstraat » woonbuurt v.d. jeugdige Kees Fens
 • Amsterdam: Van Speykstraat
 • Amsterdam: veilinghuis Paul Brandt
 • Amsterdam: Vlaams Cultureel Centrum
 • Amsterdam: Vondelstraat » Vondelpark » Vondelkerk
 • Amsterdam: Vondeltentoonstelling in Toneelmuseum
 • Amsterdam: Vossius–gymnasium
 • Amsterdam: Vrije Universiteit
 • Amsterdam: Waalse kerk
 • Amsterdam: Weekend–theater.
 • Amsterdam: Westerkerk» Westertoren» Westermarkt
 • Amsterdam: Wibautstraat » OOK: F.M. Wibaut
 • Amsterdam: Witte de Withstraat
 • Amsterdam: Witte Huis (RVS) Raadhuisstraat hoek Singel
 • Amsterdam: Zuid–as
 • Amsterdamgevoel » Amsterdammer zijn
 • Amsterdammer zijn » Amsterdam–evoel
 • Amsterdammer, De –
 • Amsterdams Centrum voor Onderwijsonderzoek
 • Amsterdams Fonds voor de Kunst » Busken Huetprijs
 • Amsterdams Historisch Museum » Amsterdam Museum [voormalig stadsweeshuis]
 • Amsterdams stadsarcheoloog Jan M. Baart
 • Amsterdams tijdschrift voor letterkunde
 • Amsterdamsche Vrouwelijke Studentenvereniging (AVSV)
 • Amsterdamse Boekverkopers Vereniging
 • Amsterdamse bruggen (o.m. Wiegbrug» Magere Brug» Jan Schaeferbrug) » brug
 • Amsterdamse Fonds voor de Kunst
 • Amsterdamse Footballclub RAP
 • Amsterdamse Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek (OLB)
 • Amsterdamse Grachtenboek
 • Amsterdamse Joffers
 • Amsterdamse kloosters in de middeleeuwen (tentoonstelling Agnietenkapel 1997)
 • Amsterdamse School [architectuur]
 • Amsterdamse straattaal
 • Amsterdamse tekeningen 1600–1950: tentoonstelling Van Eeghen–collectie 1988
 • Amsterdamse walletjes: rosse buurt» oudezijds...
 • Amsterdan: Nederlands Persmuseum
 • amuletfunctie van erotische insignes?
 • amusement & cultuur / werk & handel (stad: centrum van – )
 • amusement » lol » pret » verstrooiing » plezier » ontspanning »
 • amusement, kunst als – » literatuur als entertainment » lichte muze
 • amusement, lezen als – » humor– of entertainingsliteratuur
 • amusement, literatuur als alleen maar –
 • amusement, literatuur» kunst als – » OOK: lichte muze
 • amusementsindustrie » informatie–industrie » cultuurindustrie
 • amusementsliteratuur » lezen ter ontspanning of als entertainment » humorlit.
 • amusementsliteratuur » tekst wordt c.q. blijft louter entertainment
 • AMVC
 • AMVC '82: Elsschot–tentoonstelling
 • Amyot, Jaques
 • anabaptist » wederdoper(s)
 • anachoreten » coenobieten
 • anachronisme in "eigenlijk"–cultuur
 • anachronistisch taalgebruik » anachronistisch denken
 • anachronistisch woord– cq taalgebruik in wetenschappelijke tekst of vertaling
 • Anacreon
 • anagram
 • Anakreon
 • analfabeet » analfabetisme
 • analfabeten, moderne
 • analfabetisme » analfabeet
 • analogie, functie van overeenkomst» verwijzing» citaat» intertext» –
 • analyse » analytisch (–e werkwijze) » analyseren
 • analyse / beeld (verbeelding) [OOK: redeneren/verbeelden; beschrijving/beeld]
 • analyse / construct
 • analyse / synthese
 • analyse Dikkertje Dap (door Fens)
 • analyse van adjectiefgebruik door Presser in diens verhalend geschiedschrijven
 • analyse van boek » – van tekst » literaire analyse
 • analyse van motieven » motief (–ven) in tekst
 • analyse van poëzie » analytische methode tav. poëzie » poëziebeschouwing
 • analyse van poëzie, technische beschrijving» beschouwing c.q. –
 • analyse voetbal en analyse van literatuur
 • analyse, bewondering motor van –
 • analyse, iconografische –
 • analyse, literaire – » literatuuranalyse » analyse van boek » – van t
 • analyse, sport– » sportcommentaar » –journalistiek » –redactie
 • analyse, stilistische –
 • analyse, structuur– » structuuronderzoek » vormanalyse
 • analyse, technische beschrijving» beschouwing» poëzie–
 • analyse, tekstuele – » tekstanalyse
 • analyse, zelf– » zelfonderzoek » zelfconfrontatie
 • analyseren » analyse » analytisch (–e werkwijze)
 • analyseren / interpreteren (: verschil tekstanalyse / interpretatie)
 • analyserende beschrijving ipv beelden: aangeklede gedachte» betoog» abstractie
 • analyses en commentaren, afscheid van – (om hun ontoereikendheid)
 • analytisch / beeldend (mbt. Vestdijks poëzie)
 • analytische benadering (sterk – ) v. werk: enkel gedicht ipv. bundel centraal
 • analytische methode tav. poëzie » poëzie–analyse
 • analytische werkbenadering (sterk – ): enkel gedicht centraal ipv. oeuvre
 • Ananta Toer, Pramoedya
 • anarchisme » anarchist » anarchistisch » orde verstoren(d)
 • anarchist » anarchisme » anarchistisch
 • Anatevka (musical)
 • Anatolië » Turkije » Istanbul
 • Anbeek van der Meijden, A.G.H. » Ton Anbeek
 • Anbeek, Ton » A.G.H. Anbeek van der Meijden
 • Ancient Music, The Academy of –
 • ander boek geworden: (gegroeid) met de jaren» generaties» eeuwen
 • ander gebruik; poëzie activeert bij woorden verwijzingen naar
 • ander gevoel voor humor tegenwoordig » verouderde humor
 • ander literair tijdperk (: verdwenen 'context' c.q. referentiekader)
 • ander oordeel » verschil in visie » verschillende mening van recensenten
 • ander proza » experimenteel proza
 • ander publiek » veranderend (lezers)publiek » generaties in lezerspubliek
 • ander systeem; lezer conformeert zich steeds anders aan steeds een –
 • ander verleden zichtbaar gemaakt door foto's dan door tekst
 • ander vermogen tot tijdelijkheid; eeuwige kunst: heeft een steeds –
 • ander wereldbeeld » veranderde wereld
 • ander werk geworden: (betekenis van) tekst door later werk veranderd» gegroeid
 • ander werk geworden: (gegroeid) met de jaren» generaties» eeuwen
 • ander woord roept totaal andere voorstelling op van het hele werk, keuze van –
 • ander, lezer wordt cq. werd een – » verander(en)de identificatie(s) bij lezer
 • andere "ik" van schrijver als opdrachtgever
 • andere (betere?) wijze van leven met boeken
 • andere (tijdelijke) levens van tekst
 • andere aanpak literaire geschiedschrijving
 • andere attitude ontwikkelen » mentaliteitsverandering
 • andere beleving van straat» straten» gebouw(en) c.q. van de stad Amsterdam
 • andere beschaving» verleden» ons vreemde cultuur : mysterie van –
 • andere betekenis gekregen (in de loop van de tijd)
 • andere betekenis: literair werk door wat erna kwam veranderd c.q. gegroeid
 • andere betekenisassociaties bij lezers–nu/ lezers–toen
 • andere betekenisgeving(en)
 • andere context » veranderde situatie » gewijzigde omstandigheden
 • andere contexten dan bij conceptie; gepubliceerd gedicht functioneert in –
 • andere culturen » multicultureel » verschil in cultuur » cultuurverschillen
 • andere cultuur, literatuur van – » buitenlandse letterkunde c.q. poëzie
 • andere dan literaire middelen en betekenissen
 • andere gedaante, steeds – : van kunstwerk ontstaand tussen werk en beschouwer
 • andere gedaante; lezer kan klassiek werk steeds opnieuw herscheppen in –
 • andere gedichten van de auteur als context
 • andere gedichten zijn oorsprong van lezerseis(en) aan poëzie
 • andere geloofsbeleving » zich wijzigend geloofsbewustzijn
 • andere gevoelens dan bij dichter speelden opgeroepen door taal van gedicht
 • andere humor (: verouderd) » veranderd gevoel voor humor
 • andere ik van auteur als opdrachtgever
 • andere kanten van de taal zien
 • andere kop of titel » wijziging mbt. kop of titel
 • andere kunst; kunst alleen te omschrijven in verwijzing naar andere –
 • andere kunstvorm willen beoefenen
 • andere leeshouding voor proza dan voor poëzie, geen –
 • andere leesmogelijkheid per lezer » verschillende leesmogelijkheden
 • andere leeswijzen » verschillende manieren van lezen
 • andere levensovertuiging» levenssituatie, gebrek aan respect voor –
 • andere lezer (–s) » veranderend lezerspubliek » generaties in lezerspubliek
 • andere lezer hoeft niet meer na een zó geslaagde interpretatie...
