LEGENDUM BIJ "INGANGEN OP FENS"

I. AANWIJZINGEN VOOR HET ZOEKEN OP DE SITE
a) ZOEK IN DE TITELS: met woorden uit titels van artikelen of publicaties
b) CHRONOLOGISCH: bij aanklikken verschijnt een regel keuzeknoppen voor decades (1950 t.m. 2016). Binnen de aan te klikken decades zijn de titels chronologisch geordend.
c) KARAKTER: aanklikken levert een keuzelijst naar aanklikbare selecties uit de lemmata
d) TREFWOORDEN EN BEGRIPPEN: aanklikken levert toegang tot een “beredeneerd register” van aanklikbare thema’s in vaak méér woorden tellende begrippen, die als trefwoord zijn toegekend aan relevante lemmata.

VERKLARING VAN HIERBIJ GEBRUIKTE TEKENS:
Om in de trefwoorden posities te besparen is daar een code ingevoerd:
~ voor contrasterende relaties tussen twee woorden (of tussen meer woorden tellende begrippen) is de gewone slash [ / ] gebruikt (bv. voor de betekenis “versus” – een term die overigens hier en daar blijft voorkomen): < feit / fictie > OF: < feit/fictie > (ook op spaties is zoveel mogelijk bezuinigd)
~ voor gelijkwaardige » alternatieve relaties is het teken [ » ] gebruikt:
~ voor trefwoorden die bestaan uit slechts een reeks elementen van een complex begrip zijn die elementen van elkaar gescheiden door een koppelteken (ook hier kan weer op spaties bezuinigd zijn): < herkennen – vergelijken – oordelen >
Bij dit register zij hier nog attent gemaakt op de ZIE OOK-verwijzingen, onder aan de lijst van publikaties waarnaar door een trefwoord wordt verwezen.
Deze suggesties – overigens allerminst uitputtend in aantal – ten aanzien van min of meer verwante trefwoorden of begrippen kunnen vruchtbaar werken ten behoeve van verder onderzoek.
Ook trefwoorden toegekend aan andere lemmata waarnaar door een trefwoord wordt verwezen kunnen nieuwe, relevante informatie opleveren (sneeuwbalmethode!)

TWEE SOORTEN TREFWOORDEN: VERSCHILLENDE INGANGEN OP ÉÉN BEGRIP
De in de lijst gearceerde vetgedrukte links verwijzen direct naar de betrokken lemmata; de cursieve niet-gearceerde brengen de gebruiker automatisch naar het bedoelde lemma, waar het trefwoord in gearceerde vorm, vet dus, is toegekend.
e’) BESPROKEN AUTEURS: levert een alfabetische lijst van aanklikbare besproken auteurs. Vandaar valt van iedere auteur de ooit door Fens ter sprake gebrachte publicaties te traceren.
e”) BESPROKEN WERKEN: aanklikken levert een bovenste regel met alfabetisch geordende keuzeknoppen, die ieder toegang geven naar titels van door Fens ter sprake gebrachte boeken, (eventueel ook dramatische) teksten, films, platenboeken etc.
In principe zijn in de lijst van besproken boeken of teksten alleen die werken opgenomen die door Fens zijn expliciet aangegeven als besproken publicatie, of werken waar hij in zijn stuk min of meer uitgebreid op ingaat; dus ook niet eigenlijk besproken werken, die echter wel duidelijk aanleiding vormen voor (opmerkingen in een) bepaald stuk vallen onder deze categorie.

Overige door Fens in een artikel genoemde werken zijn in principe bij dat stuk met titel en auteur vermeld in de annotatie bij het lemma; de auteur van zo een werk is dan altijd als trefwoord bij dat lemma opgenomen. (“in principe”: want de annotatierubriek is nog niet bij alle lemmata (volledig) ingevuld.)
Zo moeten dus – mits de auteur bekend is – alle door Fens in zijn artikelen genoemde werken, ook wanneer dat slechts terloops is gebeurd, worden gevonden, zij het met enige moeite: via de auteursnaam in het trefwoordenregister.
Slechts bij uitzondering (en dan alleen bij veelgenoemde werken) is een titel als trefwoord gegeven (bv. “Divina Commedia”, “Mei (Gorter)”).
d) KRANTEN: aanklikken levert alfabetisch geordend de lijst van kranten, weekbladen en andere media waarin de in deze bibliografie verwerkte bijdragen van Fens zijn gevonden.

