John Wilton–Ely
  • Mind and Art of Giovanni Battista Piranesi, The – / John Wilton–Ely