 • andere lezer(s), ander oordeel; waardoor?
 • andere lezers (voor – ) nieuwe verbijzonderingen mogelijk: literaire kwaliteit
 • andere lezing» redactie» versie
 • andere literatuur is de beste commentaar op een stukje literatuur
 • andere literatuuropvatting(en) dan voorheen
 • andere mening » visie » beoordeling : OOK: – bij verschillende recensenten
 • andere mensvisie bij Vondel door zijn veranderde visie op natuurwetenschappen
 • andere orde; literair werk c.q. kunstwerk: documentair materiaal van –
 • andere redactie » lezing » versie » variant
 • andere redactie van tekst » tekstherziening » –bewerking » –bekorting
 • andere schrijvers, schrijvers over –
 • andere taal, Gezelle als dichter in –
 • andere taal, poëzie lezen in – : is onmogelijk
 • andere tekst geworden: (gegroeid) met de jaren» generaties» eeuwen
 • andere versie » variant(en) » verschillende lezing(en) c.q. redactie(s)
 • andere waarheidsbegrippen dan door auteur toegepast; er bestaan méér c.q. –
 • andere woorden, het gedicht naverteld in –
 • andere woorden, navertellen in – : verkracht het gedicht c.q. de lit. tekst
 • andere woorden, weergeven met –
 • anderen (foute – ) en wij, de –
 • anderen / wij : de (foute) anderen en wij
 • anderen op ideeën gebracht door beste verwoording van idee: essay is gezagvol
 • anderen over c.q. n.a.v. Kees Fens
 • anderen over Fens (na 14.6.2008, de datum van zijn overlijden)
 • anderen, altijd met – » nooit alleen (: talent)
 • anderen, boek(en) voor – » tbv. –
 • anderen, lezen in de aanwezigheid van –
 • anderen, taal van – / eigen taal
 • anderen; vorming kan alleen in confrontatie met –
 • anderen; humorbeleving wil gedeeld worden met –
 • Anderlecht, Sint Guido van
 • andermans boekenkast
 • anders / hetzelfde (OOK: veranderend / onveranderlijk)
 • anders begrepen door contemporaine lezer » tijdgebonden effect cq betekenis
 • anders beleefd, straat» straten» gebouw(en) c.q. de stad Amsterdam nu –
 • anders dan in illustratie uitgebeeld; lezer verbeeldt zich personages –
 • anders gemaakt, het vertrouwde – » "Existenzerhellung"
 • anders gewaardeerd dan voorheen (door Fens)
 • anders letterkundeonderwijs geven » (vernieuwing van) schoolvak literatuur
 • anders lezen » boek(en) misbruiken
 • anders lezen » verschillende wijzen van lezen
 • anders lezen: '50–ers nú lezen heel anders dan toèn
 • anders steeds – : grote kunst manifesteert zich als explosie van mogelijkheden
 • anders verstaan en anders gebruikt: succes van poëzie
 • anders zich ontvouwen van groeitekst (poëzie) bij elke nieuwe lezing
 • anders, steeds – » steeds nieuwe betekenissen
 • andersdenkend » onkerkelijk» –geloof» buitenkerkelijk» geloof noch ker
 • Andersen, Hans Christiaan
 • Anderson Marjorie Ogilvie
 • Anderson, Alan Orr
 • Anderson, C. [ex–o.p.]
 • Anderson, Laurie
 • Anderson, William
 • Anderson, William J.V.
 • anderssoortig documentair materiaal; literair werk» kunstwerk is –
 • anderstalige literatuur c.q. poëzie » letterkunde uit vreemde cultuur
 • Andrade, Drummond de – (Carlos – )
 • Andresen, Sophia de Mello Breyner
 • Andretta, Stefano
 • Andreus, Hans [ps. van Johan van der Zant]
 • Andrew prins van Griekenland
 • Andrewes, Lancelot
 • Andrews, Henry
 • Andrews, Nancy T.
 • Andries, Marc
 • Andriesse, Emmy
 • Andriessen, Frans
 • Andriessen, Louis
 • Andriessen, P.J.
 • Andringa, Emile
 • Andropov, Joeri Vladimirovitsj –
 • anecdote » anecdotes » anecdotiek » anecdotisch
 • anecdote, symboliek in – » spel met anecdote » spel met alledaagsheden
 • anecdotes over auteur c.q. cultfiguur, nutteloze c.q. onzinnige –
 • anecdotes, spel met – » spel met alledaagsheden » symboliek in anekdote
 • anecdotische te boven, het – » méér dan anecdotisch
 • anekdote » anekdotiek » anekdotes » anekdotisch
 • anekdote, spel met – » spel met alledaagsheden » SOMS: symboliek in anekdote
 • anekdote, symboliek in – » spel met anekdote » spel met alledaagsheden
 • anekdotisch tijdverdrijf, poëzie is méér dan esthetisch» gevoelig» ha
 • Aneurin [Keltisch dichter plm. 600]
 • Angelet, Christian
 • Angelico, Fra
 • Angelis, Milo De
 • Angelkot, Harmannus
 • Angelsaksische poëzie » Engelse poëzie » gedichten in het Engels
 • Anges, Mère Marie des
 • Angevaare, A.P.F.
 • Angiolieri, Cecco
 • Anglicaanse kerk » Engelse kerk
 • Anglicaanse kerk, bekering tot –
 • anglicanisme / Rome
 • anglicisme » germanisme » gallicisme » slecht Nederlands
 • anglofiel » OOK: de zonde der anglofilie
 • Anglure, Ogier d'
 • angst » beklemming » vrees
 • angst als literair motief
 • angst om te publiceren
 • angst om te schrijven » writer's block
 • angst van Fens voor verveling » Fens: geen verzamelaar» bewaarder» specialist
 • angst van nabestaanden » overlevende(n)
 • angst voor betekenisloos worden van literaire teksten
 • angst voor communisme » anticommunisme » anticommunist
 • angst voor de chaos » vechten tegen ordeverstoring
 • angst voor de dood / (OOK:) – als literair motief
 • angst voor de leugen van de stijl
 • angst voor de zomer, Fens heeft hekel aan c.q. –
 • angst voor ernst » leukerds als losers
 • angst voor gevoel c.q. sentiment » taboe op romantiek c.q. romantisch gevoel
 • angst voor herinneringen» voor of mbt. oorlogsherinneringen
 • angst voor herlezing
 • angst voor het einde van zijn dichterschap bij Achterberg
 • angst voor lezen » lezen is gevaarlijk! » ontkerstening en méér lezen
 • angst voor ondergang van de cultuur
 • angst voor ongelijkheid » OOK: nivellering » gebrek aan niveau c.q. kwaliteit
 • angst voor onthulling c.q. voor inzicht » maskerade
 • angst voor onvolledigheid » volledigheidsstreven
 • angst voor onzuiverheid » (preoccupatie met) rein / onrein
 • angst voor oorlogsherinneringen» angst voor herinneringen
 • angst voor stilte » (OOK:) angst voor het mysterie van wat groter is dan ik
 • angst voor teleurstelling (bij lezen c.q. herlezen)
 • angst voor vergetelheid
 • angst voor vreemdelingen » vreemdelingenhaat » racisme » antisemitisme etc.
 • angst voor werkelijkheid als literair motief
 • angst voor zwijgen » angst voor het mysterie van wat groter is dan ik
 • angst, beeld– » OOK: beeldverbod
 • angst, religieuze – : bevrijding van de christelijke tijd c.q. –
 • angstaanjagende droom» fantasie (: nachtmerrie » kwelwereld)
 • angstdroom » nachtmerrie » lugubere fantasie » kwelwereld
 • angstvallig » benepen » kleingeestig » tweedehands » inferieur » provi
 • Angus, Ian
 • Anjou, Karel I van –
 • Anker, Robert
 • Années 30 en Europe (tentoonstelling te Parijs 1997)
 • Anna » Hanna (profetes [Lucas 2,36–38])
 • Anna Bijns Stichting
 • Anna Bijnsprijs
 • Anna Blamanprijs
 • Anna Paulowna Romanowa (grootvorstin van Rusland, koningin der Nederlanden)
 • Anna Stuart, koningin van Engeland » Queen Anne (–stijl) » Vrij Klassiek
 • Anna, de heilige – » OOK: Anna–te–Drieën
 • Annan, Noel
 • Anne Frank–prijs
 • Anne, prinses van Engeland
 • Annenski, Innokenti Feodorovitsj
 • ANNEX NIET VAN DE HAND VAN FENS » STUK NIET VAN FENS
 • annexatie door "ontmaskering" van literair werk
 • annexatie van herdachte persoon tbv. eigen ideeën» macht» invloed
 • annexatie van oudere literatuur vanuit lit. opvattingen van nu (door criticus)
 • annexatie van werkelijkheid door metamorfosering
 • annexatie, christelijke» rooms–katholieke –
 • annexeer– en adaptatiecultuur van stad (burgercultuur)
 • annexerend lezen » naar je toe lezen
 • Annie Salomons 75 jaar
 • Annie Schmidt 75 jaar
 • annotatie » toelichting » commentaar » explicatie » aantekeningen bij...