II. ENKELE BIJZONDERE TREFWOORDEN:
Als kleine bijdrage aan de Fens-kunde is de samensteller er in de loop der jaren toe gekomen om lemmata van stukken, die hij erg typerend of anderszins bijzonder acht met betrekking tot Fens, te voorzien van een speciaal met X beginnend trefwoord:
< X INTERESSANT ENTREE BIJ FENS-STUDIE: TYPEREND» INDRUKWEKKEND» BELANGRIJK STUK >
Er zijn trouwens meer trefwoorden die speciale informatie kunnen opleveren. Men zoeke bijvoorbeeld onder meer op:
< Fens: persoonlijke (privé-) mening» gevoelens» voorkeur» ervaring» herinnering >
< Fens, Kees (18.10.1929) [OOK: (anderen) over of n.a.v. Kees Fens > (met de bijbehorende ZIE OOK-verwijzingen!)
< OVER c.q. N.A.V. KEES FENS (NA 14.6.2008, DE DATUM VAN ZIJN OVERLIJDEN) >

III. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE SITE
“Ingangen op Fens” is een vrij op internet te raadplegen bibliografie van de meeste krantenartikelen van de literair criticus en essayist Kees Fens (1929-2008), sinds 1954 verschenen in Nederlandse dag- en weekbladen.
Dit digitale, niet op papier beschikbare bestand is doorzoekbaar met behulp van een begrippenregister (ruim 62.000 trefwoorden), en met indexen op de gedepouilleerde dag- en weekbladen, zowel als op besproken auteurs en hun werken.

VOLLEDIGE TEKSTEN VAN FENS-ARTIKELEN BIJ EEN GROOT AANTAL LEMMATA
Het merendeel van de artikelen is bewerkt aan de hand van knipsels in het bezit van de samensteller van de bibliografie, waaronder talrijke aan hem afgestaan door Fens zelf.
Aan de lemmata zijn met toestemming van de Erven Fens scans van (veelal knipsels der) desbetreffende teksten toegevoegd.
Hiervoor was echter niet beschikbaar het overgrote deel van Fens’ wekelijkse bijdragen (1954-1960) in het weekblad De Linie; die honderden stukken zijn overigens wel allemaal, betrefwoord, als lemma opgenomen in de bibliografie.
Ook de kleine essays die Fens onder het pseudoniem A.L. Boom schreef in het weekblad De Tijd c.q. HP\De Tijd zijn wèl betrefwoord in de bibliografie verwerkt, maar zonder toegevoegde scans van die teksten.
Voorts hebben vele in andere media dan De Linie, De Tijd-Maasbode en de Volkskrant verspreide publikaties slechts incidenteel een plaats gevonden in de bibliografie; zo ze er wel in staan, dan was dat vaak vanwege hun toevallige beschikbaarheid.
Eerste en enige doel van de website is: aan onderzoekers met de uitvoerige indexen een snelle toegankelijkheid van gezochte lemmata te verzekeren, en zo mogelijk de daaraan gehangen scans van de debetreffende teksten zelf.
Bij het toevoegen van die scans konden evenwel typografische of esthetische normen vaak niet worden gehanteerd; mede door het soms voor een huiselijke A4 scanner onhandzame formaat van de ter beschikking staande krantenknipsels.
Om deze historische documenten zoveel mogelijk ongeschonden te laten – zij zijn inmiddels overgedragen aan het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen – mochten die immers niet worden verknipt. Overlappingen van stukken tekst waren daardoor bijvoorbeeld lang niet altijd te vermijden, en soms moest creatief worden omgegaan met plaatsing van titels of illustraties. Dat zal bij raadpleging op de site vaak tot enig heen en weer klikken nopen.
Onderzoekers en andere lezers op het spoor zetten van de TEKSTEN VAN FENS was hoofddoel.
Toch is in de bibliografie ook nogal wat ander materiaal te vinden, zij het niet systematisch noch op volledigheid gericht verzameld. Met name geldt dat voor ARTIKELEN OVER FENS, maar ook voor in de media verschenen LEZERSREACTIES, voor zover die onder de verzamelde documenten zijn aangetroffen. Een enkele keer kon zo ook een langer lopende polemiek worden weergegeven (bijvoorbeeld 1977/’78!)