 • annotatie bij eigen werk door kunstenaar» dichter» (c.q. door de vertaler)
 • annotatie door dichter (cq. door vertaler cq. kunstenaar zelf) op eigen werk
 • annotatie ontbreekt » te weinig toelichting » commentaar nodig
 • annotaties bij eigen poëzie door dichter (cq kunstenaar» poëzievertaler zelf)
 • Annunciatie » blijde boodschap: de tijd is nu vol
 • annunciatie » Maria Boodschap » 25 maart
 • Annunzio, Gabriele d'
 • anoniem » onzichtbaar» onpersoonlijk» leeg» mechanisch» buiten schot&r
 • anoniem auteur » auteur(s) niet bekend » over auteur(s) niets of weinig bekend
 • anoniem geworden » anonimiteit
 • anoniem ingezonden » zonder afzender(snaam)
 • anoniem tussen de velen » onzichtbaar » zonder rol leven : als literair motief
 • anoniem verschenen stuk dat misschien van Fens is
 • anoniem worden van dichter (: ont–subjectivering» ontlediging van dichter)
 • anoniem worden van taal (: ont–subjectivering» ontlediging van taal)
 • anoniem» onzichtbaar worden» weggaan» vertrekken» verdwijnen : als lit. moti
 • anonieme activiteit; lezen: een –
 • anonieme en stiekeme activiteit; lezen: een –
 • anonieme laster » kwaadsprekerij
 • anonieme meester(s)
 • anonieme schrijver(s) » auteur(s) onbekend » over schrijver(s) niets bekend
 • anonimiteit » anoniem » onpersoonlijk » mechanisch » onzichtbaar » mas
 • anonimiteit » naamloos geworden
 • anonimiteit van het goede gedicht
 • anonimiteit van Jane Austen
 • Anouilh, Jean
 • ANP » Algemeen Nederlands Persbureau
 • Anquetil, Jacques
 • Anrooij, Wil van
 • Anrooy, Peter van
 • ANS (Algemeen Nijmeegs Studentenblad, maandblad)
 • ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst, 1984)
 • Anscombe, Elizabeth
 • Anselmus van Canterbury
 • Ansing, Willem
 • Anslijn Nz, Nicolaas
 • Anslo, Cornelis
 • Antarctica » Zuidpool
 • antenne, dichter als –
 • anthologie » bloemlezing » keuze
 • anthologie van citaten » citatenboek
 • anthologie, poëzie– » bloemlezing(en) van poëzie
 • Anthonisz, Cornelis
 • Anthony, Joseph
 • anti biografische bemoeizucht» biografisme» biograaf» biografie
 • anti esthetische verdoezeling» manipulatie: anti–literatuur» –poëzie
 • anti massaproduktie en –consumptie » OOK: massaconsumptie en –produktie
 • anti–autoritair » tegen aanstellerij » onechtheid doorprikken » ontmaskering
 • anti–Belgisch » antivlaams
 • anti–biografisme» biografische bemoeizucht etc.
 • anti–burgerlijk » belediging c.q. ontmaskering van burgerlijkheid
 • anti–christelijk
 • anti–communisme » anti–communist (–isch) » angst voor communisme
 • anti–conformisme » non–conformistisch
 • anti–conventioneel
 • anti–cultuur » underground » protestcultuur » niet–officiële cult
 • anti–Duits » anti–fascist (–isch) » anti–fascisme
 • anti–esthetisch (: tegen esthetische manipulatie) : anti–literatuur» –po&eum
 • anti–esthetische kunst » kunst maken die geen kunst is (: dat wil Lucebert)
 • anti–fascisme » antifascist » antifascistisch » OOK: anti–Duits
 • anti–helden, helden worden –\ antiheld» ontluisterd mensbeeld : als lit.motief
 • anti–humaniora / humaniora
 • anti–katholicisme » anti–katholiek
 • anti–kritiek, Boemerang. Tijdschrift voor – (bijlage bij "Yang")
 • anti–kunst » underground » protestcultuur » –beweging » niet&nda
 • anti–liberalisme » anti–liberaal
 • anti–links » anti–socialist (–isch)
 • anti–literatuur » anti–poëzie : anti esthetische verdoezeling of manipulatie
 • anti–lyriek » anti–poezië » indirecte poëzie
 • anti–mode » niet in de mode » unzeitgemäsz » eigenzinnig
 • anti–modern » conformistisch » conservatief » behoudend » rechts
 • anti–Multatulianen leefden vaak net als Multatuli zelf in een fictieve wereld
 • anti–nazistische Duitse verzetsgroep "Die weisse Rose" (1942–1943)
 • anti–poëzie » anti–literatuur : tegen esthetische verdoezeling of manipulatie
 • anti–poëzie » indirecte poëzie » anti–lyriek
 • anti–protestants » anti–protestantisme
 • anti–rechts
 • anti–religieus (OOK: geloof vs. ongeloof)
 • anti–religieus » anti–godsdienstig » anti–rooms » anti–kat
 • anti–retorisch » tegen de aanstellerij » ontmaskeren » doorprikken
 • anti–rokencampagne » roken » rookverslaving » sigaar » sigaret
 • anti–roman
 • anti–roman (: hekel aan roman(s))
 • anti–rooms » anti–katholiek » anti–katholicisme
 • anti–rooms » antipaaps » antipapisme » papenvreter(s)
 • anti–specialist
 • anti–Victoriaans » Victoriaan (–se tijd)
 • antibiografie » (tegen) biografische bemoeizucht c.q. biografisme
 • antichrist
 • antichristelijk
 • anticlericaal
 • anticommunisme » anticommunist (–isch) » angst voor (verzet tegen) communisme
 • anticonformistisch » nonconformisme
 • anticonventioneel
 • antidogmatisch » relativeren » betrekkelijkheid (evt.: van alles) » onzeker
 • antiek » verleden » oud(e) » historie » historisch
 • antieke cultuur als erfenis aan het christendom » kerstening klassieke cultuur
 • antieke cultuur, laat– » vroeg–christelijke cultuur
 • antifascisme » antifascistisch » antifascist » OOK: anti–Duits
 • antifascistische Duitse verzetsgroep "Die weisse Rose" (1942–1943)
 • antifeminisme » antivrouw zijn » vrouwenhaat » discriminatie van de vrouw
 • antigodsdienstig » antikatholicisme » antirooms
 • Antigone
 • Antigone als literair motief
 • Antigone–vertaling(en)
 • antigrammaticaal » ongrammaticaal
 • antiheld » helden worden anti–helden » ontluisterd mensbeeld : als lit. motief
 • antiheld als literair motief » anti–held(en) » helden worden anti–helden
 • antihumanisme / humanisme
 • antikatholicisme » –katholiek » antirooms » antigodsdienstig » antirel
 • antikunst » underground» protestbeweging» anticultuur» niet–offici&eum
 • antikunst: Lucebert wil kunst die geen kunst meer is
 • antikwaar » antikwariaat
 • antilinks » antisocialist (–isch)
 • antiliteratuur » antipoëzie : anti esthetische verdoezeling of manipulatie
 • Antillen–Suriname–Nederland, Stichting culturele samenwerking – (Sticusa)
 • Antillen, Nederlandse – » Antilliaans
 • Antilliaans » (Nederlandse) Antillen
 • antimaatschappelijk » onmaatschappelijk » bohémien–leven etc.
 • antimodern » conservatief » conformistisch » behoudend » rechts
 • Antink, Margo – en Carel Scharten
 • antipapisme » papenvreter(s) » antipapist » anti–rooms
 • antipoëzie » antiliteratuur : anti esthetische verdoezeling of manipulatie
 • antipoëzie » indirecte poëzie » anti–lyriek
 • antiprotestantisme » antiprotestant(s)
 • antiquaar » antiquaren » antiquariaat
 • antiquair
 • Antiquaren, Nederlandse Vereniging van –
 • antiquariaat » antiquaar (–aren)
 • Antiquariaat Brabant » Ans van Pagée
 • Antiquariaat Brabant » Miep Selis
 • antiquariaat De Zilverdistel (Antwerpen)
 • antiquariaat Marks & Co (Charing Cross Road 84 te Londen)
 • antiquariaat Martinus Nijhoff (Den Haag)
 • antiquariaat Schuhmacher (Amsterdam), catalogi –
 • antiquariaat Schuhmacher te Amsterdam
 • antiquariaat Swets en Zeitlinger (Amsterdam en Lisse)
 • Antiquariaat, Jongbloed Juridische Boekhandel en – (Den Haag)
 • antiquariaat, modern – (ramsj–boekhandel J. de Slegte)
 • antiquariaat, modern– [ramsj–boekhandel]
 • antiquariaat: nieuwjaars–\ kerstwens (boekhandel» uitgeverij» ander bedrijf)
 • antiquariaatscatalogus (–catalogi)
 • antiquarisch (verworven) boek
 • antiquarisch boek » antiquarisch verworven boek
 • antireligieus (OOK: geloof vs. ongeloof)
 • antiretoriek » tegen de aanstellerij » ontmaskeren » doorprikken
 • antirooms » antikatholiek » antikatholicisme
 • antisemitisme » racisme » vreemdelingenhaat » rassentheorie (–ën)
 • antisemitisme in de middeleeuwen
 • antisocialist » anti–links
 • antispecialist
 • antivictoriaan » Victoriaan (–se tijd)
 • antivlaams » anti–Belgisch
 • antivrouw zijn » vrouwenhaat » OOK: antifeminisme
 • Anton Wachter (–romans van Simon Vestdijk)
 • Anton Wachter–wandeling (Harlingen » Lahringen)
 • Anton Wachterprijs
 • Antonetti, Pierre
 • Antonia, zuster – (laatste begijn van Amsterdam)
 • Antonioni, Michelangelo
 • Antonius Abt » Antonius de Kluizenaar, St. – [251?–356]
 • Antonius van Padua, St. –
 • antropocentrisch christendom » (te) horizontaal gericht christendom
 • antropologie » etnologie » antropologisch» etnologisch» culturele antropolog
 • antropologisch (cultureel– ) onderzoek van de lezende mens gevraagd
 • Antwerpen
 • Antwerpen / Amsterdam
 • Antwerpen, Stadsbibliotheek
 • Antwerpen: antiquariaat De Zilverdistel
 • Antwerpen: Archief en Museum Vlaams Cultuurleven
 • Antwerpen: boekenbeurs » Buchmesse Frankfurt » boekenmarkt » –beurs
 • Antwerpen: Caroluskerk
 • Antwerpen: Cogels–Osylei
 • Antwerpen: Cogels–Osylei – Efteling van de architectuur
 • Antwerpen: Koninklijke Maatschappij van Bouwmeesters
 • Antwerpen: Mayer van den Bergh Museum
 • Antwerpen: Museum voor Schone Kunsten
 • Antwerpen: Studie– en Documentatiecentrum Hugo Claus, Universitaire Instelling
 • antwoord Fens op brief van scholier(en)
 • antwoord in dichtvorm » respons in versvorm » schakel–dicht
 • antwoord van schilderij (: dat is het verlangen van de kijker)
 • antwoord(en), geen –
 • antwoord(en); vraag (vragen) belangrijker dan –
 • antwoord, vraag en –
 • antwoord, vraag zonder – : stelt grote kunst niet altijd – ?
 • antwoord, vragen om –
 • antwoord: meer vragen dan antwoorden
 • antwoord: vraag belangrijker dan –
 • antwoord: waarom? als vraag zonder – » waarom? als verkeerde vraag
 • antwoord; vraag is het (laatste) – » vragen als (half–)antwoord
 • antwoorden (praktische – ) bij pasklare vragen, cultuur van –
 • antwoorden: zoeken naar vragen is de zin van lezen (niet naar – )
 • antwoordenproduktie van Dr Johnson
 • Anwar, Chairil
 • AOW » bejaardenleed » ouderenproblematiek
 • apart staand » geïsoleerd » terzijde (–s) » meester van het terzijde
 • apart, roomsen – » r.k. (beroeps–) organisatie » katholieke zuil
 • aparte regel (: bijzonder» los» favoriet» gekritiseerd) (OOK: roept wereld op)
 • aparte taal voor het bovennatuurlijke (bij scheiding natuur/ bovennatuur)
 • Apocalyps » Boek der Openbaringen
 • apocalyps » Laatste Oordeel » Jongste Dag
 • apocalyps als variététheater
 • apocrief evangelie van Thomas
 • Apol, Jan : abusievelijk gebruikt voor Piet Apol
 • Apol, Piet
 • Apollinaire, Guillaume
 • apollinisch / dionysisch (OOK: als literair motief)
 • Apollion
 • Apollo
 • Apollo; Dionysos trilt in – (bij Vestdijk)
 • apologetisch » apologie » geloofspropaganda
 • apologie » apologetisch » geloofspropaganda
 • apologie / polemiek
 • apologie van de poëzie
 • apostel Paulus » Saulus van Tarsus
 • apostel Petrus, de –
 • apostel Thomas, de –
 • apostolaat » verkondiging » prediking » lering » geestelijke leiding
 • apostolaat / beschouwend leven
 • apostolaat / contemplatie
 • apostolaat ipv. wetenschap » onwetenschappelijk
 • apostolaat, bedrijfs–
 • Apostolisch Instituut v.d. Vrouwen van Bethanië (Reinildahuis Amsterdam)
 • Apostrophes (Frans cultureel tv–programma)
 • apotheek Koek, Schaeffer & Van Tijen (Amsterdam)
 • Apotheek W.H. van der Meulen (Amsterdam)
 • Appèl, Democratisch – (beweging in de P.v.d.A.)
 • apparatuur als literair motief » techniek c.q. machine als literair motief
 • appel aan lage (gênante) gevoelens: kitsch
 • appel als literair motief
 • Appel, Hans – » Karitas
 • Appel, Karel
 • appel, moreel – » beroep op je betere ik
 • appellerend aan redeneervermogen » redeneren oproepend [van kunstwerk gezegd]
 • applaus
 • april » de maand april » april als literair motief
 • apriorisme (–n) » referentiekader
 • apriorisme bij lezer of kijker (: referentiekader » voorkennis » ervaring etc)
 • Apulejus
 • aquarel(len)
 • aquarelleren en borduren
 • aquarium » vis (–sen) » vis als literair motief
 • Aquilea, concilie van –
 • Aquilea, Rufinus van
 • Aquilea, Rufinus van
 • Aquino, Thomas van
 • Aquitanië, Willem van
 • Arabië, Saoedie– : koning Saoed van –
 • Arabisch, vertaling uit het –
 • Arabische cultuur van het Midde–Oosten » Midden–Oosten
 • Arabische literatuur » (OOK:) arabist
 • arabist » Arabische literatuur
 • Aragon, Catharina van
 • Aragon, Louis
 • Arator
 • arbeid » werk » baan » OOK: werkloos (–heid) (OOK: – als literair mot
 • Arbeid, Partij van de (PvdA)
 • arbeiden en lezen
 • Arbeiders Beweging, Katholieke – » R.K. Werkliedenverbond » KAB
 • arbeiders, links weekblad voor – : bestaat niet
 • Arbeidersjeugd, Katholieke – (K.A.J.)
 • Arbeiderspers, De (uitgeverij) » (SOMS: AP–gebouw aan het Hekelveld A'dam)
 • Arbeiderspers, uitgeverij De – (Amsterdam): Arbo–reeks
 • Arbeiderspers: ABC–pocket(s)
 • arbeiderspoëzie » proletarische dichtkunst
 • arbeidersverheffing » volksopvoeding » –ontwikkeling » –hogeschoolwerk
 • arbeidsethos » werkritme » OOK: workaholic
 • arbeidsproces, buiten – » gepensioneerd » in otium
 • Arbo–reeks (van uitgeverij De Arbeiderspers te Amsterdam)
 • Arc, Jeanne d' –
 • arcadisch » idyllisch » idylle
 • arcadisering door taal » verarcadisering door taal (–gebruik)
 • archaïsch woordgebruik bij Noordstar
 • archaïsche glimlach
 • archaïsche taal » archaïserende stijl » plechtig taalgebruik
 • archeologie » archeoloog
 • archeologie, industriële –
 • archeologie, klassieke –
 • archeologisch museum te Agrigento (Sicilië)
 • archeologische opgravingen Nieuwe Zijds Kolk te Amsterdam
 • archeoloog » archeologie
 • archeoloog van de stad Amsterdam Jan M. Baart
 • archeoloog van je innerlijk, tekst als –
 • archeoloog: kenner van gaten
 • archetype » prototype » model » mythische figuur » mythisch motief
 • archief » bibliotheek » bibliotheken » archieven
 • archief » nalatenschap niet toegankelijk
 • archief Amsterdam: expositie 2007 "Het aanzien van Amsterdam ... Gouden Eeuw"
 • Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen (AMVC)
 • archief Gezelle
 • archief van de gemeente Amsterdam (Stadsarchief)
 • archief van gemeente 's–Gravenhage
 • Archief voor de Vrouwenbeweging, Internationaal – (Amsterdam)
 • archiefgebruik » gebruik van bron(nen) » bron (–nen) » bronvermelding
 • archiefonderzoek
 • architect (–en)
 • architect, tuin– » tuincultuur
 • architectonische verkleedpartij (Cogels–Osylei, Antwerpen)
 • Architecture, London School of –
 • architectuur » bouwkunst » bouwen
 • architectuur » bouwkunst : verouderingsproces van –
 • architectuur als literair motief » gebouwen ... » bouwkunst als lit. motief
 • architectuur en literatuur» poëzie
 • architectuur, Efteling van de – (Cogels–Osylei, Antwerpen)
 • architectuur, kerkelijke –
 • architectuur, naoorlogse – » naoorlogse poëzie » naoorlogs (= na 1945)
 • architectuur, Romaanse –
 • architectuur, sonnet als uitgangspunt voor binnenhuis–
 • architectuur, tuin– » tuincultuur
 • architectuur: Bossche School » M. Granpré Molière
 • architectuurgeschiedenis
 • architectuurgeschiedenis in relatie tot sociale» culturele geschiedenis
 • archivaris » bibliothecaris (–sen)
 • arctisch als literair motief (: ijs » kou » pool : als literair motief)
 • Arcy s.j., Martin Cyril d'
 • areligieus / gelovig c.q. christelijk (: als waarderingsmotief)
 • Arena (Toneelgroep – )
 • Arena stadion Amsterdam
 • Arend, uitgeverij De » Fa Weduwe J.Ahrend
 • Arends, Jan
 • Arendt, Hannah
 • Arens, Jo
 • Arentsz, Jan
 • Aretino, Pietro
 • Arezzo, Guido van
 • argeloos » kinderlijk onbevangen » kinderlijk = dichterlijk =gewoon =bijzonder
 • argeloos » pretentieloos(heid) » gewoon » laconiek
 • argeloze lezer » onbevangen lezer » onbevooroordeelde lezer
 • Argentijnse literatuur
 • Argentine literature
 • Argentinië
 • argot » slang » boeventaal » bargoens
 • argumenten mbt literaire betekenis, literair gegronde –
 • argumenteren, slecht – » argumentering zwak c.q. ontbreekt of is onjuist
 • Ariès, Philippe
 • Ariëns, Alfons
 • Ariëns, Hans
 • aria » lied » –tekst(en) » zang
 • Arian, Max
 • Arianisme, strijd tegen het – » Arius » Arianisme
 • Aridjis, Homero
 • Ariens, A.M.A.J. (Adolphe Maria Auguste Joseph)
 • Arion, Frank Martinus
 • Ariosto, Ludovico
 • aristocratie » aristocratisch » (stijlvolle) voornaamheid » chic » sjiek
 • aristocratisch » aristocratie » voornaam (–heid)
 • aristocratisch / democratisch
 • Aristodemo, Dina
 • Aristofanes
 • Aristophanes
 • Aristoteles
 • Arius » Arianisme » strijd tegen het Arianisme
 • Ark (Vlaamse literaire ereprijs » Arkprijs van het Vrije Woord (NVT)
 • ark van Noach als literair motief » Noach » zondvloed als literair motief
 • Arkel, Katheryna van
 • Arkprijs van het Vrije Woord (NVT) » Ark: Vlaamse literaire ereprijs
 • Arlen, Michael
 • Arles, concilie van –
 • arm / rijk (armoede / rijkdom) ; OOK: machteloosheid / macht
 • Armagnac, Ben d'
 • Armando [pseudoniem van Herman Dirk van Dodeweerd]
 • Armenkantoor, R.C. – (Amsterdam)
 • Arminius, Jacobus
 • armoe » impasse » richtingloosheid » weinig bijzonders i.d. Nederl. literatuur
 • armoede » gebrek » nietigheid (OOK: als literair motief)
 • armoede / rijkdom (arm / rijk)
 • armoede aan ideeën
 • armoede, geloften van gehoorzaamheid» kuisheid» –
 • armoedzaaier » zwerver » bedelaar » landloper
 • Armstrong, Lance
 • Armstrong, Louis
 • Arnaud, Angélique (Mère – )
 • Arnauld, Antoine
 • Arnauld, Henri
 • Arnauld, Jacqueline (Mère Angélique –
 • Arnauld, Robert
 • Arnhem
 • Arnhem: Gelderse Culturele Raad
 • Arnhem: Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek
 • Arnhems Dagblad, Het –
 • Arnhemse Courant, Nieuwe –
 • Arninkhof, Gerard – [nieuwslezer NOS tv–journaal]
 • Arnold van Gheyloven
 • Arnold, Edward
 • Arnold, Matthew
 • Arnold, Thomas
 • Arnold, W.H.
 • Arnoldi, Ko
 • Arnstein, Fanny von
 • Aron, Raymond
 • Arouet, François–Marie [Voltaire]
 • Arp, Hans
 • Arpino, Cavaliere d' – (Giuseppe Cesari)
 • Arquà (: dorp met sterfhuis van Petrarca)
 • Arrabal, Fernando
 • arrangement » opzet» opbouw» structuur» aanpak» compositie» inde
 • arrest » celstraf » gevangenis (– straf) » gevangenschap
 • arrogant » zelfvoldaan » –verzekerd » –promotie » opschepper &ra
 • arrogantie van absolute pretenties » onverdraagzaam(heid)
 • arrogantie: publiceren als daad van brutaliteit» zelfbewustheid» zelfexpositie
 • ars moriendi » kunst van het sterven
 • ars moriendi » middeleeuws sterfboek » dodenspiegel
 • ars moriendi » middeleeuws sterfboek » dodenspiegel
 • Ars vivendi – ars moriendi: expositie Erzbischöfl. Diözesanmuseum Köln 2002
 • Ars, pastoor van – (: Jean–Baptiste Marie Vianney)
 • Arsenal
 • Arsenius, Abt
 • Art and Craft
 • Art Moderne, Musée d' – (Parijs)
 • art nouveau » Jugendstil » Nieuwe Kunst
 • art of memory » mnemotechnische functie c.q. – hulpmiddelen
 • art pour l'art (l' – ) » kunst om de kunst
 • art pour l'art (l' – ) / gemeenschapskunst (Nederland)
 • art pour l'art, l' – » esthetisme » fraaie maar lege vorm
 • Art, Modern – : Museum of – te New York
 • Art, Philadelphia Museum of –
 • Artaud, Antonin
 • Arthur, Koning – » King Arthur » Arthur–verhalen
 • Arti et Amicitiae (aan het Rokin te Amsterdam)
 • ARTIKEL DAT OOK IN ANDERE PERIODIEK IS VERSCHENEN
 • artikel samen met andere auteur geschreven door Fens » Fens mede–auteur
 • artikel van Fens, eerste – (: in "De Linie" 30.10.1954)
 • artikel, ontstaansproces van –
 • artikel, verleidelijke beginzin van (tekst of) –
 • artikelen » essays van Donker(sloot) bloemlezen! (suggereert Fens)
 • artikelen, rubriek in NRC–H van tuin–
 • artikelen, rubriek van tuin–
 • Artis (dierentuin in Amsterdam) » Artis–bibliotheek » Artisbuurt
 • Artis als literair motief
 • Artisbuurt (Amsterdam) » Artis » Artis–bibliotheek
 • artist / kunstkenner (c.q. "–kenner")
 • artist als burger / als kunstenaarspersonage
 • artist, romantische ideeën over de –
 • artiste » kunstenares » kunst van vrouwen
 • artisten–in–de–kroeg » bohème » bohémien–leven
 • artisticiteit / ambachtelijkheid (Jan Veth: zwakke – / grote – )
 • artisticiteit niet sterk genoeg maar grote ambachtelijkheid (Jan Veth)
 • artisticiteit, (compensatie voor) gebrek aan –
 • artistiek en maatschappelijk heterogeen gezelschap (Tachtig)
 • artistiek jargon » retoriek » grootspraak » taalvertoon » bedrog van de taal
 • artistiek maniertje, dubbelzinnigheid als –
 • artistiek versus emotioneel (mbt. kunstervaring)
 • artistiek zelfbewustzijn » zelfbewust kunstenaarschap » kunstenaarschap
 • artistieke » literaire » muzikale smaak » OOK: smaak versus kunst
 • artistieke / emotionele sensatie (mbt. kunst ervaren)
 • artistieke jaloezie » creatieve wedijver » emulatie » jaloezie van kunstenaar
 • artistieke opleiding c.q. vorming » kunstopleiding
 • artistieke smaak » literaire smaak » muzikale smaak » OOK: smaak vs kunst
 • artistieke voorhoede » avant garde » progressieve kunst
 • arts » medicus : (bezoek aan ziekenhuis cq aan – )
 • Aryans, Peter
 • Ascanio della Ripa Transione (= Ascanio Condivi)
 • asceet
 • asceet en humanist
 • asceet in mystieke eenheid met de kosmos, contemplatieve – (de krokodil)
 • ascese
 • ascese èn extase en dansen: Shiva god van schepping èn vernietiging; van –
 • ascese » wereldverzaking » boetedoening » onthechting » zelfmarteling
 • ascese » zelfverloochening » zelfontkenning
 • ascese (...)
 • ascese van de schoonheid
 • ascese van de wetenschap » wetenschapsbeoefening » geleerde
 • ascese van de winter
 • ascese, boek– » boek–abstinentie » zonder of met maar weinig boeken leven
 • ascese, de zinnelijkheid van de –
 • ascese: vorm van estheticisme (c.q. van dandyisme?)
 • ascetische vormen, barokke drukte in –
 • ascetisme
 • Ascher, Jacob ben
 • Ascot
 • Asgill, John
 • Ash, Timothy Garton
 • Ashbery, John
 • Ashbrook Harvey, Susan
 • Ashburton, Lady
 • Ashmolean Museum te Oxford
 • Ashton, Rosemary
 • Asiatic literature in English language
 • asielzoeker » balling » vluchteling » emigrant » emigratie » ballingsc
 • asielzoeker » vreemdeling » allochtoon » buitenlandse arbeider
 • Asimov, Isaac
 • Asjer, Jacob ben
 • Asmodee [tijdschrift]
 • aspect(en) van cultuurgeschiedenis 18e eeuw, verwaarloosd(e)
 • aspect, astrologisch – » astrologie
 • aspect, heidens – » heidense praktijk(en) » heiden(s) » (nog levend) heidend
 • aspect, vorm– (: van poëzie) » versvorm(en)
 • aspecten van de taal: andere – zien
 • aspecten, cyclische – » cyclisch aspect (OOK: – als stijlmiddel)
 • aspecten, typografische – » typografische vorm » typografische plaats
 • aspecten, verstechnische – » poëtisch vakmanschap » versbouw
 • aspirant–auteurs, Fens wil onderzoek naar schrijfmotieven v. niet uitgegeven –
 • aspirant–schrijvers » –dichters » schrijfpoging » –oefening &raq
 • aspirant–schrijvers, Fens wil onderzoek naar schrijfmotieven v. onuitgegeven –
 • Asselbergs, Gustave
 • Asselbergs, Willem J.M.A. [pseudoniem: Anton van Duinkerken]
 • Asselbergs: bibliotheek van Van Duinkerken
 • Asselman, Jacques
 • Assen: Drents Museum
 • Assenede, Diederic van
 • assertief » voor jezelf opkomen » zelfontplooiing » –bevrijding
 • assimilatie maar geen realisatie mogelijk van christelijk ideaal
 • assimilatiemogelijkheden van het katholieke geloof
 • Assisi
 • assistentie Du Perron bij literair werk van vrienden, (kritische – )
 • associëren (herinneringen activeren); lezen is –
 • associëren door lezer–nu anders dan door contemporaine lezer
 • Associated Publishers
 • associatie » connotatie(s) » bijbetekenis(sen) » nuance (–s) » bijgeda
 • associatie (–s), invloed van persoonlijke – (bij beoordeling van poëzie)
 • associatie (–s), verkeerde –
 • associatie en stemmingsomschrijving(en) in poëzie
 • associatie mogelijk maken
 • associatie, individugebonden – : tijdelijke kennis (vs. duurzame collectieve)
 • associatie, kans geven tot –
 • associatief procédé » associatieproces » SOMS: associatief vermogen
 • associatief vermogen » associatief procédé » proces van associatie
 • associatief vermogen aan individu gebonden
 • associatieketen
 • associatieketen, woord schrijft poëzie door –
 • associatiekunst, lezen is –
 • associatiemogelijkheden te talrijk » teveel aan betekenismogelijkheden
 • associatiemogelijkheid voor lezer ruim/voor vertaler beperkt (die moet kiezen)
 • associatieproces
 • associatieproces, lezen is een – (herinneringen activeren)
 • associatiereeks
 • associaties » connotatie(s) » bijbetekenis(sen)
 • associaties (individugebonden): vergankelijke kennis (vs. collectieve kennis)
 • associaties (persoonlijke – ) (OOK: – bij het lezen van poëzie)
 • associaties en herinneringen: daarom lezen we
 • associaties oproepend » kans geven tot associatie
 • associaties, andere betekenis– (bij lezer–nu/ lezers–toen)
 • associaties, keten aan –
 • associaties, woord schrijft zelf poëzie door het oproepen van –
 • associaties: te veel – mogelijk » te veel betekenissen opgeroepen
 • associaties; lezer maakt (c.q. voltooit) de tekst: met –
 • associatievermogen van kijker
 • assonantie » halfrijm » verborgen rijm » bijna–rijm
 • assonantie als bindmiddel in poëzie, Fens geen bewonderaar van –
 • assonantie(s)
 • Assunto, Rosario
 • assurantie » verzekering » levensverzekering (–spolis)
 • Asta Nielsen [ P.van Ostaijen ]
 • Astaire, Fred
 • Astbury, Raymond
 • Asterius
 • Astrid, koningin van België
 • astrologie » alchemie » astrologisch » astrologische aspecten
 • astronomie » geschiedenis van de astronomie
 • aswoensdag » vastentijd » vermorzeling des harten » OOK: carnaval
 • Asylfonds, Universitair – (UAF)
 • atelier » werkplaats » schildersatelier
 • Ateliers Catholiques
 • Athénaïs » Madame de Montespan
 • Athanasius [patriarch van Alexandrië, ca 295–373; OOK: Athanasious]
 • atheïst » atheïsme
 • Athenaeum Illustre » (Gemeentelijke) Universiteit van Amsterdam » UvA
 • Athenaeum–boekhandel » boekhandel Van Gennep (A'dam) » Uitgeverij Athenaeum
 • Athenaeum–Club
 • Athenaeum–Polak & Van Gennep, uitgeverij –
 • Athenaeum, The – (tijdschrift en voorname Club te Londen)
 • Athene » Atheens » OOK: Attisch
 • Atheneum Boekhandel (Amsterdam)
 • Atheneum, The – [Engels tijdschrift 1887]
 • atheoretisch gericht (niet speculatief » pragmatisch » praktisch » empirisch)
 • Athletische Bond, Nederlandsche Voetbal– en –
 • Athos
 • Atkins, Vernon
 • Atkinson, Clarissa W.
 • Atlantis
 • atlas » cartografie » kaart » plattegrond
 • Atlas als literair motief
 • Atlas van Rome
 • atlas, Cultuur– (Van der Meer)
 • Atlas, Historische – (Hettema)
 • atlas, King–
 • atletiek
 • atmosfeer » sfeer » tekst met sfeer » stemmingsgedicht » sfeerpoëzie
 • atomisering » versnippering » fragmentering » fragmentkarakter
 • atoombom » atoomkracht » (kern–) straling » kernwapen(s) » –expl
 • atoombom, overleven na de – (: Frans trainingsexperiment)
 • atoomkracht » atoombom » kernwapen(s) » kernexplosie(s) » (atoom–) str
 • Atticus, Titus Pomponius
 • Attisch » Atheens » Athene
 • attitude van jezuïeten » spiritualiteit van de jezuïetenorde
 • attitude veranderen » mentaliteitsverandering » zicht gewijzigd
 • Attlee, Clement Richard
 • attributen van heiligen in de beeldende kunst
 • Attwater, Donald
 • Aubé, Pierre
 • Aubrey, John
 • Aubyn, Fiona St. –
 • Auclair, Marcelle
 • auctoriële verteller » vertelinstantie » alwetende verteller
 • Auden, Wystan Hugh
 • auditief / visueel, lezen: – (: lezen op gehoor / lezen op gezicht)
 • auditief, niet– : persoonlijke wijze van poëzie lezen [van Fens]
 • auditorium vraagt (korte) vuistregels
 • Audubon, John James
 • Auerbach, Erich
 • Aufklärung » Verlichting » Verlichtingsoptimisme
 • August de Meijer, A.M. Feilzer–
 • Augusta, Bibliotheca –
 • Augustijn, Cornelis
 • Augustijnen, orde der – » Augustijnen–college » school van paters Augustijne
 • Augustijnken van Dordt
 • Augustin, Elisabeth
 • Augustinus van Canterbury
 • Augustinus, Aurelius [bisschop van Hippo] (OOK: Regel van Augustinus)
 • Augustinus, wereldgeschiedenis volgens –
 • Augustinuskerk (Postjesweg Amsterdam)
 • augustus » de maand augustus
 • Augustus, Romeins keizer
 • Augustus, uitgeverij –
 • Aukes, H.W.F.
 • Aula pockets
 • Aulus Gellius
 • auobiografie / roman : personage in –
 • Aurevilly, Jules–Amédée Barbey d'
 • Aurora [jaarboek]
 • Auschwitz » Auschwitz–monument van Wolkers in Amsterdam (Wertheimpark)
 • Ausonius
 • Austen, Cassandra
 • Austen, Edward
 • Austen, Francis–William
 • Austen, Henry
 • Austen, J. (Jane)
 • Austen, J. : relatie met Shakespeare
 • Austen, J., anonimiteit van –
 • Austen, J., géén geestelijke isolatie van –
 • Austen, Jane : familie van –
 • Australië
 • Australische Engelstalige literatuur
 • auteur – uitgever : relatie» verhouding –
 • auteur – werk : relatie – (: verhouding schepper en zijn schepping)
 • auteur » dichter(s) » minor poets » auteurs (die hun belofte niet waar maken)
 • auteur » dichter(s) » schrijver(s) : dode/ slapende –
 • auteur » opdrachtgever : verhouding –
 • auteur » personage(s) : identificatie –
 • auteur » schrijver » schrijverschap » het schrijven
 • auteur » werk : relatie – (: verhouding schepper en zijn schepping)
 • auteur (–s) ... ZIE OOK: schrijver(s) ... EN: maker ...
 • auteur (–s) op periode vastgelegd» vastgepind
 • auteur (–s), marginale –
 • auteur (: dichter» componist» kunstenaar) verdwijnt in (bovenpersoonlijk) werk
 • auteur (alwetende – ) laat zich horen in tekst
 • auteur (andere "ik" van – ) als opdrachtgever
 • auteur (biografische informatie) / burger (historische informatie
 • auteur (literair – ) belangrijker dan criticus (literatuur / journalistiek)
 • auteur / burger : informatie tbv. biografie/ (louter) historische informatie
 • auteur / mens (: schrijverspersonage vs. auteur als historische persoon)
 • auteur / personage(s) : verhouding– (OOK: auteur – verteller – personage)
 • auteur / uitgever : verhouding –
 • auteur / verteller / personage : hun onderlinge verhouding cq relatie
 • auteur / werk (: schrijver als historische persoon/ zijn schrijverspersonage)
 • auteur / zijn historische persoon
 • auteur aan het werk » dichterlijke werkzaamheid » dichterschap
 • auteur adviseren (door lector» redacteur)
 • auteur als burger / auteur als schrijver
 • auteur als commentator in zijn verhaal OOK: relatie auteur–verteller–personage
 • auteur als mythe / als historische 'persoon volgens de burgerlijke stand'
 • auteur als norm, grote – » representativiteit van enkele grote schrijvers
 • auteur als schrijver / auteur als burger
 • auteur autoriseerde de uitgave » auteurseditie
 • auteur begeleid door lector c.q. redacteur
 • auteur bepaalt zelf wat uit zijn werk bewaard moet » eigen keuze van auteur
 • auteur bestaat niet » fictieve (verzonnen) schrijver(s)
 • auteur conservatief genoemd
 • auteur die belofte niet waar maakt(e)
 • auteur en boek één geworden
 • auteur en lezer, verhouding – » dichter–publiek » lezer als gespreksgenoot
 • auteur Fens: van verhaal» vertelling
 • auteur herhaalt zich » al bekend
 • auteur in talk–show » op tv
 • auteur interpreteren: zijn Wahrheit uit zijn Dichtung lezen
 • auteur kan eigen jeugdwerk niet meer voorlezen, oudere – (vindt Fens 1959)
 • auteur kan thema monopoliseren; sterk – (: voor anderen verboden terrein!)
 • auteur leefde, (literair) toerisme naar plaatsen waar –
 • auteur leest voor op tape» grammofoonplaat» cd
 • auteur maakt van stof inhoud door vormgeving(svermogen)
 • auteur manipuleert lezer het systeem van zijn boek in (en lezer láát zich)
 • auteur met Fens in gesprek » Fens interviewt kunstenaar c.q. auteur
 • auteur moet "niemand" zijn (: ontsubjectiveren » anoniem worden)
 • auteur moet zijn boek door zijn lezers laten signeren (: suggestie van Fens)
 • auteur niet bekend » anonieme schrijver(s) » niets bekend over auteur
 • auteur ontmoeten » confrontatie met kunstwerk of kunstenaar
 • auteur onzeker » toeschrijving aan... » OOK: authentiek (c.q. –ticiteit)
 • auteur op televisie » in talk–show
 • auteur past slechts één van de vele bestaande waarheidsbegrippen toe
 • auteur plaatst zich tussen lezer & onderwerp:distantiegebrek (bv bij biograaf)
 • auteur presenteert zijn werk in boekhandel c.q. krantenredactie, ijdele –
 • auteur raden » wie is schrijver?
 • auteur schrijft een lezer; de lezer leest zich tot boek.
 • auteur spreekt met Fens » Fens in gesprek met schrijver c.q. kunstenaar
 • auteur verbaasd over vraag mbt. zijn werk
 • auteur verdwijnt i.h. werk » dichter verdwenen in onpersoonlijk geworden werk
 • auteur vertaalde uit het Engels in het Nederlands
 • auteur verwerpt eigen werk
 • auteur wellicht niet Fens (: niet ondertekend artikel)
 • auteur wil c.q. kan lezer aan zichzelf [= de lezer] voorstellen
 • auteur wil discussie c.q. dialoog met lezer(s)
 • auteur wil méér dan c.q. géén literatuur (of kunst)
 • auteur zet handtekening in boek » signeren
 • auteur zoekt (zijn of haar) verleden » relatie van auteur tot het verleden
 • auteur zonder geloof, religieuze problematiek bij –
 • auteur zonder macht (: de verbeelding ontwikkelt zich autonoom)
 • auteur–lezer–boek: auteur vormt lezer; die laat zich manipuleren
 • auteur–lezer, creatieve wedijver –
 • auteur–lezer, verhouding – » relatie dichter–lezer(s) » lezer gespreks
 • auteur–opdrachtgever, verhouding –
 • auteur–uitgever, verhouding –
 • auteur–verleden, relatie – » schrijver zoekt (OOK: zijn» haar) verleden
 • auteur–vorst, relatie –
 • auteur, "dode" – » niet meer (als mythe) levende schrijver
 • auteur, "levende"/ "dode" – (OOK: levende vs. voorbije teksten)
 • auteur, aarzelende – » aarzeling mbt. uitgeven » aarzelende uitgever(s)
 • auteur, anonieme – » anonieme schrijver(s)
 • auteur, beeld van – » beeldvorming mbt. schrijver(s)
 • auteur, beginnend – » beginnende schrijver c.q. dichter
 • auteur, brievenverzameling geeft vals» vertekend» eenzijdig beeld van hun –
 • auteur, cultus rond persoon van dichter» –
 • auteur, dagboek– : reflexieve –
 • auteur, dode – » gestorven schrijver(s)
 • auteur, dwepen met –
 • auteur, eenzijdigheid van correspondentie van –
 • auteur, eigen keuze uit het werk door – » recht van auteur op eigen selectie
 • auteur, emotie van kunstenaar(s)\ dichter(s)\ –
 • auteur, ex–gelovige – : religieuze problematiek bij –
 • auteur, Fens is mede– » stuk niet van Fens alleen
 • auteur, foto's van –
 • auteur, gemankeerde» mislukte» gefrustreerde dichter(s) of –
 • auteur, gevoel(ens) bij of van kunstenaar(s) c.q. dichter(s) c.q. –
 • auteur, grote – : als norm (: representativiteit van enkele grote schrijvers)
 • auteur, ik–vergroting van dichter» –
 • auteur, in vergetelheid rakende – : lezerstrouw aan –
 • auteur, informatie over –
 • auteur, Innere Gestalt van de – : we lezen literatuur om de relatie met –
 • auteur, interview(s) met –
 • auteur, inzet bij de – » verantwoordelijkheid van de schrijver
 • auteur, jeugd van – » ouderlijk milieu van schrijver c.q. dichter
 • auteur, jeugdige – : werk van – » jeugdwerk
 • auteur, karakteristiek voor zijn – : persoonlijk karakter van column is –
 • auteur, katholieke – / auteur die katholiek is
 • auteur, klassieke Nederlandse – : heruitgave van –
 • auteur, leeftijd van kunstenaar» –
 • auteur, lezende – » een schrijver als lezer » lezen om te schrijven
 • auteur, lezer in creatieve wedijver met –
 • auteur, maatschappelijke positie van de kunstenaar c.q. de –
 • auteur, Nederlandse klassieke – : heruitgave van –
 • auteur, onsterfelijkheid van – » onsterfelijk literair werk
 • auteur, ontwikkeling als en van schrijver c.q. – » ontwikkeling schrijverschap
 • auteur, ooggetuige–rol van – : als literair motief
 • auteur, oudere – » laat debuut » late debuten
 • auteur, portrettering van – » portret(ten) (: onder meer van schrijvers)
 • auteur, receptie na dood van de – » Nachleben » latere waardering
 • auteur, rechtlijnige» partijdige –
 • auteur, Russische dissidente –
 • auteur, stakende journalist(en) c.q. –
 • auteur, verbeeldingswereld van –
 • auteur, vereenzaamde –
 • auteur, vergeten – » vergeten boek(en) » vergeten literatuur en schrijvers
 • auteur, vrouwelijke – » geschreven door vrouw(en)
 • auteur, vrouwelijke – : bestudeerde – » literaire vrouwenstudie(s)
 • auteur, vrouwelijke – in Middeleeuwen: bleef buiten het literair circuit
 • auteur, woonplaatsen van – : literair toerisme c.q. pelgrimeren naar –
 • auteur: eigenheid van debuut duidelijk(er) door zijn later werk
 • AUTEUR: FENS IS NIET DE –
 • auteur: imitatie door – van wie hij later zal zijn
 • auteur: in context van de andere gedichten van de –
 • auteur: vertekend» vervalst beeld van – door zijn verzamelde brieven
 • auteur: werkelijkheid van de schrijver is zijn werk
 • auteur: zijn verzamelde brieven geven van hem vals» vertekend» eenzijdig beeld
 • auteurbegeleiding door lector» redacteur
 • auteurs (middeleeuwse vrouwelijke – ): persoonlijke» directe taal van –
 • auteurs (onbelangrijke – ), dankzij –
 • auteurs begeleid door lector» lector
 • auteurs die in vergetelheid raken, lezerstrouw aan –
 • auteurs die katholiek zijn / katholieke auteurs
 • auteurs en boeken, toegankelijke/ ontoegankelijke –
 • auteurs kiezen uit eigen werk » OOK: recht van auteur op eigen selectie
 • auteurs lezen voor op grammofoonplaat » serie "Stemmen van schrijvers"
 • auteurs lezen voor op grammofoonplaat of cd
 • auteurs naar Nederlandse uitgeverijen; Vlaamse –
 • auteurs op tv » in talk–show
 • auteurs over auteurs
 • auteurs uit Vlaanderen, in Nederland onbekende literatuur c.q. –
 • auteurs van toneel ontbreken in Nederland
 • auteurs–ik » schrijf–personage » scheppende ik van de schrijver
 • auteurs, "levende"/ "dode" – (OOK: "levende" vs. "voorbije
 • auteurs, (veel te) veel – » iedereen wil maar schrijven
 • auteurs, anonieme – » schrijver(s) onbekend
 • auteurs, blader– » blader–boeken
 • auteurs, dwepen met –
 • auteurs, foto('s) van –
 • auteurs, groepsfoto('s) van Nederlandse –
 • auteurs, jongere – : werk van – » jongerenliteratuur [nl. v.d. laatste jaren]
 • auteurs, katholieke – / auteurs die katholiek zijn
 • auteurs, kwetsbare – : Fens' voorkeur naast die voor (labyrint–) constructeurs
 • auteurs, literatuuropvattingen van officiële lezers (bv. critici) en –
 • auteurs, opkomst van gesprekken met –
 • auteurs, rangorde van kunstenaars of – » erelijst » top–tien » (enz.)
 • auteurs, stakende journalist(en) c.q. –
 • auteurs, top– » erkende coryfeeën : beperkt in aantal
 • auteurs, vrouwelijke – » geschreven door vrouw(en)
 • auteurs, vrouwelijke – : bestudeerde – » literaire vrouwenstudie(s)
 • auteurs, vrouwelijke – : in het fonds van Querido
 • auteurs: middeleeuwse vrouwelijke – bleven buiten het literair circuit
 • auteurs: vrouwelijke – in Middeleeuwen geen professionele schrijvers
 • auteurs; Jacobson–prijs voor oudere –
 • auteursbegeleiding door lector c.q. redacteur
 • auteurschap "Alice in Wonderland"
 • auteurschap Fens niet zeker (: niet ondertekende bijdrage)
 • auteurschap onzeker » toeschrijving aan... » OOK: authentiek c.q. –ticiteit
 • auteurschapskwestie » toeschrijving aan... » OOK: authentiek (c.q. –ticiteit)
 • auteurseditie » door schrijver geautoriseerde uitgave
 • auteursexemplaren laten signeren door de lezers (: suggestie van Fens)
 • auteursgestalte / historische persoon
 • auteurshandtekening in boek » signeren
 • auteursnaam "Kees Fens" weggevallen (rectificatie)
 • auteurspersoonlijkheden, splitsing in méér – » heteroniem
 • auteurspoëtica / lezerspoëtica [= poëtica van de lezer–criticus]
 • auteurspresentatie van eigen werk in boekhandel c.q. aan redactie, ijdele –
 • auteursrecht (–en) » copyright » auteurswet
 • auteursreputatie: verzameling standaardoordelen over zijn werk
 • auteursreputaties steeds herbevestigd
 • auteurswaardering op school (door docenten c.q. leerlingen)
 • auteurswet » auteursrecht(en) » copyright
 • authenticiteit » echtheid » zichzelf zijn » jezelf worden
 • authenticiteit / epigonisme (: grens tussen – )
 • authenticiteit als criterium » oorspronkelijkheid c.q. originaliteit als eis
 • authenticiteit onzeker » authentiek(?) » toeschrijving aan... » auteur onzeker
 • authentiek » echt » zichzelf (: – zijn c.q. worden)
 • authentiek » echt als waardekwalificatie
 • authentiek / niet eigen (: eigen beleving of door literatuur voorgevormd?)
 • authentiek als waardekwalificatie
 • authentiek Vlaams » Vlaams ( – taalgebruik » – taaleigen)
 • authentieke persoonlijkheid, bedreigde – » (strijd tegen) identiteitsverlies
 • authentieke Rembrandts of niet
 • Authorized Version » King James Version » King James–bijbel
 • auto » autorijden » rijvaardigheid » rijexamen (OOK: – als literair motief)
 • auto–actief in de poëzie
 • autobiografie » autobiografisch » autobiografisch karakter (c.q. –e elementen)
 • autobiografie / biografie
 • autobiografie / memoires
 • autobiografie als legitimatiebewijs voor criticus
 • autobiografie van lezer(s) » literaire autobiografie
 • autobiografie vergt visie» selectie» ordenen tbv zinvolle samenhang
 • autobiografie–traditie in Nederlandse cultuur, nauwelijks een –
 • autobiografie, geestelijke –
 • autobiografie, geslaagde versus mislukte –
 • autobiografie, literaire – » autobiografie van lezer(s)
 • autobiografie, materiaal voor – » autobiografische gegevens
 • autobiografisch » autobiografie
 • autobiografisch materiaal » autobiografische gegevens
 • autobiografische documentatie » biografische documentatie
 • autobiografische interpretatie v. literair werk tbv. biografie, aanvechtbare –
 • autobus » bus » streekbus » stadsbus » touringcar
 • autodidact
 • autograaf » handschrift(en) » manuscript(en) » codex (–ices) etc.
 • autohagiografie
 • automatisch » ontmenselijkt » onmenselijk
 • automatisering » computer » tekstverwerker (–ing) » geautomatiseerd
 • autonome kunst riep haar terzijdestelling (en devaluering) op
 • autonome ontwikkeling van de verbeelding (: [a.h.w.] buiten de schrijver om)
 • autonome poëzie, geen –
 • autonome structuur van het literaire werk» gedicht
 • autonome wereld in woorden (fictieve» literaire werkelijkheid: wereld in taal)
 • autonome wereld v.h. gedicht (: geheel nieuw, lastig a.h. bekende verbindbaar)
 • autonome wereld van gedicht bij Hendrik de Vries
 • autonome werkelijkheid van de fictie
 • autonomie / afhankelijkheid ; zelfstandig vs afhankelijk
 • autonomie van het kunstwerk » eigen leven cq zelfstandigheid van Grote Kunst
 • autonomie van taal » initiatief van de taal c.q. van de tekst
 • autonomie: eigenzinnigheid of onvergelijkbaarheid van (groot) literair werk
 • autonomische (c.q.: symbolische» pure) poëticale traditie [Sötemann]
 • autonomisten / levensbeschouwelijken (objectivist/ subjectivist; vorm/ vent)
 • autonomistische » pure » symbolische poëticale traditie [Sötemann]
 • autonoom geworden regel » wereld opgeroepen door losse» bijzondere» etc. regel
 • autonoom: verbeelding ontwikkelt zich –
 • autopsie, beschrijving o.g.v. – ; stuk niet in bezit samensteller bibliografie
 • autorace (–s) » autosport » coureur(s)
 • autoritair » elitair : solist» eenling» individualist» individualisme
 • autoritair gezag » –e macht (–sverhoudingen) » autoriteit » nepotisme
 • autoriteit » autoriteiten » macht (uitoefenen) » gezag » machtsverhouding(en
 • autoriteit (gezag) en leermeester
 • autoriteit belachelijk maken » aanstellerij ontmaskeren » hekel aan onechtheid
 • autoriteit en cultuur » in cultuur
 • autoriteit van Multatuli erkend
 • autoriteit, dichter als – » gezaghebbend dichter » gezag van dichter
 • autoriteit, erkenning van Multatuli's –
 • autosport » autorace(s) » coureur
 • Auwera, Fernand
 • Auwerda, Richard
 • avant garde » –kunst » voorhoede » nieuwste kunst » voorloper »
 • avant garde » revolutionair » nieuw » nieuw(ig)heid » modern
 • avant garde kunst geweest; eens –
 • avant–garde » avant gardekunst » voorhoede
 • avant–garde kunst geweest, eens –
 • avant–garde muziek » elektronische muziek » moderne muziek
 • avant–garde, keuze voor – (Borgers)
 • Avercamp, Hendrick
 • Avereest » Balkbrug : Rijksasiel voor Psychopathen Veldzicht
 • Aversa, Raphaël
 • Avery–Quash, Susanna
 • Avery, Gillian
 • Avignon
 • Avila, Teresa» Theresia van
 • AvK » Anja van Kessel
 • avond » avond als literair motief » avondrust cq –stilte als literair motief
 • avond als literair motief » avondrust cq –stilte als literair motief » avond
 • avond, feest– » feest » feestelijke bijeenkomst c.q. optocht » (feest)mars
 • avond, lees– » 's avonds lezen
 • Avonden–wandeling » Reve–rondgang
 • Avondmaal » communie » eucharistie » eucharistische symboliek
 • avondmis [woord bij Lucebert]
 • avondprogramma's in media; cultuur alleen in late –
 • avondrust als literair motief » avond(stilte) als literair motief
 • avondstilte als literair motief » avond(rust) als literair motief
 • avonturenboek » avonturenroman » schelmenroman » picareske » leugenliteratuu
 • avontuur, levens– » levensreis
 • avontuur, reis– » reis » reizen » reiziger » reisverhaal » reisl
 • avontuurlijk lezen
 • Avoort, Harrie van der
 • AVRO (omroep)
 • AVSV » Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereniging
 • AVVL Arbeidersvereniging voor Lijkverbranding » crematie
 • Awater (Nijhoff)
 • Awater–commentaar, vijftig jaar –
 • Awater, Petrarca–sonnet in –
 • Awink, Herman
 • Aya Sophia (Constantinopel » Istanbul)
 • Ayer, A.J. (Alfred Jules)
 • Azad, Hocéÿne
 • Azië
 • Aziatische Engelstalige literatuur
 • Azteken(rijk)
 • Azteken, poëzie van de –